Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 1.IX

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 1.09.2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ (ДВ, БР. 74 ОТ 2016 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 1.09.2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ (ДВ, БР. 74 ОТ 2016 Г.)

В сила от 01.09.2023 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.75 от 1 Септември 2023г.

§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите "или модули" се заличават.

2. В ал. 3, в изречение първо след думата "писмено" се поставя запетая и се добавя "с изключение на учебния предмет физическо възпитание и спорт,".

3. Създава се нова ал. 4:

"(4) Текущото изпитване за установяване на входното равнище по учебния предмет физическо възпитание и спорт да се осъществява чрез практически изпитвания."

4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

5. Досегашната ал. 6 става ал. 7, като в нея думите "по ал. 5" се заменят с "по ал. 6".

§ 2. Член 12 се изменя така:

"Чл. 12. (1) Минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен срок е:

1. две текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с до два учебни часа включително седмично;

2. три текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен план над два часа седмично;

3. едно текущо изпитване по всеки модул от профилираната или професионалната подготовка.

(2) В минималния задължителен брой текущи изпитвания по ал. 1 се включва текущото изпитване по чл. 11, ал. 2."

§ 3. В глава втора, раздел II се създава чл. 21а:

"Чл. 21а. (1) За усвояване и затвърдяване на нови знания и за усъвършенстване на практически значими умения преподаващият учител може да поставя на учениците задачи за самостоятелното писмено изпълнение извън учебния час, като обемът им се определя в зависимост от урочните цели и възрастовите особености на учениците.

(2) В зависимост от обхвата поставените задачите за самостоятелно писмено изпълнение може да са за цялата паралелка, за отделна група ученици от паралелката или за отделен ученик.

(3) За целите на проектно-базираното обучение на учениците може да се възлагат изследователски задачи с по-продължителен срок за самостоятелно изпълнение или за работа в екип.

(4) Когато изпълнението на задачите по ал. 1 или по ал. 3 се проверява чрез индивидуално или групово изпитване, се поставя текуща оценка индивидуално за всеки ученик."

§ 4. В чл. 23, ал. 13 думите "по чл. 11, ал. 5" се заменят с "по чл. 11, ал. 6".

§ 5. В чл. 60 т. 7 се изменя така:

"7. в деня на оповестяване на индивидуалните резултати от националното външно оценяване определя условията и реда за запознаване в следващите три работни дни на ученика и неговите родители с оценената му изпитна работа."

§ 6. В чл. 90, ал. 1 в края на изречението се поставя запетая и се добавя "при които е необходимо ръчно засекретяване и разсекретяване".

§ 7. В чл. 95 т. 4 се изменя така:

"4. в деня на оповестяване на индивидуалните резултати от държавните зрелостни изпити определя условията и реда за запознаване на зрелостника в следващите три работни дни с оценената му изпитна работа срещу документ за самоличност."

§ 8. В чл. 55 в края на изречението се поставя запетая и се добавя "а изпитните работи на учениците на хартия, сканирани за целите на оценяването в електронна среда, в едномесечен срок от оповестяване на резултатите".

§ 9. В чл. 104 в края на изречението се поставя запетая и се добавя "а изпитните работи на зрелостниците на хартия, сканирани за целите на оценяването в електронна среда, в едномесечен срок от оповестяване на резултатите".

Заключителни разпоредби

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките