Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 2.VI

ДОГОВОР № РД-НС-01-3-9 ОТ 22 МАЙ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 Г. (ДВ, БР. 4 ОТ 2020 Г.)

 

ДОГОВОР № РД-НС-01-3-9 ОТ 22 МАЙ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 Г. (ДВ, БР. 4 ОТ 2020 Г.)

В сила от 01.05.2023 г.
Издаден от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.48 от 2 Юни 2023г.

Днес, 22.05.2023 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския зъболекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 53, ал. 3 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка с § 29 от преходните и заключителните разпоредби към Договор № РД-НС-01-3-5 от 10.05.2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор (НРД) за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2020 - 2022 г. (ДВ, бр. 37 от 2022 г.), изменен и допълнен с Договор № РД-НС-01-3-6 от 10.11.2022 г. за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности за 2020 - 2022 г. (ДВ, бр. 92 от 2022 г., в сила от 1.11.2022 г.), изменен и допълнен с Договор № РД-НС-01-3-8 от 16.02.2023 г. за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности за 2020 - 2022 г. (ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 1.02.2023 г.), се сключи този Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския зъболекарски съюз (БЗС) за 2020 - 2022 г. за следното:

§ 1. (1) За дейността на изпълнителите на дентална помощ в периода от 1 май до 30 юни 2023 г. задължителното електронно отчитане към Националната здравна информационна система (НЗИС), предвидено в § 29 от преходните и заключителните разпоредби на НРД за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2020 - 2022 г., служи само за съпоставяне на информацията, подавана в НЗИС, с информацията, съдържаща се в електронните отчети на изпълнителите на дентална помощ за извършената от тях дейност, подавана в информационната система на НЗОК.

(2) След изтичане на периода по ал. 1 за извършваните дентални дейности от 1 юли 2023 г. в изпълнение на договорите с НЗОК плащания на изпълнителите на дентална помощ се дължат и на основание на задължителното електронно отчитане на информацията за извършената от тях дентална дейност към НЗИС.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2020 - 2022 г. влиза в сила от 1.05.2023 г.

§ 3. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2020 - 2022 г. се подписа на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЗС, министъра на здравеопазването и "Държавен вестник".

§ 4. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2020 - 2022 г. се сключва на основание чл. 53, ал. 3 и чл. 55, ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от министъра на здравеопазването в "Държавен вестник" на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО и се публикува на официалната интернет страница на НЗОК.


Промени настройката на бисквитките