Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 27.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 24 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. (ДВ, БР. 62 ОТ 2001 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 24 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. (ДВ, БР. 62 ОТ 2001 Г.)

Обн. ДВ. бр.9 от 27 Януари 2023г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 5 се създават ал. 6 и 7:

"(6) Съгласуването с друг административен орган, предоставянето на информация или документи, които са налични или се издават от такъв, се осъществява служебно от администрацията, управляваща пътя, и за тях се дължат такси от заинтересуваните лица в предвидените в закон и/или подзаконов нормативен акт случаи.

(7) В случаите по ал. 6 органът, към когото следва да бъде заплатена съответната такса, уведомява заинтересуваните лица за размера и реда за заплащането ѝ."

§ 2. В чл. 5а, ал. 1 и 2 думите "Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със "Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".

§ 3. В чл. 8 ал. 4 се изменя така:

"(4) Разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се издава от длъжностните лица по чл. 5, ал. 2, т. 1 - 4 въз основа на платена такса и:

1. подадено от заинтересуваното лице искане чрез образец съгласно приложение № 1а в съответното специализирано звено за оглед на място или за разглеждане на проект за комуникационно-транспортен план;

2. извършване на оглед от представители на съответното специализирано звено и органите на Министерството на вътрешните работи в присъствието на заинтересуваното лице и съставяне на протокол за извършване на оглед в 14-дневен срок от подаденото искане;

3. проект за комуникационно-транспортен план, съгласуван от органите на Министерството на вътрешните работи с положително становище и от администрацията, управляваща пътя;

4. съгласуван технически проект - част "Пътна" и част "Организация и безопасност на движението", от органите на Министерството на вътрешните работи с положително становище и от администрацията, управляваща пътя;

5. актуална скица на имота, изискана при условията на чл. 5, ал. 6."

§ 4. Член 9 се изменя така:

"Чл. 9. Към искането за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него заинтересуваното лице прилага съгласуван от администрацията, управляваща пътя, технически проект - част "Пътна" и част "Организация и безопасност на движението", копие от скицата (визата) за проектиране и документ за собственост."

§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 2 думите "Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища (ДВ, бр. 47 от 2000 г.)" се заменят с "Наредба № РД-02-20-2 от 2018 г. за проектиране на пътища (обн., ДВ, бр. 79 от 2018 г.; попр., бр. 90 от 2018 г.; изм., бр. 38 от 2020 г.)".

2. Създава се ал. 3:

"(3) Изключения от ал. 2 се допускат, ако са налице условията по ал. 1, т. 1, 2, 4, 5 - 7 и при следните предпоставки:

1. новите пътни връзки не са в обхвата на кръгови кръстовища;

2. спазена е процедурата по чл. 8, ал. 4;

3. към проектното решение е представено положително становище от одитор по пътна безопасност."

§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се издава по искане на заинтересуваното лице чрез образец съгласно приложение № 1б след приключване на производството по чл. 8, ал. 4 и при изпълнени условия в разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него. Към искането се прилага координатен регистър на площта на обекта и връзките към него в координатна система "Българска геодезическа система 2005"."

2. Алинея 3 се отменя.

§ 7. Член 11а се изменя така:

"Чл. 11а. (1) Разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на преместваеми крайпътни обекти за продажба на селскостопанска продукция се издава по искане на регистриран земеделски стопанин само за пътища I, II и III клас и въз основа на протокол за оглед, съставен на място в присъствието на представител на съответното областно пътно управление, на представител на сектор "Пътна полиция" към съответната ОД на МВР и на заинтересуваното лице - регистриран земеделски стопанин или негов представител.

(2) Обстоятелството дали лицето, подало искането по ал. 1, е регистриран земеделски стопанин се проверява служебно от администрацията, управляваща пътя."

§ 8. В чл. 13 ал. 3 се изменя така:

"(3) Разрешение за специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламно съоръжение се издава по искане на заинтересуваното лице чрез образец съгласно приложение № 3, подадено в съответното специализирано звено, въз основа на платена такса и:

1. декларация-съгласие от заинтересуваното лице за изграждане на рекламно съоръжение, съответстващо на определен типов проект, одобрен от управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", или съгласуван индивидуален работен проект с администрацията, управляваща пътя, съгласно чл. 5, ал. 2;

2. актуална скица на имота, изискана при условията на чл. 5, ал. 6, и нотариално заверено съгласие от собственика на земята, когато рекламното съоръжение се изгражда в обслужващите зони на пътя;

3. протокол за предварителен оглед от администрацията, управляваща пътя, органите на Министерството на вътрешните работи и заинтересуваното лице, съставен в 14-дневен срок от подаденото искане за извършване на оглед; в протокола се съдържат и мерки за безопасност в съответствие с изискванията на Техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа и Наредба № РД-02-20-2 от 2018 г. за проектиране на пътища."

§ 9. Член 14 се отменя.

§ 10. В чл. 14а думите "чл. 14" се заменят с "чл. 13, ал. 3".

§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение се издава по искане на заинтересуваното лице чрез образец съгласно приложение № 4 при изпълнение на условията в разрешението за специално ползване чрез изграждане на рекламно съоръжение, установено с констативен протокол. Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение се вписва в публичен регистър, воден от администрацията, управляваща пътя, под съответен регистрационен номер."

2. Алинеи 2 и 3 се отменят.

§ 12. Член 20 се изменя така:

"Чл. 20. Разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се издава по искане чрез образец съгласно приложение № 5, подадено от заинтересуваното лице в съответното специализирано звено, след платена такса и:

1. декларация по образец на администрацията, управляваща пътя, с която се декларира, че при необходимост от изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка;

2. съгласуван от администрацията, управляваща пътя, технически или работен проект - част "Пътна", за съответния вид специално ползване на пътя;

3. документ за собственост за имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението, а при сключен договор за присъединяване между съответното експлоатационно дружество и лицето, за чиито нужди се изгражда съоръжението, само заверено копие от договора;

4. актуална скица на имота, изискана при условията на чл. 5, ал. 6;

5. нотариално заверено пълномощно на представителя на лицето, за чиито нужди се издава разрешението за специално ползване на пътя, в случаите, когато искането не се подава лично."

§ 13. В чл. 22, ал. 1 и 2 след думите "земи в обхвата на пътя" се поставя точка и текстът до края се заличава.

§ 14. В чл. 22а ал. 1 и 2 се изменят така:

"(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се издава по искане на заинтересуваното лице чрез образец съгласно приложение № 6 след представяне на координатен регистър на трасето на линейния обект в координатна система "Българска геодезическа система 2005" и при изпълнени условия в разрешението за изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона.

(2) За съоръжения, обслужващи конкретни имоти, разрешението се издава въз основа на документите по ал. 1 и:

1. документ за собственост на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението, а при сключен договор за присъединяване между съответното експлоатационно дружество и лицето, за чиито нужди се изгражда съоръжението - само заверено копие от договора;

2. актуална скица на имота, изискана при условията на чл. 5, ал. 6;

3. съгласие от концесионера в случаите по чл. 5, ал. 5."

§ 15. Член 25 се изменя така:

"Чл. 25. Разрешенията за специално ползване на пътя по чл. 23 се издават по искане на заинтересуваното лице чрез образец съгласно приложение № 7 въз основа на платена такса, проект или схема за временна организация и безопасност на движението и положително становище, изискано при условията на чл. 5, ал. 6 от отдел/сектор "Пътна полиция" при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и/или Столичната дирекция на вътрешните работи."

§ 16. Създава се приложение № 1а към чл. 8, ал. 4, т. 1:

"Приложение № 1а към чл. 8, ал. 4, т. 1ДО

……………………………

……………………………

 

И С К А Н Е

ДАННИ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ЗАЯВИТЕЛ

от ……………………………………………………………………………………………………………..

(посочва се юридическото лице)

ЕИК .............................., адрес за кореспонденция: ……………………………………………………..,

тел. за контакт …………………………………………………………………………………………….,

(посочва се по желание)

представлявано от ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

(трите имена на представляващия или упълномощеното лице)

 

ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

ЗАЯВИТЕЛ

от ..................................................., ЕГН …………………………………………………………………..,

(трите имена)

с постоянен адрес ………………………………………………………………………………………….,

и адрес за кореспонденция …………………………………………………..……………………………

....................................., тел. за контакт ……………………………………………………………………,

(посочва се по желание)

чрез упълномощен представител …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

(трите имена)

Заявявам желанието си да ми бъде издадено разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него на път ................................................................. от км ……………………………………………………….

до км .............................................................. (при км .............................................................................).

Протоколът за извършване на оглед е с № .............................................................................................

Проектът на комуникационно-транспортния план (КТП) към подробния устройствен план (ПУП) е приет с писмо № .............................................................................

Техническият проект е съгласуван с писмо № .............................................................................

Към искането прилагам следните документи:

1. Нотариално заверено пълномощно - когато искането е от упълномощен представител.

2. Копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят местоположението на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти.

3. Документ за собственост.

4. ....................................................................................................................................................................

(други документи)

Заявявам желанието си да получа изготвената административна услуга:

0 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес ………………………………………, като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на разрешението.

0 Лично на гише за административно обслужване.

 

дата ...............................                                                          С уважение: .............................................

гр. ................................                                                                                 (име и фамилия, подпис)"

§ 17. Създава се приложение № 1б към чл. 11, ал. 1:

"Приложение № 1б към чл. 11, ал. 1ДО

……………………………

……………………………

 

И С К А Н Е

ДАННИ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ЗАЯВИТЕЛ

 

от  ……………………………………………………………………………………………………………..,

(посочва се юридическото лице)

ЕИК .........................................., адрес за кореспонденция: ………………………………………………..,

тел. за контакт ………………………………………………………………………………………………,

(посочва се по желание)

представлявано от ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

(трите имена на представляващия или упълномощеното лице)

 

ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

ЗАЯВИТЕЛ

от .............................................................., ЕГН ………..…………………………………………………..,

                     (трите имена)

с постоянен адрес ………………………………………………………………………………………….,

и адрес за кореспонденция ………………………………………………………………………………..

..................................., тел. за контакт …………………………………………………………………….,

(посочва се по желание)

чрез упълномощен представител …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

(трите имена)

Заявявам желанието си да ми бъде издадено разрешение за специално ползване на пътя (СПП) чрез експлоатация на търговски крайпътен обект (ТКО) и пътни връзки към него на път …………………от км ....................... до км ............................ (при км ………………………).

Изпълнил съм условията на издаденото ми разрешение за СПП чрез изграждане на ТКО и пътни връзки към него № .........................................................

Към искането прилагам следните документи:

1. Нотариално заверено пълномощно - когато искането е от упълномощен представител;

2. Координатен регистър на площта на обекта и връзките към него в координатна система "Българска геодезическа система 2005".

3. …………………………………………………………………………………………………………….

(други документи)

Заявявам желанието си да получа изготвената административна услуга:

0 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес ………………………………………, като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на разрешението.

0 Лично на гише за административно обслужване.

Информиран съм, че разрешението ще ми бъде връчено след заплащане на таксата съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредбата за специално ползване на пътищата.

 

дата ........................                                                                        С уважение: …………………………

гр. .........................                                                                                           (име и фамилия, подпис)


"

§ 18. Създава се приложение № 3 към чл. 13, ал. 3:

"Приложение № 3 към чл. 13, ал. 3


ДО

……………………………

……………………………

 

И С К А Н Е

ДАННИ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ЗАЯВИТЕЛ

 

от …………………………………………………………………………………………………………….,

(посочва се юридическото лице)

ЕИК ....................................., адрес за кореспонденция: ………………………………………………….,

тел. за контакт ………………………….…………………………………………………………………..,

(посочва се по желание)

представлявано от …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

(трите имена на представляващия или упълномощеното лице)

 

ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

ЗАЯВИТЕЛ

от ............................................................., ЕГН ……………………………………………………………,

                     (трите имена)

с постоянен адрес …………………………………………………………………………………………..,

и адрес за кореспонденция …………………………………………………………………………………,

тел. за контакт ……………………………………………………………………………………………..,

(посочва се по желание)

чрез упълномощен представител ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

(трите имена)

Заявявам желанието си да ми бъде издадено разрешение за специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламно съоръжение (РС) в обхвата/обслужващата зона в имот № ............................ на път ……………............. км …………….............дясно/ляво.

Представям Протокол от предварителния оглед за определяне на мястото за изграждане на РС с № ………………, който е валиден към датата на подаване на настоящото искане. Писмото, с което е съгласуван индивидуалният работен проект за конструкция на РС, е с № …………………..…….. (посочва се, когато не се използва типов проект).

Към искането прилагам следните документи:

1. Пълномощно - когато искането е от упълномощен представител;

2. Декларация-съгласие за изграждане на рекламно съоръжение, съответстващо на определен типов проект (декларацията не се прилага, когато се използва съгласуван индивидуален работен проект за конструкцията на РС);

3. Нотариално заверено съгласие от собственика на земята, когато РС се изгражда в обслужващата зона на пътя и засяга чужд имот;

4. …………………………………………………………………………………………………………….

(други документи)

Заявявам желанието си да получа изготвената административна услуга:

0 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес ………………………………………, като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на разрешението.

0 Лично на гише за административно обслужване.

 

дата .............................                                                                 С уважение: …………………..………..

гр. ..............................                                                                                        (име и фамилия, подпис)"

§ 19. Създава се приложение № 4 към чл. 16, ал. 1:

"Приложение № 4 към чл. 16, ал. 1ДО

……………………………

……………………………

 

И С К А Н Е

ДАННИ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ЗАЯВИТЕЛ

 

от ……………………………………………………………………………………..……………..……….,

(посочва се юридическото лице)

ЕИК ......................................, адрес за кореспонденция: …………………………….…………………..,

тел. за контакт ………………………………………………………………….…………………………..,

(посочва се по желание)

представлявано от …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

(трите имена на представляващия или упълномощеното лице)

 

ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

ЗАЯВИТЕЛ

от ...................................................................., ЕГН ……………….………………………………………,

                (трите имена)

с постоянен адрес …………………………………………………………………………………………..,

и адрес за кореспонденция …………………………………………………………………………………,

тел. за контакт ……………………………………………………………………………………………….,

(посочва се по желание)

чрез упълномощен представител ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

(трите имена)

Заявявам желанието си да ми бъде издадено разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение (РС) в обхвата/обслужващата зона на път ........................., км ………………………..дясно/ляво.

Изпълнил съм условията на издаденото ми разрешение за СПП чрез изграждане на РС № ………..

 (посочва се при ново изграждане).

Към искането прилагам следните документи:

1. Пълномощно - когато искането е от упълномощен представител;

2. Нотариално заверено копие на договора за покупко-продажба на РС (ако е налице покупко-продажба);

3. ……………………………………………………………………………………………………………..

(други документи, когато е налице акт на покупко-продажба - анекс към договора, споразумителен протокол и т.н.)

Заявявам желанието си да получа изготвената административна услуга:

0 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес ………………………………………, като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на разрешението.

0 Лично на гише за административно обслужване.

Информиран съм, че разрешението ще ми бъде връчено след заплащане на таксата съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за специално ползване на пътищата.

 

дата ……..................                                                                 С уважение: ………………………….

гр. ............................                                                                                         (име и фамилия, подпис)


"

§ 20. Създава се приложение № 5 към чл. 20:

"Приложение № 5 към чл. 20ДО

……………………………

……………………………

 

И С К А Н Е

ДАННИ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ЗАЯВИТЕЛ

 

от …………………………………………………………………………………………………………….,

(посочва се юридическото лице)

ЕИК ........................................., адрес за кореспонденция: ……………………………………………….,

тел. за контакт …………………………………………………………………………………………….,

(посочва се по желание)

представлявано от ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

(трите имена на представляващия или упълномощеното лице)

 

ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

ЗАЯВИТЕЛ

от ...................................................................., ЕГН ………………..………..……………………………,

              (трите имена)

с постоянен адрес …………………………………………………………………………………………,

и адрес за кореспонденция ………………………………………………………………………………..,

тел. за контакт ……………………………………………………………………………………………..,

(посочва се по желание)

чрез упълномощен представител …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

(трите имена)

Заявявам желанието си да ми бъде издадено разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата (и/или обслужващата зона) на път .................. от км .............. до км…………… (при км .....................)

 (чрез хоризонтален сондаж/чрез прокопаване/въздушно преминаване).

Техническият или работен проект, част "Пътна", за съответния вид специално ползване на пътя е съгласуван с писмо № ………………………………………………

Към искането прилагам следните документи:

1. Декларация по образец на администрацията, управляваща пътя, с която се заявява, че при необходимост от изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка;

2. Документ за собственост за имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението, а при сключен договор за присъединяване между съответното експлоатационно дружество и лицето, за чиито нужди се изгражда съоръжението, се представя само заверено копие от договора;

3. Нотариално заверено пълномощно на представителя на лицето, за чиито нужди се издава разрешението за специално ползване на пътя - в случаите, когато искането не се подава лично.

4. ………………………………………………………………………………………………………….

(други документи)

Заявявам желанието си да получа изготвената административна услуга:

0 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес ………………………………………, като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на разрешението.

0 Лично на гише за административно обслужване.

 

дата .......................                                                                          С уважение: …………………………

гр. .........................                                                                                             (име и фамилия, подпис)"

§ 21. Създава се приложение № 6 към чл. 22а, ал. 1:

"Приложение № 6 към чл. 22а, ал. 1ДО

……………………………

……………………………

 

И С К А Н Е

ДАННИ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ЗАЯВИТЕЛ

 

от …………………………………………………………………………………………………………….,

(посочва се юридическото лице)

ЕИК ......................................., адрес за кореспонденция: ……………………………………………….,

тел. за контакт ……………………………………………………………………………………………..,

(посочва се по желание)

представлявано от …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

(трите имена на представляващия или упълномощеното лице)

 

ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

ЗАЯВИТЕЛ

от ............................................................, ЕГН …………………………………..………………………..,

           (трите имена)

с постоянен адрес …………………………………..……….……………………………………………,

и адрес за кореспонденция …………………………………..…………………………………………..

.............., тел. за контакт …………………………………..…………………….……………………….,

(посочва се по желание)

чрез упълномощен представител …………………………………..……………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………

(трите имена)

Заявявам желанието си да ми бъде издадено разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата (и/или обслужващата зона) на път ............ от км ................. до км ………………..(при км ....................) (чрез хоризонтален сондаж/чрез прокопаване/въздушно преминаване), при изпълнени условия в разрешението за изграждане № ................................... на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата (и/или обслужващата зона) на пътя.

Към искането прилагам следните документи:

1. Пълномощно - когато искането е от упълномощен представител;

2. Координатен регистър на трасето на линейния обект в координатна система "Българска геодезическа система 2005";

3. Документ за собственост за имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението (съоръжение, обслужващо конкретни имоти), а при сключен договор за присъединяване между съответното експлоатационно дружество и лицето, за чиито нужди се изгражда съоръжението, се представя само заверено копие от договора;

4. Съгласие от концесионера в случаите по чл. 5, ал. 5 от Наредбата за специално ползване на пътищата;

5. ………………………………………………………………………………………………………….

(други документи)

Заявявам желанието си да получа изготвената административна услуга:

0 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес ………………………………………, като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на разрешението.

0 Лично на гише за административно обслужване.

 

дата .........................                                                                    С уважение: …………….……………

гр. ...........................                                                                                       (име и фамилия, подпис)"

§ 22. Създава се приложение № 7 към чл. 25:

"Приложение № 7 към чл. 25


ДО

……………………………

……………………………

 

И С К А Н Е

ДАННИ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ЗАЯВИТЕЛ

 

от ………………………………………………………………………………………………………….,

(посочва се юридическото лице)

ЕИК ........................................., адрес за кореспонденция: …………………………………………….,

тел. за контакт ……………………………………………………………………………………………,

(посочва се по желание)

представлявано от …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

(трите имена на представляващия или упълномощеното лице)

 

ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

ЗАЯВИТЕЛ

от ............................................................, ЕГН ……….….…….……………………..………………….,

              (трите имена)

с постоянен адрес …………………………………………….………………………………………….,

и адрес за кореспонденция …………………………………..………………………………………….

.............., тел. за контакт …………………………………………………………………………………,

(посочва се по желание)

чрез упълномощен представител ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

(трите имена)

Заявявам желанието си да ми бъде издадено разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя …….....………..

………………………………………………………………………………..……………………………

(описание на обекта)

Към искането прилагам следните документи:

1. Пълномощно - когато искането е от упълномощен представител;

2. Проект или схема за Временна организация и безопасност на движението

(3 идентични екземпляра);

3. ………………………………………………………………………………………………………….

(други документи)

Заявявам желанието си да получа изготвената административна услуга:

0 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес ………………………………………, като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на разрешението.

0 Лично на гише за административно обслужване.

 

дата ............................                                                                   С уважение: ………………………….

гр. ............................                                                                                        (име и фамилия, подпис)"

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 23. (1) За изградени търговски крайпътни обекти, за които има издадено разрешение за ползване по смисъла на Закона за устройство на територията, се издава разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него по искане на заинтересуваното лице въз основа на:

1. представяне в съответното специализирано звено на издадено разрешение за ползване по смисъла на Закона за устройство на територията на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него;

2. внесено от заинтересуваното лице искане в съответното специализирано звено за оглед на място;

3. извършване на оглед от представители на съответното специализирано звено и органите на Министерството на вътрешните работи в присъствието на заинтересуваното лице и съставяне на протокол за извършване на оглед; в протокола за оглед се съдържат и мерки за безопасност - в съответствие с изискванията на Техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа или други по преценка на длъжностните лица, извършващи огледа;

4. представяне от заинтересуваното лице в съответното специализирано звено на технически проект - част "Организация и безопасност на движението" - екзекутив (заснемане на съществуващата организация на движението), и писмено становище, изискано при условията на чл. 5, ал. 6 от органите на Министерството на вътрешните работи.

(2) Разрешението за специално ползване по ал. 1 се издава по искане на заинтересуваното лице чрез образец съгласно приложението.

(3) Редът за издаване на разрешенията за специално ползване на пътищата по ал. 1 се прилага само за обекти, чиито разрешения за ползване по смисъла на Закона за устройство на територията са издадени преди влизането в сила на постановлението.

§ 24. Създава се приложение към § 23, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби:

"Приложение към § 23, ал. 2ДО

……………………………

……………………………

 

И С К А Н Е

ДАННИ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ЗАЯВИТЕЛ

 

от ………………………………………………………………………………………………………….,

(посочва се юридическото лице)

ЕИК ......................................, адрес за кореспонденция: ……………………………………………….,

тел. за контакт …………………………………………………………………………………………….,

(посочва се по желание)

представлявано от ………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………

(трите имена на представляващия или упълномощеното лице)

 

ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

ЗАЯВИТЕЛ

 

от ................................................................., ЕГН …………………………..…………………………..,

              (трите имена)

с постоянен адрес ………………………………………………………………………………………,

и адрес за кореспонденция             …………………………………………………………………………….

.............., тел. за контакт ………………………………………………………………………………..,

(посочва се по желание)

чрез упълномощен представител ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

(трите имена)

Заявявам желанието си да ми бъде издадено разрешение за специално ползване на пътя (СПП) чрез експлоатация на търговски крайпътен обект (ТКО) и пътни връзки към него на път ............................. от км ………………до км ………………….. (при км .....................................).

Изпълнени са условията от Протокол за оглед № ……………………………………….

Към искането прилагам следните документи:

1. Нотариално заверено пълномощно - когато искането е от упълномощен представител;

2. Координатен регистър на площта на обекта и връзките към него в координатна система "Българска геодезическа система 2005";

3. Разрешение за ползване по смисъла на Закона за устройство на територията на ТКО и пътни връзки към него;

4. Технически проект - част "Организация и безопасност на движението" - екзекутив;

5. ………………………………………………………………………………………………………….

(други документи)

Заявявам желанието си да получа изготвената административна услуга:

0 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: ………………….., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на разрешението.

0 Лично на гише за административно обслужване.

Информиран съм, че разрешението ще ми бъде връчено след заплащане на таксата съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредбата за специално ползване на пътищата.

 

дата ...........................                                                          С уважение: ………..………………..

гр. .............................                                                                         (име и фамилия, подпис и печат)"

Промени настройката на бисквитките