Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 74 от 29.VIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 ОТ 25 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 ОТ 25 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Обн. ДВ. бр.74 от 29 Август 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г., бр. 89 от 2004 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 28 от 2016 г., бр. 19 от 2018 г., бр. 9 от 2020 г., бр. 2 от 2021 г. и бр. 41 и 62 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) С това постановление се определят условията и редът за осъществяване на образователна дейност на Република България спрямо чуждестранни граждани и лица без гражданство, които са от българска народност или от български произход и пребивават постоянно или обичайно на територията на друга държава, както и приемането на студенти, докторанти и специализанти по чл. 68, ал. 9 от Закона за висшето образование.";

б) в ал. 2 т. 3 се заличава;

в) създава се ал. 5:

"(5) Български произход по смисъла на това постановление се доказва по реда на чл. 3 от Закона за българите, живеещи извън Република България."

2. В чл. 3, ал. 2 след думата "работи" се добавя "и Изпълнителната агенция за българите в чужбина към министъра на външните работи".

3. В чл. 5а, ал. 7 след думата "Студентите" се добавя "и докторантите".

§ 2. В Постановление № 228 на Министерския съвет от 1997 г. за приемане на граждани на Република Северна Македония за студенти в държавните висши училища на Република България (обн., ДВ, бр. 42 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 72 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 5 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1 след думата "студенти" се добавя "и докторанти".

2. Член 2 се изменя така:

"Чл. 2. (1) Приемането на лицата по чл. 1 за обучение в държавните висши училища в Република България се организира и координира от Министерството на образованието и науката във взаимодействие с Министерството на външните работи и постоянната междуведомствена комисия по чл. 5а, ал. 1 от Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г., бр. 89 от 2004 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 28 от 2016 г., бр. 19 от 2018 г., бр. 9 от 2020 г., бр. 2 от 2021 г. и бр. 41 и 62 от 2022 г.).

(2) Организацията на приема на студентите и докторантите се определя ежегодно със заповед на министъра на образованието и науката въз основа на приложимите нормативни актове след съгласуване с постоянната междуведомствена комисия."

3. В чл. 3:

а) алинея 2 се отменя;

б) в ал. 3 думите "по реда на ал. 1 и 2" се заменят с "по реда на ал. 1".

4. Създава се чл. 3а:

"Чл. 3а. (1) Приемането на студенти на местата по чл. 3, ал. 1 се извършва чрез конкурс по документи или чрез един или няколко конкурсни изпита в зависимост от специалността, за която кандидатстват, които се провеждат от Министерството на образованието и науката.

(2) Приемането на докторанти на местата по чл. 3, ал. 1 се извършва чрез конкурс по документи.

(3) Класирането на кандидатите за докторанти се извършва от постоянната междуведомствена комисия по чл. 2, ал. 1 след съгласие от съответните висши училища.

(4) На приетите за студенти и за докторанти кандидати Министерството на образованието и науката издава удостоверение за записване във висшето училище."

5. В чл. 5 след думата "студентите" се добавя "и докторантите", а предлогът "от" се заменя с "ежегодно от държавния бюджет чрез".

Промени настройката на бисквитките