Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 12.V

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, ИЛИ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ИЗПЛАТЕНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА МЕРКИТЕ И ПОДМЕРКИТЕ ПО ЧЛ. 9Б, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗ

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, ИЛИ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ИЗПЛАТЕНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА МЕРКИТЕ И ПОДМЕРКИТЕ ПО ЧЛ. 9Б, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (ДВ, БР. 48 ОТ 2018 Г.)

В сила от 12.05.2023 г.
Издадена от министъра на земеделието

Обн. ДВ. бр.42 от 12 Май 2023г.

§ 1. В чл. 11, ал. 2 т. 3 се изменя така:

"3. е повдигнато с обвинителен акт обвинение за извършено престъпление, касаещо искането за плащане - за периода до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган;".

§ 2. В чл. 18, ал. 4 т. 3 се изменя така:

"3. е повдигнато с обвинителен акт обвинение за извършено престъпление, касаещо искането за плащане - за периода до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган;".

§ 3. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 т. 7 от "Документи за авансово плащане" се изменя така:

"7. Удостоверение от обслужващата банка за IBAN номера на банковата сметка 7443 на общината (или общински разпоредител с бюджет) - бенефициент по проекта, предвидена за получаване и разходване на средства от европейските земеделски фондове, администрирани от Разплащателната агенция към Държавен фонд "Земеделие". В случай че тези средства и плащания на общината (общинския разпоредител с бюджет) са включени в системата на единна сметка и СЕБРА, се издава удостоверение за IBAN номера на съответната транзитна сметка, предвидена за тези средства и за десетразрядния код в СЕБРА на бенефициента, чрез който ще се извършват плащанията за сметка на тези средства."

Заключителни разпоредби

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките