Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 12.V

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 26 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ, КОИТО БАНКИТЕ ПОДДЪРЖАТ ПРИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА (ДВ, БР. 94 ОТ 2015 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 26 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ, КОИТО БАНКИТЕ ПОДДЪРЖАТ ПРИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА (ДВ, БР. 94 ОТ 2015 Г.)

Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.42 от 12 Май 2023г.

§ 1. (В сила от 01.07.2023 г.) В чл. 3, ал. 1 думите "десет на сто" се заменят с "12 %".

§ 2. (В сила от 01.06.2023 г.) В чл. 3 ал. 2 се изменя така:

"(2) В изключение от изискването по ал. 1 банките не поддържат задължителни минимални резерви за привлечените средства от държавния и местните бюджети."

§ 3. (В сила от 12.05.2023 г.) В чл. 4, т. 3 думите "петдесет на сто" се заменят с "50 %".

§ 4. (В сила от 12.05.2023 г.) В чл. 10, ал. 3 думите "петдесет на сто" се заменят с "50 %".

§ 5. (В сила от 12.05.2023 г.) В чл. 12, ал. 1 навсякъде думите "петдесет на сто" се заменят с "50 %".

Заключителни разпоредби

§ 6. Тази наредба се издава на основание чл. 41, ал. 1 и чл. 16, т. 5 от Закона за Българската народна банка и е приета с Решение № 166 от 26.04.2023 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.

§ 7. Параграф 1 влиза в сила от 1 юли 2023 г.

§ 8. Параграф 2 влиза в сила от 1 юни 2023 г.

§ 9. Параграфи 3 - 5 влизат в сила от деня на обнародването на наредбата в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките