Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 73 от 25.VIII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 30.11.2015 Г. ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН (ДВ, БР. 94 ОТ 2015 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 30.11.2015 Г. ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН (ДВ, БР. 94 ОТ 2015 Г.)

В сила от 25.08.2023 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.73 от 25 Август 2023г.

§ 1. В приложение № 10 към чл. 12, ал. 2, т. 10 се правят следните изменения:

1. Ред "Общ годишен брой часове за раздел Б + раздел В, в т.ч. произв. практика" в раздел "Раздел Б - избираеми учебни часове + Раздел В - факултативни учебни часове" се изменя така:

"


Общ годишен брой часове за раздел Б + раздел В, в т.ч. произв. практика

408

60

408

60

396

36

1368

576

36

648

36

450

36

1782

972

36

812

46

1866

3648


"

2. Ред "Общо за раздел А + раздел Б + раздел В" се изменя така:

"


Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1386

1386

1422

4194

1368

1368

1368

4104

1368

1148

2516

6620

"

3. Раздел "Забележки" се изменя така:

"Забележки:

* Във всички класове задължителните учебни часове по учебните предмети музика и изобразително изкуство може да се използват за специализирана подготовка.

В рамките на целодневното обучение в спортните училища освен часовете, определени в горната таблица, за осъществяване на тренировъчния процес за всяка седмица допълнително се определят:

- 4 учебни часа за спортна подготовка за V, VI, VII, X, XI и XII клас;

- 2 учебни часа за спортна подготовка за VIII и IX клас;

- 2 учебни часа за активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания.

** Часовете, предвидени за придобиване на обща професионална подготовка, може да се разместват в класовете от средната степен за сметка на часовете, предвидени за придобиване на отраслова и/или специфична професионална подготовка, при запазване на общия брой учебни часове в раздели А и Б за всеки отделен клас.

*** Определените четири допълнителни учебни седмици за V и VI клас се разделят на две седмици за спортна подготовка с включени 24 учебни часа и две седмици за спортен лагер с включени 36 учебни часа.

Определените четири допълнителни учебни седмици за XII клас се разделят на две седмици за производствена практика с включени 10 учебни часа и две седмици за спортен лагер с включени 36 учебни часа."

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник" и се прилага за училищните учебни планове от учебната 2023 - 2024 година.

Промени настройката на бисквитките