Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 25 от 17.III

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 ОТ 15 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 ОТ 15 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

В сила от 17.03.2023 г.

Обн. ДВ. бр.25 от 17 Март 2023г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки, приет с Постановление № 53 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2019 г. и бр. 82 от 2022 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:

"(1) Структурата на агенцията включва обща и специализирана администрация, служител по мрежова и информационна сигурност и финансов контрольор."

2. В глава трета се създават раздел IIа "Служител по мрежова и информационна сигурност" с чл. 8а и раздел IIб "Финансов контрольор" с чл. 8б:

"Раздел IIа

Служител по мрежова и информационна сигурност

Чл. 8а. (1) Служителят по мрежова и информационна сигурност е на пряко подчинение на изпълнителния директор.

(2) В изпълнение на задачите, възложени му със Закона за киберсигурност и със Закона за електронното управление и с подзаконовите нормативни актове по прилагането им, служителят по мрежова и информационна сигурност:

1. ръководи дейностите, свързани с постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност и с целите, заложени в политиката на агенцията;

2. участва в изготвянето, поддържането и развитието на политиките за мрежова и информационна сигурност и документираната информация;

3. консултира ръководството на агенцията във връзка с информационната сигурност;

4. периодично (не по-малко от веднъж в годината) изготвя доклади за състоянието на мрежовата и информационната сигурност в агенцията и ги представя на изпълнителния директор на агенцията;

5. координира обученията, свързани с мрежовата и информационната сигурност;

6. поддържа връзки с други администрации, организации и експерти, работещи в областта на информационната сигурност;

7. води регистър на инцидентите;

8. организира анализ на инцидентите с мрежовата и информационната сигурност за откриване на причините за възникването им и за предприемане на мерки за тяхното отстраняване;

9. следи за появата на нови киберзаплахи (вируси, зловреден код, спам, атаки и др.) и предлага адекватни мерки за противодействието им;

10. организира и сътрудничи при провеждането на одити, проверки и анкети и при изпращането на резултатите от тях на съответния национален компетентен орган;

11. предлага санкции за лицата, нарушили мерките за мрежовата и информационната сигурност;

12. ръководи периодичните оценки на рисковете за мрежовата и информационната сигурност;

13. уведомява за инциденти съответния секторен екип за реагиране на инциденти с компютърната сигурност в съответствие с нормативните изисквания;

14. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, които регламентират мрежовата и информационната сигурност.

"Раздел IIб

Финансов контрольор

Чл. 8б. (1) Финансовият контрольор е на пряко подчинение на изпълнителния директор.

(2) В изпълнение на задачите, определени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, финансовият контрольор:

1. извършва постоянен и непрекъснат контрол по законосъобразност на всички документи и действия, свързани с поемането на задължения за приходи/разходи и постъпването/извършването на приходи/разходи;

2. извършва проверки на документите и действията преди поемане на задължения за приходи/разходи и постъпването/извършването на приходи/разходи;

3. следи за компетентността на длъжностното лице, което предстои да поеме задължението за прихода и/или извършване на разхода;

4. контролира верността на първичните счетоводни документи, включително правилното изчисление на количествата и сумите по тях;

5. осъществява вътрешни и външни контакти с други контролни звена за утвърждаване на най-подходящите практики с цел постигането на целите и задачите, свързани с осъществяването на ефективен и ефикасен предварителен контрол по отношение изразходването на бюджетните средства;

6. организира и осъществява предварителен контрол върху всички документи и действия, свързани с оптималното използване и управление на материалните ресурси на агенцията."

3. В чл. 10 т. 17 се заличава.

4. В приложението към чл. 7, ал. 3:

а) след ред "Главен секретар 1" се създават редове:

"служител по мрежова и информационна сигурност 1;

финансов контрольор 1";

б) на ред "Обща администрация" числото "15" се заменя с "14";

в) на ред "дирекция "Финанси, човешки ресурси и административна дейност" числото "15" се заменя с "14";

г) на ред "Специализирана администрация" числото "70" се заменя с "69";

д) на ред "дирекция "Електронно възлагане и мониторинг" числото "24" се заменя с "23".

§ 2. В преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 167 на Министерския съвет от 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 35 от 2021 г.), се създава § 47а:

"§ 47а. (1) До 25 октомври 2023 г. при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и сключване на рамкови споразумения, както и за сключване на договори въз основа на рамкови споразумения за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия публичните възложители и Централният орган за покупки в сектор "Здравеопазване" могат да предвидят възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка. Тази възможност се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

(2) В случаите по ал. 1 в документацията за участие се посочват минималните изисквания към офертите, които са за част от номенклатурите в обособените позиции, а в методиката се определя и начинът за оценяване на офертите, подадени за част от номенклатурите по обособените позиции."

Заключителни разпоредби

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките