Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 2.VI

НАРЕДБА № 7 ОТ 30 МАЙ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИЯТА "ПЛАЩАНИЯ ЗА РАЙОНИ, ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ПРИРОДНИ ИЛИ ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ", ВКЛЮЧЕНА В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА Б

 

НАРЕДБА № 7 ОТ 30 МАЙ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИЯТА "ПЛАЩАНИЯ ЗА РАЙОНИ, ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ПРИРОДНИ ИЛИ ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ", ВКЛЮЧЕНА В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 Г.

В сила от 02.06.2023 г.
Издадена от министъра на земеделието

Обн. ДВ. бр.48 от 2 Юни 2023г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на интервенцията "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения", включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г., наричан по-нататък "Стратегическия план", за проверките по чл. 70 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), за отказ за изплащане и намаления на плащанията, за оттегляне на изплатената финансова помощ, както и редът за налагане на административни санкции.

(2) Интервенцията по ал. 1 се прилага в три направления:

1. плащания за планински райони;

2. плащания за райони, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения;

3. плащания за райони със специфични ограничения.

(3) Наредбата се издава за прилагане на чл. 71 от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (ОВ, L 435/1 от 6 декември 2021 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2021/2115".

Чл. 2. Подпомагането по реда на тази наредба се предоставя под формата на годишно компенсаторно плащане на хектар земеделска площ в зависимост от съответния район с ограничения и от размера на стопанството при спазване на изискванията на:

1. Регламент (ЕС) 2021/2115 г.;

2. Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (ОВ, L 435/187 от 6 декември 2021 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2021/2116";

3. Делегиран регламент (ЕС) 2022/126 на Комисията от 7 декември 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета с допълнителни изисквания по отношение на някои видове интервенции, посочени от държавите членки в стратегическите им планове по ОСП за периода 2023 - 2027 г. съгласно същия регламент, както и с правила във връзка със съотношението за стандарт 1 за добро земеделско и екологично състояние (ОВ, L 20/52 от 31 януари 2022 г.);

4. Делегиран регламент (ЕС) 2022/127 на Комисията от 7 декември 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета с правила по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, обезпеченията и използването на еврото (ОВ, L 20 от 31 януари 2022 г.);

5. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/128 на Комисията от 21 декември 2021 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, проверките, обезпеченията и прозрачността (ОВ, L 20 от 31 януари 2022 г.);

6. Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2022/1172 от 4 май 2022 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в рамките на общата селскостопанска политика и прилагането и изчисляването на административните санкции във връзка с предварителните условия (ОВ, L 183/12 от 8 юли 2022 г.);

7. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1173 на Комисията от 31 май 2022 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в общата селскостопанска политика (ОВ, L 183/23 от 8 юли 2022 г.);

8. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1475 на Комисията от 6 септември 2022 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на стратегическите планове по ОСП и представянето на информация за мониторинга и оценката (ОВ, L 232 от 7 септември 2022 г.);

9. Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/130 на Комисията от 18 януари 2023 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на представянето на съдържанието на годишните доклади за качеството на изпълнението (ОВ, L 17 от 19 януари 2023 г.);

10. Стратегическия план.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИЯТА

Чл. 3. (1) Допустими за подпомагане са активни земеделски стопани по смисъла на чл. 54 от ЗПЗП.

(2) Земеделски стопани по ал. 1 предоставят на Държавен фонд "Земеделие" информацията, необходима за тяхното идентифициране по чл. 59, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2116.

Чл. 4. (1) Заявените площи по интервенцията трябва да са:

1. на разположение на кандидатите съгласно чл. 41, ал. 3 от ЗПЗП;

2. с минимален размер от 0,5 ха, попадаща изцяло в райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.), и/или в други райони, засегнати от специфични ограничения, съгласно приложението.

(2) Допустими за подпомагане са земеделски парцели с минимална площ от 0,1 ха, попадащи изцяло в райони с природни или други специфични ограничения.

Чл. 5. (1) Земеделските стопани по чл. 3 трябва да:

1. извършват земеделска дейност в райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват и/или в други райони, засегнати от специфични ограничения, съгласно приложението;

2. спазват приложимите стандарти и изисквания по чл. 55 от ЗПЗП.

(2) Земеделските стопани подават заявление за подпомагане по условията и реда на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (ДВ, бр. 30 от 2023 г.).

Глава трета.
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ НА ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 6. Плащанията се предоставят от Държавен фонд "Земеделие" при спазване на принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност в съответствие с чл. 67 от ЗПЗП и при условията, установени в настоящата наредба, доколкото не е предвидено друго в приложимото законодателство на Съюза и националната правна уредба.

Чл. 7. (1) Държавен фонд "Земеделие" отговаря за управлението и контрола на разходите по интервенцията по чл. 1, ал. 2.

(2) Държавен фонд "Земеделие" извършва плащанията по интервенцията по чл. 1, ал. 2 в рамките на бюджета по съответната интервенция, определен в Стратегическия план и неговите изменения.

(3) Когато Държавен фонд "Земеделие" установи, че съществува риск по чл. 67 от ЗПЗП от превишаване на разполагаемия финансов ресурс за изпълнението на интервенцията по чл. 1, ал. 2, информира незабавно министъра на земеделието.

(4) Държавен фонд "Земеделие" във връзка с чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2116 предлага на министъра на земеделието предприемане на подходящи действия по изпълнение на интервенцията по чл. 1, ал. 2 в рамките на определения за нея бюджет.

(5) Министърът на земеделието може да утвърди със заповед допълнителни мерки и действия по изпълнение условията на чл. 67, ал. 2 от ЗПЗП, когато правното основание за съответната мярка или действие е чл. 67, ал. 4 от ЗПЗП.

(6) Когато преди извършване на одобрението на финансовото подпомагане (оторизация) на заявленията за подпомагане по интервенцията по чл. 1, ал. 2 е налице обстоятелство по чл. 67, ал. 3 от ЗПЗП, Държавен фонд "Земеделие" може да приложи пропорционално намаление на плащанията по интервенцията на всички бенефициенти в рамките на наличния бюджет на интервенцията.

Чл. 8. (1) Изчисленията на финансовата помощ по направление "Плащания за планински райони" за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, които са определени, както следва:

1. за частта до 30 ха - левовата равностойност на 152 евро на хектар;

2. за частта над 30 ха до 70 ха - левовата равностойност на 91 евро на хектар;

3. за частта над 70 ха до 100 ха - левовата равностойност на 53 евро на хектар;

4. над 100 ха - левовата равностойност на 38 евро на хектар.

(2) Компенсаторното плащане за хектар по направлението се извършва само за допустимите площи, умножени по средния размер, определен съгласно ал. 1.

Чл. 9. (1) Изчисленията на финансовата помощ по направление "Плащания за райони, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения" за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, които са определени, както следва:

1. за частта до 30 ха - левовата равностойност на 79 евро на хектар;

2. за частта над 30 ха до 70 ха - левовата равностойност на 47 евро на хектар;

3. за частта над 70 ха до 100 ха - левовата равностойност на 28 евро на хектар;

4. над 100 ха - левовата равностойност на 20 евро на хектар.

(2) Компенсаторното плащане за хектар по направлението се извършва само за допустимите площи, умножени по средния размер, определен съгласно ал. 1.

Чл. 10. (1) Изчисленията на финансовата помощ по направление "Плащания за райони със специфични ограничения" за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, които са определени, както следва:

1. за частта до 30 ха - левовата равностойност на 74 евро на хектар;

2. за частта над 30 ха до 70 ха - левовата равностойност на 44 евро на хектар;

3. за частта над 70 ха до 100 ха - левовата равностойност на 26 евро на хектар;

4. над 100 ха - левовата равностойност на 19 евро на хектар.

(2) Компенсаторното плащане за хектар по направлението се извършва само за допустимите площи, умножени по средния размер, определен съгласно ал. 1.

Глава четвърта.
ПРОВЕРКИ, ОТКАЗ И НАМАЛЕНИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА

Чл. 11. Държавен фонд "Земеделие" извършва проверките по чл. 70 от ЗПЗП при условията и реда на съответно приложимите разпоредби на глава трета от Наредба № 3 от 2023 г. за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и ред за налагане на административни санкции (ДВ, бр. 23 от 2023 г.).

Чл. 12. Държавен фонд "Земеделие" постановява пълен отказ, когато:

1. кандидатът за подпомагане не отговаря на чл. 3;

2. кандидатът не отговаря на условията на чл. 5;

3. размерът на намаленията е равен или по-голям от исканото плащане;

4. по заявленията за подпомагане се отказва плащане, ако бенефициентът или негов представител умишлено възпрепятства извършването на проверка на място - с изключение на случаи на непреодолима сила и извънредни обстоятелства по чл. 3 от Регламент (ЕС) 2021/2116 г.;

5. е установено, че са създадени изкуствени условия за подпомагане след 1 юни 2018 г.

Чл. 13. Държавен фонд "Земеделие" намалява размера на плащането, отказва изцяло или частично плащане и в случаите по глава пета, раздел VI от ЗПЗП налага административни санкции по интервенцията по чл. 1, ал. 2, когато:

1. заявените площи по интервенцията са с размер под минималния, определен в чл. 4, ал. 1, т. 2 или ал. 2;

2. кандидатът е заявил площи, които не стопанисва;

3. кандидатът е заявил площи, които не отговарят на условията за допустимост на подпомагане;

4. за една и съща площ са подадени две или повече заявления и застъпването на площи не е отстранено;

5. кандидатът за подпомагане не е ползвател на заявените земеделски площи съгласно чл. 41, ал. 3 от ЗПЗП;

6. заявените за подпомагане площи са оценени като неотговарящи на условията за допустимост за подпомагане при проверките по чл. 11.

Глава пета.
РЕД ЗА НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ И ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ИЗПЛАТЕНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 14. Държавен фонд "Земеделие" налага административни санкции по интервенцията съгласно чл. 76 от ЗПЗП.

Чл. 15. Налагането и изчисляването на административни санкции при неспазване изискването на чл. 5, ал. 1, т. 2 се извършва съгласно разпоредбите на чл. 78 от ЗПЗП.

Чл. 16. Когато е приложимо, Държавен фонд "Земеделие" налага административни санкции и намаления по интервенцията по чл. 1, ал. 2 в следната последователност:

1. санкция съгласно чл. 76, ал. 2 и 3 от ЗПЗП;

2. намаление съгласно чл. 82 от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (ДВ, бр. 23 от 2023 г.);

3. намаление съгласно чл. 83, ал. 2 от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции;

4. намаления при неспазване на изискванията на стандартите за добро земеделско и екологично състояние и законоустановените изисквания за управление изискванията, определени в методиката по чл. 55 от ЗПЗП.

Чл. 17. При установяване на недължимо платена финансова помощ по интервенцията по чл. 1, ал. 2 тя може да се оттегли изцяло или частично чрез издаването на акт за възстановяване на недължимо платена финансова помощ съгласно чл. 73 от ЗПЗП.

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 67 във връзка с чл. 70, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 4, ал. 1, т. 2


Други райони, засегнати от специфични ограничения

 

EKATTE

Област

Община

Наименование на населено място

07377

Благоевград

Благоевград

Българчево

12975

Бургас

Созопол

Вършило

04621

Бургас

Средец

Богданово

10166

Бургас

Средец

Варовник

15816

Бургас

Средец

Голямо Буково

36938

Бургас

Средец

Кирово

00583

Велико Търново

Велико Търново

Арбанаси

17765

Видин

Белоградчик

Граничак

16256

Враца

Мездра

Горна Кремена

69050

Враца

Мездра

Старо село

78135

Враца

Мездра

Царевец

40693

Враца

Роман

Курново

69972

Враца

Роман

Струпец

07942

Кърджали

Кирково

Брегово

24743

Кърджали

Кирково

Дюлица

40988

Кърджали

Кирково

Кърчовско

62236

Кърджали

Кирково

Растник

65214

Кърджали

Кирково

Самодива

68953

Кърджали

Кирково

Старово

77092

Кърджали

Кирково

Хаджийско

16287

Кърджали

Крумовград

Горна кула

24459

Кърджали

Крумовград

Дъждовник

30538

Кърджали

Крумовград

Звънарка

39970

Кърджали

Крумовград

Крумовград

53206

Кърджали

Крумовград

Овчари

54821

Кърджали

Крумовград

Орех

24445

Кърджали

Кърджали

Дъждино

44700

Кърджали

Кърджали

Люляково

48074

Кърджали

Кърджали

Миладиново

69715

Кърджали

Кърджали

Страхил войвода

69849

Кърджали

Кърджали

Стремово

69852

Кърджали

Кърджали

Стремци

73136

Кърджали

Кърджали

Три могили

87672

Кърджали

Кърджали

Ястреб

02155

Кърджали

Момчилград

Багрянка

02292

Кърджали

Момчилград

Балабаново

43102

Кърджали

Момчилград

Лале

59361

Кърджали

Момчилград

Прогрес

40943

Ловеч

Летница

Кърпачево

77311

Ловеч

Ловеч

Хлевене

38131

Монтана

Берковица

Комарево

23073

Монтана

Вършец

Драганица

46646

Сливен

Котел

Малко село

67859

Сливен

Котел

Соколарци

72833

Сливен

Котел

Топузево

76073

Сливен

Котел

Филаретово

12320

София

Годеч

Връдловци

23296

София

Костинброд

Драговищица

58476

Търговище

Антоново

Присойна

22664

Търговище

Омуртаг

Долно Козарево

39596

Търговище

Омуртаг

Красноселци

55381

Търговище

Омуртаг

Паничино

29074

Хасково

Ивайловград

Железари

38248

Хасково

Ивайловград

Кондово

38964

Хасково

Ивайловград

Костилково

55748

Хасково

Ивайловград

Плевун

66233

Хасково

Маджарово

Сеноклас

22770

Хасково

Стамболово

Долно поле

44803

Хасково

Стамболово

Лясковец

31365

Хасково

Хасково

Зорница

Промени настройката на бисквитките