Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 73 от 25.VIII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-1060 ОТ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И МАКСИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ СЛУЖЕБНИ ДЕЙНОСТИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МВР (ДВ, БР. 78 ОТ 2019 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-1060 ОТ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И МАКСИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ СЛУЖЕБНИ ДЕЙНОСТИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МВР (ДВ, БР. 78 ОТ 2019 Г.)

В сила от 01.09.2023 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.73 от 25 Август 2023г.

§ 1. В чл. 10, ал. 2, т. 9 се правят следните изменения:

1. В буква "а" думите "и Специализирано звено за подпомагане на разследването на престъпления по чл. 411а, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс" се заличават.

2. Буква "в" се изменя така:

"в) градовете Пловдив, Варна и Бургас - до 70 на сто, а за населените места на територията на област София - до 150 на сто;".

§ 2. Член 12 се изменя така:

"Чл. 12. На държавните служители, извършващи парашутна дейност петнадесет години, към първи декември на съответната календарна година и всяка следваща година, извършващи дейността, се изплаща допълнително възнаграждение в размер на две брутни заплати, включващи основното месечно възнаграждение и допълнително възнаграждение за продължителна служба."

Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2023 г.

Промени настройката на бисквитките