Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 72 от 22.VIII

РЕШЕНИЕ № 1976 ОТ 16 АВГУСТ 2023 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

РЕШЕНИЕ № 1976 ОТ 16 АВГУСТ 2023 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Издадено от Централната избирателна комисия

Обн. ДВ. бр.72 от 22 Август 2023г.

На основание чл. 48, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


РЕШИ:


Приема Правилник за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и на нейната администрация съгласно приложението.

Решението се обнародва в "Държавен вестник".


Приложение


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

(Отделен като самостоятелен акт)


Промени настройката на бисквитките