Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 2.VI

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПОД ФОРМАТА НА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН, ЗА ПРОВЕРКИТЕ, НАМАЛЕНИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА И РЕДА ЗА НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ (

 

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПОД ФОРМАТА НА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН, ЗА ПРОВЕРКИТЕ, НАМАЛЕНИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА И РЕДА ЗА НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ (ДВ, БР. 23 ОТ 2023 Г.)

В сила от 02.06.2023 г.
Издадена от министъра на земеделието

Обн. ДВ. бр.48 от 2 Юни 2023г.

§ 1. В заключителните разпоредби се създава § 4:

"§ 4. За заявленията за подпомагане, подадени през 2023 г., чл. 82 не се прилага."

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. В Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (ДВ, бр. 30 от 2023 г.) в § 3 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите "5 юни" се заменят с "30 юни".

2. Създава се т. 3:

"3. Заявление за подпомагане, подадено след срока по т. 1 и 2, е недопустимо и на кандидата не се предоставя подпомагане."

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките