Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 74 от 29.VIII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 Г. В СЕКТОРА НА ПЧЕЛАРСТВОТО (ДВ, БР. 54 ОТ 2023

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 Г. В СЕКТОРА НА ПЧЕЛАРСТВОТО (ДВ, БР. 54 ОТ 2023 Г.)

В сила от 29.08.2023 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.74 от 29 Август 2023г.

§ 1. В чл. 62 в основния текст след думата "връщане" се добавя "по реда на чл. 73 от Закона за подпомагане на земеделските производители".

§ 2. В преходните и заключителните разпоредби, в § 2 се създава т. 3:

"3. Срокът за подаване на заявление за плащане по чл. 52, ал. 1 е до 30 септември."

§ 3. В приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, в т. IV "Инвестиции в материални и нематериални активи", т. 15 "Косачка с показатели за оценка", таблица "Вид "Моторни коси" се изменя така:

"Вид "Моторни коси"

Тип задвижване

Мощност/Работен обем на двигателя

Електрическо задвижване

от ел. мрежа 220 V

без ограничение на мощността

акумулаторна батерия

без ограничение на мощността

ДВГ

-

до 30 куб. см

до 40 куб. см

без ограничение на обема на двигателя

"

§ 4. В приложение № 4 към чл. 27, ал. 1 "Активи и оборудване, допустими за подпомагане по интервенция "Инвестиции в материални и нематериални активи" се правят следните изменения:

1. В "Група I" думите "От 10 до 50 броя" се заменят с "От 10 до 49 броя".

2. В "Група II" думите "От 51 до 150 броя" се заменят с "От 50 до 149 броя".

3. В "Група III" думите "Над 151 броя" се заменят с "От 150 и повече броя".

Заключителни разпоредби

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките