Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 71 от 18.VIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 ОТ 11 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО КИБЕРСИГУРНОСТТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. (ДВ, БР. 102 ОТ 2019 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 ОТ 11 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО КИБЕРСИГУРНОСТТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. (ДВ, БР. 102 ОТ 2019 Г.)

В сила от 18.08.2023 г.

Обн. ДВ. бр.71 от 18 Август 2023г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 8, ал. 3 думите "Администрацията на МС" се заменят с "Министерството на електронното управление".

§ 2. В чл. 14, т. 3 след думите "заседанията на съвета" се добавя "и неговите решения".

§ 3. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "специалисти с технически функции в Администрацията на МС" се заменят с "дирекция "Мрежова и информационна сигурност" в Министерството на електронното управление".

2. В ал. 2, т. 5 след думите "протоколите от заседанията" се добавя "и решенията".

§ 4. В чл. 17, ал. 2 се създава т. 5а:

"5а. подписва протоколите от заседанията на съвета и неговите решения заедно с председателя;".

§ 5. В чл. 19, ал. 2 абревиатурата "МС" се заменя с "Министерството на електронното управление".

§ 6. Член 20 се изменя така:

"Чл. 20. (1) Протоколът от всяко заседание на съвета се изготвя от секретариата до 10 дни след провеждането на заседанието, подписва се от председателя и от секретаря на съвета и се изпраща на членовете му. Протоколите от заседанията са с класификация TLP-RED.

(2) Членовете на съвета имат право да искат корекция в протокола в срок до 7 дни от получаването му. В тези случаи секретариатът прави справка с аудиозаписа от заседанието и при установено разминаване протоколът се коригира в съответствие с аудиозаписа. Коригираният протокол се подписва от председателя и от секретаря на съвета и се изпраща повторно на всички членове.

(3) Решенията на съвета се подписват от председателя и от секретаря на съвета."

Заключителни разпоредби

§ 7. В Устройствения правилник на Министерството на електронното управление, приет с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2022 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 60, 70 и 85 от 2022 г. и бр. 37 от 2023 г.), в чл. 46, ал. 3 се създава т. 32:

"32. изпълнява функциите на секретариат на Съвета по киберсигурността и осигурява неговото административно-техническо обслужване."

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките