Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 71 от 18.VIII

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИЗИРАН БОРСОВ ПАЗАР НА ПРИРОДЕН ГАЗ НА "БЪЛГАРСКА ЕНЕРГИЙНА ТЪРГОВСКА ПЛАТФОРМА" - АД

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИЗИРАН БОРСОВ ПАЗАР НА ПРИРОДЕН ГАЗ НА "БЪЛГАРСКА ЕНЕРГИЙНА ТЪРГОВСКА ПЛАТФОРМА" - АД

В сила от 18.08.2023 г.
Издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране

Обн. ДВ. бр.71 от 18 Август 2023г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Основни принципи

Чл. 1. (1) "Българска енергийна търговска платформа" - АД (БЕТП АД), е юридическо лице с правно-организационна форма акционерно дружество с едностепенна система на управление, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, район "Лозенец", бул. Христо Смирненски № 25, с ЕИК 205730852.

(2) Основната цел на БЕТП АД е създаването, развитието и функционирането на организиран борсов пазар на природен газ в Република България въз основа на разпоредбите на Закона за енергетиката, поднормативните му актове, Регламент (ЕС) № 312/2014 и другите норми на европейското законодателство, уреждащи дейността. БЕТП АД осигурява осъществяването на търговия с природен газ и газови деривати, посредством електронна платформа. Основният приоритет на БЕТП АД е да развива постепенно цялостен, организиран пазар на природен газ на регионално ниво, като осигурява възможността за осъществяване на търговски сделки с природен газ и газови деривати.

(3) БЕТП АД следи за стриктното спазване на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар за търговия на едро с енергия (REMIT), като по този начин се ограничава търговия с вътрешна информация и пазарна манипулация.

(4) Правилата за работа на организиран борсов пазар на природен газ (Правила на пазара на БЕТП, Правила) регулират дейността и организацията на пазара на БЕТП, уреждат взаимоотношенията между членовете на пазара на БЕТП и между членовете и БЕТП АД. Правилата включват Общи правила, Оперативни правила, Кодекс за поведение. Правилата са публикувани на електронната страница на БЕТП и са свободно достъпни.

(5) Участието, правата и задълженията на членовете на пазара на БЕТП, подлежащите на продажба продукти и органите на пазара на БЕТП са подробно описани в настоящите Правила, одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Раздел II.
Организация на пазара на БЕТП

Чл. 2. (1) Българска енергийна търговска платформа (БЕТП) е напълно електронен, организиран пазар, предлагащ възможността за осъществяване на търговия с природен газ, газови деривати и други услуги, предоставяни от БЕТП АД.

(2) Във връзка със задълженията на членовете на пазара на БЕТП по член 8, параграф 1 от REMIT и съгласно член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1348/2014 за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 (REMIT IR) БЕТП АД създава възможност за предоставяне на информация към Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER).

(3) БЕТП АД оперира на пазара на БЕТП и осигурява правилното функциониране на своята платформа за търговия.

(4) На пазара на БЕТП могат да бъдат създадени органи, които осъществяват цялостния контрол, подпомагат и администрират дейността на пазара на БЕТП: Комитет по организиран борсов пазар и Надзор на пазара.

(5) Комитетът по организиран борсов пазар и Надзорът на пазара са независими органи, създадени с цел да осигурят спазването на Правилата, да подпомагат управлението и контрола на дейността на пазара на БЕТП съгласно действащото законодателство.

(6) Членовете на пазара на БЕТП участват в търговията на пазара на БЕТП, като подават поръчки за сключване на сделки за продажба или закупуване на природен газ и газови деривати. На пазара на БЕТП се търгуват краткосрочни и дългосрочни продукти, описани в глава четвърта Оперативни правила на БЕТП.

(7) БЕТП АД предоставя на членовете на пазара на БЕТП цялата информация относно функционирането на пазара на БЕТП чрез Пазарни съобщения, публикувани на интернет страницата на БЕТП АД.

(8) Всеки член на пазара на БЕТП трябва да има валидно сключено споразумение с Клиринговата къща. Клиринговата къща работи с гаранционна система, обезпечаваща рискове, произтичащи от пазарната дейност и от финансовите задължения. Гаранционната система съдържа защита срещу възможни неизпълнения, в услуга на целостта и сигурността на пазара. Клиринговите членове трябва да отговарят на изискванията за обезпечение във всеки един момент.

Видовете обезпечения, алгоритмите и сроковете за плащане се определят от Клиринговата къща. До въвеждане на клирингова услуга се прилагат Правила за обезпечение на организирания борсов пазар на БЕТП АД.

Раздел III.
Управление на пазара на БЕТП

Чл. 3. (1) БЕТП АД е дружеството, което управлява организирания борсов пазар на природен газ на БЕТП. В това си качество БЕТП АД:

1. определя продуктите, които се търгуват на БЕТП;

2. определя общите принципи, изискванията и процедурите за осъществяване на търговията на пазара на БЕТП;

3. осигурява електронна система, позволяваща извършването на покупка и продажба на пазарните сегменти на БЕТП;

4. определя критериите за членство за пазара на БЕТП;

5. сключва договори за членство с кандидатите за членове на пазара на БЕТП, които отговарят на критериите;

6. установява и публикува референтни и среднопретеглени цени, когато е уместно;

7. предоставя информация на Клиринговата къща и на Операторите на преносни мрежи за сключените сделки;

8. взема решения, необходими за функционирането на пазара на БЕТП;

9. осъществява сътрудничество с КЕВР и Операторите на преносни мрежи относно функционирането на пазара на БЕТП и предотвратяване на пазарни злоупотреби.

(2) БЕТП АД контролира поведението и дейността на членовете си по спазване на Правилата с цел осигуряване на работещ, прозрачен и конкурентен пазар.

(3) Документите относно дейността на пазара на БЕТП, включително Правилата на пазара на БЕТП, приложения, пазарни известия, договори са на български език, като екземплярите на английски език са единствено за улеснение и нямат правна тежест. Езикът за работа на електронната платформа е английски.

Раздел IV.
Органи на пазара на БЕТП

Чл. 4. (1) Управляващ орган на пазара на БЕТП:

1. Пазарът на БЕТП се управлява от Съвета на директорите (СД) на БЕТП АД, който отговаря за функционирането и дейността му. СД има право да издава всякакви заповеди, решения, разпореждания и да приема мерки, за да осигури правилното провеждане на търговията на пазара на БЕТП. СД приема и изменя Правилата на пазара на БЕТП, преди да бъдат представени за одобрение от КЕВР.

2. СД на БЕТП АД може да възложи част от оперативните си задачи, свързани с функционирането на пазара, на други органи от структурата на БЕТП АД или на трети лица.

(2) Помощни органи на пазара на БЕТП:

1. Комитет по организиран борсов пазар.

БЕТП АД може да създаде Комитет по организиран борсов пазар като независим помощен орган. Той има консултативна роля в процеса на вземане на решения относно Правилата и общите решения, свързани с пазара на БЕТП, и осъществява дейността си по правила, приети от СД на БЕТП АД.

В Комитета по организиран борсов пазар участват представители на членовете на пазара на БЕТП.

Правилата за работа и избор на състава на Комитета по организиран борсов пазар се публикуват на интернет страницата на БЕТП АД с Пазарно съобщение и са задължителни за членовете на БЕТП.

2. Надзор на пазара.

а) Същност на Надзора на пазара.

БЕТП АД създава Надзор на пазара като независим помощен орган. Надзорът на пазара е независим при вземане на решенията си и начина, по който организира и изпълнява задълженията си.

Изпълнителният директор на БЕТП АД може да възложи на Надзора на пазара да осъществява проверки в рамките на неговите правомощия.

б) Принципи на работа на Надзора на пазара.

Надзорът на пазара провежда всички необходими проучвания и систематично анализира данните относно търговията на БЕТП и уреждането на сделки. Ако Надзорът на пазара установи факти, обосноваващи предположения, че са налице нарушения: на Правилата на пазара на БЕТП или приложимите норми на българското и/или европейското законодателство; при поръчки, подадени на БЕТП, или при уреждане на търгувани сделки, други нередности, които могат да нарушат правилното провеждане на търговията на БЕТП.

Надзорът на пазара своевременно уведомява изпълнителния директор на БЕТП АД и ако е необходимо, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

В случай че Надзорът на пазара подозира нарушение на Правилата или някакво друго въздействие върху търговията на БЕТП, той трябва незабавно да информира изпълнителния директор на БЕТП АД, особено по отношение на възможните нередности при определяне на цените. Надзорът на пазара упражнява правомощията, които са му възложени, единствено в подкрепа на обществения интерес.

в) Задължения, отговорности и права на Надзора на пазара.

Надзорът на пазара ежедневно наблюдава като независим орган функционирането на пазара и дейността на членовете на пазара на БЕТП.

Надзорът на пазара следи за изпълнение на Правилата във връзка със сключването на сделки, спазването на Правилата от членовете на БЕТП и правилната търговия на пазара на БЕТП.

Надзорът на пазара осъществява дейността по изпълнение на член 15 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета, като в случай на установени нарушения незабавно информира КЕВР.

За изпълнение на задачите си Надзорът на пазара може да провежда специални проверки. Надзорът на пазара може, ако е необходимо, да поиска от членовете на пазара на БЕТП да разкрият информация и документи, дори оповестяване на икономическия бенефициер по сделка.

Надзорът на пазара не е упълномощен да налага санкции.

г) Сътрудничество на Надзора на пазара.

Надзорът на пазара на БЕТП си сътрудничи изцяло с КЕВР с цел да се гарантира хармонизирана, ефективна и регулирана търговия. Надзорът на пазара може да предава данни във връзка с изпълнението на сделките на КЕВР като орган, който е отговорен за наблюдението на търговията с природен газ в България.

д) Уведомления от Надзора на пазара:

Съгласно член 15 от REMIT IR, ако Надзорът на пазара основателно подозира, че дадена сделка може да наруши забраната за манипулиране на пазара или забраната за търговия с вътрешна информация, уведомява КЕВР.

Надзорът на пазара информира изпълнителния директор на БЕТП АД за данните, които ще предостави на КЕВР.

Членовете на пазара на БЕТП са длъжни да предоставят на Надзора на пазара разрешение за предоставяне на данни от Клиринговата къща на БЕТП относно подробности и всякаква информация за уреждане на сключените от тях сделки на пазара на БЕТП, ако е необходима и е регламентирана от законов или подзаконов акт. В случай на такава информация Надзорът на пазара третира данните като изключително конфиденциални и поверителни.

Раздел V.
Правила за работа на пазара на БЕТП

Чл. 5. (1) При работа на пазара на БЕТП членовете на пазара на БЕТП задължително трябва да прилагат и спазват приетите Правила по всяко време. Поведение, което не съответства на Правилата, води до съответните санкции.

Правилата определят условията за осъществяване на търговия на пазара на БЕТП по отношение както на членовете на пазара на БЕТП, така и по отношение на БЕТП АД.

(2) Общи правила за работа на пазара на БЕТП.

Общите правила определят основните принципи за дейността на БЕТП, организацията на работа и управлението на пазара на БЕТП, видовете органи на пазара на БЕТП, правата и задълженията им. Общите правила са описани в глава първа, раздел І от Правилата на пазара на БЕТП.

(3) Оперативни правила за работа на пазара на БЕТП.

Оперативните правила определят общите условия на стандартизираните контракти, видовете продукти, търговските параметри, тарифата за таксите и техническите правила за достъп до електронната платформа на БЕТП АД.

Оперативните правила са описани в глава четвърта от Правилата на пазара на БЕТП.

(4) Кодекс за поведение.

Кодексът за поведение определя нормите за поведение на пазара на БЕТП, които трябва да се спазват по всяко време от членовете на пазара на БЕТП. Кодексът за поведение е глава пета от Правилата на пазара на БЕТП.

(5) Изменение на Правилата на пазара на БЕТП.

1. БЕТП АД може да променя с решение на Съвета на директорите разпоредбите на настоящите Правила и всички приложения, преди да бъдат представени за одобрение от КЕВР.

2. Промените в Правилата влизат в сила след одобрение на КЕВР в деня на обнародването им в "Държавен вестник". Ако член на пазара на БЕТП не приеме промените в Правилата, той може да прекрати незабавно членството си в БЕТП в рамките на следващите десет календарни дни след датата на публикуване на промяната. В случай че членът на пазара на БЕТП не поиска прекратяване на членството си в БЕТП в посочения по-горе срок, промяната се счита за приета от члена на БЕТП.

(6) Влизане в сила и прилагане на Правилата на пазара на БЕТП.

1. БЕТП уведомява официално членовете си за промени в Правилата и всички последващи изменения по електронна поща и чрез Пазарни съобщения, публикувани на интернет страницата на БЕТП АД.

2. В случай на несъответствие между Правилата на пазара на БЕТП и Пазарните съобщения за измененията на Правилата на пазара на БЕТП предимство имат Правилата на пазара на БЕТП.

Глава втора.
ЧЛЕНСТВО НА ПАЗАРА НА БЕТП

Раздел I.
Отношения между БЕТП АД и членовете на пазара на БЕТП. Договор за членство

Чл. 6. (1) Отношенията между БЕТП АД и членовете на пазара на БЕТП се уреждат с Договор за членство на пазара на БЕТП по образец, публикуван на интернет страницата на БЕТП АД.

(2) С подписването на Договора за членство членът на пазара на БЕТП се съгласява да спазва Правилата на пазара на БЕТП по всяко време. Договорът за членство определя условията, при които се уреждат отношенията между члена на БЕТП и БЕТП АД.

(3) В случай на конфликт между Договора за членство и всяко изменение на действащите Правила предимство имат и се прилагат Правилата.

(4) Правата и задълженията, породени със сключването на Договора за членство на пазара на БЕТП, не могат да бъдат прехвърляни или преотстъпвани на други лица, изцяло или частично, без предварителното писмено съгласие на БЕТП АД.

(5) В случай че член на пазара на БЕТП не изпълни задължение, произтичащо пряко или непряко от Правилата на пазара на БЕТП, БЕТП АД има право да прекрати и/или спре действието на Договора за членство с члена на БЕТП.

(6) Срокът на членството на пазара на БЕТП е посочен в Договора за членство.

Раздел II.
Общи изисквания за приемане на членове на пазара на БЕТП

Чл. 7. (1) Член на пазара на БЕТП е юридическо лице, което е сключило Договор за членство на пазара на БЕТП с БЕТП АД, което му позволява да търгува на организирания пазар на БЕТП.

(2) Членове на пазара на БЕТП могат да бъдат:

1. добивни предприятия;

2. търговци на природен газ;

3. крайни снабдители с природен газ;

4. общественият доставчик на природен газ;

5. оператори на газопреносни мрежи;

6. оператори на съоръжения за съхранение на природен газ;

7. оператори на съоръжения за втечнен природен газ;

8. оператори на газоразпределителни мрежи;

9. клиенти, присъединени към газопреносна или газоразпределителна мрежа.

(3) Кандидатът за член на пазара на БЕТП трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да е осигурил всички съответни разрешения за търговия с природен газ, когато такива се изискват;

2. да гарантира сигурно уреждане на сделките;

3. да определи борсови агенти;

4. да е сключил договор с Клиринговата къща, когато е приложимо;

5. да е сключил споразумение с Оператор на газопреносната мрежа за достъп и пренос на природен газ и да е получил съгласие за търговия на виртуалните търговски точки и/или на локалните физически точки на газопреносната система в България;

6. да разполага с необходимите технически средства и да отговаря на съответните изисквания за достъп до електронната платформа на БЕТП АД;

7. да не е в производство по несъстоятелност и ликвидация.

Раздел III.
Заявление за членство

Чл. 8. (1) Кандидатът, желаещ да стане член на пазара на БЕТП, подава до БЕТП АД Заявление за членство на пазара на БЕТП по образец, публикувано на интернет страницата на БЕТП АД, което съдържа минимум следната информация:

1. пълно наименование на кандидата, седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция с БЕТП АД, лицата, които го представляват, телефонен номер и електронен адрес за контакт с тях, единен идентификационен код (ЕИК), идентификационен № по ДДС, уникален енергиен код EIC и ACER код;

2. данни за борсовите агенти, упълномощени да подават поръчки на пазара на БЕТП от името на кандидата;

3. данни за лицата, които са упълномощени представители на кандидата за уреждане на административните въпроси.

(2) Към Заявлението се прилагат:

1. надлежно попълнени и подписани и/или заверени документи и декларации, така както са посочени в образеца на Заявлението;

2. надлежно подписан Договор за членство в два оригинала по образец, публикуван на интернет страницата на БЕТП АД;

3. заверено копие от договор с Клиринговата къща, когато е приложимо;

4. заверено копие от споразумение/договор с Оператор на газопреносната мрежа за достъп (резервиране на капацитет) и пренос на природен газ, договор за ползване на ВТТ и договор за балансиране;

5. копие от заверен спесимен на подпис на лице, упълномощено от законния представител на кандидата, когато е приложимо;

6. нотариално заверено пълномощно, в случай че документите за членство се подписват от упълномощено лице.

(3) БЕТП АД може да изисква от кандидатите за членство допълнителни документи при необходимост по своя преценка.

(4) Попълненото Заявление заедно с приложенията към него се изпращат на адреса, на който са седалището и адресът на управление по търговска регистрация на БЕТП АД, както и на електронната поща на БЕТП АД: office@betp.bg.

(5) Всеки член на пазара на БЕТП се съгласява, че името на дружеството, адресът за кореспонденция, лицата за контакт, телефонните номера и електронните адреси са публична информация и могат да бъдат използвани, предоставяни и публикувани от БЕТП АД за целите на дейността му.

Раздел IV.
Възникване на членство

Чл. 9. (1) СД на БЕТП АД разглежда постъпилото Заявление за членство и взема решение относно приемането на член на пазара на БЕТП.

(2) СД на БЕТП АД извършва документална проверка относно изпълнението на всички изисквания за членство. След като бъдат изпълнени всички изисквания за членство, СД се произнася с решение и изпълнителният директор на БЕТП АД подписва Договора за членство и изпраща уведомление за приемане на новия член на пазара на БЕТП. След заплащане на встъпителната такса съгласно Тарифа за таксите, представена в чл. 26 от Правилата на пазара на БЕТП, новият член получава достъп до електронната платформа на БЕТП АД.

(3) Наименованието на новия член на пазара на БЕТП се публикува на интернет страница на БЕТП АД.

(4) СД на БЕТП АД може да отхвърли непълно заявление, в случай че в определения срок кандидатът не отстрани нередностите. В случай на приемане на решение за отказ на членство, същото трябва да бъде обосновано.

(5) СД на БЕТП АД може да изиска всякаква допълнителна информация, която е необходима, за да се вземат предвид специалните характеристики на кандидата.

(6) Кандидатът гарантира достоверността на информацията, която предоставя на БЕТП АД.

(7) Членовете на пазара на БЕТП определят поне един борсов агент, който ще участва в борсовата търговия от тяхно име.

(8) Членовете на пазара на БЕТП определят поне един упълномощен представител, който ще бъде лице за контакт с БЕТП АД за уреждане на административните и оперативните въпроси. БЕТП АД предоставя информация и разменя кореспонденция във връзка с осъществяването на търговската дейност само с посочените упълномощени представители.

(9) Дейност на членовете на пазара на БЕТП.

Търговията на пазара на БЕТП се извършва само от членове на пазара на БЕТП. Членовете на пазара на БЕТП могат да осъществяват търговска дейност за:

1. покупка и продажба от свое име за своя сметка (собствени сделки);

2. покупка и продажба от свое име за своя сметка, сключени с трета страна (клиентски сделки);

3. покупка и продажба от свое име за сметка на трета страна (посреднически сделки).

Раздел V.
Изисквания за технически достъп

Чл. 10. Техническите изисквания за свързване към електронната търговска платформа на БЕТП са изпълнени, ако членът на пазара на БЕТП е оборудван с IT съоръжения, които отговарят на изискванията в Правилата на пазара на БЕТП и Ръководството на потребителя относно техническото оборудване. Всички членове на пазара на БЕТП трябва да преминат тест за съответствие, за да имат достъп до електронната платформа на БЕТП. БЕТП АД може да изиска от своите членове да участват в технически тестове, за да потвърдят съответствие с техническите изисквания за достъп до търговската платформа и/или да бъдат извършени актуализации на инфраструктурата или софтуера за свързване с електронната търговска платформа на БЕТП.

Раздел VI.
Търговски акаунт

Чл. 11. След подписването на Договора за членство БЕТП АД предоставя на члена търговски акаунт с един или повече потребители. Членът може да поиска от БЕТП АД да даде достъп на допълнителни потребители или да изтрие съществуващи потребители.

Раздел VII.
Допускане до търговия

Чл. 12. (1) БЕТП АД допуска до участие в търговията само борсовите агенти, които са надлежно упълномощени от съответния член на пазара на БЕТП, преминали са обучение и са получили сертификат за работа с електронната платформа за търговия на БЕТП АД. Един борсов агент може да представлява само един член на пазара на БЕТП.

(2) Регистриране на борсовите агенти.

Членовете на пазара на БЕТП се представляват на пазара на БЕТП от един или повече борсови агенти. Членовете уведомяват БЕТП АД за всяка промяна в списъка на техните борсови агенти. Регистрираните от БЕТП АД борсови агенти са единствените лица, имащи право да подават, променят или отменят поръчки на пазара на БЕТП. Действията на борсовите агенти, осъществени от името на член на пазара на БЕТП, обвързват неотменимо същия, докато членът на пазара на БЕТП не заяви заличаването на борсовия агент от регистъра на БЕТП.

(3) Членовете на пазара на БЕТП гарантират, че борсовият агент, който те са определили, притежава всички необходими умения. Борсовите агенти трябва да са запознати с всички документи, издадени от БЕТП, по-специално Правилата на пазара на БЕТП, използването на търговската платформа и спецификациите на търгуваните продукти.

(4) Борсовите агенти трябва да преминат обучение за работа с електронната търговска платформа на БЕТП. При успешно завършване на обучението лицата получават право за работа с електронната платформа на БЕТП и могат да участват в търговията.

Раздел VIII.
Задължения за уведомяване

Чл. 13. (1) Членовете трябва да уведомяват БЕТП АД незабавно и в писмена форма, най-късно в тридневен срок от настъпването на всички промени от фактическо или правно естество, които биха могли да доведат до промяна в условията, на които е следвало да отговарят при приемането им за членове, по-специално:

1. промени в правно-организационната форма на юридическото лице, прекратяване или промяна на договор за клиринг, промени в информацията и/или документите, предоставени със Заявлението за членство, управленската структура на члена или други промени, които оказват въздействие върху дейността на члена на пазара на БЕТП;

2. промени в правната или регулаторната рамка, които засягат спазването на изискванията за членство и тези Правила.

(2) Нарушението на задълженията по ал. 1 може да доведе до незабавно изключване на член на пазара на БЕТП. В случай че член на пазара на БЕТП не успее незабавно да информира БЕТП АД за такива промени и в резултат на това сключена сделка не може да бъде изпълнена, съответният член на пазара на БЕТП носи отговорност за причинените вреди.

Раздел IX.
Прекратяване на членството

Чл. 14. (1) Член на пазара на БЕТП може да прекрати членството си с едномесечно писмено предизвестие до СД на БЕТП АД.

(2) Членството може да се прекрати и едностранно от БЕТП АД с мотивирано решение, в случай че:

1. отпадне някое от условията за приемане на члена или от изискванията за допускане до търговия;

2. членът на пазара на БЕТП не изпълни свое финансово задължение в предвидените случаи и срокове в тези Правила;

3. ако членът на пазара на БЕТП откаже да приложи изменение на Правилата на пазара на БЕТП; в такъв случай прекратяването влиза в сила от датата на влизане в сила на съответното изменение; членът на пазара на БЕТП се информира за това на посочения от него електронен адрес и с препоръчано писмо с обратна разписка;

4. ако основанията за спиране на членство продължат повече от шест месеца или ако тези основания са окончателни;

5. не изпълни условия по договора с Клиринговата къща или по Правилата за обезпечение; Клиринговата къща може да подаде предложение за прекратяване на членството до СД на БЕТП АД;

6. не изпълни свое задължение към други членове на пазара на БЕТП за доставка или приемане по сключени сделки на пазара на БЕТП;

7. осъществява повторни нарушения на Правилата на пазара на БЕТП.

(3) Прекратяването на членството на пазара на БЕТП води до прекратяване на регистрацията на борсовите агенти, които действат от името на този член на пазара на БЕТП.

(4) БЕТП АД публикува информация за прекратяване на членство на пазара на БЕТП на интернет страницата си.

(5) При прекратяване на членството съответният член е длъжен да изпълни задълженията, произтичащи от сделките, извършени от негово име към момента на прекратяването, дори ако това включва действия, предприети след датата на прекратяване.

(6) Лицето, което е в процес по прекратяване на членството на пазара на БЕТП, е длъжно да:

1. заплати неизплатените и дължимите суми;

2. да достави или приеме природен газ;

3. да затвори отворените позиции;

4. да оттегли всички поръчки до търговската платформа на БЕТП АД;

5. да затвори правилно достъпа си до търговската платформа на БЕТП АД.

Ако членът не изпълни тези изисквания в определения срок, БЕТП АД има право да анулира поръчките и да закрие позициите на члена, като в тези случаи не носи отговорност за настъпили вреди.

(7) Договорът за членство се прекратява само след изпълнение на изискванията, предвидени в ал. 5 и 6, и на всички задължения към Клиринговата къща или към съответния член на пазара на БЕТП. Страните трябва да уведомят писмено БЕТП АД за изпълнението на задълженията. След изпълнение на всички изисквания за прекратяване на членството СД на БЕТП АД се произнася с решение за прекратяване на Договора за членство, за което информира съответния член.

Раздел X.
Спиране на членство

Чл. 15. (1) Когато бъде установено, че някое от условията за приемане не е изпълнено или впоследствие е престанало да се изпълнява, БЕТП АД може да разпореди временно спиране на членството. Спиране на членство може да бъде предприето и при незаплащане на дължими такси от страна на члена, както и при неизпълнение на негово задължение към други членове на пазара на БЕТП за доставка или приемане по сключени сделки на пазара на БЕТП, или при наличие на достатъчно данни за възможно неизпълнение на задължение за доставка, приемане или плащане.

(2) Членът на пазара на БЕТП може и сам да заяви спиране на членството си, като подаде заявление до СД на БЕТП АД. В този случай СД има право да освободи члена от заплащане на такси през периода на спирането на членството, но за не повече от 6 месеца.

(3) Спиране на членство може да се постанови и по искане на Клиринговата къща, в случай че членът не изпълнява задълженията си към нея или към друг клирингов член.

(4) Членът на пазара на БЕТП, по отношение на който е налице спиране на членство, не може да участва в търговията. Борсовият агент, представляващ спрения член, трябва да оттегли всички поръчки и за времето на спиране да не подава нови. В случай че членът на пазара на БЕТП не оттегли своите поръчки или е въвел нови, БЕТП АД има право, самостоятелно или по искане на Клиринговата къща, да анулира поръчките и да затвори отворените позиции от името на този член.

(5) БЕТП АД не носи отговорност пред останалите си членове за последствията от оттеглянето или анулирането на поръчки в случай на спиране на членство.

(6) БЕТП АД публикува информация за спиране на членство на интернет страницата си. В случаи на своевременно отстраняване на причината за спиране на членство БЕТП АД може да не публикува информация за спиране на членството.

Раздел XI.
Последици от прекратяване или спиране на членство

Чл. 16. (1) В случай че членът на пазара на БЕТП, по отношение на който е налице прекратяване или спиране на членството, не е оттеглил своите поръчки или е въвел нови, БЕТП АД ще анулира поръчките на този член. В случай че отворените позиции не могат да бъдат закрити или отменени в рамките на разумен срок, БЕТП АД може да се свърже с членове на пазара на БЕТП, сключили договори за участник, формиращ пазара, за да поиска тяхното участие в закриването на позициите.

(2) В случаите по ал. 1 БЕТП АД не носи отговорност пред членовете на пазара на БЕТП за последствията от оттеглянето или анулирането на поръчки.

Раздел XII.
Участник, формиращ пазара

Чл. 17. (1) Всеки от членовете на пазара на БЕТП може да сключи с БЕТП АД Договор за участник, формиращ пазара на БЕТП.

(2) Участникът, формиращ пазара, поема задължение за търсене и предлагане на количества природен газ с цел осигуряване на ликвидност на пазара на БЕТП и за формиране на ценови сигнали. Задълженията на участника, формиращ пазара, се изразяват в посочване на цени и подаване на поръчки за един или повече продукти, допуснати до търговия, непрекъснато или в определено време по искане на БЕТП АД, в съответствие с условията, определени в Договора за участник, формиращ пазара.

(3) Конкретните условия на задълженията на участника, формиращ пазара, се уреждат в Договора за участник, формиращ пазара, който включва: спецификация на видовете продукти, задължения за подаване на поръчки относно покупката и продажбата, минимални количества, максималната разлика между цени "купува" и "продава" в левове и сроковете за изпълнение.

(4) В Договора за участник, формиращ пазара, може да се предвидят отстъпки и намалени ставки на дължимите такси или други услуги, на които членът, сключил Договор за участник, формиращ пазара, ще има право в замяна на изпълнението на задълженията си към пазара на БЕТП. В Договора се посочват и предвидените санкции за неизпълнение.

(5) БЕТП АД публикува на интернет страницата си списък на участниците, формиращи пазара на БЕТП.

Раздел XIII.
Доставчик на ликвидност

Чл. 18. (1) Всеки от членовете на пазара на БЕТП може да сключи с БЕТП АД Договор за доставчик на ликвидност с оглед увеличаване на ликвидността на даден продукт, допуснат до търговия.

(2) Доставчик на ликвидност е лице, което поема задължение за търсене и предлагане на количества природен газ с цел осигуряване на ликвидност на пазара на БЕТП.

(3) Конкретните условия на задълженията на доставчика на ликвидност са определени в Договора за доставчик на ликвидност, включително специфичните условия за поддържане ликвидността на пазара. В случай че някой от членовете на пазара на БЕТП, сключили Договор за доставчик на ликвидност, изпълни поставените условия в конкретен месец, БЕТП АД може да предложи права и отстъпки, от които членът да се възползва през съответния месец.

(4) БЕТП АД не публикува списък на доставчиците на ликвидност.

Глава трета.
ПРОДУКТИ. ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ

Раздел I.
Продукти

Чл. 19. (1) Описание на продуктите:

1. Продуктите на пазара на БЕТП са търговски продукти за физическа доставка на природен газ.

2. Спецификация за всеки продукт, допуснат до търговия на пазара на БЕТП, е посочена в ръководство "Спецификации за продуктите на пазара на БЕТП", което се приема и/или изменя с решение на СД на БЕТП АД и се публикува с Пазарно съобщение на интернет страницата на БЕТП АД.

(2) Правила за приемане на продукти.

СД на БЕТП АД взема решения относно допускането до търговия, спирането и заличаването на продукти. Условие за допускане на продукт е, че може да се очаква поддържане на организирана търговия.

(3) Правила за активиране, отмяна и спиране на продукти.

1. Активиране на продукт.

Правилата на пазара на БЕТП могат да съдържат продукти, които не се предлагат за търговия, докато не бъдат осигурени всички необходими (технически, регулаторни или други) условия. БЕТП АД информира членовете на пазара на БЕТП с отделно Пазарно съобщение, публикувано на интернет страницата на БЕТП АД, че такива продукти ще могат да бъдат търгувани. Пазарното съобщение за активирането на продукт се публикува на интернет страницата на БЕТП АД най-малко 5 (пет) работни дни преди датата на влизане в сила. Само продукти, изброени в Търговския календар, могат да се търгуват.

2. Отмяна и спиране на търговия с продукти.

а) БЕТП АД може да отмени търгуването с определени продукти или да го спре, ако организираната търговия на пазара е застрашена или ако подобна дейност е необходима по друга важна причина. БЕТП АД може също да преустанови търговията изцяло или по отделни поръчки, ако това се изисква по технически причини.

б) В случай на отмяна или спиране на търгуването с определени продукти БЕТП АД незабавно информира членовете си с Пазарно съобщение. Ако търговията с определени продукти е спряна изцяло или частично, не могат да се въвеждат нови поръчки за спрените продукти. Всички съществуващи поръчки ще бъдат анулирани, отворените позиции ще бъдат затворени. Възобновяването на търговията с преустановени продукти започва с период на предварителна търговия. БЕТП АД може, в случай на спиране, да издава различни инструкции за всеки отделен случай.

Раздел II.
Пазарна зона

Чл. 20. На пазара на БЕТП могат да бъдат сключени договори за доставка на природен газ на територията на България и извън нея, когато пазарните условия го позволяват.

Раздел III.
Електронна платформа за търговия

Чл. 21. (1) Същност:

Пазарът на БЕТП е напълно организиран електронен пазар. Членовете на пазара на БЕТП регистрират поръчки на електронната платформа на БЕТП АД посредством електронен обмен на данни. БЕТП АД има право да разреши използването на други методи за подаване на поръчки, като информира членовете си за съответния метод. БЕТП АД има право временно да прекъсне достъпа до платформата за търговия за един или всички членове, ако това е необходимо по технически причини. Членовете трябва да бъдат информирани за началото и края на прекъсването на достъпа до платформата за търговия на БЕТП АД.

(2) Технически неизправности.

1. При технически неизправности на електронната платформа на БЕТП АД засегнатите членове незабавно информират БЕТП АД.

2. В случай на технически неизправности БЕТП АД или упълномощени от него трети страни предприемат подходящи мерки, които са необходими за осъществяване или възобновяване на търговията на пазара на БЕТП. В случай на технически неизправности БЕТП АД може да изключи отделни членове или всички членове временно от търгуването. БЕТП АД може да преустанови търговията или да изтрие поръчки от отделни или всички членове.

3. Мерките, предприети от БЕТП АД, са задължителни за всички членове. Допълнителни правила се съдържат в глава четвърта Оперативни правила от Правилата на пазара на БЕТП.

4. В случай на извънредни ситуации при доставката на природен газ и значителни неизправности в газопреносната система БЕТП АД може да преустанови дейността на пазара.

(3) Време.

Времето, посочено в настоящите Правила, съответства на официалното време в България. БЕТП АД полага всички усилия да гарантира, че всяка разлика е по-малка от една минута.

Раздел IV.
Правила за търговия

Чл. 22. (1) Принципи.

1. Тук са представени общите разпоредби, които се прилагат към търговията, осъществявана на пазара на БЕТП, посочени са общите спецификации на поръчките, как по тези поръчки се стига до насрещно съвпадане и как се изпълняват.

2. БЕТП АД не е страна по сключените сделки и за БЕТП АД не възникват права и задължения по сделките, сключени на пазара на БЕТП.

3. Конкретните разпоредби, свързани с търговията на пазара на БЕТП, са подробно описани в глава четвърта Оперативни правила.

(2) Правила за поръчки.

1. Поръчката е предложение за сключване на сделка по Стандартизиран контракт, чиито условия и валидност са посочени в Поръчката. Поръчката, изпратена до електронната платформа на БЕТП, включва най-малко:

а) идентификацията на члена;

б) идентификация на борсовия агент, който подава Поръчката;

в) вид на продукта съгласно спецификациите;

г) стандартизиран контракт, към който се отнася Поръчката;

д) вид валидност;

е) обем/количество;

ж) максималната или минималната цена, срещу която може да се изпълни Поръчката;

з) вид на Поръчката;

и) за покупка или продажба се отнася Поръчката.

2. В Поръчката се посочва количество и лимитна цена. Лимитната цена е максималната цена, над която поръчка за покупка не може да бъде изпълнена, или минималната цена, под която поръчката за продажба не може да бъде изпълнена.

Тези поръчки могат да се изпълняват само по тяхната определена лимитна цена или на най-добра цена, т.е. по-малка от, ако е за покупка, или по-голяма от, ако е за продажба.

(3) Видове поръчки:

1. В електронната платформа на БЕТП АД се подават следните видове поръчки:

а) "Firm" (твърда) - до изпълнение, до премахване, до изтичане на срока.

б) "Fill-and-Kill" (изпълни и приключи) - по Поръчката се извършва съвпадане с насрещни поръчки, отговарящи на зададените условия за част от посочения обем. Остатъкът от обема по Поръчката, за който не е налице насрещно съвпадане, ще бъде изтрит.

в) "Iceberg" (айсберг) - поръчки, подадени с частично оповестени количества. Определена част от скритото количество ще бъде оповестена и ще получи времевата отметка на момента на оповестяването веднага след като частта, която вече е била известна, е изпълнена. Членът на пазара на БЕТП определя общото количество и първоначалното количество, което ще бъде обявено. Първата поръчка се отнася до първоначално обявеното количество, като след това неоповестеното количество се изпълнява чрез поредица от поръчки. Всяка следваща Поръчка е за същото количество като първоначалната. Всяка последователна Поръчка се третира като нова Поръчка по отношение на времето на регистриране.

г) Withheld (задържани, неактивни) - задържаните поръчки не се виждат на пазара и не участват в процеса на насрещно съвпадане на поръчките. Задържаните поръчки могат да бъдат деактивирани и повторно активирани, освен ако срокът на валидност на Поръчката не е изтекъл или Поръчката е била оттеглена или анулирана.

2. Видове валидност на Поръчката:

а) валидна до отмяна - валидна до изтриване от Регистъра на поръчките;

б) валидна за ден - валидна до края на деня;

в) валидна до дата/време/час - валидна до определеното време.

(4) Регистър на поръчките.

1. Регистърът на поръчките е анонимен.

2. Поръчката се вписва в Регистъра на поръчките, когато в съобщението, съдържащо Поръчката, присъства техническият идентификатор на члена, който я е подал. Поръчката е технически приета в електронната платформа, ако е издадено потвърждение на съобщение за приемане, чрез вписване или отказ на вписване в Регистъра на поръчки. Поръчка, подадена от член на пазара на БЕТП, може да бъде оттеглена само съгласно разпоредбите на настоящите Правила.

(5) Правила за насрещно съвпадане.

