Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 1.IX

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2016 Г. ЗА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ДВ, БР. 80 ОТ 2016 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2016 Г. ЗА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ДВ, БР. 80 ОТ 2016 Г.)

В сила от 01.09.2023 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.75 от 1 Септември 2023г.

§ 1. В приложение № 5 към чл. 11, ал. 3 "Рамкови изисквания при организиране на часа на класа" в таблицата се правят следните изменения и допълнения:

1. На ред "Военно обучение и защита на родината" в колона "IX клас" числото "5" се заличава, а в колона "XI клас" се добавя числото "5".

2. На ред "ОБЩО" в колона "IX клас" числото "28" се заменя с числото "23", а в колона "XI клас" числото "21" се заменя с числото "26".

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките