Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 26.V

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИ

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ (ДВ, БР. 36 ОТ 2010 Г.)

В сила от 01.06.2023 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.46 от 26 Май 2023г.

§ 1. В чл. 5, ал. 1 думите "150 лв." се заменят със "170 лв.".

§ 2. В чл. 5а, ал. 1 думите "30 лв." се заменят с "35 лв.".

§ 3. В чл. 6, ал. 1 думите "36 лв." се заменят с "40 лв.".

§ 4. В чл. 7, ал. 1, т. 1 и 2 думите "500 лв." се заменят с "1000 лв.".

§ 5. В чл. 9а, ал. 1 думите "0,50 лв." се заменят с "0,90 лв.".

§ 6. В чл. 10, ал. 1:

1. В т. 1 думите "18 лв." се заменят с "20 лв.".

2. В т. 2 думите "15 лв." се заменят със "17 лв.".

3. В т. 3 думите "100 лв." се заменят със "150 лв.".

4. В т. 4 думите "24 лв." се заменят с "36 лв.".

5. В т. 5 думите "11 лв." се заменят с "13 лв.".

6. Създава се т. 6:

"6. бойно дежурство на авиационния инженерно-технически състав по "Air Poliсing" в системата за ПВО на НАТО - 36 лв."

§ 7. В чл. 11а думите "0,50 лв." се заменят с "0,75 лв.".

§ 8. В чл. 16, ал. 2, т. 1 думите "лекар - борден, медицинска сестра - бордна" се заменят с "медицински персонал - борден".

§ 9. В чл. 20, ал. 2, т. 2, буква "а" думите "лекар - борден, медицинска сестра - бордна" се заменят с "медицински персонал - борден".

§ 10. В чл. 26, ал. 1, т. 3 думите "лекар - борден, медицинска сестра - бордна" се заменят с "медицински персонал - борден".

§ 11. В чл. 29, ал. 2 думите "на военните формирования на Военноморските сили и на Сухопътните войски, по списъци, утвърдени от командирите на Военноморските сили и на Сухопътните войски" се заменят с "на военните формирования на Военноморските сили, на Сухопътните войски и на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", по списъци, утвърдени съответно от командирите на Военноморските сили, на Сухопътните войски и на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

§ 12. В чл. 30:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите "1,80 лв." се заменят с "2,70 лв.";

б) в т. 2 думите "6 лв." се заменят с "9 лв.".

2. Създава се нова ал. 2:

"(2) При плавания в зоната на пролива Дрейк, Антарктическата зона и Зоната на Арктическите води допълнителното възнаграждение по ал. 1 се завишава със 100 на сто за времето на плаване в тях."

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4, като в ал. 3 след думите "ал. 1" се добавя "и 2".

§ 13. В чл. 32, ал. 1:

1. В т. 1:

а) в буква "а" думите "10 лв." се заменят с "15 лв.";

б) в буква "б" думите "до 60 м" се заменят с "до 54 м", а думите "20 лв." се заменят с "30 лв.";

в) в буква "в" думите "над 60 м" се заменят с "над 54 м", а думите "30 лв." се заменят с "40 лв.".

2. В т. 2:

а) в буква "а" думите "20 лв." се заменят с "30 лв.";

б) в буква "б" думите "до 60 м" се заменят с "до 54 м", а думите "30 лв." се заменят с "40 лв.";

в) в буква "в" думите "над 60 м" се заменят с "над 54 м", а думите "40 лв." се заменят с "50 лв.".

§ 14. В чл. 35, ал. 4 думите "300 лв." се заменят с "600 лв.".

§ 15. В § 1 от допълнителната разпоредба:

1. В т. 3 се създават букви "т" и "у":

"т) полет за търсене и спасяване;

у) полет за медицинска евакуация."

2. Създават се т. 14, 15, 16 и 17:

"14. "Медицински персонал - борден" са военнослужещи, назначени на следните длъжности: "Началник на медицински пункт - борден/парашутист", "Старши лекар (борден/парашутист)", "Лекар (борден/парашутист)", "Заместник-началник на медицински пункт - борден/парашутист", "Старша медицинска сестра - борден", "Медицинска сестра - борден/Медицинска сестра - борден (специализант)" и "Фелдшер (борден/парашутист)".

15. "Зоната на пролива Дрейк" включва акваторията от паралела на нос Хорн до Южните Шетландски острови.

16. "Антарктическата зона" включва морските пространства, намиращи се на юг от паралела 60° южна ширина.

17. "Зона на Арктическите води" включва морските пространства, намиращи се на север от паралела 60° северна ширина."

Заключителни разпоредби

§ 16. Наредбата влиза в сила от 1.06.2023 г.

Промени настройката на бисквитките