1. Сделките на пазара на БЕТП се осъществяват чрез насрещно съвпадане на поръчки, вписани в Регистъра на поръчките. Насрещното съвпадане се основава на цените, посочени в поръчките.

2. Принципите, приложими за изпълнението на поръчките на пазара на БЕТП, са:

а) изпълнението се извършва по метод, който е прозрачен и описан в Правилата;

б) изпълнението е в съответствие с поръчките, подадени от членовете на пазара на БЕТП;

в) цените на сделките (за поръчките по които има насрещно съвпадане) ще бъдат видими в електронната платформа, но дневните среднопретеглени и/или референтни цени ще бъдат публикувани на интернет страницата на БЕТП АД.

(6) Изпълнение на сделки.

Изпълнението на сделката, осъществена на пазара на БЕТП, представлява неотменимо задължение в определена дата и час купувачът да приеме доставката и да плати определената цена, а продавачът да достави и да получи потвърждение за плащане на цената.

(7) Регистър на сделки.

БЕТП АД поддържа:

1. Регистър на собствени или посреднически сделки.

2. Регистър на клиентски сделки.

3. Регистър на удостоверения за сключени сделки (фишове).

(8) Процеси след приключване на търговията.

1. Предаване на информация за сключените сделки на Клиринговата къща, когато е приложимо.

След осъществяването на насрещно съвпадане по поръчки БЕТП АД изпраща най-малко следната информация за всяка сделка на Клиринговата къща за регистрация:

а) цена;

б) количество;

в) страни;

г) дата и час.

След регистрация от страна на Клиринговата къща плащането, доставката и останалите задължения, произтичащи от сделката, се уреждат от условията на Клиринговата къща.

2. Предаване на информация за сключените сделки на Оператора на газопреносната система.

Информация за всяка сключена сделка на пазара на БЕТП се предава към Оператор на газопреносната система от Клиринговата къща или от БЕТП АД. Операторът на газопреносната система регистрира данните за сделката от предадената информация и осигурява действителното предаване на природния газ, за да се изпълнят задълженията за физическа доставка, посочени в Стандартизираните контракти, търгувани на пазара на БЕТП.

3. Публикуване на информация за сключените сделки.

БЕТП АД публикува данни за сключените сделки. Начинът, времето и обхватът на публикуване се определят от БЕТП АД. Публикуваната база данни на пазара принадлежи на БЕТП АД. Членовете имат право да използват такива бази данни за вътрешни цели. Всяка друга или търговска употреба на тази пазарна база данни трябва да се извършва съгласно конкретен договор с БЕТП АД.

(9) Клиринг.

1. Клирингова къща.

БЕТП АД оповестява на интернет страницата си организацията, която извършва клиринг на пазара на БЕТП (Клирингова къща). Членовете на пазара на БЕТП ползват услугите на Клирингова къща съгласно правилата на посочената организация.

2. Правила за финансово уреждане/сетълмент на сделки.

Клиринговата къща ежедневно извършва клиринг и финансов сетълмент. Членовете на Клиринговата къща поддържат необходимата сума за финансов сетълмент във всеки даден момент. Всички други постоянни разходи, като такси за клиринг, такси за сетълмент, такси за поддръжка на сметката и други, дължими на Клиринговата къща, се определят съгласно правилата на Клиринговата къща.

3. Сътрудничество с Клиринговата къща.

БЕТП АД предоставя на Клиринговата къща всяка информация, необходима за извършване на ежедневен клиринг и финансов сетълмент и всякакви други задължения.

Клиринговата къща или БЕТП АД изпраща на Оператора на газопреносната мрежа информация за сключените сделки на пазара на БЕТП. Електронната платформа на БЕТП АД е свързана с информационната платформа на Оператора на газопреносната мрежа. При необходимост се установява комуникационен канал и обмен на данни между информационната система на Оператора на газопреносната мрежа и информационната система на Клиринговата къща.

4. Обмен на данни.

БЕТП АД предоставя на Клиринговата къща всяка информация, необходима за ежедневно извършване на клиринг, финансов сетълмент и всякакви други задължения, като информация за приемане на нови членове и информация за сключени сделки.

5. Правила за обезпечение на търговията.

До въвеждане на клирингова услуга обезпечението на пазара на БЕТП се осъществява съгласно Правилата за обезпечение на търговията на организиран борсов пазар на природен газ на БЕТП АД. Правилата за обезпечение са задължителни за членовете на БЕТП АД и се предоставят на всеки член.

Раздел V.
Общи условия за предоставяне на услуги

Чл. 23. (1) Доставчици на услуги и подизпълнители.

1. БЕТП АД и членовете на пазара на БЕТП приемат, че другата страна може да ангажира един или повече доставчици на услуги или подизпълнители по свой избор, за да изпълни разпоредбите на Правилата на пазара на БЕТП АД. Двете страни се договарят да полагат дължимата грижа и внимание при избора и контрола на такива доставчици на услуги и подизпълнители. При всички обстоятелства страната, която ангажира подизпълнител или доставчик на услуги, остава отговорна за изпълнението на задълженията си, както и за спазването на Правилата на пазара на БЕТП АД.

2. Всяка страна оправомощава другата да разкрива на своите доставчици на услуги или подизпълнители, когато това е абсолютно необходимо, информацията, с която тези доставчици или подизпълнители трябва да разполагат във връзка с възложеното им изпълнение. Страните трябва да гарантират, че договорните им отношения с доставчиците на услуги или подизпълнителите са съвместими с Правилата на пазара на БЕТП, по-специално с разпоредбите, уреждащи поверителността и търговските тайни, като включат изрични клаузи за поверителност в договорите с доставчици на услуги и подизпълнители.

(2) Проверки.

1. Членът на пазара на БЕТП се съгласява да допуска проверки, инициирани от БЕТП АД, по-конкретно от Надзора на пазара, във връзка с поддържане на сигурността и целостта на пазара или правилната търговия на члена на пазара на БЕТП и за да се гарантира, че членът на пазара на БЕТП спазва Правилата на пазара на БЕТП АД. Членът на пазара на БЕТП се съгласява да предостави на БЕТП АД цялата необходима информация.

2. Ако членът на пазара на БЕТП не изпълни някое от задълженията си съгласно Правилата на пазара на БЕТП АД и ако не приложи измененията, изисквани от БЕТП АД, БЕТП АД може да спре или да прекрати Договора за членство, както е предвидено в Правилата на пазара на БЕТП.

3. Член на пазара на БЕТП, който използва доставчик на услуги или подизпълнител, се задължава да въведе разпоредби в споразуменията, които го обвързват с доставчика на услуги или подизпълнителя съгласно които БЕТП АД е упълномощено да извърши проверки на доставчика или подизпълнителя и да въведе разпоредби в гореспоменатите споразумения, доколкото е възможно, въз основа на които доставчикът на услуги или подизпълнителят се задължава да изпълни всички изменения, изисквани от члена на пазара на БЕТП, в допълнение към препоръките на БЕТП АД, относно общите услуги, свързани с проверката.

(3) Предоставяне на техническите системи.

1. БЕТП АД се задължава, използвайки подходящите ресурси при въвеждането на информационни системи, да гарантира, доколкото е възможно, непрекъснатостта и наличността на услугите, предоставяни съгласно Правилата на пазара на БЕТП. В случай на неизправност в електронната платформа, която може да повлияе на някой от членовете на пазара на БЕТП, БЕТП АД информира съответния член за естеството и вероятната продължителност на подобна неизправност. Алтернативните мерки, които могат да се използват от члена на пазара на БЕТП в случай на продължително прекъсване на услугата, са описани в глава четвърта, раздел II, чл. 25, ал. 9 от Правилата на пазара на БЕТП АД.

2. Членът на пазара на БЕТП има достъп до електронната платформа чрез електронната система за предаване и приемане на Поръчки, определена от БЕТП АД и описана в Оперативните правила.

3. Членът на пазара на БЕТП се съгласява да спазва процедурите за достъп до електронната платформа на БЕТП АД.

4. Член на пазара на БЕТП не трябва да подава информация с цел да причини неизправност или претоварване на електронната платформа на БЕТП АД.

(4) Техническа документация.

1. При подписването на Договора за членство БЕТП АД предоставя на приетия член Ръководство за работа на потребителя с електронната платформа на БЕТП АД, съдържащо техническите и оперативните изисквания, необходими за експлоатацията на техническите средства за достъп до услуги на БЕТП АД.

2. Членът на пазара на БЕТП е длъжен да вземе предвид и всички технически или оперативни документи, които БЕТП АД предоставя и след подписването на Договора за членството. Посочените технически и оперативни правила, залегнали в предоставените документи, могат да бъдат изменяни от БЕТП АД.

3. Всеки член на пазара на БЕТП се задължава да поддържа хардуерна и софтуерна среда, които отговарят на техническите спецификации, определени в относимите материали, посочени в т. 1 и 2.

4. Членът на пазара на БЕТП трябва да гарантира, че характеристиките на неговата хардуерна и софтуерна среда няма да нарушат или пречат на системите на БЕТП АД. В случай че ползването на услугите от страна на члена наруши функционирането на електронната платформа на БЕТП АД, БЕТП АД ще укаже на съответния член да преустанови незабавно действията си, с които предизвиква тези смущения. Ако тези смущения не могат да бъдат преустановени в разумен срок или ако застрашат електронната платформа, БЕТП АД има правото да преустанови достъпа на съответния член до електронната платформа, като не носи отговорност за вреди, които могат да възникнат в тези случаи.

(5) Използване на информационните системи от членовете на пазара на БЕТП.

1. Членът на пазара на БЕТП се съгласява да използва услугите, предлагани от БЕТП АД, техническите средства за достъп до тези услуги, свързания с тях хардуер и софтуер, информационното и телекомуникационното оборудване в съответствие с приложимите правни и регулаторни правила, в съответствие с техническите спецификации, предоставени от БЕТП АД в документите, посочени в ал. 4, т. 1 и 2 и в съответствие с Правилата на пазара на БЕТП, единствено във връзка с услугите, предлагани от БЕТП АД. За всяка друга употреба, свързване с други мрежи и споделяне на файлове или данни с други мрежи или приложения е необходимо предварително изрично писмено разрешение от БЕТП АД.

2. Членът на пазара на БЕТП няма право да предоставя изброените в ал. 4, т. 1 и 2 документи на трети страни, които не са упълномощени, няма право да възлага, преотстъпва, изменя, залага, прехвърля или като цяло да ги предоставя на трети лица под каквато и да е форма.

3. Членът на пазара на БЕТП е длъжен да спазва законовите и договорните норми, произтичащи от приложимите национални или чуждестранни закони или международното право, свързани с използването на услугите, предлагани от БЕТП АД, и по-специално за спазване на изискванията за защита на поверителността на информацията.

4. БЕТП АД предоставя на членовете на пазара на БЕТП функционална помощ по отношение на използване на платформата за търговия на БЕТП АД.

(6) Мерки за сигурност.

1. Всички членове на пазара на БЕТП са длъжни да спазват мерките за сигурност, предназначени да защитят целостта на системите на другата страна. Всяка страна контролира в пълен обем достъпа до мрежата. Освен това тя поема цялата отговорност за изготвянето на правила, методи и процедури в тази област и си запазва правото да ги актуализира, за да поддържа и подобрява защитата на своите ИТ ресурси в съответствие с Правилата на пазара на БЕТП и Техническата документация.

2. По-специално, по отношение на достъпа до електронната платформа, всяка страна поема лична отговорност за организирането на вътрешни мерки за сигурност, включително ограничаване на достъпа до мястото, на което се намира оборудването, за да защити своите кодове за достъп от неупълномощени трети страни.

3. Преди обмяната на каквато и да е информация по електронен път между БЕТП АД и члена на пазара на БЕТП всяка страна трябва да вземе мерки за избягване на разпространението на компютърни вируси.

4. Всяка от страните въвежда процедури за архивиране на данни и файлове.

5. Ако дадена страна констатира, че е налице нерегламентирано проникване в системите от трето лице, незабавно уведомява другата страна, за да бъдат предприети подходящите действия.

6. С оглед обстоятелството, че цялата информация, предавана между системите на БЕТП АД и членовете на пазара на БЕТП, се пренася по интернет и двете страни носят отговорност за избора си на интернет доставчици на ИТ услугите, които ползват. И двете страни са наясно, че техническата надеждност на интернет базираното предаване на данни е относителна, тъй като тези данни се пренасят върху хетерогенни мрежи с различни технически характеристики и капацитет, както и по отношение на липсата на предаване на данни или от влошаването на данните, възникнали между момента на предаването им от члена на пазара на БЕТП и времето, в което са получени от БЕТП АД.

7. Всяка страна отговаря за вземането на подходящи мерки за защита на собствените си данни, софтуер и хардуер от нерегламентиран достъп на трети лица и компютърни вируси, чрез предприемането на подходящи мерки за сигурност в съответствие с добрите практики. Членът на пазара на БЕТП отговаря за свързването си с електронната платформа, като следва да се снабди с необходимите разрешения, да вземе необходимите абонаменти и да направи необходимите връзки.

8. При възникнали технически изисквания или с цел подобряване на услугите, предоставяни на членовете на пазара на БЕТП, БЕТП АД извършва подобрения на своите услуги и технически средства за достъп до електронната платформа. В тези случаи всеки член на пазара на БЕТП трябва да приведе своите технически средства за достъп до електронната платформа в съответствие с тези на БЕТП АД, веднага след като тези подобрения бъдат предоставени. БЕТП АД полага всички усилия, за да осигури на членовете си разумен срок за въвеждане на такива подобрения.

9. БЕТП АД не носи отговорност за качеството и състоянието на компютърната конфигурация и интернет връзката на члена на пазара на БЕТП.

10. Членът на пазара на БЕТП носи отговорност за избора на хардуер, софтуер и интернет доставчик и не може да държи БЕТП АД отговорно за качеството и състоянието на тези услуги.

11. Членът на пазара на БЕТП трябва да е наясно, че интернет базираният обмен на данни не е постоянен, тъй като такива данни се пренасят по хетерогенни мрежи с променливи технически характеристики и капацитети.

12. Членът на пазара на БЕТП не може да търси отговорност от БЕТП АД за липсата на обмен на данни или спад във връзката.

13. Обновяване.

Членът на пазара на БЕТП е длъжен да обновява услугите, които ползва, хардуер и софтуер, включително БЕТП Клиента, спрямо изискванията за работа с електронната платформа на БЕТП.

БЕТП АД въвежда обновления с цел подобряване на предоставяните услуги.

БЕТП АД уведомява членовете на пазара на БЕТП за въведените обновления в разумни срокове.

(7) Интелектуална собственост и лицензии.

1. Всяка страна запазва собствеността върху документите, данните и информацията от всякакъв вид, които се предават на другата страна съгласно настоящите Правила и до които всяка от страните може да има достъп.

2. Всеки член на пазара на БЕТП гарантира, че притежава разрешения, права на собственост и лицензионни договори за всички конфигурации, фърмуер и софтуер, които ползва за търговия. В случаите, когато софтуерно приложение, използвано от член на пазара на БЕТП за достъп до пазара на БЕТП, изисква лиценз или еквивалентно разрешение, членът е длъжен да се снабди с тях.

3. Всеки член на пазара на БЕТП се задължава да спазва правата на интелектуална собственост на БЕТП АД и на всички трети страни, предоставящи системно или софтуерно приложение, необходимо за достъп до пазара на БЕТП. За тази цел членът на пазара на БЕТП предприема всички разумни мерки по отношение на своите служители и трети страни за защита на тези права и по-специално се въздържа от промяна на права на собственост и авторски права, посочени в материалите, предоставени от БЕТП АД.

4. Членът на пазара на БЕТП не може нито да премахва, нито да променя посочването на авторски права, търговски марки, търговски наименования или други признаци на интелектуална собственост.

(8) Използване на данни.

1. БЕТП АД е единственият собственик на пазарните данни, произтичащи от сделките на пазара на БЕТП (включително, но не само среднопретеглените цени на пазара на БЕТП). БЕТП АД има право да използва обемите на търговия, генерирани от членовете на пазара на БЕТП за статистически цели. Такива статистически данни могат да бъдат публикувани. В този случай БЕТП АД гарантира анонимността на членовете на пазара на БЕТП. Ако член на пазара на БЕТП използва външен доставчик на услуги във връзка с дейността си в БЕТП АД, той се задължава да въведе горепосочената разпоредба в договорните си отношения с доставчика на услуги.

2. Членовете на пазара на БЕТП използват пазарни данни единствено за собствени цели и за целите на търговията на пазара на БЕТП АД. Ако член на пазара на БЕТП желае да разпространи пазарни данни на трети страни, той трябва да получи специално разрешение от БЕТП АД. Посоченото се прилага и по отношение на третата страна, която не е член на пазара на БЕТП и възнамерява да ползва по какъвто и да е начин пазарните данни на БЕТП АД.

(9) Сигурност на информацията.

1. БЕТП АД се задължава да не разкрива информация за дейността на членовете на пазара на БЕТП, нито да разпространява такава информация до трети лица, освен ако това не е наложително по силата на закон или подзаконов нормативен акт или е пряко свързано с изпълнението на задълженията и отговорностите, произтичащи от Правилата на пазара на БЕТП и регламенти (като например на клиринговите институции или на надзорните органи). В горепосочените случаи цялата информация трябва да се третира като поверителна и трябва да се използва само за целта, за която е била предоставена.

2. БЕТП АД обработва и съхранява лични данни единствено във връзка с изпълнение на задълженията си относно пазара на БЕТП. БЕТП АД съхранява, обработва и прехвърля всяка информация и данни на клиенти или трети страни само с цел функционирането на пазара на БЕТП. БЕТП АД полага всички усилия за осигуряване на стриктна защита на всички лични данни и за спазване разпоредбите на Регламента за защита на личните данни ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

(10) Отговорност.

1. Всеки член на пазара на БЕТП е отговорен за преките вреди, нанесени на другата страна в случай на небрежност, умишлено неизпълнение или измама от която и да е от страните, когато вредите произтичат от неизпълнението на задълженията, съгласно разпоредбите на Правилата на пазара на БЕТП и Договора за членство, както и при други обстоятелства, изрично предвидени в Правилата на пазара на БЕТП.

2. Ограничаване на отговорността.

Отговорността на страните се изключва или ограничава за вредите, настъпили във връзка със:

а) форсмажорни обстоятелства, включително стачки и граждански вълнения;

б) неизправности в услуга, използвана от другата страна, дължащи се на обстоятелства извън нейния контрол и възникнали по-специално от липсата, неизправността или прекъсването на телекомуникационните мрежи или от ограниченията, наложени от телекомуникационните оператори или други доставчици на услуги;

в) неточност, частична или пълна липса или непълнота на техническа информация или данни, произхождащи от трети страни, загуба на компютризирани данни по време на предаване по интернет, при пристигане или изпращане от компютърния хардуер, използван за комуникация между членовете на пазара на БЕТП и БЕТП АД.

3. Всеки член на пазара на БЕТП носи отговорност за неправилно използване на предлаганите услуги съгласно Договора за членство. По-специално, членът на пазара на БЕТП носи отговорност в случай на неспазване на разпоредбите на Правилата на пазара на БЕТП и техните приложения, решенията на СД на БЕТП АД, Пазарните съобщения и други разпореждания, свързани с дейността на пазара на БЕТП, както и когато действията му пряко или непряко уронват името и авторитета на БЕТП АД.

4. БЕТП АД носи отговорност за полагане на всички усилия с цел предоставяне на услугите си по най-добрия начин. БЕТП АД поема отговорност само за вреди, произтичащи от използването на електронната платформа на БЕТП АД, ако и доколкото това е резултат от груба небрежност или умишлени действия, извършени от неговите служители. Освен това, БЕТП АД носи отговорност за работата на електронната платформа, използвана само в съответствие с Правилата на пазара на БЕТП. БЕТП АД по никакъв начин не носи отговорност за вредите, настъпили от невъзможност или трудност на неин член да получи достъп до електронната платформа, дължащи се на техническите характеристики на използваните от него хардуер или оборудване. БЕТП АД не носи отговорност и за косвени вреди, като търговски загуби, преустановяване на стопанска дейност, търговски нарушения от всякакъв вид, загуба на печалба, дължаща се на липсата на комуникация или обработка на Поръчка, съдебни производства, предприети срещу членове на пазара на БЕТП от трета страна.

5. Форсмажорни обстоятелства са непредвидени и непредотвратими събития или комбинация от събития от извънреден характер, извън контрола на страните, възникнали след започване на търговия от страна на члена на БЕТП, включващи, но неограничаващи се до: война, саботаж, въстания, революция, бунт, експлозия, пожар, природни бедствия (наводнения, земетресения, гръм, буря, ураган, торнадо, проливен дъжд, градушка, свличане, срутвания на земни маси, заледявания и др.), доколкото тези събития са в пряка причинно-следствена връзка с неизпълнението на задълженията по Правилата на пазара на БЕТП на основание чл. 306 от Търговския закон. Страните взаимно се уведомяват за възникнала непреодолима сила по официален път. Дружеството задължително разполага с документ от съответния компетентен орган за възникналата непреодолима сила.

(11) Подсъдност.

1. Всички спорове, възникнали във връзка с приложението на настоящите Правила, включително Договора за членство, относно тяхната валидност, тълкуване, изпълнение, неизпълнение или прекратяване на права и задължения ще бъдат решавани от Арбитраж към "Софийска стокова борса" - АД.

2. Членът на пазара на БЕТП е длъжен да спазва и да се съобразява с всички разпоредби, отнасящи се до неговата дейност, договорните документи, всички други документи, изпратени до него от БЕТП АД. Членовете на пазара на БЕТП гарантират, че притежават необходимите умения за изпълнение на дейностите в съответствие с Правилата на пазара на БЕТП.

(12) Поверителност.

1. Всяка страна се задължава да пази търговската тайна и да се въздържа от разкриване на информация на трети лица, безплатно или срещу заплащане и под каквато и да е форма.

2. Всяка страна се задължава да пази информацията, която получава от другата страна при изпълнение на дейностите си, отнасяща се до бизнеса, търговската политика, индустриалната стратегия, управленските или организационните планове, компютърните приложения и всякаква друга информация, определена като поверителна и, като цяло, всяка информация или документ от финансов, икономически, технически, свързан с информационните технологии, търговски или социален характер, без предварителното писмено разрешение на другата страна, посочващо ползвателя на такава информация и съдържанието ѝ.

3. Освен посоченото в т. 1 и 2, двете страни се задължават да не разкриват на трети страни концепциите, идеите, ноу-хауто и техниките, разкрити от която и да е от страните при изпълнението на Договора за членство.

4. Членът на пазара на БЕТП гарантира, че никоя трета страна няма да има достъп или да придобие поверителна информация, касаеща дейността, делата, потребителите, клиентите или доставчиците на БЕТП АД.

5. Въпреки изложеното по-горе всяка страна има право да съобщава на доставчиците на услуги или подизпълнители по свой избор информацията, получена от другата страна, която е строго необходима за предоставянето на техните услуги, при спазване на разпоредбите на ал. 1. Доставчици на услуги и подизпълнители, както и информация на компетентните органи, която те могат да изискат съгласно приложимите законови или подзаконови актове или Правилата на пазара на БЕТП.

6. Разпоредбите на ал. 12 остават в сила, включително след прекратяване на Договора за членство на пазара на БЕПТ, за срок от пет години.

Глава четвърта.
ОПЕРАТИВНИ ПРАВИЛА

Раздел I.
Продукти на пазара на БЕТП

Чл. 24. (1) Продуктите, които се търгуват на пазара на БЕТП, са обособени в Краткосрочен (Spot) сегмент и Дългосрочен (Forward) сегмент.

(2) Продукти от Краткосрочен (Spot) сегмент.

Продуктите от Краткосрочния (Spot) сегмент осигуряват възможност за сключване на сделки с доставка на виртуална търговска точка (ВТТ) и на локална (физическа) точка. Краткосрочните продукти са включително, но не само: стандартизирани краткосрочни продукти (следващ час, в рамките на деня, ден напред) и други.

(3) Продукти от Дългосрочен (Forward) сегмент.

Продуктите от Дългосрочния (Forward) сегмент осигуряват възможност за сключване на сделки с бъдещ период на доставка на виртуална търговска точка (ВТТ) и на локална (физическа) точка. Дългосрочните продукти са включително, но не само: стандартизирани дългосрочни продукти (седмица, месец, тримесечие, година и други), двустранни договори, търг и други.

Продуктът Двустранни договори осигурява възможност за регистриране на дългосрочни двустранни договори и включва Двустранни договори между членове на пазара на БЕТП и Двустранни договори между член на пазара на БЕТП и негов клиент трета страна (клиентска сделка). Продуктът Търг осигурява възможност на всеки член на пазара на БЕТП да възложи на БЕТП АД организирането и провеждането на търг чрез подаване на заявление съгласно процедура за иницииране на търг, приета с решение на СД на БЕТП АД, публикувана с Пазарно съобщение. БЕТП АД издава удостоверение за регистрирана сделка (фиш).

(4) Спецификациите на продуктите се съдържат в ръководство "Спецификации на продуктите", прието с решение на СД на БЕТП АД, публикувано с Пазарно съобщение на интернет страницата на БЕТП АД.

Раздел II.
Търговия на пазара на БЕТП

Чл. 25. (1) Лимити за позиция.

Лимитът за позиция е лимит, установен чрез парична стойност, в рамките на която членът на пазара на БЕТП може да търгува между два сетълмент дни. В случай на промени в лимитите на позицията на член на пазара на БЕТП Клиринговата къща изпраща уведомление на БЕТП АД. На базата на информацията, получена от Клиринговата къща, БЕТП АД изчислява финансовата позиция на всеки член за пазара в реално време. БЕТП АД следи членовете на пазара на БЕТП да не надвишават лимита на позицията си.

(2) Търговски сесии.

Търговията на пазара се провежда по време на следните официални търговски сесии:

1. открита сесия - по време на откритата сесия (непрекъсната търговия) борсовите агенти на членовете на пазара на БЕТП могат да търгуват с допуснатите продукти и могат да подават поръчки в Регистъра на поръчките. Самостоятелна търговия не е разрешена;

2. закрита сесия - по време на закритата сесия не се допуска подаване на Поръчки и провеждане на търговия;

3. неактивна сесия (No Active Session) - не се провежда сесия, когато даден продукт не може да се продава в даден ден, индикаторът на сесията ще бъде без активна сесия. При активна Поръчка, но без активна сесия, търговия не се разрешава;

4. спряна сесия (Halt Session) - спиране на сесията може да бъде обявено незабавно от БЕТП АД, ако е необходимо затваряне на пазара, например в отговор на извънредни пазарни събития; след края на спирането платформата се връща в състоянието на сесията, което е било преди спирането.

По време на спряната сесия:

1. всички сделки се превключват на режим задържане;

2. след това се появява съобщението "Стоп на пазара. Не е възможна търговия" ("Market in Halt. No Trading possible");

3. всички сделки се показват в светлосиво, в основния търговски прозорец и състоянието на сесията се променя на "HALT";

4. сделките не могат да бъдат търгувани;

5. активните поръчки не могат да бъдат въвеждани или променяни;

6. задържаните поръчки не могат да бъдат активирани.

След като търговията бъде възобновена, се появява съобщението "Пазарът се връща към търговия" ("Market set to Trading"), състоянието на сесията се променя на това, което е било преди спирането, като от този момент отново е възможно въвеждане на поръчки и промяна на въведени поръчки.

След като пазарът е настроен да търгува, всички задържани поръчки могат да бъдат повторно активирани от техния вносител (освен ако поръчките не са изтекли междувременно) и могат да бъдат изпълнени, ако са налице съответните условия.

(3) Търговски дни и часове.

Пазарът на БЕТП ще оперира през всички работни дни, както е посочено в Търговския календар, който се публикува на интернет страницата на БЕТП АД, в часовете, посочени в съответното Пазарно съобщение, публикувано на интернет страницата на БЕТП АД.

(4) Поръчки на пазара на БЕТП.

1. Поръчката е предложение за сключване на сделка с определено количество и цена. Предложението може да бъде Поръчка за покупка с максимална цена или Поръчка за продажба с минимална цена. Всяка Поръчка трябва да бъде кратна на стъпката в количеството и да е на лимитна цена, която е кратна на стъпката в цената, така както са посочени в спецификацията на продукта. Всички поръчки, регистрирани на пазара на БЕТП, са анонимни до сключване на сделка по тях.

2. Всички валидни поръчки се регистрират в Регистъра на поръчките на БЕТП АД и се показват анонимно в електронната платформа. Член на пазара на БЕТП може да подаде няколко поръчки за един и същ продукт.

3. Членовете на пазара на БЕТП могат да посочат следните условия към Поръчката, отнасящи се до валидността - времето, през което поръчките остават активни, освен ако не бъдат отменени или оттеглени, съответно:

а) валидна до отмяна - Поръчката остава валидна, докато не бъде отменена;

б) валидна до дата - Поръчката остава валидна до посочената дата и час или до последния ден за търговия, ако той настъпи по-рано от посочената дата и час;

в) валидна за деня - Поръчката остава валидна до края на деня за търговия, в който е регистрирана.

4. Поръчките могат да бъдат променяни, задържани или оттегляни, докато не е извършено насрещно съвпадане по тях. Ако по Поръчката има частично насрещно съвпадане, тогава може да има промяна, задържане или оттегляне само относно частта от Поръчката, по която не е настъпило насрещно съвпадане.

5. Поръчките за всеки продукт ще бъдат класирани в електронната платформа според най-добрата им цена и после в зависимост от времето на регистрация ще се отрази като Поръчка в електронната платформа. Всяка промяна в Поръчката ще доведе до ново време на регистрация.

6. Поръчката остава в електронната платформа на БЕТП до момента, в който:

а) по нея има изцяло насрещно съвпадане;

б) Поръчката е задържана, оттеглена или променена от член на пазара на БЕТП;

в) Поръчката е задържана поради мрежово прекъсване;

г) Поръчката е задържана или отменена от БЕТП АД поради изтичане или спиране на продукта, или поради прекратяване на Договора за членство или спиране на членство, или друга причина съгласно разпоредбите на Правилата на пазара на БЕТП.

(5) Насрещно съвпадане на поръчки.

1. Реализирането на сделката може да се осъществи, като един член изпълни цялата Поръчка или определен обем от нея. Сделките се осъществяват в момента, в който насрещното съвпадане се регистрира от електронната платформа.

2. Ако дадена Поръчка не е изпълнена изцяло, за остатъка от тази Поръчка ще се запази първоначалното време на регистрация на Поръчката.

3. Насрещното съвпадане по новоподадена Поръчка с вече регистрирани на електронната платформа на БЕТП поръчки се осъществява, докато желаният/посоченият обем не бъде достигнат или не е възможно по-нататъшно съвпадане предвид лимитната цена на новоподадените поръчки и условията на новоподадените поръчки. Процесът на съвпадане на поръчките е, както следва: в случай на избор на единична Поръчка, която вече е регистрирана на електронната платформа, се прилага най-добрата цена (най-ниската продажна цена при съвпадане на Поръчка за покупка, най-високата цена за покупка, при съвпадане на Поръчка за продажба). Ако има повече поръчки на най-добра цена, тогава насрещното съвпадане се извършва в зависимост от времето, в което тези поръчки са били регистрирани в електронната платформа, като се започне от най-рано регистрираната и се продължи до най-късно регистрираната Поръчка (принцип на първия по време).

а) В случай на съвпадане по обем на поръчките се прилага най-добрата цена на поръчките, вече регистрирани в електронната платформа. Ако има повече поръчки на най-добра цена, тогава насрещното съвпадане се извършва в зависимост от времето, в което тези поръчки са били регистрирани в електронната платформа, като се започне от най-рано регистрираната и се продължи до най-късно регистрираната Поръчка (принцип на първия по време).

б) Ако след прилагане на горепосочените критерии обемът по Поръчката все още не е напълно изчерпан, тогава ще се приложи втората най-добра цена и т.н.

в) В случай че не е възможно да се постигне насрещно съвпадане по вече регистрирана в електронната платформа Поръчка поради условие, свързано с Поръчката, тогава такава Поръчка ще бъде изключена от процеса по съвпадане.

г) Скритите количества не участват в процеса на съвпадане.

д) Ако по новоподадена Поръчка не е налице насрещно съвпадане, Поръчката ще остане в електронната платформа, докато не бъде оттеглена от вносителя или докато не се осъществи насрещно съвпадане с други поръчки, при спазване на всички условия, свързани с Поръчката.

е) Ако по новоподадена Поръчка не е налице насрещно съвпадане за целия обем, тогава за неизпълнената част Поръчката остава в електронната платформа, докато не бъде оттеглена от вносителя или докато не се осъществи насрещно съвпадане с други поръчки, при спазване на всички условия, свързани с Поръчката.

4. В срок до 1 час след осъществяване на насрещно съвпадане на поръчки БЕТП АД генерира документ за удостоверяване на сделката - фиш с параметрите на сключената сделка, включително дата на сключване на сделката, тип на сделка (собствена, клиентска или посредническа), номер на сделка, продукт, период на доставка, количество и цена. Информацията, съдържаща се във фиша, е конфиденциална. Генерираният фиш е достъпен единствено за членовете на пазара на БЕТП, страни по съответната сделка.

5. БЕТП АД изпраща информация за извършената сделка на Клиринговата къща за целите на клиринг и сетълмент.

6. Номинация/Търговско уведомление към оператор на газопреносна мрежа.

БЕТП АД изпраща информация за сключените сделки на пазара на БЕТП директно на Оператора на газопреносната мрежа. Електронната платформа на БЕТП АД се свързва пряко с информационната платформа на Оператора на газопреносната мрежа. Търговските уведомления за сделки на пазара на БЕТП, които са били изпратени към информационната платформа на Оператора на газопреносната мрежа, не могат да бъдат променяни или оттегляни.

7. При технически проблеми или при временна невъзможност за подаване на поръчки член на пазара на БЕТП може да поиска от БЕТП АД да подаде Поръчка от негово име в електронната платформа с писмено заявление. БЕТП АД реализира подаването на Поръчката по недискриминационен начин и само докато членът сам не може да подава поръчки в електронната платформа. Членът, който е направил искането, незабавно информира БЕТП АД, когато причината за невъзможността за подаване на поръчки е отстранена.

(6) Промяна на поръчките.

1. Членовете на пазара на БЕТП могат да променят поръчките си, докато са в Регистъра на поръчките.

2. Поръчките могат да бъдат променяни по отношение на цената и количеството при спазване на следните правила:

а) при промяна на цената или увеличаване на количеството се променя и времето на регистрация на Поръчката, като за начален момент на регистрацията на Поръчката се приема времето на извършената промяна;

б) промяна, която засяга само намаляване на количеството, не се отразява върху времето на регистрация на Поръчката.

(7) Оттегляне на поръчките.

1. Членовете на пазара на БЕТП могат да оттеглят неизпълнените си поръчки, както и остатъка от частично изпълнените.

2. При технически проблем БЕТП АД може да премахне или да задържи поръчките на член на пазара на БЕТП в Регистъра на поръчките по искане на члена на пазара на БЕТП. В такива случаи БЕТП АД изисква от борсовия агент, който съобщава искането, да докаже своята идентификация. Ако възникнат съмнения относно упълномощаването или идентификацията на лицето, комуникиращо с БЕТП АД, БЕТП АД отказва да изпълни искането.

(8) Отмяна на сделки.

1. В случай на явна техническа грешка при подаване на Поръчката членът на пазара на БЕТП може да поиска БЕТП АД да отмени сделката, ако насрещната страна приеме отмяната.

2. В случай на заявка за отмяна на сделка БЕТП АД ще отмени сделката, без да иска съгласие от насрещната страна, ако цената на сделката е по-висока или по-ниска от 30 % от цената на последната сключена сделка по конкретния контракт от съответния продукт през същия ден за търговия. Във всички останали случаи на заявка за отмяна на сделка БЕТП АД иска одобрението на насрещната страна.

3. По отношение на сделките, сключени на електронната платформа, заявката за отмяна към БЕТП АД трябва да бъде направена по електронна поща, изпратена от регистриран имейл адрес най-малко 15 минути преди изтичането на продукта и не по-късно от 20 минути след сключването на сделката. Ако искането не е в рамките на горепосочения срок, БЕТП АД не е длъжно да го изпълни. Въпреки това дори в такива случаи БЕТП АД запазва правото си да изпълни искането. Отмяната е възможна само по време на търговските часове и преди номинация на сделките.

4. БЕТП АД предприема следните действия във връзка с процедурата за отмяна на сделка:

а) ако не може да бъде осъществен контакт с другата страна в рамките на 30 минути или ако откаже да прекрати сделката, БЕТП АД уведомява по електронната поща искащата страна, че нейната заявка за отмяна е отказана;

б) ако другата страна приеме отмяната на сделката, БЕТП АД уведомява по електронната поща искащата страна, че заявката за отмяна е приета.

5. БЕТП АД събира административна такса от страната, която е направила искането за отмяна съгласно Тарифата за таксите на БЕТП.

6. В случай че отмяната на сделката бъде одобрена от двете страни, не се начислява такса за сделката на никоя от тях. Плащането на клирингови такси е предмет на правилата на Клиринговата къща.

7. БЕТП АД може да реши да отмени едностранно сделка служебно при следните условия:

а) отмяната е технически и оперативно възможна;

б) сделката е резултат от явна грешка;

в) сделката нарушава Правилата на пазара на БЕТП;

г) поради изключителни обстоятелства, които налагат това.

(9) Управление на поръчките в случай на технически проблеми.

1. В случай че има временна трудност за достъп до електронната платформа на БЕТП АД поради технически проблеми, всеки член може да поиска от БЕТП АД писмено подаване, изменение или оттегляне на поръчки. Искането се изпраща на електронната поща на БЕТП АД и членът уведомява БЕТП АД и по телефона.

2. След получаване на това искане БЕТП АД полага всичките усилия, за да изпълни възможно най-бързо Поръчката, подадена от члена на пазара на БЕТП.

3. След като Поръчката е изпълнена или в случай че изпълнението не е възможно, БЕТП АД уведомява съответния член. Членът на пазара на БЕТП е длъжен да приеме резултата от действията, предприети от БЕТП АД.

(10) Проверка на поръчки.

Поръчките се проверяват за несъответствие с Правилата на пазара на БЕТП и в случай на установени нарушения се налагат съответните санкции. За приложимата процедура в случай на установено нарушение и вида на санкцията се изпраща съобщение на съответния член. Санкцията влиза в сила най-малко 5 работни дни след датата на издаване на съобщението за нея. Приложими са санкциите, предвидени в Правилата на пазара на БЕТП.

(11) Предоставяне на информация.

Членовете на пазара на БЕТП получават в реално време чрез електронната платформа следната информация:

1. цената и количеството на всички поръчки за покупка и продажба;

2. цената, количеството, времето на наскоро сключените сделки;

3. за статуса на всички собствени поръчки;

4. за наскоро сключените от съответния член сделки и клиринговия им статус;

5. БЕТП АД може да предостави публично информация за референтни и/или среднопретеглени цени и дневни обеми.

(12) Правила за ценообразуване на сегмент краткосрочен пазар на БЕТП.

1. Референтни цени на пазара на БЕТП.

Референтните цени на пазара на БЕТП се публикуват на интернет страницата на БЕТП АД в рамките на работния ден за различните продукти.

2. Методология за определяне на референтната цена на пазара на БЕТП.

Методът за определяне на референтните цени на пазара на БЕТП е описан в съответното Пазарно съобщение, публикувано на интернет страницата на БЕТП АД.

3. Прилагане на Правилата за ценообразуване.

БЕТП АД не носи отговорност за загуби, произтичащи от прилагането на Правилата за ценообразуване, включително всяка неточност в публикуваните референтни цени на пазара на БЕТП или корекции, или промени, или други действия, или бездействия.

БЕТП АД е единственият носител на всички права, свързани с алгоритъма и метода на изчисляване на референтните цени на пазара на БЕТП.

В случай че платформата за търговия на БЕТП АД бъде определена за платформа за търговия по член 22, параграф 3 от Регламент (ЕС) 312/2014 на Комисията от 26 март 2014 г. за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи, БЕТП АД препраща на Оператора на газопреносната мрежа информация до степента, необходима за изчисляване на цената за ежедневен дисбаланс, като запазва анонимността и поверителността на търговската тайна. Операторът на газопреносната мрежа няма право да предава получената информация на трети страни без предварителното писмено съгласие на БЕТП АД.

Раздел III.
Тарифа за таксите

Чл. 26. (1) Видове такси.

Всеки член на пазара на БЕТП дължи заплащането на посочените по-долу фиксирани и променливи такси:

1. встъпителна такса;

2. годишна такса;

3. такси за сделки;

4. такси за анулиране, отмяна или въвеждане на Поръчка от БЕТП АД;

5. такса за иницииране на търг;

6. глоби (ако е приложимо);

7. други такси.

Размерът на таксите се посочва в съответното Пазарно съобщение, което се публикува на интернет страницата на БЕТП АД. Сумите са посочени в левове. Те могат да бъдат променяни от БЕТП АД, за което членовете ще бъдат уведомени чрез Пазарно съобщение, публикувано на интернет страницата на БЕТП АД. Промяната влиза в сила, както е посочено в съответното Пазарно съобщение. Посочените такси се облагат с данък върху добавената стойност.

(2) Отстъпки от такси за сделки.

БЕТП АД има право да определи различни видове отстъпки, които са достъпни за всеки член, при наличието на определените недискриминационни условия. Приложимите отстъпки от такси за сделки на БЕТП са посочени в Пазарно съобщение и са публикувани на интернет страница на БЕТП АД.

(3) Заплащане на таксите.

Начинът на фактуриране, заплащане на таксите, сроковете и другите приложими условия се посочват в ръководство "Тарифа за таксите", което се приема с решение от СД на БЕТП АД и се публикува с Пазарно съобщение на интернет страницата на БЕТП АД.

(4) Тарифата за таксите е задължителна за членовете на пазара на БЕТП.

Раздел IV.
Правила за технически достъп

Чл. 27. (1) Конфигурация, лицензии и поддръжка.

1. Изисквания към членовете на пазара на БЕТП относно необходимия хардуер и софтуер са посочени в Ръководството за работа на потребителя.

2. Софтуер за достъп до електронната търговска платформа на БЕТП АД (Софтуер за достъп):

а) Инсталационният файл на Софтуера за достъп и техническата документация са достъпни за изтегляне от интернет страницата на БЕТП АД: www.betp.bg.

б) БЕТП АД предоставя на членовете на пазара на БЕТП потребителско име и парола за достъп до електронната платформа на БЕТП АД.

в) Член на пазара на БЕТП може да ползва Софтуера за достъп на няколко устройства, при условие че са спазени изискванията за конфигурация и мрежа.

Забележка: По подразбиране потребителят не може едновременно да влезе в Софтуера за достъп от повече от едно устройство. За да успее потребителят да влезе от дадено устройство, трябва първо да е излязъл от предходното устройство.

3. Потребителски лиценз на Софтуера за достъп:

а) Членовете на пазара на БЕТП получават лиценз за потребител на БЕТП и са длъжни да спазват неговите условия.

б) Софтуерът за достъп се предоставя за изключителното ползване от членовете на пазара на БЕТП и единствено с цел извършване на сделки на пазара на БЕТП съгласно условията на Правилата на пазара на БЕТП.

в) Само членовете на пазара на БЕТП са упълномощени да изтеглят и използват Софтуера за достъп.

г) Членът на пазара на БЕТП не трябва да променя, обединява и копира по какъвто и да било начин цялостта на Софтуера за достъп.

д) Членът на пазара на БЕТП няма право да преотстъпва, прехвърля или продава лиценза на потребителя. Лицензът на потребителя остава валиден, докато Договорът за членство на пазара на БЕТП е в сила. Лицензът на потребителя се анулира, ако членът на пазара на БЕТП не изпълнява неговите условия.

4. Техническа документация.

Техническата документация предоставя необходимите обяснения за използване на Софтуера за достъп. Тя подлежи на промяна.

Препоръките на Техническата документация трябва да се спазват, за да се гарантира правилното използване на електронната платформа на БЕТП АД.

5. Оперативно подпомагане.

С цел улесняване на комуникацията и за да се изпълняват изискванията от членовете, БЕТП АД предоставя оперативно подпомагане и консултации и по телефона. Телефонният номер и часовете, в които може да се осъществяват консултации, се публикуват на интернет страницата на БЕТП АД.

(2) Комуникации.

1. Стандартна процедура.



График

всеки работен ден

непрекъснато

Подател

член на пазара на БЕТП

БЕТП АД

Приемател

БЕТП АД

членове на пазара на БЕТП

Информация

цена

референтна цена

Стандартизирани контракти

обеми

количество

търгуван обем

Първична използвана система

Trayport GlobalVision

Trayport GlobalVision

Вторична използвана система

e-mail

e-mail



2. Резервни процедури.

а) При възникване на технически проблеми: Засегнатите членове незабавно уведомяват БЕТП АД за проблеми, свързани с въвеждането, изпращането или получаването на данни от електронната платформа. БЕТП АД уведомява своите членове за всяко общо прекъсване на системите на електронната платформа с Пазарно съобщение.

б) Ако електронната платформа не е достъпна: Поръчките могат да се изпращат по електронна поща, ако имейлът е получен от БЕТП АД 10 (десет) минути преди края на откритата търговска сесия. Такива поръчки ще бъдат въведени в електронната платформа след установяване идентичността на съответния борсов агент. И ако въпреки това БЕТП АД реши да продължи търговията, поръчките ще бъдат въведени ръчно от БЕТП АД от името на съответния член. Тези поръчки имат задължителен характер за членовете на пазара на БЕТП. В тези случаи БЕТП АД не носи отговорност за грешки, освен ако те са умишлени или в резултат на груба небрежност.

Глава пета.
КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Раздел I.
Общи положения

Чл. 28. (1) В съответствие с Правилата за работа на организирания борсов пазар на БЕТП (Правилата на пазара на БЕТП) разпоредбите на Кодекса за поведение (Кодекс) са задължителни за БЕТП АД и за членовете на пазара на БЕТП.

(2) Този Кодекс за поведение се основава на принципа за съвместна отговорност на БЕТП АД и членовете на пазара на БЕТП за постигане и реализиране на справедлив и прозрачен пазар на природен газ.

(3) Разпоредбите на Кодекса активно допринасят за развитието на международната търговия с природен газ и имат за цел да се съобразят с потребностите на пазара за единна и хармонизирана система за контрол.

(4) Разпоредбите на Кодекса имат за цел да засилят доверието на обществеността в пазара на БЕТП, неговите ценови механизми и референтния характер на пазарните цени на БЕТП.

Раздел II.
Обхват на приложение

Чл. 29. (1) Кодексът на поведение е приложим за БЕТП АД, всички членове на пазара на БЕТП и техните борсови агенти, упълномощени да търгуват на пазара на БЕТП. Той е задължителен за всички заинтересовани страни.

(2) Кодексът за поведение е част от Правилата за работа на организирания борсов пазар на БЕТП.

(3) Кодексът за поведение не освобождава членовете на пазара на БЕТП от задължението да спазват останалите правила и разпоредби, уреждащи дейността на пазара на БЕТП, като Договора за членство, Правилата на пазара на БЕТП и приложенията към тях, както и пазарните съобщения, издадени от БЕТП АД в съответствие с Правилата на пазара на БЕТП.

Раздел III.
Определения

Чл. 30. (1) За целите на настоящия Кодекс за поведение се прилагат следните определения:

1. "вътрешна информация" означава информация с точен характер, която не е оповестена публично и която се отнася пряко или непряко до една или повече сделки за физическа доставка на природен газ и която би могла да окаже значително влияние върху цените на тези сделки;

2. "пазарна манипулация" означава сключване на каквато и да е сделка или подаването на Поръчка, която:

а) дава или е вероятно да даде неверни или подвеждащи сигнали относно търсенето, предлагането или цените на пазара на БЕТП;

б) осигурява или се опитва да осигури на лице или лица, действащи в сътрудничество, цената на един или няколко контракта за физическа доставка на природен газ на изкуствено ниво, освен ако лицето, което е сключило сделката или е подало Поръчката и/или от чието име е сключена сделката и/или е подадена Поръчката, установи, че причините за това са основателни и че тази сделка или Поръчка за търговия съответства на приетите пазарни практики;

в) използва или се опитва да използва фиктивно устройство или всяка друга форма на измама или способ, който дава или има вероятност да даде неверни или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на контрактите за физическа доставка на природен газ;

г) чрез разпространяване на информация чрез средствата за масово осведомяване, включително интернет, или по всякакъв друг начин, който дава или е вероятно да даде неверни или подвеждащи сигнали относно предлагането, търсенето или цената на контрактите за физическа доставка на природен газ, включително разпространението на слухове и неверни или заблуждаващи новини, когато разпространяващото ги лице е знаело или е трябвало да знае, че информацията е невярна или подвеждаща.

Раздел IV.
Правила за поведение при търговия на пазара на БЕТП

Чл. 31. (1) Забранява се всяко участие или опит за участие в пазарна манипулация по контракт за физическа доставка на природен газ. Тази забрана включва, но не само:

а) всяко невярно или подвеждащо поведение;

б) всякакъв вид уговорки или тайно сътрудничество на членовете на пазара на БЕТП помежду им или с трети страни;

в) всяко поведение на ценово позициониране.

(2) Членовете на пазара на БЕТП се задължават да действат почтено спрямо пазара на БЕТП и другите членове. Те сключват сделки на пазара на БЕТП само в съответствие с обичайните търговски практики и принципите на професионалните търговци на пазара.

(3) Всички поръчки, подадени на пазара на БЕТП, трябва да имат надлежна икономическа обосновка. БЕТП АД има право да потърси такава обосновка, като поиска обяснения от лицето, което се ползва от Поръчката (бенефициента).

Чл. 32. На членовете на пазара на БЕТП е забранено:

а) въвеждането на поръчки без надлежна икономическа обосновка;

б) да подават поръчки без намерение да ги изпълняват;

в) да дават неверни или подвеждащи сигнали относно предлагането, търсенето или цената на контракти за физическа доставка на природен газ;

г) използване на фиктивно устройство или всяка друга форма на измама, която дава или е вероятно да даде неверни или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на контракти за физическа доставка на природен газ;

д) да разпространяват невярна или подвеждаща пазарна информация чрез средства за масово осведомяване, включително медии, интернет или по всякакъв друг начин.

Чл. 33. На членовете на пазара на БЕТП е забранено да:

а) подават поръчки за покупка или продажба по едно и също време (или почти по едно и също време) за една и съща цена и количество (т.е. предварително договорени сделки);

б) влизат в договорки за продажба или покупка на контракти за физическа доставка на природен газ, когато не настъпва промяна в ползите за бенефициента или пазарния риск, или договорки, при които прехвърлянето на права или пазарен риск е само между страни, които действат съгласувано.

Чл. 34. На членовете на пазара на БЕТП е забранено:

а) да гарантират цената на един или няколко контракта за физическа доставка на природен газ на изкуствено ниво, освен ако лицето, което е сключило сделката и/или е подало поръчката или от чието име е сключена сделката и/или е подадена поръчката, установи, че причините за това са основателни и че тази сделка и/или поръчка съответства на приетите пазарни практики;

б) изкуствено да създават ниво на цени, което не съответства на пазарното търсене и предлагане.

Чл. 35. (1) Членовете на пазара на БЕТП или техните борсови агенти, които притежават вътрешна информация във връзка със съществуващи договори за доставка на природен газ, нямат право да:

а) използват тази информация за придобиване или разпореждане, пряко или непряко, за тяхна собствена сметка или за сметка на трето лице, с контракти за физическа доставка на природен газ, търгувани на пазара на БЕТП, към които се отнася тази информация;

б) оповестяват тази информация на всяко трето лице, освен ако такова разкриване е направено в хода на нормалното упражняване на тяхната работа, професия или задължения;

в) да насърчават или да принуждават друго лице, въз основа на вътрешна информация, да придобие или да се разпореди с контракти за физическа доставка на природен газ, търгувани на пазара на БЕТП, към които се отнася тази информация.

(2) Членовете на пазара на БЕТП подпомагат БЕТП АД в усилията за развитие и поддържане на прозрачен пазар на БЕТП.

(3) Членовете на пазара на БЕТП гарантират, че техните борсови агенти са достатъчно квалифицирани и че ще спазват Правилата и разпоредбите на пазара на БЕТП, включително този Кодекс за поведение.

(4) Разпоредбите на този раздел се прилагат за членовете на пазара на БЕТП и борсовите им агенти, които пряко или непряко изпълняват поръчките на своите клиенти на пазара на БЕТП.

(5) Членовете на пазара на БЕТП са длъжни да се отнасят към своите клиенти с необходимия професионализъм и лоялност и да разрешават възникналите конфликти, имайки предвид и интересите на клиента.

Чл. 36. (1) Всеки член на пазара на БЕТП е длъжен да предоставя услугите си във връзка с търговията с необходимите експертни знания, грижа и добросъвестност в интерес на своите клиенти по всяко време, да се стреми да избягва конфликт на интересите и да запознае предварително клиентите си в какво се изразява конфликтът на интереси и при какви обстоятелства ще се стигне до конфликт на интереси.

(2) Цялата информация, която членът на пазара на БЕТП предоставя на своите клиенти, трябва да бъде ясна, недвусмислена и непроменлива.

(3) По принцип всяко подаване на посреднически поръчки трябва да служи на интересите на клиента и трябва да има същия резултат, както ако Поръчката е била подадена на пазара на БЕТП директно от клиента.

Чл. 37. При изпълнение на посреднически поръчки членът на пазара на БЕТП трябва да гарантира, че поръчките на клиента се изпълняват на пазара на БЕТП незабавно, без да е налице приоритет към други посреднически поръчки или собствените интереси на членовете на пазара на БЕТП. Посредническите поръчки се изпълняват по реда на получаването им от члена на пазара на БЕТП или се препращат в съответствие с последователността, в която са получени. Интересите на всички участващи клиенти се запазват при комбиниране на посреднически поръчки, като не се допуска злоупотреба с информация във връзка с посреднически поръчки, които все още не са изпълнени.

Чл. 38. (1) Членовете на пазара на БЕТП и борсовите им агенти, които търгуват на пазара на БЕТП, са длъжни да спазват инструкциите и правилата на съответните надзорни органи, както и на БЕТП АД, и по-специално на Надзора на пазара на БЕТП.

(2) В случай че членовете на пазара на БЕТП и борсовите им агенти нарушават съществуващи разпоредби или не изпълняват инструкциите, достъпът им до системата за търговия може да бъде преустановен временно в съответствие с по-подробните разпоредби на Правилата на пазара на БЕТП или може да им бъде забранено да работят с поръчки на клиенти.

Чл. 39. (1) Съответните надзорни органи и Надзорът на пазара на БЕТП имат право да изискват информация и предоставяне на документи от всеки член на пазара на БЕТП и да извършват проверки, доколкото това е необходимо за изпълнението на техните задължения.

(2) Съответните надзорни органи и Надзорът на пазара могат да поискат информация и представяне на документи и сведения от лица, в случай че съществуват индикации, потвърждаващи предположението, че законови разпоредби или инструкции, приложими към търговията на пазара, са нарушени или има други оплаквания, които биха могли да повлияят на правилното извършване на търговията на пазара или изпълнението на сделките, търгувани на пазара на БЕТП, или установяването на цени.

Чл. 40. (1) В случай че член на пазара на БЕТП и/или борсов агент, упълномощен да търгува на пазара на БЕТП, нарушават съществуващите правила, не изпълняват инструкциите на БЕТП АД или искането за информация от Надзора на пазара или от съответния надзорен орган, достъпът им до системата за търговия може да бъде преустановен временно в съответствие с разпоредбите на Правилата на пазара на БЕТП.

(2) Тази разпоредба не изключва налагането на санкции, предвидени в други разпоредби.

Допълнителни разпоредби

Параграф единствен. В настоящите Правила се използват следните понятия:



БЕТП АД

 

Юридическо лице, което притежава лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката за организиране на борсов пазар на природен газ.

БЕТП Клиент

 

Софтуер за достъп до електронната платформа на БЕТП. Достъпът се осъществява посредством сървър на БЕТП.

Борсов агент

Лице, упълномощено да търгува от името на член на пазара на БЕТП.

Валидност

Срок, в който Поръчката се търгува.

Виртуална търговска точка (ВТТ)

Нефизическа точка, чрез която членовете на пазара на БЕТП могат да прехвърлят помежду си собствеността на природния газ.

Газов ден

Период от 24 часа, започващ в 7:00 ч. местно време (ИЕВ) в съответния ден.

Газов дериват

Финансов инструмент по смисъла на чл. 4, т. 5, 6 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти, когато този инструмент е свързан с природен газ.

Газопреносна мрежа за транзитен пренос

Българската национална газопреносна мрежа за транзитен пренос на природен газ от и до границите на България.

Ден

Календарен ден.

Ден на доставка

Газов ден, в който се извършва физическата доставка.

Ден на търговия

Ден на търговия, през който се подават поръчки от членовете и се осъществяват сделките на пазара на БЕТП.

Договор за членство

Договор между член на пазара на БЕТП и БЕТП АД, въз основата на който се регламентират отношенията между страните.

Доставка

Доставка (подаване към и изтегляне от мрежата) на природен газ в българската газопреносна система съгласно условията по сделката, сключена на БЕТП.

Доставчик на ликвидност

Лице, което има сключено споразумение с БЕТП АД за търсене и предлагане на количества природен газ с цел осигуряване на ликвидност на борсовия пазар на природен газ.

Електронна платформа

Автоматизирана онлайн система за осъществяване на търговията на пазара на БЕТП.

Кандидат

Юридическо лице, подало Заявление за членство на пазара на БЕТП.

Клиентска сделка

Сделка, която осигурява възможност на член на пазара на БЕТП да търгува с клиенти (трети страни), присъединени към газопреносна или газоразпределителна мрежа, и крайни снабдители, пряко присъединени към газопреносната мрежа.

Клиринг

Обезпечаване на процеса по сключване и изпълнение на сделка, осъществена на пазара на БЕТП.

Клирингов член

Член на пазара на БЕТП, сключил споразумение с Клиринговата къща.

Клирингова къща

Задължителен участник в процеса по сключване на сделките на пазара на БЕТП, обезпечаващ дейността по сетълмент и доставка.

Кодекс за поведение на БЕТП

Глава пета от Правилата на пазара на БЕТП, в която се определят правилата за поведение на пазара на БЕТП, които трябва да се спазват по всяко време от членовете на пазара на БЕТП и борсовите агенти.

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)

Национален енергиен регулаторен орган в Република България.

Комитет по организиран борсов пазар

Помощен орган на пазара на БЕТП, както е описано в Правилата на пазара на БЕТП, с консултативни функции.

Контракт/Стандартизиран контракт

Спецификация на продукта, която съдържа условията и параметрите на продукта съгласно Оперативните правила.

Надзор на пазара

Надзорен орган на БЕТП, както е описано в Правилата на пазара на БЕТП, чиито функции се изразяват в съблюдаване на стриктното спазване на Правилата на пазара на БЕТП за провеждане на търговия на пазара на БЕТП както по отношение на сключването на сделките, така и за поведението на членовете на пазара на БЕТП.

Насрещно съвпадане

Съвпадане на условията по две противоположни поръчки, което води до сключване на сделка.

Национална газопреносна мрежа

Българската национална газопреносна мрежа, на която се осъществява преносът на природен газ до клиенти, които са присъединени към мрежата, както и до изходните точки, част от газопреносната мрежа.

Оперативни правила на БЕТП

Глава четвърта от Правилата на пазара на БЕТП, в която са посочени спецификации на продуктите, правила за осъществяване на търговията, Тарифа на таксите и Правила за технически достъп.

Организиран борсов пазар на природен газ

Съвкупността от всички продукти, оперирани и администрирани на пазара на БЕТП, на който се сключват сделки с природен газ и газови деривати.

Пазар на БЕТП/БЕТП

БЕТП е електронна платформа за търговия на природен газ и газови деривати.

Пазарно съобщение

Документ, издаден от БЕТП АД, служещ за комуникация и уведомяване на членовете на пазара на БЕТП.

Поръчка

Електронен формуляр, с който членът на пазара на БЕТП отправя предложение за сключване на сделка съгласно Правилата на пазара на БЕТП.

Потребител

Всяко лице, оторизирано от БЕТП с потребителско име и парола за достъп до електронната платформа на БЕТП.

Правила за технически достъп

Правила, отнасящи се до конфигурацията, инсталирането и достъпа до електронната платформа за търговия на БЕТП.

Правила на пазара на БЕТП/Правила на БЕТП

Правилата за работа на организиран борсов пазар на БЕТП, одобрени от КЕВР, регулиращи дейността и организацията на дейността на пазара на БЕТП, включващи всички условия, при които БЕТП изпълнява своите задължения и на база на които членовете на пазара на БЕТП търгуват на пазара.

Работен ден

Календарен ден, който се счита за работен ден от Търговския календар на БЕТП.

Регистър на поръчки

Централен регистър в електронната платформа на БЕТП на подадените поръчки за покупка и продажба и класирането въз основа на приоритета им на изпълнение.

Ръководство за работа на потребителя с електронната платформа на БЕТП

Правила за достъп и ползване на електронната платформа за търговия на БЕТП от членове на пазара на БЕТП и борсови агенти.

Самостоятелна търговия

Самостоятелна търговия е налице, когато един и същи член на пазара на БЕТП представлява както купувача, така и продавача в една и съща сделка.

Сделка

Сделка, сключена на пазара на БЕТП, при условията, посочени в Правилата на пазара на БЕТП.

Сетълмент

Финансово уреждане на сделка, сключена на пазара на БЕТП, между Клиринговата къща и страните по сделката.

Тарифа за таксите

Списък на таксите и цените на услугите, които членовете на пазара на БЕТП дължат при осъществяване на дейността си на пазара на БЕТП.

Търговски календар

Търговският календар определя търговските дни и часове на пазара на БЕТП и се публикува с Пазарно съобщение на интернет страницата на БЕТП.

Търговски часове

Часовете за търговия на пазара на БЕТП, посочени в Търговския календар, публикуван на интернет страницата на БЕТП АД.

Участник, формиращ пазара

Лице, което има сключено споразумение с БЕТП АД за търсене и предлагане на количества природен газ с цел осигуряване на ликвидност на борсовия пазар на природен газ и за формиране на ценови сигнали.

Физическа точка на газопреносна мрежа

Входна или изходна точка от газопреносната мрежа, на която може да се доставя и приема природен газ.

Член на пазара на БЕТП

Юридическо лице, което е сключило Договор за членство на пазара на БЕТП и търгува на организирания борсов пазар на БЕТП.

ACER

Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори, чиято роля е за интеграция на пазара и хармонизиране на регулаторните рамки за постигане на целите на енергийната политика на ЕС.

ARIS

REMIT информационната система на ACER.

NC Bal

Регламент (ЕС ) № 312/2014 на Комисията за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи.

REMIT

Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар за търговия на едро с енергия.

REMIT IR

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014 на Комисията за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от REMIT.




Тези правила на основание чл. 21, ал. 1, т. 42 от Закона за енергетиката са одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране с решение по протокол № 256 от 9.08.2023 г., т. 2 и влизат в сила след обнародването им в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките