Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 1.IX

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2015 Г. ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА (ДВ, БР. 95 ОТ 2015 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2015 Г. ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА (ДВ, БР. 95 ОТ 2015 Г.)

В сила от 01.09.2023 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.75 от 1 Септември 2023г.

§ 1. В приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения в компонент български език:

1. В раздел "Степен на образование: основна, етап: прогимназиален", в подраздел "Области на компетентност, очаквани резултати от обучението (знания, умения и отношения) и връзката им с отделни ключови компетентности", във втора таблица, в област на компетентност "Комуникативни компетентности", в колона "Знания, умения и отношения. В резултат на обучението ученикът:", на ред "Създава в писмена форма:" думите "делова" и "анотация" се заличават.

2. В раздел "Степен на образование: средна, етап: първи гимназиален", в подраздел "Области на компетентност, очаквани резултати от обучението (знания, умения и отношения) и връзката им с отделни ключови компетентности", във втора таблица, в област на компетентност "Комуникативни компетентности", в колона "Знания, умения и отношения. В резултат на обучението ученикът:", на ред "Създава в писмена форма:" думите "делово писмо" се заличават.

§ 2. В приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 2 в раздел "Нива на владеене на чужд език по образователни етапи и степени в съответствие с общата европейска езикова рамка", подраздел "Средна степен на образование" букви "А. Първи гимназиален етап" и "Б. Втори гимназиален етап" се изменят така:

"А. Първи гимназиален етап

При завършване на първия гимназиален етап от средната степен на образование (Х клас) се очаква учениците да владеят два чужди езика на следните нива:

1. За училища с интензивно изучаване на чужд език:

1.1. Интензивно изучаван в VІІІ клас чужд език - на ниво В1

1.2. Чужд език, чието изучаване започва в ІХ клас - на ниво А1

2. За училища без разширено и без интензивно изучаване на чужд език:

2.1. Чужд език, чието изучаване започва в VІІІ клас - на ниво А2

2.2. Чужд език, чието изучаване започва в ІХ клас - на ниво А1

3. За училища с разширено изучаване на чужд език:

3.1. Разширено изучаван в VІІІ клас чужд език - на ниво В1.1

3.2. Чужд език, чието изучаване започва в ІХ клас - на ниво А1."

"Б. Втори гимназиален етап

При завършване на втория гимназиален етап на средната степен на образование (ХІІ клас) се очаква учениците да владеят два чужди езика на следните нива:

1. За училища с интензивно изучаване на чужд език:

1.1. Интензивно изучаван в VІІІ клас чужд език - на ниво В2.1

1.2. Чужд език, чието изучаване започва в IХ клас - на ниво А2

2. За училища без разширено и без интензивно изучаване на чужд език:

2.1. Чужд език, чието изучаване започва в VІІІ клас - на ниво В1.1

2.2. Чужд език, чието изучаване започва в ІХ клас - на ниво А2

3. За училища с разширено изучаване на чужд език:

3.1. Разширено изучаван в VІІІ клас чужд език - на ниво В1

3.2. Чужд език, чието изучаване започва в ІХ клас - на ниво А2."

§ 3. В приложение № 6 към чл. 6, ал. 1, т. 6 в раздел "Области на компетентност, очаквани резултати от обучението (знания, умения и отношения) и връзката им с отделни ключови компетентности", във втора таблица, в област на компетентност "Алгоритми и структури от данни", редове "Структурира данни в едномерен масив" и "Чете и записва данни в текстов файл" се заличават.

