Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 2.VI

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 49 ОТ 2004 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ (ДВ, БР. 102 ОТ 2004 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 49 ОТ 2004 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ (ДВ, БР. 102 ОТ 2004 Г.)

В сила от 02.06.2023 г.
Издадена от министъра на земеделието

Обн. ДВ. бр.48 от 2 Юни 2023г.

§ 1. В чл. 45а, ал. 6 думата "Закона" се заменя с "изискванията".

§ 2. В приложение № 16 към чл. 1, ал. 9, т. 3 думите "на основание разпоредбите на минимално ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни" се заличават.

§ 3. Навсякъде в наредбата думите "Министерството на земеделието, храните и горите", "министърът на земеделието, храните и горите", "министъра на земеделието, храните и горите" и абревиатурата "МЗХГ" се заменят съответно с "Министерството на земеделието", "министърът на земеделието", "министъра на земеделието" и "МЗм".

Заключителни разпоредби

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките