Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 1.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 ОТ 30 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 ОТ 30 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

В сила от 30.08.2023 г.

Обн. ДВ. бр.75 от 1 Септември 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики (обн., ДВ, бр. 41 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2015 г., бр. 19 и 55 от 2017 г., бр. 80 от 2018 г., бр. 87 от 2021 г. и бр. 27 от 2022 г.) в чл. 4, ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. заместник министър-председателят и министър на външните работи;".

§ 2. В Постановление № 86 на Министерския съвет от 2020 г. за създаване на Консултативен съвет за Европейската зелена сделка (обн., ДВ, бр. 40 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 36, 41, 62 и 85 от 2022 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 3, ал. 3 след думите "заместник министър-председател" се добавя "или министър".

2. В Правилника за организацията и дейността на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка - приложение към чл. 7 от Постановление № 86 на Министерския съвет от 2020 г., в чл. 3, ал. 3 след думите "заместник министър-председател" се добавя "или министър".

Заключителни разпоредби

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на приемането му от Министерския съвет.

Промени настройката на бисквитките