Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 1.IX

РЕШЕНИЕ № 578 ОТ 25 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА "БЛОК 1-26 ХАН ТЕРВЕЛ",

 

РЕШЕНИЕ № 578 ОТ 25 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА "БЛОК 1-26 ХАН ТЕРВЕЛ", РАЗПОЛОЖЕНА В ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНО МОРЕ, И ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЧРЕЗ КОНКУРС

Обн. ДВ. бр.75 от 1 Септември 2023г.

На основание чл. 5, т. 2, чл. 7, ал. 2, т. 8, чл. 23, ал. 1 и 2, чл. 23а, чл. 42, ал. 1, т. 1 и чл. 44, ал. 1 и 3 от Закона за подземните богатства и чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 2, т. 2 и чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси и търгове по Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 42 на Министерския съвет от 2023 г., и мотивирано предложение на министъра на енергетиката


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Открива производство за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта "Блок 1-26 Хан Тервел", разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, с размер 4032 кв. км, с координати на граничните точки от 1 до 7 съгласно приложението.

2. Уведомява, че предоставянето на разрешението по т. 1 ще се извърши чрез неприсъствен конкурс.

3. Определя срок на разрешението за търсене и проучване 5 години от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с право на продължение съгласно чл. 31, ал. 3 и 4 от Закона за подземните богатства (ЗПБ).

4. Срокът за закупуване на конкурсните книжа е до 17,30 ч. на 120-ия ден от обнародването на решението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

5. Срокът за подаване на заявленията за участие в конкурса е до 17,30 ч. на 140-ия ден от обнародването на решението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

6. Срокът за внасяне на предложенията по конкурсните книжа е до 17,30 ч. на 155-ия ден от обнародването на решението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

7. Определя цена на конкурсните книжа в размер 10 000 лв. Конкурсните книжа се получават в Министерството на енергетиката в определения по т. 4 срок, след представяне на платежно нареждане.

7.1. Сумата по т. 7 се превежда по банкова сметка на Министерството на енергетиката.

BIC код на БНБ за плащания в левове - BNBGBGSD,

SWIFT код на БНБ за плащания във валута - BNBGBGSF,

IBAN - BG94 BNBG 9661 3000 1421 01, БНБ - ЦУ.

7.2. В платежното нареждане следва да бъде записано: "За конкурсни книжа за площ "Блок 1-26 Хан Тервел", закупувани в полза на кандидата, чието наименование се посочва задължително на платежното нареждане.

7.3. Лицето, което получава конкурсните книжа, подписва декларация от името на кандидата за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в тях.

8. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на изискванията на чл. 23а, ал. 3, 4 и 5 от ЗПБ и за тях да не са налице основания за изключване по чл. 23, ал. 2 от ЗПБ.

9. Кандидатът - физическо или юридическо лице или техни обединения, следва да притежава необходимите за извършване на дейностите по търсене и проучване минимални финансови, технически и професионални възможности, както следва:

9.1. Минимални финансови възможности, които да осигуряват финансов ресурс, необходим за изпълнение на дейностите по разрешението. Кандидатът да е реализирал нетни приходи от продажби общо за последните 3 финансови години, в зависимост от датата, на която е учреден, не по-малко от 150 000 000 евро. Наличието на минимални финансови възможности се доказва чрез един или няколко от документите по чл. 23а, ал. 3 от ЗПБ.

9.2. Минимални технически възможности - наличие на активи за изпълнение на минималната работна програма - софтуер за интерпретация на събраните сеизмични данни. Наличието на минимални технически възможности се доказва чрез един или няколко от документите по чл. 23а, ал. 4 от ЗПБ.

9.3. Минимални професионални възможности - наличие на основен експертен състав, който да отговаря за извършването на дейностите по разрешението и който задължително да включва минимум три лица с квалификация на геолог, геофизик и сондажен инженер, всяко от които с професионален опит - трудов стаж по специалността минимум 3 години и участие в управлението или изпълнението най-малко на един проект за търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства - нефт и природен газ в дълбоководие (височина на водния стълб над 200 м), за последните пет години. Наличието на минимални професионални възможности се доказва чрез документите по чл. 23а, ал. 5 от ЗПБ.

9.4. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 9.1, 9.2 и 9.3 се прилагат към обединението като цяло.

9.5. За доказване на финансовите, техническите и професионалните възможности кандидатът може да ползва ресурсите на трето лице, когато докаже, че за третото лице не е налице основание за изключване по чл. 23, ал. 2 от ЗПБ, включително, че при изпълнение на дейностите по договора за търсене и проучване ще има на разположение ресурсите на третото лице.

10. Предложенията на кандидатите по конкурса се оценяват въз основа на предлаганите работни програми, средства за опазване на околната среда и бонуси, както е предвидено в конкурсните книжа.

11. Определя депозит за участие в конкурса в размер 15 000 лв., платим в срока по т. 5 по банковата сметка на Министерството на енергетиката по т. 7.1.

12. Депозитът на кандидат, недопуснат до участие в конкурса, се връща в 14-дневен срок от датата на влизане в сила на решението на конкурсната комисия за недопускането му.

13. Депозитът на участника, спечелил конкурса, се връща в 14-дневен срок след влизане в сила на договора, а на останалите участници - в 14-дневен срок след обнародването в "Държавен вестник" на решението на Министерския съвет за предоставяне на разрешение за търсене и проучване.

14. Заявленията за участие в конкурса и предложенията на кандидатите по конкурсните условия се подават в деловодството на Министерството на енергетиката на български език съгласно изискванията на чл. 47 от ЗПБ.

15. Конкурсните предложения се изготвят в съответствие с изискванията и условията, посочени в конкурсните книжа.

16. Конкурсът се провежда и когато има само един допуснат кандидат.

17. Оправомощава министъра на енергетиката:

17.1. Да изпрати решението за обнародване в "Официален вестник" на Европейския съюз.

17.2. Да организира и да проведе конкурса.

18. Решението да се обнародва в "Държавен вестник" и на електронната страница на Министерския съвет.

19. Решението може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от обнародването му в "Официален вестник" на Европейския съюз пред Върховния административен съд.

Приложение към т. 1


Координатен регистър

на граничните точки, описващи площта

"Блок 1-26 Хан Тервел"

Географски координати, система WGS84

Източна дължина

Северна ширина

1.

29°07'28.85"

42°48'47.00"

2.

30°34'10.00"

42°48'03.00"

3.

29°58'30.00"

42°33'27.00"

4.

29°49'36.00"

42°29'24.00"

5.

29°34'20.00"

42°26'24.00"

6.

29°20'45.00"

42°14'28.00"

7.

29°07'32.31"

42°11'22.71"

 


Промени настройката на бисквитките