Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 71 от 18.VIII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 41 ОТ 24.09.2009 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ" (ДВ, БР. 83 ОТ 2009 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 41 ОТ 24.09.2009 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ" (ДВ, БР. 83 ОТ 2009 Г.)

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.71 от 18 Август 2023г.

§ 1. В приложението към член единствен, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел А "Общи положения", т. III "Лечебни заведения, в които може да се осъществява диализна дейност" се създава т. 4:

"4. Диализна дейност може да се осъществява и в болнична структура по нефрология или по вътрешни болести, в случай че отговаря на изискванията на този стандарт за съответното ниво на компетентност на диализна структура. В тези случаи структурата по нефрология или по вътрешни болести се приема за диализна структура (клиника или отделение) по смисъла на този стандарт."

2. В раздел Б "Диализна структура", т. VI "Документиране" т. 2 се изменя така:

"2. Дейността на диализната структура се отчита с годишни отчети (таблица № 2): изпращат се в МЗ и на главния координатор на Експертния съвет по нефрология до края на януари следващата година; служат за определяне тенденциите в развитието на бъбречнозаместващото лечение, анализ на качеството на лечение."

3. Заглавието на таблица № 1 към раздел Б, т. II се изменя така:

"Таблица № 1 към раздел Б, т. VI".

4. Таблица № 2 към раздел Б, т. VI се заличава.

5. Заглавието на таблица № 3 към раздел Б, т. II се изменя така:

"Таблица № 2 към раздел Б, т. VI".

Заключителни разпоредби

§ 2. В Наредба № 3 от 23.02.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нефрология" (обн., ДВ, бр. 19 от 2021 г.; изм., бр. 63 от 2021 г.) в приложението към член единствен се правят следните допълнения:

1. В част 1 "Основна характеристика на медицинската специалност" се създават т. 1.2.2.5.1 и 1.2.2.5.2:

"1.2.2.5.1. при остро бъбречно увреждане (ОБУ) - определяне на стадия на ОБУ:

ОБУ - стадии

Критерии по серумен креатинин

Критерии по количество отделена урина

1

 

Повишение на серумен креатинин

26 µmol/L 48 часа

или

повишение 1,5 -
2 пъти над горна граница на нормата

˂ 0,5 mL/kg/час за 6 (шест) последователни часа

2

Повишение на серумен креатинин 2 -
3 пъти над горна граница на нормата

˂0,5 mL/kg/час за 12 часа

3

Повишение на серумен креатинин над
3 пъти над горна граница на нормата

или

серумен креатинин ≥ 354 µmol/L

или

започнато заместващо бъбречно лечение

˂ 0,3 mL/kg/час за 24 часа

или

липса на урина (анурия) за
12 часа

  1.2.2.5.2. при хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) - определяне на стадия по ниво на гломерулна филтрация (ГФ):

Ниво на ГФ (ml/min/1.73 m2)

 

Стадий на ХБЗ

над 90

Нормална или висока

G1

60 - 89

Леко намалена

G2

45 - 59

Леко до умерено+ намалена

G3a

30 - 44

Умерено до силно намалена

G3b

15 - 29

Силно намалена

G4

Под 15

Бъбречна недостатъчност

G5

".

2. В част 3 "Изисквания за осъществяване на дейността по специалността":

а) в раздел Б "Второ ниво на компетентност" се създава т. 3.3.2.1.1:

"3.3.2.1.1. изискването по т. 3.3.2.1. се прилага и в случаите, в които в структурата се осъществява дейност по диализно лечение съобразно изискванията на медицинския стандарт по диализно лечение";

б) в раздел В "Трето ниво на компетентност" се създава т. 3.3.2.1.1:

"3.3.2.1.1. изискването по т. 3.3.2.1 се прилага и в случаите, в които в структурата се осъществява дейност по диализно лечение съобразно изискванията на медицинския стандарт по диализно лечение".Промени настройката на бисквитките