Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 28 от 28.III

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-3 ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ВОДЕНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО И ДОСТЪПА ДО ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ (ДВ, БР. 71 ОТ 2020 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-3 ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ВОДЕНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО И ДОСТЪПА ДО ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ (ДВ, БР. 71 ОТ 2020 Г.)

В сила от 01.04.2023 г.
Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.28 от 28 Март 2023г.

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: "Обстоятелствата се вписват и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с изключение на информацията, за която със закон се изисква да бъде обявена."

2. В ал. 2, изречение второ думите "и до електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията и обявяванията" се заличават.

3. Създават се ал. 3 и 4:

"(3) За всеки залогодател (купувач по договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената, ползвател по договор за лизинг, лице, върху чието имущество е наложен запор) се открива персонална електронна партида, съдържаща обстоятелства и актове, вписани или обявени по реда на Закона за особените залози. По партидата се води дело в електронна форма, в което се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове, постановените откази и други документи, които могат да съдържат и лични данни.

(4) Агенцията осигурява регистриран достъп до делото на залогодателя. Достъпът може да бъде предоставен в териториалните звена на агенцията след представяне на искане и документ за самоличност. Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията."

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Вписване и заличаване в Централния регистър на особените залози се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложения № 1 - 5. Обявяване на актове в Централния регистър на особените залози се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение № 6. Изпълнение на указания от длъжностно лице по вписванията се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение № 7. Когато мястото за попълване на заявителите в образците, изброени по-горе, не достига, както и в случаите, когато в дадено поле мястото за заявяване на подлежащо на вписване обстоятелство е недостатъчно, се прилага допълнително заявление по образец съгласно приложение № 8 заедно със съответната част от заявлението по образец съгласно приложения № 1 - 6."

2. В ал. 2:

а) в т. 1:

аа) в буква "а" думите "ЕГН" се заличават;

бб) в буква "б" думите "преди 1 януари 2022 г." се заменят с "в информационната система "Регистър на особените залози" (ИС "РОЗА"), като", а думите "в информационната система "Регистър на особените залози" (ИС "РОЗА")" се заличават;

б) в т. 2, буква "а" думите "когато има допълнително заявление, се отбелязва съответният образец" се заличават;

в) в т. 4 в основния текст думите "Адрес на електронна поща" се заменят с "Електронен адрес", а думите "връчване на отказ по" се заменят с "уведомяване по електронен път съгласно";

г) точка 6 се отменя.

§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:

"(4) Към заявлението се прилага декларация, подписана от заявителя по чл. 27, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 4 от Закона за особените залози, за истинността на заявените обстоятелства."

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:

"(5) Заявителят прилага документите по предходните алинеи в оригинал, в нотариално удостоверен препис или в заверен от него препис. Когато заявлението се подава в електронна форма и се изисква подаването на документи с нотариална заверка, техният електронен образ се прилага към заявлението."

§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно особен залог се посочват в заявление по образец, съдържащо полета, обединени в раздели и групи - съгласно приложение № 1."

2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:

"1. група "Идентификация", съдържаща поле "Идентификатор", в което се посочва уникалният идентификатор на залогодателя, по който се организира персоналната електронна партида; когато залогодателят е физическо лице, което не притежава единен идентификационен код по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по чл. 4, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ, в полето се посочва единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или датата на раждане (за чуждестранно физическо лице без ЕГН и ЛНЧ); данните за ЕГН, ЛНЧ или дата на раждане, въведени в това поле, се ползват за служебни справки и не са достъпни за външни потребители;".

3. В ал. 3, т. 1 и т. 6, буква "а" думите "чл. 8 от Закона за ипотечните облигации" се заменят с "чл. 16 от Закона за покритите облигации".

§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения:

1. Алинея 3 се изменя така:

"(3) При вписване на особен залог по чл. 16 от Закона за покритите облигации върху съвкупността от вписаните в регистъра на покритието активи от покритието към заявлението се прилага декларация с нотариална заверка на подписите на лицата, които управляват и представляват банката емитент, или на упълномощените от тях лица по чл. 10, ал. 1 от Закона за кредитните институции, в която се заявява, че активите от покритието не са предмет на друг залог, запор или друга тежест, както и че са надлежно вписани в регистъра на покритието при спазване на изискванията на Закона за покритите облигации, и другите документи съгласно изискванията на закона."

2. Алинея 5 се изменя така:

"(5) По група "Заличаване на вписан залог" относно особен залог по чл. 16 от Закона за покритите облигации върху съвкупността от вписаните в регистъра на покритието активи от покритието към заявлението се прилага писмено съгласие с нотариална заверка на подписа на агента по обезпечението, съответно на извънредния управител, в случаите по чл. 53, ал. 9 от Закона за покритите облигации."

§ 6. В чл. 13 ал. 5 се изменя така:

"(5) При изменения на обстоятелствата относно особен залог по чл. 16 от Закона за покритите облигации върху съвкупността от вписаните в регистъра на покритието активи от покритието към заявлението се прилага писменото съгласие с нотариална заверка на подписите на лицата, които управляват и представляват банката емитент, или на упълномощените от тях лица по чл. 10, ал. 1 от Закона за кредитните институции, или на други оправомощени лица по смисъла на Закона за покритите облигации, и другите документи съгласно изискванията на закона."

§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената, включително рамков договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената, се посочват в заявление по образец, съдържащо полета, обединени в раздели и групи - съгласно приложение № 2."

2. В ал. 2:

а) основният текст се изменя така:

"(2) Раздел "Общ статус" обединява полета, съдържащи подлежащите на вписване обстоятелства относно индивидуализацията на залогодателя (купувача по договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената), групирани, както следва:";

б) точка 1 се изменя така:

"1. група "Идентификация", съдържаща поле "Идентификатор", в което се посочва уникалният идентификатор на залогодателя, по който се организира персоналната електронна партида; когато залогодателят (купувачът по договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената) е физическо лице, което не притежава единен идентификационен код по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по чл. 4, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ, в полето се посочва единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или датата на раждане (за чуждестранно физическо лице без ЕГН и ЛНЧ); данните за ЕГН, ЛНЧ или дата на раждане, въведени в това поле, се ползват за извършване на служебни справки и не са достъпни за външни потребители;".

§ 8. В чл. 17 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно договор за лизинг, включително рамков договор за лизинг, се посочват в заявление по образец, съдържащо полета, обединени в раздели и групи - съгласно приложение № 3."

2. В ал. 2:

а) основният текст се изменя така:

"(2) Раздел "Общ статус" обединява полета, съдържащи подлежащите на вписване обстоятелства относно индивидуализацията на залогодателя (ползвателя по договора за лизинг), групирани, както следва:";

б) точка 1 се изменя така:

"1. група "Идентификация", съдържаща поле "Идентификатор", в което се посочва уникалният идентификатор на залогодателя, по който се организира персоналната електронна партида; когато залогодателят (ползвателят по договор за лизинг) е физическо лице, което не притежава единен идентификационен код по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по чл. 4, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ, в полето се посочва единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или датата на раждане (за чуждестранно физическо лице без ЕГН и ЛНЧ); данните за ЕГН, ЛНЧ или дата на раждане, въведени в това поле, се ползват за извършване на служебни справки и не са достъпни за външни потребители;".

§ 9. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно запор се посочват в заявление по образец, съдържащо полета, обединени в раздели и групи - съгласно приложение № 4. Подлежащите на вписване обстоятелства относно запор, наложен от Националната агенция за приходите, се заявяват и въвеждат по електронен път посредством интеграция между информационната система на Централния регистър на особените залози, водена от Агенцията по вписванията, и информационната система "Събиране", водена от Националната агенция за приходите."

2. В ал. 2:

а) основният текст се изменя така:

"(2) Раздел "Общ статус" обединява полета, съдържащи подлежащите на вписване обстоятелства относно индивидуализацията на залогодателя (лицето, върху чието имущество е наложен запор), групирани, както следва:";

б) точка 1 се изменя така:

"1. група "Идентификация", съдържаща поле "Идентификатор", в което се посочва уникалният идентификатор на залогодателя, по който се организира персоналната електронна партида; когато залогодателят (лицето, върху чието имущество е наложен запор) е физическо лице, което не притежава единен идентификационен код по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по чл. 4, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ, в полето се посочва единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или датата на раждане (за чуждестранно физическо лице без ЕГН и ЛНЧ); данните за ЕГН, ЛНЧ или дата на раждане, въведени в това поле, се ползват за извършване на служебни справки и не са достъпни за външни потребители;".

3. В ал. 3 се създава т. 5:

"5. група "Подновяване на вписването на запора" съдържа следните полета:

а) поле "Крайна дата на действие на вписването", в което се посочва датата, на която изтича срокът на действието на вписването;

б) поле "Подновяване на вписването", в което се отбелязва заявяването за вписване на подновяването."

§ 10. В чл. 22 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно несъстоятелност се посочват в заявление по образец, съдържащо полета, обединени в раздели и групи - съгласно приложение № 5."

2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:

"1. група "Идентификация", съдържаща поле "Идентификатор", в което се посочва уникалният идентификатор на залогодателя, по който се организира персоналната електронна партида; когато залогодателят е физическо лице, което не притежава единен идентификационен код по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по чл. 4, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ, в полето се посочва единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или датата на раждане (за чуждестранно физическо лице без ЕГН и ЛНЧ); данните за ЕГН, ЛНЧ или дата на раждане, въведени в това поле, се ползват за извършване на служебни справки и не са достъпни за външни потребители;".

§ 11. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Подлежащите на обявяване актове се представят за обявяване със заявление по образец, съдържащо полета, обединени в раздели и групи - съгласно приложение № 6."

2. Създава се нова ал. 2:

"(2) Раздел "Общ статус" обединява полета, съдържащи подлежащите на вписване обстоятелства относно индивидуализацията на залогодателя, групирани, както следва:

1. група "Идентификация", съдържаща поле "Идентификатор", в което се посочва уникалният идентификатор на залогодателя, по който се организира персоналната електронна партида; когато залогодателят е физическо лице, което не притежава единен идентификационен код по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по чл. 4, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ, в полето се посочва единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или датата на раждане (за чуждестранно физическо лице без ЕГН и ЛНЧ); данните за ЕГН, ЛНЧ или дата на раждане, въведени в това поле, се ползват за извършване на служебни справки и не са достъпни за външни потребители;

2. група "Основни обстоятелства" със следните полета:

а) поле "Име/фирма/наименование", в което се посочва името на физическото лице, съответно наименованието или фирмата на юридическото лице;

б) поле "Правна форма", в което се посочва правната форма на юридическото лице, респективно се посочва, че залогодателят е физическо лице;

в) поле "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който името/фирмата/наименованието се изписват на латиница (попълването на това поле не е задължително);

г) поле "Адрес/седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или на офиса;

3. група "Специални условия" съдържа единствено поле "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на залогодател - юридическо лице (попълването на това поле не е задължително);

4. група "Заличаване на залогодателя" съдържа единствено поле "Заличаване на залогодателя", в което се отбелязва заявяването за заличаване на залогодателя."

3. Създава се ал. 3:

"(3) Видът на акта, представен за обявяване, се отбелязва в група "Обявени актове" и съдържа единствено поле "Описание на обявения акт", в което се отбелязва видът на акта, а когато актът е "Обявление за продажба на заложеното имущество по чл. 37, ал. 3 от Закона за особените залози", се посочва датата на продажбата."

4. Досегашната ал. 2 става ал. 4.

§ 12. Член 25 се изменя така:

"Чл. 25. Заявителят представя и заверени преписи от актовете, подлежащи на обявяване в Централния регистър на особените залози, в които личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени."

§ 13. В глава втора се създават раздели VIII с чл. 25а и IX с чл. 25б:

"Раздел VIII

Заявление за изпълнение на указания


Чл. 25а. За отстраняване на нередовност по дадени от длъжностно лице по вписванията указания се подава заявление по образец съгласно приложение № 7, в което се посочват номерът на заявлението, по което са дадени указанията, данни за заявителя и документите, които се прилагат.


Раздел IX

Допълнително заявление


Чл. 25б. Когато мястото за попълване на заявителите в заявление на хартиен носител по образец съгласно приложения от № 1 - 6 не достига, както и в случаите, когато в дадено поле мястото за заявяване на подлежащо на вписване обстоятелство е недостатъчно, се прилага допълнително заявление по образец съгласно приложение № 8 заедно със съответната част от заявлението по образец съгласно приложения № 1 - 6."

§ 14. В чл. 26 ал. 1 се изменя така:

"(1) За всеки залогодател (купувач по договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената, ползвател по договор за лизинг, лице, върху чието имущество е наложен запор) се открива персонална електронна партида, съдържаща обстоятелства и актове, вписани или обявени по реда на Закона за особените залози."

§ 15. В чл. 28, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 5 се създава буква "д":

"д) група "Подновяване на вписването на запора"."

2. В т. 8 думите "преди 1 януари 2022 г." се заменят с "в информационната система "Регистър на особените залози" (ИС "РОЗА")".

§ 16. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) В раздел "Общ статус" група "Идентификация" съдържа поле "Идентификатор", в което се посочва уникалният идентификатор на залогодателя, по който се организира персоналната електронна партида. Когато залогодателят е физическо лице, което не притежава единен идентификационен код по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по чл. 4, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ, в полето се посочва единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или датата на раждане (за чуждестранно физическо лице без ЕГН и ЛНЧ). Данните за ЕГН, ЛНЧ или дата на раждане, въведени в това поле, се ползват за извършване на служебни справки и не са достъпни за външни потребители."

2. В ал. 5 думите "чл. 8 от Закона за ипотечните облигации" се заменят с "чл. 16 от Закона за покритите облигации".

3. Алинея 7 се изменя така:

"(7) Група "Заложен кредитор" съдържа единствено поле № 103 "Заложен кредитор/заложни кредитори", в което се посочват името, съответно наименованието, уникалният идентификатор на лицето, а при липса на такъв - датата на раждане или номерът и партидата на вписване в съответния регистър, съответно адрес или адрес на управление. При вписване на залог по чл. 16 от Закона за покритите облигации върху съвкупността от вписаните в регистъра на покритието активи от покритието в това поле се посочва агентът по обезпечението, определен в условията, съдържащи правата и задълженията по покритите облигации."

4. Създава се нова ал. 36:

"(36) Група "Подновяване на вписването на запора" съдържа следните полета:

1. поле № 430 "Крайна дата на действие на вписването", в което се посочва датата, на която изтича срокът на действието на вписването;

2. поле № 431 "Подновяване на вписването", в което се отбелязва заявяването за вписване на подновяването."

5. Досегашните ал. 36 и 37 стават съответно ал. 37 и 38.

6. Досегашната ал. 38 става ал. 39 и в нея в т. 1 думите "поле № 503" се заменят с "поле № 505".

7. Досегашните ал. 39 и 40 стават съответно ал. 40 и 41.

8. Досегашната ал. 41 става ал. 42 и в нея думите "до 1 януари 2022 г." се заменят с "в информационната система "Регистър на особените залози" (ИС "РОЗА")".

9. Досегашната ал. 42 става ал. 43.

§ 17. В чл. 30 ал. 2 се изменя така:

"(2) Полето се попълва въз основа на заявление по образец съгласно приложение № 6 и въз основа на автоматично генериране от информационната система на Централния регистър на особените залози."

§ 18. В чл. 50 ал. 4 се отменя.

§ 19. Създават се чл. 52а и 52б:

"Чл. 52а. (1) Длъжностното лице по вписванията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовности, когато към заявлението за вписване, заличаване или обявяване:

1. не са приложени всички документи, които се изискват по закон;

2. са представени документи с нотариално удостоверен подпис или с нотариално удостоверен подпис и съдържание, които не са въведени в базата данни на информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност или представените документи не съответстват на въведените данни в информационната система;

3. са представени документи, в които е налице несъответствие с данните за гражданска регистрация на лицата в Национална база данни "Население", с данните в търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и регистър БУЛСТАТ;

4. когато не е платена дължимата държавна такса.

(2) Указанията се оповестяват по персоналната партида на залогодателя, а когато залогодателят няма създадена партида - на централната страница за вход в Централния регистър на особените залози. В случаите, когато заявителят е посочил електронна поща, указанията се изпращат и на нея.

(3) В срок до 3 работни дни от даване на указанията заявителят може да представи съответните документи със заявление по образец съгласно приложение № 7. В този случай постъпилите по персоналната партида на залогодателя заявления не се разглеждат до извършване на вписване или постановяване на отказ по заявлението, по което са дадени указания.

(4) Длъжностното лице по вписванията постановява отказ, ако указанията не са изпълнени.

Чл. 52б. Вписването, заличаването и обявяването се считат за извършени в деня на подаване на заявлението, включително при вписване, заличаване и обявяване, постановени след указания или след отмяна на отказ от съда."

§ 20. В чл. 54, ал. 2 се създава изречение второ: "В тези случаи заявителят представя и нова декларация по чл. 7, ал. 4 и заплаща отново съответната държавна такса."

§ 21. В чл. 55 след думите "се отстраняват" се добавя "служебно или по искане на заинтересовано лице".

§ 22. В чл. 71, ал. 3 т. 1 и 2 се изменят така:

"1. идентификатор на залогодателя, купувача по договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената, ползвателя или лицето, върху чието имущество е наложен запор;

2. име, съответно фирма или наименование на залогодателя, купувача по договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената, ползвателя;".

§ 23. Създава се чл. 73а:

"Чл. 73а. (1) Агенцията осигурява регистриран достъп до делото на залогодателя.

(2) Сертификат за регистриран достъп до делото на залогодателя се предоставя в териториалните звена на агенцията след подаване на искане по образец и представяне на документ за самоличност.

(3) Служител в съответното териториално звено, определен от изпълнителния директор на агенцията, въвежда данните на заявителя и предоставя на лицето еднократен код за активиране на регистрирания достъп до делото на залогодателя.

(4) Сертификатът за достъп до делото на залогодателя се получава от електронната страница на Централния регистър на особените залози след въвеждане на кода по ал. 3."

§ 24. В чл. 75, ал. 4 думите "е единният граждански номер (ЕГН)" се заменят със "се генерира служебно".

§ 25. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 2:

а) в ал. 1 думите "1 януари 2022 г." се заменят с "1 април 2023 г.";

б) алинея 3 се изменя така:

"(3) Данните относно обстоятелствата, вписани в информационна система "Регистър на особените залози" (ИС "РОЗА"), както и прилежащите към всяко вписване електронни образи на документите, въз основа на които е извършено конкретното вписване, се прехвърлят в базата данни на Централния регистър на особените залози към Агенцията по вписванията в поредността и със съдържанието, с което са вписани в информационна система "Регистър на особените залози" (ИС "РОЗА"). Данните и електронните образи на документите се предоставят на Агенцията по вписванията в електронен вид в пълен обем. Данните и електронните образи на документите се прехвърлят само след като въведените в информационна система "Регистър на особените залози" (ИС "РОЗА") преписки са обработени. Невъведените в информационна система "Регистър на особените залози" (ИС "РОЗА") запори, наложени от Националната агенция за приходите, се въвеждат автоматизирано посредством интеграция между информационната система на Централния регистър на особените залози, водена от Агенцията по вписванията, и информационната система "Събиране", водена от Националната агенция за приходите.";

в) създава се нова ал. 4:

"(4) При първоначално създаване на партида въз основа на подадено заявление в информационната система на Централния регистър на особените залози, воден от Агенцията по вписванията, длъжностното лице по вписванията извлича наличната информация, пренесена от ИС "РОЗА" и от ИС "Събиране" на Националната агенция за приходите, като следи същата да е подредена в съответствие с действащата нормативна уредба. В случай на грешки или непълноти, допуснати при създаване на партидата, нередовността се изправя служебно от длъжностното лице по вписванията или по искане на заинтересовано лице.";

г) досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 5, 6, 7 и 8.

2. В § 3 се правят следните изменения и допълнения:

а) досегашният текст става ал. 1 и в нея думите "до 1 януари 2022 г." се заличават;

б) създава се ал. 2:

"(2) Справки и удостоверения се издават въз основа на предоставени данни от:

1. информационната система на Централния регистър на особените залози, воден от Агенцията по вписванията - за извършени вписвания и обявявания по персонална електронна партида на залогодателя по чл. 22, ал. 2 от Закона за особените залози;

2. информационната система "РОЗА" - за извършените вписвания в нея."

3. (В сила от 01.01.2022 г.) В § 7 думите "1 януари 2022 г." се заменят с "1 април 2023 г.".

Заключителни разпоредби

§ 26. Наредбата влиза в сила от 1 април 2023 г., с изключение на § 25, т. 3, който влиза в сила от 1 януари 2022 г.


"Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1
Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1
Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1
Приложение № 4 към чл. 6, ал. 1
Приложение № 5 към чл. 6, ал. 1
Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1
Приложение № 7 към чл. 6, ал. 1Приложение № 8 към чл. 6, ал. 1"

Промени настройката на бисквитките