Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 2.VI

НАРЕДБА № 6 ОТ 30 МАЙ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИЯТА "ПЛАЩАНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗОНИ ОТ НАТУРА 2000", ВКЛЮЧЕНА В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2

 

НАРЕДБА № 6 ОТ 30 МАЙ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИЯТА "ПЛАЩАНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗОНИ ОТ НАТУРА 2000", ВКЛЮЧЕНА В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 Г.

В сила от 02.06.2023 г.
Издадена от министъра на земеделието

Обн. ДВ. бр.48 от 2 Юни 2023г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на интервенцията "Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000", включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г., наричан по-нататък "Стратегическия план", за проверките по чл. 70 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), за отказ за изплащане и намаления на плащанията, както и реда за налагане на административни санкции.

(2) Интервенцията по ал. 1 обхваща обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи в защитени зони от Натура 2000, по приложение № 1 и включени в Стратегическия план.

(3) Министерството на околната среда и водите предоставя на Държавен фонд "Земеделие" и Министерството на земеделието цифрови географски данни за границите на защитените зони от Натура 2000 по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), които се зареждат и актуализират в системата по чл. 30 от ЗПЗП.

(4) В срок до 30 ноември на календарната година Министерството на околната среда и водите чрез регионалните си структури предоставя на Държавен фонд "Земеделие" информация за констатирано неспазване на забрани за земеделски земи в защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗБР.

Чл. 2. (1) Плащането по реда на тази наредба се предоставя в зависимост от типа земеделска площ и при спазване изискванията на:

1. Регламент (ЕС) № 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (ОВ, L 435/1 от 6 декември 2021 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2021/2115";

2. Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (ОВ, L 435/187 от 6 декември 2021 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2021/2116";

3. Делегиран регламент (ЕС) № 2022/126 на Комисията от 7 декември 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета с допълнителни изисквания по отношение на някои видове интервенции, посочени от държавите членки в стратегическите им планове по ОСП за периода 2023 - 2027 г. съгласно същия регламент, както и с правила във връзка със съотношението за стандарт 1 за добро земеделско и екологично състояние (ОВ, L 20/52 от 31 януари 2022 г.);

4. Делегиран регламент (ЕС) 2022/127 на Комисията от 7 декември 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета с правила по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, обезпеченията и използването на еврото (OB, L 20 от 31 януари 2022 г.);

5. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/128 на Комисията от 21 декември 2021 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, проверките, обезпеченията и прозрачността (OB, L 20 от 31 януари 2022 г.);

6. Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2022/1172 от 4 май 2022 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в рамките на общата селскостопанска политика и прилагането и изчисляването на административните санкции във връзка с предварителните условия (ОВ, L 183/12 от 8 юли 2022 г.);

7. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1173 на Комисията от 31 май 2022 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в общата селскостопанска политика (ОВ, L 183/23 от 8 юли 2022 г.);

8. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1475 на Комисията от 6 септември 2022 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на стратегическите планове по ОСП и представянето на информация за мониторинга и оценката (OB, L 232 от 7 септември 2022 г.);

9. Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/130 на Комисията от 18 януари 2023 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на представянето на съдържанието на годишните доклади за качеството на изпълнението (OB, L 17 от 19 януари 2023 г.);

10. Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (OB, L 206 от 22 юли 1992 г.), наричана по-нататък "Директива 92/43/ЕИО";

11. Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (OB, L 20 от 26 януари 2010 г.), наричана по-нататък "Директива 2009/147/ЕО";

12. Стратегическия план;

13. Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 за програмния период 2021 - 2027 г. на България.

(2) Наредбата се издава за прилагане на чл. 72 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИЯТА "ПЛАЩАНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗОНИ ОТ НАТУРА 2000"

Чл. 3. (1) Допустими за подпомагане са земеделски стопани, регистрирани съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗПЗП.

(2) Земеделските стопани по ал. 1 предоставят на Държавен фонд "Земеделие" информацията, необходима за тяхното идентифициране по чл. 59, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2116.

Чл. 4. (1) Заявените площи по интервенцията трябва да са:

1. на разположение на кандидатите съгласно чл. 41, ал. 3 от ЗПЗП;

2. с минимален размер от 0,5 ха, които попадат изцяло в защитена зона от Натура 2000, съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 2.

(2) Допустими за подпомагане са земеделски парцели с минимална площ от 0,1 ха, които попадат изцяло в защитена зона от Натура 2000, съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 2.

Чл. 5. (1) Земеделските стопани по чл. 3 трябва да:

1. извършват земеделска дейност в защитена зона от Натура 2000 съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 2;

2. спазват приложимите изискванията и стандарти по чл. 55 от ЗПЗП;

3. спазват наложените забрани, разписани в заповедите за обявяване на защитената зона от Натура 2000, както и режимите, разписани в утвърдения план за управление на съответната зона, в която попадат стопанисваните от тях земеделски площи.

(2) Земеделските стопани спазват базовите изисквания по приложение № 2.

(3) Земеделските стопани подават заявление за подпомагане по условията и реда на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (ДВ, бр. 30 от 2023 г.).

(4) Когато при подаване на заявлението за подпомагане по ал. 3 се установи, че земеделски парцел попада в две или повече защитени зони от Натура 2000 съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, кандидатът избира за подпомагане една защитена зона при спазване на ал. 1, т. 3.

Глава трета.
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ НА ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 6. Плащанията по реда на тази наредба се предоставят под формата на годишно плащане на хектар земеделска площ в съответствие с чл. 72, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

Чл. 7. Плащанията се предоставят от Държавен фонд "Земеделие" при спазване на принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност, в съответствие с чл. 67 от ЗПЗП и при условията, установени в настоящата наредба, доколкото не е предвидено друго в приложимото законодателство на Съюза и националната правна уредба.

Чл. 8. (1) Държавен фонд "Земеделие" отговаря за управлението и контрола на разходите по интервенцията по чл. 1, ал. 1.

(2) Държавен фонд "Земеделие" извършва плащанията по интервенцията по чл. 1, ал. 1 в рамките на бюджета по тази интервенция, определен в Стратегическия план и неговите изменения.

(3) Когато Държавен фонд "Земеделие" установи, че съществува риск по чл. 67 от ЗПЗП от превишаване на разполагаемия финансов ресурс за изпълнението на интервенцията по чл. 1, ал. 1, информира незабавно министъра на земеделието.

(4) Държавен фонд "Земеделие" във връзка с чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2116 предлага на министъра на земеделието предприемане на подходящи действия по изпълнение на интервенцията по чл. 1, ал. 1 в рамките на определения за нея бюджет.

(5) Министърът на земеделието може да утвърди със заповед допълнителни мерки и действия по изпълнение условията на чл. 67, ал. 2 от ЗПЗП, когато правното основание за съответната мярка или действие е чл. 67, ал. 4 от ЗПЗП.

(6) Когато преди извършване на одобрението на финансовото подпомагане (оторизация) на заявленията за подпомагане по съответната интервенция е налице обстоятелство по чл. 67, ал. 3 от ЗПЗП, Държавен фонд "Земеделие" може да приложи пропорционално намаление на плащанията по интервенцията по чл. 1, ал. 1 на всички бенефициенти в рамките на наличния бюджет на интервенцията.

Чл. 9. (1) Плащането се предоставя за спазване на забраните за земеделска дейност, включени в издадените от министъра на околната среда и водите заповеди за обявяване на съответната защитена зона съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, както следва:

1. забрана за косене на ливадите:

а) до 1 юли;

б) от периферията към центъра, с бързодвижеща се техника и преди 15 юли;

в) от периферията към центъра, преди 15 юни;

2. забрана за използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство;

3. забрана за употреба на минерални торове, както и на продукти за растителна защита и биоциди;

4. забрана за използване на продукти за растителна защита в горското и селското стопанство;

5. забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;

6. забрана за употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди в тези територии, освен разрешените за биологично производство и при каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия;

7. забрана за употреба на изкуствени торове и химически средства за растителна защита.

(2) Забраните по ал. 1 се групират в следните групи:

1. А - забрани, важащи за постоянни пасища по ал. 1, т. 1, 5, 6 и 7;

2. B - забрани, важащи за обработваеми земи по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 7;

3. C - забрани, важащи за трайни насаждения по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 7.

(3) Максималният размер на левовата равностойност на компенсаторно плащане за групите по ал. 2 е посочен в приложение № 1 към чл. 1, ал. 2.

Глава четвърта.
ПРОВЕРКИ, ОТКАЗ И НАМАЛЕНИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА

Чл. 10. Държавен фонд "Земеделие" извършва проверките по чл. 70 от ЗПЗП при условията и реда на съответно приложимите разпоредби на глава трета от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (ДВ, бр. 23 от 2023 г.).

Чл. 11. Държавен фонд "Земеделие" намалява размера на плащането, отказва изцяло или частично плащане и в случаите по глава пета, раздел VI от ЗПЗП налага административни санкции, когато:

1. установените площи са с размери, по-малки от определените в чл. 4, ал. 1, т. 2;

2. кандидатът е заявил площи, които не стопанисва;

3. кандидатът е заявил площи, които не отговарят на условията за допустимост за подпомагане;

4. за една и съща площ са подадени две или повече заявления и застъпването на площи не е отстранено;

5. кандидатът за подпомагане не е ползвател на заявените земеделски площи съгласно чл. 41, ал. 3 от ЗПЗП;

6. заявените за подпомагане площи са оценени като неотговарящи на условията за допустимост за подпомагане при проверките, извършвани по чл. 10;

7. кандидатът не отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 1, т. 1 и 3, ал. 2 и 3.

Чл. 12. Държавен фонд "Земеделие" постановява пълен отказ от изплащане на финансова помощ, когато:

1. кандидатът за подпомагане не отговаря на условията на чл. 3;

2. размерът на намаленията е равен или по-голям от исканото плащане;

3. кандидатът за подпомагане и/или упълномощено от него лице възпрепятства извършването на проверка на място.

Глава пета.
РЕД ЗА НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ И ОТТЕГЛЯНЕ НА ИЗПЛАТЕНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 13. Държавен фонд "Земеделие" налага административни санкции по интервенцията по чл. 1, ал. 1 съгласно чл. 76 от ЗПЗП.

Чл. 14. При неспазване на базово изискване по приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 не се отпуска подпомагане за площите в съответната група по чл. 9, ал. 2.

Чл. 15. Налагането и изчисляването на административни санкции при неспазване изискването на чл. 5, ал. 1, т. 2 се извършва съгласно разпоредбите на чл. 78 от ЗПЗП.

Чл. 16. Когато е приложимо, Държавен фонд "Земеделие" налага административни санкции и намаления на плащанията по интервенцията по чл. 1, ал. 1 в следната последователност:

1. санкция съгласно чл. 76, ал. 2 и 3 от ЗПЗП;

2. намаление съгласно чл. 82 от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (ДВ, бр. 23 от 2023 г.);

3. намаление съгласно чл. 83, ал. 2 от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции;

4. намаления при неспазване на изискванията на стандартите за добро земеделско и екологично състояние и законоустановените изисквания за управление изискванията, определени в методиката по чл. 55 от ЗПЗП.

Чл. 17. При установяване на недължимо платена финансова помощ по интервенцията Държавен фонд "Земеделие" може да я оттегли изцяло или частично чрез издаването на акт за възстановяване на недължимо платена финансова помощ съгласно чл. 73 от ЗПЗП.

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 67 във връзка с чл. 70, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2


Таблица № 1: Максимален размер на компенсаторни плащания по защитени зони по Директива 2009/147/ЕО - за земеделски земи, до левовата равностойност на евро/ха

 

Код на защитената зона

Име на защитената зона

Група А

Група B

Група C

BG0002048

Суха река

56

70

161

BG0002046

Ятата

0

0

0

BG0002017

Комплекс Беленски острови

44

0

0

BG0002015

Язовир Конуш

0

70

161

BG0002086

Оризища Цалапица

0

69

158

BG0002067

Остров Голя

0

0

0

BG0002091

Остров Лакът

0

0

0

BG0000242*

Залив Ченгене скеле

17

0

0

BG0002007

Остров Ибиша

0

0

0

BG0002005

Понор

74

0

0

BG0002009

Златията

73

70

161

BG0002023

Язовир Овчарица

17

0

0

BG0002028

Комплекс Стралджа

73

0

0

BG0002085

Чаиря

73

0

0

BG0002008

Остров до Горни Цибър

0

0

0

BG0002114

Рибарници Челопечене

0

0

0

BG0002112

Руй

74

0

0

BG0002096

Обнова

17

0

0

BG0002094

Адата - Тунджа

73

69

157

BG0002095

Горни Дъбник - Телиш

17

0

0

BG0002104

Цибърско блато

17

0

0

BG0000494*

Централен Балкан

0

0

0

BG0002018*

Остров Вардим

17

0

0

BG0002024

Рибарници Мечка

0

0

0

BG0002025

Ломовете

17

0

0

BG0002110

Априлци

74

0

0

BG0000241*

Сребърна

17

0

0

BG0002006

Рибарници Орсоя

17

0

0

BG0002031

Стената

17

0

0

BG0002064

Гарванско блато

17

0

0

BG0002065

Блато Малък Преславец

17

0

0

BG0002001

Раяновци

74

0

0

BG0000209*

Пирин

0

0

0

BG0002004

Долни Богров - Казичене

73

0

0

BG0002010

Язовир Пясъчник

0

0

0

BG0002019

Бяла река

20

0

0

BG0002102

Деветашко плато

73

0

0

BG0002003

Кресна

22

0

0

BG0002052

Язовир Жребчево

18

0

0

BG0002059

Каменски баир

18

0

0

BG0002078

Славянка

22

0

0

BG0002088

Микре

20

0

0

BG0000113*

Витоша

22

0

0

BG0000495*

Рила

0

0

0

BG0002012

Крумовица

21

0

0

BG0002013

Студен кладенец

21

0

0

BG0002039

Хърсовска река

73

70

161

BG0002083

Свищовско-Беленска низина

17

67

154

BG0000273*

Бургаско езеро

17

0

0

BG0002099

Кочериново

62

0

0

BG0002103

Злато поле

17

0

0

BG0002105

Персенк

22

0

0

BG0002111

Велчево

64

0

0

BG0002079

Осогово

22

0

0

BG0002107

Бобошево

63

0

0

BG0002108

Скрино

64

0

0

BG0002020

Радинчево

17

0

0

BG0002071

Мост Арда

20

0

0

BG0002070

Рибарници Хаджи Димитрово

17

0

0

BG0002057

Бесапарски ридове

73

64

140

BG0002014

Маджарово

20

0

0

BG0000332

Карлуковски карст

17

0

0

BG0000240*

Студенец

73

70

161

BG0002053

Врачански Балкан

21

0

0

BG0002040

Странджа

74

52

86

BG0002069

Рибарници Звъничево

17

0

0

BG0002089

Ноевци

64

0

0

BG0002101

Мещица

64

0

0

BG0002100

Долна Козница

63

0

0

BG0002030

Комплекс Калимок

73

70

161

BG0002022

Язовир Розов кладенец

17

0

0

BG0002058

Сините камъни - Гребенец

21

0

0

BG0002063

Западни Родопи

22

0

0

BG0002087

Марица - Пловдив

17

0

0

BG0002062

Лудогорие

73

70

161

BG0000237

Остров Пожарево

0

0

0

BG0000270*

Атанасовско езеро

17

0

0

BG0002027

Язовир Малко Шарково

17

0

0

BG0002074

Никополско плато

73

70

161

BG0002090

Берковица

62

0

0

BG0002092

Харманлийска река

17

0

0

BG0002093

Овчарово

62

0

0

BG0002106

Язовир Ивайловград

19

0

0

BG0002041

Комплекс Ропотамо

17

0

0

BG0002029

Котленска планина

74

50

81

BG0002081

Марица - Първомай

17

0

0

BG0000152

Поморийско езеро

0

0

0

BG0002016

Рибарници Пловдив

0

0

0

BG0002051

Калиакра

17

0

0

BG0002043

Емине

73

67

150

BG0002050

Дуранкулашко езеро

17

0

0

BG0000156

Шабленски езерен комплекс

17

0

0

BG0002098

Рупите

18

0

0

BG0002072

Мелнишки пирамиди

21

0

0

BG0002026

Дервентски възвишения

73

55

127

BG0002073

Добростан

22

0

0

BG0002109

Васильовска планина

42

0

0

BG0002077

Бакърлъка

17

0

0

BG0002113

Триград - Мурсалица

64

0

0

BG0002076

Места

21

0

0

BG0002066

Западна Странджа

73

62

142

BG0002021

Сакар

73

58

133

BG0002002

Западен Балкан

52

50

81

BG0002060

Галата

17

0

0

BG0000191

Варненско-Белославско езеро

0

0

0

BG0002082

Батова

73

70

159

BG0002061

Балчик

17

0

0

BG0000271*

Мандра-Пода

17

0

0

BG0002044

Камчийска планина

73

59

118

BG0002084

Палакария

64

0

0

BG0002038

Провадийско-Роякско плато

73

70

159

BG0002054

Средна гора

22

0

0

BG0002097

Белите скали

17

0

0

BG0002045

Комплекс Камчия

17

0

0

BG0002128

Централен Балкан буфер

22

47

64

BG0002126

Пирин буфер

22

47

64

BG0000399*

Българка

74

47

64

BG0000496*

Рилски манастир

74

144

175

BG0002115

Било

17

70

161

BG0002129

Рила буфер

74

0

0


Таблица № 2:Максимален размер на компенсаторни плащания по защитени зони по Директива 92/43/ЕИО - за земеделски земи, до левовата равностойност на евро/ха

 

Код на защитената зона

Име на защитената зона

Група А

Група B

Група C

BG0000589

Марина дупка

0

0

0

BG0000605

Божкова дупка

0

70

161

BG0000587

Варкан

0

70

161

BG0000269

Пещера Лястовицата

0

0

0

BG0000591

Седларката

0

70

161

BG0000552

Остров Кутово

0

0

0

BG0000574

Ахелой - Равда - Несебър

17

0

0

BG0000610

Река Янтра

17

0

0

BG0000573

Комплекс Калиакра

17

0

0

BG0000635

Девненски хълмове

0

0

0

BG0000130

Крайморска Добруджа

0

0

0

BG0000119

Трите братя

17

0

0

BG0000134

Чокльово блато

22

0

0

BG0000205

Стралджа

17

0

0

BG0000291

Гора Шишманци

17

0

0

BG0000295

Долни Коритен

22

0

0

BG0000553

Гора Тополчане

17

0

0

BG0000567

Гора Блатец

17

0

0

BG0000593

Билерниците

17

0

0

BG0000623

Таушан тепе

17

0

0

BG0000625

Изворо

22

0

0

BG0000626

Круше

22

0

0

BG0001033

Брестовица

18

0

0

BG0000255

Градинска гора

17

0

0

BG0000534

Остров Чайка

17

145

253

BG0000554

Гора Желю Войвода

17

145

253

BG0000216

Емен

17

0

0

BG0000194

Река Чая

17

0

0

BG0000203

Тулово

17

0

0

BG0000206

Съдиево

17

0

0

BG0000199

Цибър

17

0

0

BG0000532

Остров Близнаци

17

145

253

BG0000180

Боблата

17

0

0

BG0000138

Каменица

17

0

0

BG0000232

Батин

17

0

0

BG0000231

Беленска гора

17

0

0

BG0000117

Котленска планина

21

0

0

BG0000136

Река Горна Луда Камчия

18

0

0

BG0000104

Провадийско-Роякско плато

17

0

0

BG0000107

Суха река

17

0

0

BG0000106

Хърсовска река

17

0

0

BG0000149

Ришки проход

19

0

0

BG0000133

Камчийска и Еменска планина

19

0

0

BG0000570

Изворово - Краище

17

0

0

BG0000208

Босна

17

0

0

BG0000173

Островче

17

0

0

BG0000137

Река Долна Луда Камчия

19

0

0

BG0000304

Голак

21

0

0

BG0000420

Гребенец

18

0

0

BG0000151

Айтоска планина

17

0

0

BG0000314

Ребро

22

0

0

BG0000526

Долно Линево

17

0

0

BG0000569

Кардам

17

0

0

BG0000334

Остров

17

0

0

BG0000139

Луда Камчия

17

0

0

BG0000608

Ломовете

17

0

0

BG0000164

Сините камъни

22

0

0

BG0000339

Раброво

17

0

0

BG0000165

Лозенска планина

22

0

0

BG0000616

Микре

20

0

0

BG0000365

Овчи хълмове

17

0

0

BG0000620

Поморие

17

0

0

BG0000166

Врачански Балкан

21

0

0

BG0000382

Шуменско плато

17

0

0

BG0000624

Любаш

0

0

0

BG0000497

Арчар

17

0

0

BG0000266

Пещера Мандрата

17

103

180

BG0000498

Видбол

17

0

0

BG0001004

Емине - Иракли

19

0

0

BG0000500

Войница

17

0

0

BG0000529

Мартен - Ряхово

17

145

253

BG0001001

Ропотамо

17

0

0

BG0000507

Делейна

17

0

0

BG0000621

Езеро Шабла - Езерец

17

0

0

BG0000530

Пожарево - Гарван

17

0

0

BG0000132

Побитите камъни

17

0

0

BG0000340

Цар Петрово

17

0

0

BG0000374

Бебреш

22

0

0

BG0000377

Калимок - Бръшлен

17

0

0

BG0000519

Моминбродско блато

17

145

253

BG0000521

Макреш

17

0

0

BG0000523

Шишенци

17

0

0

BG0000168

Лудогорие

17

0

0

BG0000618

Видима

18

0

0

BG0000594

Божия мост - Понора

17

0

0

BG0000524

Оризището

17

0

0

BG0000366

Кресна - Илинденци

22

0

0

BG0000322

Драгоман

21

0

0

BG0000167

Беласица

22

0

0

BG0001032

Родопи - Източни

20

0

0

BG0001389

Средна гора

22

0

0

BG0001043

Етрополе - Байлово

22

0

0

BG0001042

Искърски пролом - Ржана

22

0

0

BG0001040

Западна Стара планина и Предбалкан

21

0

0

BG0001030

Родопи - Западни

22

0

0

BG0000628

Чирпански възвишения

18

0

0

BG0000146

Плаж Градина - Златна рибка

17

0

0

BG0001493

Централен Балкан - буфер

22

0

0

BG0000335

Карабоаз

17

0

0

BG0000169

Лудогорие - Сребърна

17

0

0

BG0000263

Скалско

20

0

0

BG0000275

Язовир Стамболийски

18

0

0

BG0000418

Керменски възвишения

17

0

0

BG0000421

Преславска планина

18

0

0

BG0000513

Войнишки Бакаджик

17

0

0

BG0000517

Портитовци - Владимирово

17

0

0

BG0000527

Козлодуй

0

0

0

BG0000528

Островска степ - Вадин

17

0

0

BG0000401

Свети Илийски възвишения

17

0

0

BG0000402

Бакаджиците

17

0

0

BG0000533

Острови Козлодуй

17

145

253

BG0000572

Росица - Лозница

17

0

0

BG0000576

Свищовска гора

17

0

0

BG0000602

Кабиюк

17

0

0

BG0000611

Язовир Горни Дъбник

17

0

0

BG0000627

Конунски дол

17

0

0

BG0001011

Осоговска планина

22

0

0

BG0001036

Български извор

18

0

0

BG0000182

Орсоя

17

0

0

BG0001034

Остър камък

17

0

0

BG0000224

Огражден - Малешево

21

0

0

BG0000217

Ждрелото на река Тунджа

17

0

0

BG0000214

Дряновски манастир

21

0

0

BG0000254

Бесапарски възвишения

17

0

0

BG0000261

Язовир Копринка

20

0

0

BG0000212

Сакар

17

0

0

BG0000192

Река Тунджа 1

18

0

0

BG0000178

Тича

17

0

0

BG0000196

Река Мочурица

17

0

0

BG0001039

Попинци

20

0

0

BG0001375

Острица

22

0

0

BG0001386

Яденица

22

0

0

BG0000247

Никополско плато

17

0

0

BG0000181

Река Вит

17

0

0

BG0000213

Търновски височини

17

0

0

BG0000211

Твърдишка планина

22

0

0

BG0000239

Обнова - Караман дол

17

0

0

BG0001012

Земен

22

0

0

BG0001014

Карлуково

17

0

0

BG0000615

Деветашко плато

17

0

0

BG0000393

Екокоридор Камчия - Емине

18

0

0

BG0000336

Златия

17

0

0

BG0000609

Река Росица

17

0

0

BG0000522

Видински парк

17

0

0

BG0000429

Река Стряма

18

0

0

BG0000424

Река Въча - Тракия

18

0

0

BG0000308

Верила

22

0

0

BG0000301

Черни рид

22

0

0

BG0000396

Персина

17

0

0

BG0000289

Трилистник

17

0

0

BG0000233

Студена река

17

0

0

BG0000372

Циганско градище

22

0

0

BG0000230

Факийска река

17

0

0

BG0000219

Дервентски възвишения 2

17

0

0

BG0000218

Дервентски възвишения 1

17

0

0

BG0000198

Средецка река

17

120

210

BG0001037

Пъстрина

17

0

0

BG0000118

Златни пясъци

17

0

0

BG0001017

Кървав камък

22

0

0

BG0001022

Орановски пролом - Лешко

22

0

0

BG0001023

Рупите - Струмешница

18

0

0

BG0001028

Среден Пирин - Алиботуш

22

0

0

BG0000103

Галата

17

0

0

BG0001021

Река Места

22

0

0

BG0000100

Плаж Шкорпиловци

17

0

0

BG0000154

Езеро Дуранкулак

17

0

0

BG0001031

Родопи - Средни

21

0

0

BG0000171

Лудогорие - Боблата

17

0

0

BG0000190

Витата стена

20

0

0

BG0000195

Река Тунджа 2

17

0

0

BG0000622

Варненско-Белославски комплекс

17

0

0

BG0000102

Долината на река Батова

17

0

0

* Защитена зона по Директива 2009/147/ЕО и Директива 92/43/ЕИО.

 


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2

Базови изисквания


1. Постоянно затревени площи

а) ДЗЕС 1: Поддържане на съотношението на постоянно затревените площи (ПЗП) към земеделската площ на национално ниво и на ниво стопанство.

б) ДЗЕС 8: Минимален дял от обработваемата земя, предназначен за непроизводствени нужди и обекти; запазване на особеностите на ландшафта и забрана за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и през периода на отглеждане на птиците върху цялата земеделска площ.

в) ДЗЕС 9: Забрана за преобразуване или разораване на постоянно затревените площи, определени като екологично чувствителни в зоните на Натура 2000.

2. Обработваеми земи

ДЗЕС 8: Минимален дял от обработваемата земя, предназначен за непроизводствени нужди и обекти; запазване на особеностите на ландшафта и забрана за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и през периода на отглеждане на птиците върху цялата земеделска площ.

3. Трайни насаждения

ДЗЕС 8: Минимален дял от обработваемата земя, предназначен за непроизводствени нужди и обекти; запазване на особеностите на ландшафта и забрана за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и през периода на отглеждане на птиците върху цялата земеделска площ.


Промени настройката на бисквитките