Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 74 от 29.VIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 24 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА ЗА 2023 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 24 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА ЗА 2023 Г.

В сила от 29.08.2023 г.

Обн. ДВ. бр.74 от 29 Август 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г. в размер 1 569 100 лв. за защита на правата на държавата като акционер в "Международен панаир Пловдив" - АД, в изпълнение на Решение № 471 на Министерския съвет от 2023 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г. по "Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност", бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост".

(2) Със сумата 263 756 лв. да се увеличат показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 3. Министърът на икономиката и индустрията да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2023 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на икономиката и индустрията.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките