Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 28 от 28.III

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ ВЪВ И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 97 ОТ 2013 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ ВЪВ И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 97 ОТ 2013 Г.)

В сила от 28.03.2023 г.
Издадена от министъра на земеделието

Обн. ДВ. бр.28 от 28 Март 2023г.

§ 1. (В сила от 01.07.2023 г.) В чл. 13 се създават ал. 6 и 7:

"(6) Биологичните сортове, подходящи за биологично производство, които принадлежат към видовете, изброени в приложение № 15, част А, може да отговарят на изискванията за хомогенност, изброени в част Б на посоченото приложение.

(7) По отношение на сортоизпитването за БСК подходящите за биологично производство биологични сортове, които принадлежат към видовете, изброени в приложение № 15, част А, може да отговарят на изискванията, определени в част В от посоченото приложение."

§ 2. (В сила от 01.07.2023 г.) В чл. 14 се създава ал. 5:

"(5) Биологичните сортове, подходящи за биологично производство, които принадлежат към видовете, изброени в приложение № 16, част А, може да отговарят на изискванията за хомогенност, изброени в част Б на посоченото приложение."

§ 3. В чл. 16 след думата "показателите" се добавя "по т. 2, 3 и 4".

§ 4. В допълнителните разпоредби в § 2 след думите "(ОВ, L 157, 10.6.2022 г.)" се добавя "Директива за изпълнение (ЕС) 2022/1647 на Комисията от 23 септември 2022 г. за изменение на Директива 2003/90/ЕО по отношение на дерогация за биологични сортове земеделски растителни видове, подходящи за биологично производство (ОВ, L 248, 26.9.2022 г.), Директива за изпълнение (ЕС) 2022/1648 на Комисията от 23 септември 2022 г. за изменение на Директива 2003/91/ЕО по отношение на дерогация за биологични сортове зеленчукови видове, подходящи за биологично производство (ОВ, L 248, 26.9.2022 г.)".

§ 5. (В сила от 01.07.2023 г.) Създава се приложение № 15 към чл. 13, ал. 6 и 7:

"Приложение № 15 към чл. 13, ал. 6 и 7


Част А

Списък на видовете, посочени в чл. 13, ал. 6


Ечемик

Царевица

Ръж

Пшеница


Част Б

Специфични разпоредби относно сортоизпитването за различимост, хомогенност и стабилност за биологични сортове земеделски растителни видове, подходящи за биологично производство


1. Общи разпоредби

За биологичните сортове земеделски растителни видове, подходящи за биологично производство, се прилага следното:

1.1. По отношение на различимостта и стабилността трябва да се спазват и описват всички характеристики, съдържащи се в протоколите и методиките, посочени в приложения № 4 и 5.

1.2. По отношение на хомогенността трябва да се спазват и описват всички характеристики, съдържащи се в протоколите и методиките, посочени в приложения № 4 и 5, като за характеристиките по т. 2 трябва да се прилага следното:

а) оценката на тези характеристики може да е по-малко строга;

б) когато за тези характеристики в посочената т. 2 е предвидена дерогация от съответния технически протокол, нивото на хомогенност в рамките на сорта трябва да бъде сходно с нивото на хомогенност при сравними общоизвестни сортове в Съюза.

2. Дерогация от техническите протоколи

2.1. Ечемик

За сортовете, принадлежащи към вида ечемик (Hordeum vulgare L.), следните характеристики за РХС на изпитвания сорт, съдържащи се в протокол CPVO/TP-019/5, може да се отклоняват от изискванията за РХС, що се отнася до хомогенността:

CPVO № 5 - Флагов лист: антоцианиново оцветяване на ушичките

CPVO № 8 - Флагов лист: восъчен налеп на листното влагалище

CPVO № 9 - Осили: антоцианиново оцветяване на връхчетата

CPVO № 10 - Клас: восъчен налеп

CPVO № 12 - Зърно: антоцианиново оцветяване на нерватурата на долната плевица

CPVO № 16 - Стерилно класче: разположение

CPVO № 17 - Клас: форма

CPVO № 20 - Осил: дължина

CPVO № 21 - Вретено: дължина на първия сегмент

CPVO № 22 - Вретено: извивка на първия сегмент

CPVO № 23 - Средно класче: дължина на плевата и нейния осил спрямо зърното

CPVO № 25 - Зърно: назъбване на вътрешната странична нерватура от дорзалната страна на долната плевица

2.2. Царевица

За сортовете, принадлежащи към вида царевица (Zea mays L.), следните характеристики за РХС на изпитвания сорт, съдържащи се в протокол CPVO-TP/002/3, може да се отклоняват от изискванията за РХС, що се отнася до хомогенността:

CPVO № 1 - Първи лист: антоцианиново оцветяване на листното влагалище

CPVO № 2 - Първи лист: форма на върха

CPVO № 8 - Метлица: антоцианиново оцветяване на плевите, с изключение на основата

CPVO № 9 - Метлица: антоцианиново оцветяване на прашниците

CPVO № 10 - Метлица: ъгъл между основната ос и страничните разклонения

CPVO № 11 - Метлица: извивка на страничните разклонения

CPVO № 15 - Стъбло: антоцианиново оцветяване на въздушните корени

CPVO № 16 - Метлица: плътност на класчетата

CPVO № 17 - Лист: антоцианиново оцветяване на листното влагалище

CPVO № 18 - Стъбло: антоцианиново оцветяване на междувъзлията

CPVO № 19 - Метлица: дължина на основната ос над най-ниското странично разклонение

CPVO № 20 - Метлица: дължина на основната ос над най-високото странично разклонение

CPVO № 21 - Метлица: дължина на страничното разклонение

2.3. Ръж

За сортовете, принадлежащи към вида ръж (Secale cereale L.), следните характеристики за РХС на изпитвания сорт, съдържащи се в протокол CPVO-TP/058/1, може да се отклоняват от изискванията за РХС, що се отнася до хомогенността:

CPVO № 3 - Колеоптил: антоцианиново оцветяване

CPVO № 4 - Колеоптил: дължина

CPVO № 5 - Първи лист: дължина на листното влагалище

CPVO № 6 - Първи лист: дължина на петурата

CPVO № 8 - Флагов лист: восъчен налеп на листното влагалище

CPVO № 10 - Лист до флаговия лист: дължина на петурата

CPVO № 11 - Лист до флаговия лист: широчина на петурата

CPVO № 12 - Клас: восъчен налеп

CPVO № 13 - Стъбло: окосмяване под класа

2.4. Пшеница

За сортовете, принадлежащи към вида пшеница (Triticum aestivum L. subsp. aestivum.), следните характеристики за РХС на изпитвания сорт, съдържащи се в протокол CPVO-TP/003/5, може да се отклоняват от посочените изисквания за РХС, що се отнася до хомогенността:

CPVO № 3 - Колеоптил: антоцианово оцветяване

CPVO № 6 - Флагов лист: антоцианово оцветяване на ушичките

CPVO № 8 - Флагов лист: восъчен налеп на листното влагалище

CPVO № 9 - Флагов лист: восъчен налеп на петурата

CPVO № 10 - Клас: восъчен налеп

CPVO № 11 - Стъбло: восъчен налеп на шията

CPVO № 20 - Клас: форма в профил

CPVO № 21 - Върхов сегмент на вретеното: област на окосмяване върху изпъкналата повърхност

CPVO № 22 - Долна плева: широчина на рамото

CPVO № 23 - Долна плева: форма на рамото

CPVO № 24 - Долна плева: дължина на зъбчето

CPVO № 25 - Долна плева: форма на зъбчето

CPVO № 26 - Долна плева: област на окосмяване върху вътрешната повърхност


Част В

Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени за биологични и стопански качества на биологични сортове растения, подходящи за биологично производство


1. Сортоизпитването за БСК трябва да се извършва при биологични условия в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) 834/2007 на Съвета (ОВ, L 150, 14.6.2018 г.), и по-специално с общите принципи съгласно чл. 5, букви "г", "д", "е" и "ж" и правилата за растениевъдство съгласно чл. 12 от посочения регламент.

2. При сортоизпитването и при оценката на резултатите от него трябва да се имат предвид специфичните нужди и цели на биологичното земеделие. Трябва да се изследват устойчивостта или толерантността към болести и приспособяването към различни местни почвени и климатични условия.

3. Когато компетентните органи не са в състояние да осигурят изследване при биологични условия или изследване на определени характеристики, включително податливост на болести, изследването може да се извърши съгласно една от следните точки:

а) под надзора на компетентния орган - в помещенията на лицата, занимаващи се с биологични развъдни дейности, или в стопанствата, занимаващи се с биологично земеделие;

б) при ниски нива на използване на ресурси и с минимално третиране;

в) в друга държава членка, ако между държавите членки са сключени двустранни споразумения за провеждане на изследвания при биологични условия.

Биологичните и стопанските качества на сорта се считат за задоволителни, ако в сравнение с други подходящи за биологично производство биологични сортове, включени в сортовия каталог на съответната държава членка, качествата на сорта, взети заедно, представляват, поне по отношение на добива в даден район, ясно подобрение при култивирането или при възможните употреби на културите или на получените от тях продукти. При сортоизпитването за БСК - що се отнася до селскостопанските практики и производството на храни или фуражи, носещи предимства за биологичното земеделие - за особено ценни трябва да се считат по-добрите характеристики за селскостопанско производство.

4. Компетентният орган трябва да осигурява различни условия за провеждане на изпитването, съобразени със специфичните потребности в сектора на биологичното земеделие, и в рамките на своя капацитет да проучва специфични признаци и характеристики, по искане на заявителя, ако съществуват възпроизводими методи."

§ 6. (В сила от 01.07.2023 г.) Създава се приложение № 16 към чл. 14, ал. 5:

"Приложение № 16 към чл. 14, ал. 5


ЧАСТ А

Списък на видовете, посочени в чл. 14, ал. 5


Моркови

Алабаш


ЧАСТ Б

Специфични разпоредби относно сортоизпитването за различимост, хомогенност и стабилност за биологични сортове зеленчукови видове, подходящи за биологично производство


1. Общи разпоредби

За биологичните сортове зеленчукови видове, подходящи за биологично производство, трябва да се прилага следното:

1.1. По отношение на различимостта и стабилността трябва да се спазват и описват всички характеристики, съдържащи се в протоколите и методиките, посочени в приложения № 7 и 8.

1.2. По отношение на хомогенността трябва да се спазват и описват всички характеристики, съдържащи се в протоколите и методиките, посочени в приложения № 7 и 8, като за характеристиките по т. 2 трябва да се прилага следното:

а) оценката на тези характеристики може да е по-малко строга;

б) когато за тези характеристики в посочената т. 2 е предвидена дерогация от съответния технически протокол, нивото на хомогенност в рамките на сорта трябва да бъде сходно с нивото на хомогенност при сравними общоизвестни сортове в Съюза.

2. Дерогация от техническите протоколи

2.1. Моркови

За сортовете, принадлежащи към вида моркови (Daucus carota L.), следните характеристики за РХС на изпитвания сорт, съдържащи се в протокол CPVO-TP/049/3, може да се отклоняват от посочените изисквания за РХС, що се отнася до хомогенността:

CPVO № 4 - Лист: дялове

CPVO № 5 - Лист: наситеност на зеления цвят

CPVO № 19 - Корен: диаметър на сърцевината спрямо общия диаметър

CPVO № 20 - Корен: цвят на сърцевината

CPVO № 21 - С изключение на сортовете с бяла сърцевина; Корен: наситеност на цвета на сърцевината

CPVO № 28 - Корен: време на оцветяване на върха

CPVO № 29 - Растение: височина на първичния сенник по време на цъфтежа му

2.2. Алабаш

За сортовете, принадлежащи към вида алабаш (Brassica oleracea L.), следните характеристики за РХС на изпитвания сорт, съдържащи се в протокол CPVO-TP/065/1 Rev., може да се отклоняват от изискванията за РХС, що се отнася до хомогенността, съдържащи се в съответния технически протокол на CPVO:

CPVO № 2 - Посадъчен материал: наситеност на зеленото оцветяване на семеделите

CPVO № 6 - Дръжка: разположение

CPVO № 8 - Листна петура: дължина

CPVO № 9 - Листна петура: широчина

CPVO № 10 - Листна петура: форма на върха

CPVO № 11 - Листна петура: дялове до главната жила (в долната част на листа)

CPVO № 12 - Листна петура: брой на прорезите по ръба (в горната част на листа)

CPVO № 13 - Листна петура: дълбочина на прорезите по ръба (в горната част на листа)

CPVO № 14 - Листна петура: форма при напречно сечение

CPVO № 19 - Алабаш: брой на вътрешните листа."

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 7. До 31 декември 2030 г. държавите членки докладват на Комисията и на другите държави членки в срок до 31 декември всяка година за броя на заявленията за регистрация на биологични сортове растения и за резултатите от сортоизпитването за РХС и БСК по отношение на биологичните сортове по чл. 13, ал. 6 и 7 и чл. 14, ал. 5.

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник", с изключение на § 1, § 2, § 5 и § 6, които влизат в сила от 1 юли 2023 г.

Промени настройката на бисквитките