Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 27 от 24.III

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 ОТ 22 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г. (ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 ОТ 22 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г. (ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г.)

В сила от 15.06.2023 г.

Обн. ДВ. бр.27 от 24 Март 2023г., изм. ДВ. бр.31 от 7 Април 2023г., изм. ДВ. бр.40 от 5 Май 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. Създава се раздел IIв с чл. 16к - 16о:

"Раздел IIв

Такси, събирани по Закона за особените залози

Чл. 16к. (1) По заявление за вписване на обстоятелства в Централния регистър на особените залози се събират такси, както следва:

1. на договор за особен залог - 140 лв.;

2. на договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената - 140 лв.;

3. на договор за лизинг - 140 лв.;

4. на запор - 50 лв.;

5. на несъстоятелност - 50 лв.

(2) По заявление за вписване на обстоятелства в Централния регистър на особените залози, подадено по електронен път, се събират такси, както следва:

1. на договор за особен залог - 70 лв.;

2. на договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената - 70 лв.;

3. на договор за лизинг - 70 лв.;

4. на запор - 25 лв.;

5. на несъстоятелност - 25 лв.

(3) По заявление за промяна на вписани обстоятелства в Централния регистър на особените залози се събира такса в размер 50 лв.

(4) По заявление за промяна на вписани обстоятелства в Централния регистър на особените залози, подадено по електронен път, се събира такса в размер 25 лв.

Чл. 16л. (1) По заявление за обявяване на актове в Централния регистър на особените залози се събира такса в размер 50 лв.

(2) По заявление за обявяване на актове в Централния регистър на особените залози, подадено по електронен път, се събира такса в размер 25 лв.

Чл. 16м. (1) За издаване на удостоверение или на заверено копие на хартиен носител от електронен образ на заявление или приложения към него, както и за извършване на писмена справка се заплаща такса в размер 10 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница.

(2) За предоставяне на електронни документи по ал. 1 се събира такса в размер 5 лв. за първа страница и по 1 лв. за всяка следваща страница.

Чл. 16н. За предоставяне на цялата база данни от Централния регистър на особените залози и за актуализация на обстоятелствата в нея се събира годишна такса в размер 2600 лв.

Чл. 16о. (1) По реда на чл. 16, ал. 1 се събира такса за предоставяне на специализирани услуги чрез автоматизиран достъп до Централния регистър на особените залози със следните функционалности:

1. търсене по вписани обстоятелства и/или обявени актове за определен залогодател;

2. визуализиране на партидите и:

а) с подредба по азбучен ред на всички вписани залогодатели по наименования;

б) с подредба по правна форма на всички вписани залогодатели;

в) с възможност за бърз достъп до партидата на всеки залогодател по първа буква или цифра от фирмата или наименованието;

г) други подредби, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията.

(2) Минималният предплатен лимит за използване на услуга по ал. 1 е в размер 100 лв.

(3) За абонамент за автоматизирано подаване на информация за вписвания, заличавания и обявявания в базата данни по чл. 22 от Закона за особените залози и за абонамент за автоматизирано подаване на информация за вписани обстоятелства, заличени вписвания и обявени актове по партидата на определен залогодател се събира такса в размер 0,40 лв. за всяко вписване, заличаване и обявяване."

§ 2. В чл. 17 думите "раздели I, II, IIа и ІІб" се заменят с "раздели I, II, IIа, ІІб и ІІв".

§ 3. В параграф единствен от заключителната разпоредба след думите "Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел" се добавя "чл. 25, ал. 2 от Закона за особените залози".

Заключителни разпоредби

§ 4. Отменя се Тарифата за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози, приета с Постановление № 128 на Министерския съвет от 1997 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 1997 г.; изм., бр. 37 от 1998 г. и бр. 66 от 2003 г.).

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2023 г., в сила от 01.05.2023 г.) Постановлението влиза в сила от 15 юни 2023 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 ОТ 5 АПРИЛ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2023 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 април 2023 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 2 МАЙ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2023 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 май 2023 г.


Промени настройката на бисквитките