Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 26.V

РЕШЕНИЕ № 386 ОТ 23 МАЙ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА МОРСКИ ПРОСТРАНСТВЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 - 2035 Г.

 

РЕШЕНИЕ № 386 ОТ 23 МАЙ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА МОРСКИ ПРОСТРАНСТВЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 - 2035 Г.

Обн. ДВ. бр.46 от 26 Май 2023г.

На основание чл. 51е, ал. 1 и чл. 51ж от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ)


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Одобрява Морския пространствен план на Република България 2021 - 2035 г.

2. На основание чл. 51ж, ал. 1 от ЗМПВВППРБ решението да се обнародва в "Държавен вестник".

3. Текстовите и графичните части на плана по т. 1 да се публикуват на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

4. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да изпрати копие от плана по т. 1 на Европейската комисия и на държавите от Черноморския регион в тримесечен срок от обнародването на настоящото решение в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките