Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 72 от 22.VIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 ОТ 16 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И ЗА ПРИЕ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 ОТ 16 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И НА СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ (ДВ, БР. 26 ОТ 2016 Г.)

В сила от 22.08.2023 г.

Обн. ДВ. бр.72 от 22 Август 2023г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

"(2) За приоритетните професионални направления и за защитените специалности след мотивирано предложение на отрасловия министър министърът на образованието и науката може да предложи за утвърждаване по-голям брой на приемани за обучение студенти и докторанти от заявения по чл. 3, ал. 1 от съответното държавно висше училище въз основа на оценка на комисията по чл. 4, ал. 3 за необходимостта от такива специалисти на пазара на труда в съответствие със секторните политики и с Националната карта на висшето образование в Република България."

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите "след съгласуване с" се заменят с "по предложение на".

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите "Здравни грижи" се заменят с "Медицина" и думите "след съгласуване с министъра на здравеопазването" се заменят с "по предложение на министъра на здравеопазването, но в рамките на получените заявки по чл. 3, ал. 1".

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите "Национална сигурност" се поставя запетая, добавя се "но в рамките на получените заявки по чл. 3, ал. 1" и се поставя запетая.

§ 2. В приложение № 3 към чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нов ред 16:

"


16.

Ядрена химия - на ОКС "бакалавър"

4.2. Химически

науки"

2. Досегашните редове 16 - 23 стават съответно редове 17 - 24.

3. Създава се нов ред 25:

"25.

Подземно строителство - на ОКС "бакалавър"

5.7. Архитектура, строителство и геодезия"

4. Досегашните редове 24 - 27 стават съответно редове 26 - 29.

Заключителни разпоредби

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките