Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 71 от 18.VIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 11 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 11 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Обн. ДВ. бр.71 от 18 Август 2023г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на финансите, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2009 г., бр. 34 и 52 от 2010 г., бр. 2 и 97 от 2011 г., бр. 6, 22 и 58 от 2012 г., бр. 63 и 88 от 2014 г., бр. 64 и 100 от 2015 г., бр. 100 от 2016 г., бр. 40 от 2017 г., бр. 72 от 2018 г. и бр. 49 от 2022 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 5, ал. 1 след думите "по Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г." се поставя запетая и се добавя "по Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и по Фонд "Вътрешна сигурност" за програмен период 2014 - 2020 г. и по Програмата по Фонд "Вътрешна сигурност", Програмата по Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика като част от Фонда за интегрирано управление на границите за програмен период 2021 - 2027 г.".

2. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:

"(2) Изпълнителният директор се назначава от министъра на финансите и след съгласуване с министър-председателя, по трудово правоотношение за срок от 5 години."

3. В чл. 20:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Специализираната администрация на агенцията е организирана в три дирекции:

1. дирекция "Одитна дейност";

2. дирекция "Специфична одитна дейност";

3. дирекция "Методология, хоризонтални политики и автоматизация на одитната дейност.";

б) в ал. 3 думите "чл. 21 - 21б" се заменят с "чл. 21 и 21а".

4. Член 21 се изменя така:

"Чл. 21. Дирекция "Одитна дейност":

1. осъществява одитни дейности по оперативните програми, свързани с регионалната политика и съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд за програмни периоди 2007 - 2013 г., 2014 - 2020 г. и 2021 - 2027 г.;

2. осъществява одитни дейности по свързаните със социалната политика, заетостта, вътрешните работи, образованието и науката програми, съфинансирани от Европейския социален фонд, Европейския социален фонд плюс, Европейския фонд за регионално развитие, Фонд "Убежище, миграция и интеграция", Фонд "Вътрешна сигурност" и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за програмни периоди 2007 - 2013 г., 2014 - 2020 г. и 2021 - 2027 г., по Програма "Еразъм+" и Европейския корпус за солидарност, по Инструмента за финансова подкрепа за управление на границите и визовата политика и по Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит;

3. осъществява одитни дейности по програмите за Европейско териториално сътрудничество през програмните периоди 2007 - 2013 г., 2014 - 2020 г. и 2021 - 2027 г., финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, както и по програмите на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, и Швейцарско-българската програма за сътрудничество;

4. участва в групите на одиторите по програмите за Европейско териториално сътрудничество, като изпълнява съответните одиторски ангажименти на територията на Република България;

5. изпълнява функциите, предвидени в Регламент (ЕС) № 1299/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие по цел "Европейско териториално сътрудничество" (ОВ, L 347, 20.12.2013 г.) и Регламент (ЕС) 2021/1059 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. относно специалните разпоредби за цел "Европейско териториално сътрудничество" (Interreg), подкрепяна от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране (OB, L 231 от 30 юни 2021 г.), по програмите по т. 3;

6. при осъществяване на одитната дейност изготвя и предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на агенцията:

а) стратегии за одитната дейност, както и тяхната ежегодна актуализация;

б) разпределение на одиторите в одиторски екипи;

в) образци на работните документи;

г) одитни доклади за резултатите от извършените проверки;

д) годишни контролни доклади, одиторски становища и декларации за приключване по смисъла на Регламент № 1083/2006 г. на Съвета, Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347, 20.10.2014 г.), наричан по-нататък "Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета", и Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за Фонд "Убежище, миграция и интеграция", Фонд "Вътрешна сигурност" и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (OB, L 231 от 30 юни 2021 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета";

е) годишни контролни доклади, одиторски становища и декларации за приключване по смисъла на Регламент № 1083/2006 г. на Съвета, Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (ОВ, L 223, 15 август 2006 г.), Регламент № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на общи разпоредби за Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и за Инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (ОВ, L 150 от 20 май 2014 г.), Регламент (ЕС) № 1288/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на "Еразъм+" - програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (ОВ, L 347 от 20 декември 2013 г.), Регламент (ЕС) № 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 г. за установяване на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на Регламент (ЕС) № 1288/2013, Регламент (ЕС) № 1293/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС (ОВ, L 250 от 4 октомври 2018 г.) и Регламент (ЕС) 2021/1755 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2021 г. за създаване на резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит (ОВ, L 357 от 8 октомври 2021 г.);

ж) годишни контролни доклади, одиторски становища и декларации за приключване по смисъла на Регламент № 1083/2006 г. на Съвета, Регламент (ЕО) № 718/2007 г. на Комисията от 12 юни 2007 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) (ОВ, L 170, 29 юни 2007 г.), Регламент № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета;

з) годишен одитен доклад и одиторско становище по програмите на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, и Швейцарско-българската програма за сътрудничество;

7. извършва текущ преглед на качеството при изпълнението на одитните ангажименти;

8. периодично анализира, обобщава и отчита пред изпълнителния директор на агенцията резултатите от одитната дейност;

9. подготвя информация и извършва анализи, необходими в процеса по комуникация и координация със структурите на Европейската комисия, Европейската сметна палата и с други институции, органи и организации."

5. Член 21а се изменя така:

"Чл. 21а. Дирекция "Специфична одитна дейност":

1. участва в извършването на проверки, свързани с възлагането на обществени поръчки, както и за спазването на правилата за предоставяне на държавна помощ и хоризонтални принципи за фондовете, в т. ч. за "ненанасяне на значителни вреди";

2. дава консултации и изготвя становища по комплексни правни въпроси, възникнали в хода на одитната дейност;

3. участва в осъществяването на текущи прегледи на качеството на одитната дейност;

4. организира, контролира и участва в проверки на строителни проекти;

5. извършва анализ на риска за строителни проекти, включително за целите на ежегодната актуализация на риск анализа за стратегиите за одитна дейност;

6. комуникира и координира своята дейност със структурите на Европейската комисия, Европейската сметна палата и с други институции, органи и организации;

7. подпомага дирекция "Методология, хоризонтални политики и автоматизация на одитната дейност" при разработване на одитната методология на агенцията, свързана със специфичните ѝ дейности;

8. отговаря и за одитните дейности по Механизма за възстановяване и устойчивост, включително прави обобщение на извършените одити по Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (OB, L 57 от 18 февруари 2021 г.)."

6. Член 21б се отменя.

7. Член 22 се изменя така:

"Чл. 22. Дирекция "Методология, хоризонтални политики и автоматизация на одитната дейност":

1. участва в разработването на проекти на нормативни и вътрешни актове, касаещи одитната дейност, и дава становища по проекти на нормативни актове, касаещи управлението и контрола на фондове и програми на Европейския съюз и други донори, получени за съгласуване от държавни органи;

2. разработва одитната методология на агенцията, създава образци на работните документи и подпомага обучението на одиторите;

3. анализира резултатите от прилагане на нормативните актове, свързани с одитната дейност;

4. планира одитната дейност на агенцията, включително одиторските извадки;

5. съвместно с дирекция "Одитна дейност" и с директора на дирекция "Специфична одитна дейност" изготвя ежегодна актуализация на риск анализа за стратегиите за одитна дейност;

6. извършва проверки и подпомага другите дирекции от специализираната администрация с цел подобряване на одитната методология;

7. комуникира и координира своята дейност със структурите на Европейската комисия, Европейската сметна палата и с други институции, органи и организации;

8. отговаря за автоматизацията и оптимизацията на одиторската дейност."

8. Приложението към чл. 6, ал. 3 се изменя така:

"Приложение към чл. 6, ал. 3Численост на персонала в администрацията на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" - 76 щатни бройки

 

Изпълнителен директор

1

Главен секретар

1

Обща администрация

6

в т.ч. дирекция "Финансово-стопанска

 

и административна дейност"

6

Специализирана администрация

68

в т.ч.:

 

дирекция "Одитна дейност"

34

дирекция "Специфична одитна

 

дейност"

22

дирекция "Методология,

 

хоризонтални политики

 

и автоматизация на одитната

 

дейност"

12


"

§ 2. В Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28, 67, 75 и 85 от 2015 г., бр. 2, 9, 86 и 90 от 2016 г., бр. 4, 9, 19, 22 и 33 от 2017 г., бр. 70 и 97 от 2018 г., бр. 12, 47 и 85 от 2019 г., бр. 48 и 99 от 2020 г., бр. 20 и 31 от 2021 г. и бр. 13 от 2023 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 102 ал. 4 се отменя.

2. В чл. 104, ал. 1 числото "49 798" се заменя с "49 794".

§ 3. В Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 30 от 2000 г., бр. 4, 16, 17, 55 и 87 от 2001 г., бр. 9 и 79 от 2002 г., бр. 42, 49 и 102 от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от 2004 г., бр. 27, 56, 76, 90 и 103 от 2005 г., бр. 2, 37, 48, 56, 65, 77, 90 и 93 от 2006 г., бр. 11, 26, 53 и 84 от 2007 г., бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г., бр. 81, 85, 90, 100, 101 и 102 от 2009 г., бр. 2, 34, 46, 64 и 88 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 6 и 90 от 2012 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 63 и 88 от 2014 г., бр. 64 и 100 от 2015 г., бр. 100 от 2016 г., бр. 25 и 102 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г., бр. 24 и 80 от 2019 г., бр. 77 и 101 от 2020 г. и бр. 36, 60, 70 и 82 от 2022 г.), в приложение № 2 към чл. 4, ал. 3, в т. 13 числото "72" се заменя със "76".

§ 4. В Постановление № 305 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" (обн., ДВ, бр. 108 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2009 г., бр. 49 от 2022 г. и бр. 16 от 2023 г.), в чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Изпълнителният директор се назначава от министъра на финансите и след съгласуване с министър-председателя, по трудово правоотношение за срок от 5 години."

2. Създава се нова ал. 3:

"(3) Директорът на агенцията се освобождава от министъра на финансите съгласувано с министър-председателя преди изтичането на срока по ал. 2:

1. по негова писмена молба;

2. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си, продължила повече от 6 месеца;

3. при влязла в сила присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление;

4. при грубо нарушение или системно неизпълнение на задълженията."

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея т. 3 се изменя така:

"3. притежава най-малко седем години стаж по специалността си, от които най-малко три години на ръководна длъжност, както и най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит."

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:

"(5) За изпълнителен директор не може да бъде назначавано лице, когато:

1. в рамките на последните 5 години е заемало същата длъжност;

2. в рамките на последните 5 години е заемало ръководна длъжност в рамките на управляващ, счетоводен или одитен орган по смисъла на чл. 9 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление;

3. негов съпруг, лице, с което се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до четвърта степен включително, заема ръководна длъжност в рамките на управляващ, счетоводен или одитен орган по смисъла на чл. 9 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление."


Промени настройката на бисквитките