Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 1.IX

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2017 Г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА (ДВ, БР. 34 ОТ 2017 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2017 Г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА (ДВ, БР. 34 ОТ 2017 Г.)

В сила от 01.09.2023 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.75 от 1 Септември 2023г.

§ 1. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4:

а) точка 2 се изменя така:

"2. експерти от съответното регионално управление на образованието - за държавните училища, държавните центрове за специална образователна подкрепа, Националния дворец на децата и Държавния логопедичен център, финансирани от Министерството на образованието и науката;"

б) създава се нова т. 4:

"4. експерти от съответното регионално управление на образованието и Министерството на младежта и спорта - за държавните спортни училища;"

в) досегашната т. 4 става т. 5.

2. В ал. 5 думите "по ал. 4, т. 1 и 2" се заменят с "по ал. 4, т. 1, 2 и 4", а думите "по ал. 4, т. 4" се заменят с "по ал. 4, т. 5".

3. Алинея 6 се изменя така:

"(6) Представителите на общинската администрация - в случаите по ал. 4, т. 1, на Министерството на младежта и спорта - в случаите по ал. 4, т. 4, и на регионалното управление на образованието - в случаите по ал. 4, т. 5, се определят по предложение съответно на кмета на общината, на министъра на младежта и спорта и на началника на регионалното управление на образованието."

§ 2. (В сила от 01.01.2023 г.) Приложение № 3 се изменя така:

"Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1


Минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти

Група

Длъжности

Минимална основна работна заплата от 1.01.2023 г.

Педагогически специалисти с функции по управлението на институциите

директор

2082 лв.

заместник-директор

1926 лв.

Педагогически специалисти

учител, възпитател, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, треньор по вид спорт, рехабилитатор на слуха и говора, ръководител на направление ИКТ

1709 лв.

старши учител, старши възпитател

1763 лв.

главен учител, главен възпитател

1831 лв.

 

"

Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник", с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 януари 2023 г.

Промени настройката на бисквитките