Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 2.VI

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 15.05.2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС, НА ВОДАЧИ НА МПС И Н

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 15.05.2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС, НА ВОДАЧИ НА МПС И НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ИЗПИТНИ КОМИСИИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ДВ, БР. 46 ОТ 2006 Г.)

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.48 от 2 Юни 2023г.

§ 1. В чл. 4б, ал. 1 т. 3 се отменя.

§ 2. В приложение № 8 към чл. 4б, ал. 2 думите "идентификационен номер за вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни" се заличават.

§ 3. Навсякъде в наредбата думите "министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията", "министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията" и "Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията" се заменят съответно с "министърът на транспорта и съобщенията", "министъра на транспорта и съобщенията" и "Министерството на транспорта и съобщенията".

Заключителни разпоредби

§ 4. В Наредба № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация (обн., ДВ, бр. 73 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2018 г. и бр. 57 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 10, ал. 3 думите "Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията" се заменят с "Министерството на транспорта и съобщенията".

2. В чл. 15а, ал. 3 съюзът "и" се заличава.

3. В приложение № 5а към чл. 15, ал. 2 след думите "ЕГН" се поставя наклонена черта и се добавя "ЛНЧ", думите "лична карта" се заменят с "документ за самоличност", след думата "постоянен" се поставя наклонена черта и се добавя "настоящ" и думите "декларирам, че съм съгласен личните ми данни да" се заменят с "информиран съм, че личните ми данни ще".

4. Навсякъде в наредбата думите "министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията" се заменят с "министърът на транспорта и съобщенията".

Промени настройката на бисквитките