Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 27.I

РЕШЕНИЕ № 50 ОТ 23 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ВЕЛА", УЧАСТЪК "СЕВЕР" И УЧАСТЪК "ЮГ", РАЗПОЛО

 

РЕШЕНИЕ № 50 ОТ 23 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ВЕЛА", УЧАСТЪК "СЕВЕР" И УЧАСТЪК "ЮГ", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА, НА "КАТЕРИНА-Г И М" - ЕООД, ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ

Обн. ДВ. бр.9 от 27 Януари 2023г.

На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 98 от 2018 г.), § 88 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Предоставя концесия за добив с предмет - експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) - строителни материали - пясъци и чакъли, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Вела", участък "Север" и участък "Юг", разположено в землището на гр. Вълчедръм, община Вълчедръм, област Монтана, описано в Акт за изключителна държавна собственост № 1716 от 16 март 2021 г., утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството, която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.

2. Определя концесионна площ 183,3 дка, която включва два контура, индивидуализирани с координатите на точки, съответно за контур 1 - от № 1 до № 14, и за контур 2 - от № 1 до № 9, в Координатна система "БГС 2005", тип на координатите: кадастрални, съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:

2.1. Площта на находище "Вела", участъци "Север" и "Юг", както следва:

2.1.1. участък "Север" с площ 135,6 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 14 по външния контур на запасите и ресурсите в Координатна система "БГС 2005", тип на координатите: кадастрални, съгласно специализирана карта и координатен регистър, неразделна част от концесионния договор;

2.1.2. участък "Юг" с площ 37,5 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 7 по външния контур на запасите и ресурсите в Координатна система "БГС 2005", тип на координатите: кадастрални, съгласно специализирана карта и координатен регистър, неразделна част от концесионния договор.

2.2. Площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива.

3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата на влизането в сила на концесионния договор.

4. Концесионният договор влиза в сила от датата на предоставянето на банковата гаранция по т. 8.1.1.

5. Определя пряко за концесионер "Катерина-Г и М" - ЕООД, гр. Вълчедръм - титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 557 от 18 декември 2019 г., издадено от министъра на енергетиката.

6. Концесията да се осъществява при следните условия:

6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1 се осъществява след:

6.1.1. съгласуване и/или одобряване от министъра на енергетиката на проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа на Решение № МО 1-1 от 2019 г. по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), издадено от директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Монтана, и при съобразяване на условията и мерките в решението; решението е приложение, неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1;

6.1.2. съгласуване на цялостния работен проект за добив и първична преработка и на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи с Агенция "Пътна инфраструктура" и въз основа на разрешение, издадено по реда на чл. 26 от Закона за пътищата.

6.2. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.

6.3. Добивните и съпътстващите ги дейности да не засягат територията на регистрирания Археологически обект № 1 - "Селище", чиято територия е разположена непосредствено до контура на находище "Вела", участък "Север". В този район, както и в територията на регистрирания археологически обект с неизяснени характеристики се забраняват всякакви дейности, свързани с нарушаване целостта на земния пласт (прокарване на помощни пътища и др.).

6.4. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията и по реда на действащото законодателство.

6.5. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:

6.5.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

6.5.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.), и да не предизвиква нарушаване на здравните изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето;

6.5.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);

6.5.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;

6.5.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;

6.5.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на проектите;

6.5.7. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;

6.5.8. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката.

6.6. За упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.

6.7. Концесионерът може да упражнява концесионна дейност само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права и след приключване на необходимите процедури за промяна на предназначението ѝ при условията и по реда на действащото законодателство.

6.8. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между миннодобивния обект и местните и/или републиканските пътища.

7. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

7.1. Основни права на концесионера:

7.1.1. да добива подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, в границите на находището по т. 1;

7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли;

7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията;

7.1.4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище "Вела", участък "Север" и участък "Юг", складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;

7.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;

7.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по т. 1.

7.2. Основни задължения на концесионера:

7.2.1. да извършва добива на подземните богатства по т. 1, като:

7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрени проекти и планове, които се изискват с решението и с концесионния договор;

7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещо разработване на находището;

7.2.1.3. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като спазва изискванията за правилно и безопасно разработване;

7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и факторите на околната среда при условията на чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;

7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на минните отпадъци, одобрен от министъра на енергетиката;

7.2.2. да внася дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или за одобряване на министъра на енергетиката, а при необходимост - и на други компетентни държавни органи, в срокове, при условия и по ред, определени в концесионния договор:

7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка; неразделна част от проекта са теренно-ситуационен план на концесионната площ с нанесени път IIІ-818 и принадлежащите му пътни съоръжения и отстоянията им до границите на запасите на находището; след съгласуването му цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

7.2.3.2. изменения и/или допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка - при възникнала необходимост от това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ - Монтана, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването от министъра на енергетиката на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка;

