Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 27 от 24.III

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 ОТ 22 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1986 Г. (ДВ, БР. 11 ОТ 1987 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 ОТ 22 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1986 Г. (ДВ, БР. 11 ОТ 1987 Г.)

Обн. ДВ. бр.27 от 24 Март 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 6, ал. 1 т. 3 се изменя така:

"3. изпълняват длъжности като снабдители, доставчици, куриери, раздавачи и други, при които характерът на работата е свързан с пътуване между различни населени места."

§ 2. В чл. 8, ал. 1 се създава изречение второ: "Заповедта може да се създава и като електронен документ съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги."

§ 3. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 8 думите "необходимостта и" се заличават.

2. Създава се т. 10:

"10. необходимостта от заверка на заповедта с подпис на оправомощено длъжностно лице на мястото на командироването."

§ 4. В чл. 10 ал. 2 се отменя.

§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "най-икономичния режим на движение" се заменят с "комбиниран режим на движение (градско и извънградско)".

2. В ал. 2 думите "републиканската пътна" се заменят с "пътната".

§ 6. Член 14 се отменя.

§ 7. В чл. 18 изречение първо се изменя така:

"На командированите за повече от 1 месец се разрешава не по-малко от един път месечно през някой от почивните и празничните дни да се завръщат по тяхно искане в мястото на постоянната си работа, като им се заплащат пътните разноски."

§ 8. В чл. 19, ал. 1 числото "20" се заменя с "40".

§ 9. В чл. 21 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) По преценка на командироващия, на друг колективен орган за управление на предприятието или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители, на командирования се заплащат дневни пари в размер до 200 на сто от размера по чл. 19, ал. 1."

2. Алинея 2 се отменя.

§ 10. В чл. 23 думите "или когато тя се изпълнява в мястото, където фактически живее командированият или неговото семейство" се заличават.

§ 11. Член 27 се изменя така:

"Чл. 27. Не се заплащат квартирни пари, когато е ползвана безплатна нощувка в мястото на командировката."

§ 12. Член 28 се отменя.

§ 13. Член 30 се изменя така:

"Чл. 30. Бюджетните организации изплащат командировъчни пари в размерите, определени съгласно наредбата, и в рамките на утвърдените им за тази цел средства с бюджетите и разчетите за сметките за средства от Европейския съюз за съответната година."

§ 14. В чл. 32 т. 3 се изменя така:

"3. сметка за дължимите пътни, дневни и квартирни пари или авансов отчет, когато преди заминаването е получен служебен аванс, към която се прилагат документи за извършени разходи:

а) документ за платените пари за нощуване; размерът на квартирните пари задължително се утвърждава от командироващия; утвърденият размер може да бъде по-голям от първоначално определения със заповедта за командировката;

б) билет или друг документ, удостоверяващ извършените пътни разходи; билетът или протоколът за самолетен билет, и/или бордната карта се представят, когато пътуването е извършено със самолет."

§ 15. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 2 думите "чл. 215" се заменят с "чл. 215, ал. 1".

2. Параграф 4 се изменя така:

"§ 4. Министърът на труда и социалната политика и министърът на финансите дават указания по прилагането на наредбата съобразно своята компетентност."

3. Създава се § 6:

"§ 6. Контролът по прилагането на наредбата се осъществява по компетентност от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", Националната агенция за приходите и Агенцията за държавна финансова инспекция."

Промени настройката на бисквитките