Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 1.IX

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 46 ОТ 30.11.2001 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (ДВ, БР. 107 ОТ 2001 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 46 ОТ 30.11.2001 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (ДВ, БР. 107 ОТ 2001 Г.)

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.75 от 1 Септември 2023г.

Параграф единствен. В § 2 от заключителните разпоредби съюзът "и" пред думите "Делегирана директива (ЕС) 2020/1833" се заличава и се поставя запетая, а в края на изречението се добавя "и Делегирана директива (ЕС) 2022/2407 на Комисията от 20 септември 2022 г. за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед на адаптирането към научно-техническия прогрес (ОВ, L 317, 09/12/2022)".

Промени настройката на бисквитките