7.2.3.3. годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; след съгласуването му годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;

7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния проект по т. 7.2.3.3;

7.2.3.6. план за управление на минните отпадъци; след одобряване от министъра на енергетиката планът за управление на минните отпадъци става неразделна част от концесионния договор;

7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;

7.2.5. да съставя и да води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;

7.2.6. да представя при условия, по ред и в срокове, определени с концесионния договор:

7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и действително продадени количества пясъци и чакъли и среднопретеглената им продажна цена за отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие;

7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата година, както и за изменението на запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;

7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси и ресурси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, както и при прекратяване на концесионния договор;

7.2.7. да осигурява пълен достъп до миннодобивния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на оправомощени органи и/или лица;

7.2.8. да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство; в началото на добивните дейности в находище "Вела", участък "Юг", да осигури археологическо наблюдение съгласно препоръките в научния доклад за резултатите от извършено теренно археологическо проучване, като за целта се обърне към Регионален исторически музей - Монтана, или НАИМ при БАН;

7.2.9. да уведоми Областно пътно управление - Монтана (с копие до АПИ - София), преди започване на добива на подземното богатство по т. 1 за осъществяване на контрол по компетентност;

7.2.10. да спазва ограниченията и изискванията на чл. 26 от Закона за пътищата за допустимите дейности в обхвата на пътищата, пътните съоръжения и обслужващите зони, както и да не нанася повреди и да не допуска унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;

7.2.11. при установено нарушение в ширините на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2 и 3 от Закона за пътищата и при неспазени изисквания по чл. 26 от Закона за пътищата концесионерът извършва рекултивация на нарушените терени;

7.2.12. да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ;

7.2.13. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка, при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;

7.2.14. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесията по т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.

7.3. Основни права на концедента:

7.3.1. да получава дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

7.3.2. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:

7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по т. 7.2.6;

7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка продукция - резултат от експлоатацията на находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;

7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията - право на собственост, върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;

7.3.4. право да усвои при условия и по ред, определени в концесионния договор, изцяло или част от банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2;

7.3.5. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от задълженията по това решение и/или по договора и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.

7.4. Основни задължения на концедента:

7.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, след като такова бъде поискано, при условия и по ред, определени в концесионния договор;

7.4.2. да осъществява контрол за спазване условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;

7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от концесионера.

8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:

8.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията:

8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 4882 лв. и се предоставя не по-късно от 14 дни след датата на подписване на концесионния договор;

8.1.2. за всяка следваща година банковата гаранция е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година;

8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и т. 8.1.2 следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;

8.1.4. при усвояване изцяло или на част от гаранцията по т. 8.1.1 или 8.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването ѝ.

8.2. Финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните в концесионния договор.

8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.

9. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:

9.1. Парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.

9.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.

9.3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали - приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на ЗПБ (Наредбата за КВ).

9.4. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по т. 9.3 не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "в" - пясък и чакъл, и ал. 4 от Методиката - приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за КВ, и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и последващите му изменения.

9.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията - 3508 тона/шестмесечие пясъци и чакъли, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 9.4.

9.6. Размерът на концесионното плащане по т. 9.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за тяхното определяне.

9.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда по бюджета на община Вълчедръм част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, без ДДС.

10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва добив на подземни богатства, при условия и по ред, определени в концесионния договор.

11. Оправомощава министъра на енергетиката:

11.1. Да проведе преговори и сключи концесионния договор с "Катерина-Г и М" - ЕООД, гр. Вълчедръм, в срок до шест месеца от влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.

11.2. Да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.

11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.

12. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Приложение към т. 2


Координатен регистър

на граничните точки на концесионната площ на находище "Вела", участък "Север" и участък "Юг", в Координатна система "БГС 2005", тип на координатите: кадастрални

Точка

Координати

X (север), м

Y (изток), м

Концесионен контур 1 (за уч. "Север")

1

4844785.2

336132.7

2

4844789.2

336184.2

3

4844746.6

336253.3

4

4844699.8

336329.2

5

4844720.2

336499.4

6

4844720.0

336507.9

7

4844419.9

336294.0

8

4844081.8

336222.7

9

4844082.1

336212.6

10

4844173.7

336164.2

11

4844326.0

336143.9

12

4844506.4

336054.2

13

4844627.1

336058.9

14

4844724.5

336102.4

Концесионен контур 2 (за уч. "Юг")

1

4843620.2

336194.3

2

4843512.5

336235.7

3

4843467.9

336143.0

4

4843312.7

336039.1

5

4843335.1

335895.0

6

4843343.0

335901.0

7

4843447.8

335992.8

8

4843528.1

336024.3

9

4843616.7

336188.0

Промени настройката на бисквитките