Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 25 от 17.III

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 ОТ 15 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 ОТ 15 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

В сила от 15.06.2023 г.

Обн. ДВ. бр.25 от 17 Март 2023г., изм. ДВ. бр.31 от 7 Април 2023г., изм. ДВ. бр.40 от 5 Май 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В Постановление № 155 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието (обн., ДВ, бр. 48 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2017 г., бр. 36 от 2018 г., бр. 5 и 15 от 2019 г., бр. 15 от 2020 г., бр. 7 и 81 от 2021 г., бр. 7 и 82 от 2022 г. и бр. 10 от 2023 г.) се правят следните изменения:

1. В член единствен, ал. 1 т. 2 се отменя.

2. В приложението към член единствен, ал. 2:

а) ред "Централен регистър на особените залози 28" се заличава;

б) на ред "Агенция по вписванията" числото "594" се заменя с "622".

§ 2. В Устройствения правилник на Агенцията по вписванията, приет с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 110 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 37 от 2010 г., бр. 16 и 33 от 2011 г., бр. 13 от 2013 г., бр. 27 от 2015 г.; попр., бр. 30 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2015 г., бр. 7 от 2017 г.; Решение № 5921 на Върховния административен съд от 2017 г. - бр. 40 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2018 г. и бр. 5 от 2019 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 3:

а) в ал. 1 след думите "Сигурност на информацията" се поставя запетая и думите "и финансов контрольор" се заменят с "финансови контрольори и служител по мрежова и информационна сигурност";

б) в ал. 2 числото "594" се заменя с "622".

2. В чл. 5:

а) в ал. 1 след думите "районен съд" се поставя точка и текстът до края се заличава;

б) в ал. 2 след думите "Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел" се поставя запетая и се добавя "по Закона за особените залози, по Закона за регистър БУЛСТАТ".

3. В чл. 6, ал. 2:

а) в т. 9 след думите "регистъра на юридическите лица с нестопанска цел" се поставя запетая и се добавя "Централния регистър на особените залози";

б) в т. 10 след думите "регистъра на юридическите лица с нестопанска цел" се поставя запетая и се добавя "в Централния регистър на особените залози";

в) създава се нова т. 12:

"12. организира работата по воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози;"

г) досегашните т. 12 - 22 стават съответно т. 13 - 23, като в т. 23 след думите "Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел" се поставя запетая и се добавя "Закона за особените залози".

4. В глава втора наименованието на раздел III се изменя така:

"Раздел III

Звено "Сигурност на информацията. Финансови контрольори. Служител по мрежова и информационна сигурност".

5. В чл. 7, ал. 1 т. 8 се изменя така:

"8. осигурява физическата защита на водените от Агенцията по вписванията регистри."

6. В чл. 8:

а) в ал. 1 думите "Финансовият контрольор е" се заменят с "Финансовите контрольори са";

б) в ал. 3 думите "финансовият контрольор се подпомага" се заменят с "финансовите контрольори се подпомагат".

7. Създава се чл. 8а:

"Чл. 8а. (1) Служителят по мрежова и информационна сигурност е на пряко подчинение на изпълнителния директор.

(2) В изпълнение на задачите, възложени му със Закона за киберсигурност и Закона за електронното управление и с подзаконовите нормативни актове по прилагането им, служителят по мрежова и информационна сигурност:

1. ръководи дейностите, свързани с постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност и с целите, заложени в политиката на агенцията;

2. участва в изготвянето, поддържането и развитието на политиките за мрежова и информационна сигурност и документираната информация;

3. участва в поддържането и развитието на Системата за управление на сигурността на информацията съгласно международния стандарт ISO 27001;

4. консултира ръководството на агенцията във връзка с информационната сигурност; ръководи периодичните оценки на рисковете за мрежовата и информационната сигурност; периодично, но не по-малко от веднъж в годината, изготвя доклади за състоянието на мрежовата и информационната сигурност в агенцията и ги представя на изпълнителния директор на агенцията;

5. координира обученията, свързани с мрежовата и информационната сигурност;

6. поддържа връзки с други администрации, организации и експерти, работещи в областта на информационната сигурност;

7. следи за правилното водене на регистъра на инцидентите, организира анализ на инцидентите с мрежовата и информационната сигурност за откриване на причините за тях и предприема мерки за отстраняването им; уведомява за инциденти, свързани с компютърната сигурност; организира проверки за актуалността на плановете за справяне с инцидентите и плановете за действия в случай на аварии, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства, анализира резултатите от тях и организира изменение на плановете, ако е необходимо;

8. следи за появата на нови киберзаплахи, като вируси, зловреден код, спам, атаки и други и предлага подходящи мерки за противодействието им;

9. следи за актуализиране на използвания софтуер и фърмуер;

10. организира тестове за откриване на уязвимости в информационните и комуникационните системи на агенцията и предлага мерки за отстраняването им;

11. организира и сътрудничи при провеждането на одити, проверки и анкети и при изпращането на резултатите от тях на съответния национален компетентен орган;

12. предлага санкции за лицата, нарушили мерките за мрежовата и информационната сигурност;

13. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, регламентиращи мрежовата и информационната сигурност."

8. В чл. 13, ал. 1 се създават т. 9 - 16:

"9. разработва анализи за състоянието на информационните системи на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Централния регистър на особените залози, имотния регистър, регистър БУЛСТАТ и регистъра на имуществените отношения на съпрузите;

10. проучва информационните потребности и изготвя предложения за изграждане на нови или за усъвършенстване на съществуващите информационни системи на регистрите;

11. организира изграждането и развитието на информационните системи на регистрите;

12. осигурява връзката и взаимодействието между информационните системи на регистрите в агенцията с други информационни системи на регистри;

13. оказва методическа помощ на служителите на агенцията и на териториалните поделения при експлоатацията на информационните системи на регистрите;

14. създава и актуализира технологични карти на основните административни услуги, предоставяни от агенцията;

15. създава и администрира централен архив (в електронен вид) на партидите на недвижимите имоти и вписаните актове с приложените към тях документи;

16. контролира изпълнението на договорите, сключвани с външни изпълнители във връзка с развитието и функционирането на информационните системи на регистрите."

9. В чл. 14:

а) в ал. 1, т. 1 след думите "Длъжностни лица по регистрация" се добавя "и длъжностни лица по вписвания";

б) в ал. 3 след думите "Длъжностни лица по регистрация" се добавя "и длъжностни лица по вписвания".

10. В чл. 15:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Дирекция "Длъжностни лица по регистрация и длъжностни лица по вписвания":

1. във връзка с търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел:

а) извършва действията по вписванията, обявяванията и заличаванията в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;

б) извършва проверка дали е подадено заявление за исканото вписване, заличаване или обявяване;

в) извършва проверка дали заявеното обстоятелство подлежи на вписване, или представеният акт подлежи на обявяване;

г) извършва проверка дали заявлението е подадено от оправомощено лице;

д) извършва проверка дали към заявлението са приложени всички документи съгласно изискванията на закон, съответно подлежащият на обявяване акт, и дали съществуването на заявеното за вписване обстоятелство се установява от представените документи;

е) изготвя отговори по жалби на потребители на услугите, извършвани от дирекцията;

ж) извършва действия по назначаване на вещи лица за оценка на непарични вноски, ликвидатори, контрольори, проверители и регистрирани одитори;

з) участва в производството по осъществяване на административнонаказателна отговорност;

2. във връзка с Централния регистър на особените залози:

а) извършва действията по вписванията, обявяванията и заличаванията в Централния регистър на особените залози;

б) извършва проверка дали е подадено заявление за исканото вписване, заличаване или обявяване;

в) извършва проверка дали заявеното обстоятелство подлежи на вписване, или представеният акт подлежи на обявяване;

г) извършва проверка дали заявлението е подадено от оправомощено лице;

д) извършва проверка дали към заявлението са приложени всички документи съгласно

изискванията на закон, съответно подлежащият на обявяване акт, и дали съществуването на заявеното за вписване обстоятелство се установява от представените документи;

е) изготвя отговори по жалби на потребители на услугите, извършвани от дирекцията.";

б) в ал. 2 след думите "Длъжностни лица по регистрация" се добавя "и длъжностни лица по вписвания".

11. В чл. 16, ал. 1:

а) в т. 3 след думите "регистъра на юридическите лица с нестопанска цел" се добавя "Централния регистър на особените залози" и се поставя запетая;

б) точки 20 - 27 се отменят.

12. В чл. 17, ал. 1 след думите "регистъра на юридическите лица с нестопанска цел" се добавя "Централния регистър на особените залози" и се поставя запетая.

13. В чл. 18:

а) в т. 1:

аа) буква "ж" се отменя;

бб) буква "к" се отменя;

б) в т. 2 се създават букви "з" - "л":

"з) извършва регистрация в регистър БУЛСТАТ при условията на чл. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ;

и) издава справки и удостоверения за вписаните обстоятелства в регистър БУЛСТАТ;

к) приема и въвежда в информационната система заявленията за вписванията, заличаванията и обявяванията в Централния регистър на особените залози;

л) прави справки и издава удостоверения за вписаните обстоятелства и обявените актове в Централния регистър на особените залози."

14. В параграф единствен от заключителната разпоредба след думите "Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел" се поставя запетая и се добавя "чл. 22, ал. 3 от Закона за особените залози".

15. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 2:

а) в заглавието числото "594" се заменя с "622";

б) на ред "Звено "Сигурност на информацията" числото "2" се заменя с "3";

в) ред "Финансов контрольор 1" се изменя така:

"Финансови контрольори 2";

г) след ред "Финансови контрольори" се създава ред "Служител по мрежова и информационна сигурност 1";

д) на ред "Обща администрация, в т. ч." числото "46" се заменя с "55";

е) на ред "дирекция "Информационно обслужване и технологии" числото "7" се заменя с "16";

ж) на ред "Специализирана администрация, в т. ч." числото "542" се заменя с "558";

з) ред "дирекция "Длъжностни лица по регистрация 120" се изменя така:

"дирекция "Длъжностни лица по регистрация и длъжностни лица по вписвания 135";

и) на ред "Главна дирекция "Регистри", в т. ч. 6 регионални дирекции" числото "422" се заменя с "423".

Заключителни разпоредби

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2023 г., в сила от 01.05.2023 г.) Постановлението влиза в сила от 15 юни 2023 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 ОТ 5 АПРИЛ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2023 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 април 2023 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 2 МАЙ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2023 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 май 2023 г.

Промени настройката на бисквитките