Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 71 от 18.VIII

РЕШЕНИЕ № 1977-МИ ОТ 16 АВГУСТ 2023 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

 

РЕШЕНИЕ № 1977-МИ ОТ 16 АВГУСТ 2023 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Издадено от Централната избирателна комисия

Обн. ДВ. бр.71 от 18 Август 2023г.

На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


РЕШИ:


Утвърждава образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. с номера от 82-МИ до 99-МИ включително, приложени към настоящото решение.

Решението се обнародва в "Държавен вестник".


Приложения


(Отделени като самостоятелен акт)

Промени настройката на бисквитките