§ 4. В приложение № 10 към чл. 6, ал. 1, т. 10 се правят следните изменения:

1. В раздел "Степен на образование: основна, етап: прогимназиален", в подраздел "Области на компетентност, очаквани резултати от обучението (знания, умения и отношения) и връзката им с отделни ключови компетентности", във втора таблица, в колона "Знания, умения и отношения. В резултат на обучението ученикът:", в област на компетентност:

а) "География на природата":

аа) в първо изречение думите "природните компоненти" се заменят с "релефа, климата, водите, почвите, растителността и животинския свят на Земята";

аб) в трето изречение думите "природните компоненти" се заменят с "релефа, климата, водите, почвите, растителността и животинския свят";

б) "География на България" във второ изречение думите "природните компоненти" се заменят с "релефа, климата, водите, почвите, растителността и животинския свят";

в) "Географска информация":

ва) в трето изречение думата "способи" се заменя с "начини";

вб) в пето изречение думите "Идентифицира и" се заличават.

2. В раздел "Степен на образование: средна, етап: първи гимназиален":

а) в подраздел "Специфични цели на обучението по предмета в съответния етап" навсякъде думите "стопанството" и "стопанство" се заменят съответно с "икономиката" и "икономика";

б) в подраздел "Области на компетентност, очаквани резултати от обучението (знания, умения и отношения) и връзката им с отделни ключови компетентности":

ба) в колона "Област на компетентност" думите "География на обществото и стопанството" се заменят със "Социално-икономическа география", а в колона "Знания, умения и отношения. В резултат на обучението ученикът:" на същата област на компетентност думите "световното стопанство и териториалното му разположение" се заменят със "световната икономика и териториалното ѝ разположение", както и думите "Характеризира по алгоритъм структурата и териториалната организация на стопанството" се заменят с "Характеризира структурата и териториалната организация на икономиката";

бб) в област на компетентност "География на регионите и на страните", в колона "Знания, умения и отношения. В резултат на обучението ученикът:" думата "по алгоритъм" се заличава, а думите "стопанския облик на страни, типични представителки на региони в света" се заменят с "икономическия облик на страни, представителки на региони в света";

бв) в област на компетентност "География на България", в колона "Знания, умения и отношения. В резултат на обучението ученикът:" думите "стопанството в" се заменят с "икономиката на", а думите "Характеризира социално-икономически райони на планиране в България по алгоритъм" се заменят с "Характеризира райони в България".

§ 5. Приложение № 21 към чл. 6, ал. 1, т. 21 се изменя така:

"Приложение № 21 към чл. 6, ал. 1, т. 21


ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: НАЧАЛЕН

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП

Познаване на основни термини за изпълнение на физическите упражнения и разбиране на връзката между тях за прилагане в игровата дейност

Усъвършенстване на основните естествено-приложни двигателни действия

Достигане на определено равнище на основните двигателни качества в съответствие със сензитивните периоди на възрастта

Придобиване на способности за адаптация към изменящите се условия на природната и на социалната среда чрез целенасочена двигателна дейност в подкрепа на устойчивото развитие

Придобиване на положително отношение към спортните дейности като условие за формиране на траен интерес за занимания с физически упражнения и спорт през целия живот и участие в училищни състезания и първенства

Изисква се овладяване на съдържанието на трите задължителни области на учебно съдържание и най-малко на един спорт или на една двигателно- познавателна дейност от избираемите области на учебно съдържание.

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта

на природните науки и на технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

 

Област на
компетентност

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Лека атлетика

Прилага основни умения и навици, свързани с бягане, скачане и хвърляне, и ги прилага в състезателни условия и игри.

Притежава необходимото равнище на физическа дееспособност.

-------------

Изпълнява ходене и бягане, скачане, хвърляне и тласкане с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

 

 

Х

 

Х

 

 

 

Х

Гимнастика

Демонстрира приложни двигателни умения и навици. Изпълнява упражнения от основната и спортната гимнастика.

Изпълнява народни хора и танци.

-------------

Прилага упражнения и индивидуални комплекси и комбинации с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

 

 

 

 

Х

 

Х

Х

Х

Спортни игри

Използва основни технически действия с топка: водене, подаване, ловене (спиране), стрелба, удар от подвижните, спортно-подготвителните игри и ги прилага в спортните игри баскетбол, хандбал и футбол.

-------------

Изпълнява основни технически действия с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

 

Х

 

 

Х

Х

Х

 

Х

ИЗБИРАЕМИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Плуване, водни

спортове

Разпознава опасности около и във водна среда. Прилага умения за самопомощ и помощ във водна среда.

Изпълнява и прилага елементите от техниката на плувните стилове кроул и гръбен кроул.

-------------

Изпълнява упражнения и комбинации от тях във водна среда с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

 

 

Х

 

Х

 

Х

Х

Х

Туризъм, ориентиране, зимни спортове

Възпроизвежда и прилага мерки за опазване на природата.

Придвижва се в група по разнообразен терен в пресечена местност с различен наклон, ориентира се в местността.

-------------

Изпълнява елементи от планинска техника с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Х

 

 

 

Х

 

Х

 

Х

Ракетни спортове

Познава и изпълнява удари и сервис, специфични за бадминтона, тениса на маса или тениса.

Използва и прилага изучените елементи и действия в щафетни и спортно-подготвителни игри.

-------------

Изпълнява придвижвания, основни хватове и удари, свързани с ракетните спортове, с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

 

Х

 

 

Х

Х

Х

 

Х

 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: ПРОГИМНАЗИАЛЕН

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Познаване на основни понятия и правила за изпълнение на двигателни задачи и разбиране на значението на физическите упражнения за здравословния начин на живот

Придобиване на способности за адаптация към изменящите се условия на природната и на социалната среда чрез целенасочена двигателна дейност в подкрепа на устойчивото развитие

Повишаване на индивидуалната двигателна подготовка и обогатяване на двигателния опит с общоразвиващи и специални физически упражнения, технически умения и упражнения, както и с изправителен характер

Достигане на определено равнище на основните двигателни качества в съответствие със сензитивните периоди на възрастта

Придобиване на знания, двигателни умения и навици за постигане на двигателно-познавателна и техническа подготвеност по вид спорт/спортна дисциплина

Изисква се овладяване на съдържанието на трите задължителни области на учебно съдържание (лека атлетика, гимнастика и най-малко на два отборни спорта от област спортни игри). От избираемите области на учебно съдържание се изисква овладяването най-малко на един спорт или на една двигателно- познавателна дейност .

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

 

Област на
компетентност

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Лека атлетика

Прилага основите на техниката на бягане на къси и средни разстояния, щафета, скок на дължина и на височина, както и техниката на хвърляне на малка плътна топка или тласкане на плътна топка. Притежава необходимото за възрастта равнище на физическа дееспособност.

-------------

Изпълнява техниката на ходене и бягане, скачане, хвърляне и тласкане на топка с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските

класификации.

 

 

Х

 

Х

Х

Х

 

Х

Гимнастика

Изпълнява упражнения от основната и спортната гимнастика, художествената гимнастика или акробатиката, аеробиката.

Изпълнява народни хора и танци.

Прилага танцови комбинации и импровизации.

-------------

Изпълнява упражнения и индивидуални комплекси и комбинации с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

 

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х

Спортни игри

Прилага основни технически елементи от спортните игри (баскетбол, хандбал, волейбол, футбол).

Прилага изучените технически елементи в групови взаимодействия.

-------------

Изпълнява технически действия с топка с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските

класификации.

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

ИЗБИРАЕМИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Плуване, водни спортове

Прилага плуване в комбинация от изучените плувни стилове. Прилага основите на техниката на гребане.

Прилага основни умения за оказване на помощ във водна среда.

-------------

Изпълнява упражнения и комбинации във водна среда с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

 

 

Х

 

Х

Х

Х

 

Х

Туризъм, ориентиране, зимни спортове

Познава и използва основни елементи от ски техника.

Прилага основна планинска техника (придвижване, катерене и бивакуване). Ориентира се в непозната местност с компас и топографска карта. Знае и прилага мерки за опазване на природата.

-------------

Изпълнява елементи от планинската техника, ориентиране или ски техника с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

Ракетни спортове

Прилага основни елементи от техниката на бадминтон.

Прилага основни елементи от техниката на тенис на маса.

Прилага основни елементи от техниката на тенис.

-------------

Изпълнява елементи от техниката на ракетните спортове с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Бойни спортове

Изпълнява основни елементи от техниката на борба или карате-до.

Прилага основни елементи за самозащита.

-------------

Изпълнява елементи от техниката на бойни спортове с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

 

 

Х

 

Х

Х

Х

 

Х

Фитнес гимнастически дисциплини

Изпълнява движения и упражнения от каланетика, тае бо аеробика или силови упражнения без, на и с уред.

Свързва в комплекси изучените техники.

-------------

Изпълнява движения и упражнения от фитнес гимнастически дисциплини, свързани в отделни комплекси с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

 

 

Х

 

Х

Х

Х

 

Х

Шахмат

Разпознава и използва базовите тактически идеи и прийоми в шахмата, основните принципи на игра в ендшпила и мителшпила. Използва базови схеми за игра в мителшпила.

-------------

Познава основни комбинации с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

 

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА

ЕТАП: ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Познаване ролята и значението на дейности и норми на физическото възпитание и спорта и ролята им за формирането на здравословен начин на живот

Формиране на спортен стил на живот и избор на подходящ вид двигателна дейност за самоусъвършенстване

Разширяване на двигателния опит чрез използване на съвременни системи от упражнения на физическо възпитание с оздравителна, спортна и приложно ориентирана насоченост

Притежаване на спортна образованост и специална физическа подготовка

Изисква се овладяване на съдържанието на две задължителни области на учебно съдържание и най-малко на един спорт или на една двигателно-познавателна дейност от избираемите области на учебно съдържание.

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

 

Област на
компетентност

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Лека атлетика

Прилага техника и тактика на бягане (къси и средни разстояния), на щафетното бягане, на скокове във вертикалната равнина и троен скок, техника на тласкане на плътна топка и мятане на плътна топка с дръжка.

Притежава необходимото за възрастта равнище на физическа дееспособност.

-------------

Прилага елементи на бягане, скачане, хвърляне или тласкане с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според

медицинските класификации.

 

 

Х

 

Х

Х

Х

 

Х

Гимнастика

Изпълнява гимнастически упражнения от спортната гимнастика, акробатиката и аеробиката.

Съставя и изпълнява съчетания на земя.

Изпълнява народни хора и танци.

Участва в творчески танцови комбинации.

-------------

Изпълнява упражнения и индивидуални комплекси и комбинации с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

 

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х

Спортни игри

Прилага техника и тактика на две от спортните игри (баскетбол, хандбал, волейбол, футбол). Прилага и участва в групови и отборни взаимодействия в нападение и защита.

-------------

Прилага индивидуални технически и тактически действия и групови взаимодействия с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

ИЗБИРАЕМИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Плуване, водни спортове

Прилага техника и тактика на различни плувни стилове.

Техника и тактика на гребане.

Владее водноспасителен минимум.

-------------

Прилага упражнения и комбинации във водна среда с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

 

 

Х

 

Х

Х

Х

 

Х

Туризъм, ориентиране, зимни спортове

Прилага планинска техника и тактика. Катерене. Ориентиране. Анализира здравословно състояние и прилага правилата за първа долекарска помощ и транспортиране на пострадал.

Прилага алпийска ски техника и тактика. Сноуборд. Познава и използва правилата за опазване на природната среда.

-------------

Прилага елементи от планинска, ски или сноуборд техника с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х

Ракетни спортове

Прилага техника и тактика на бадминтон.

Прилага техника и тактика на тенис на маса.

Прилага техника и тактика на тенис.

-------------

Прилага елементи от техниката и тактиката на един от ракетните спортове с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Бойни спортове

Прилага техника и тактика на борба, джудо, карате-до или таекуон-до.

-------------

Прилага елементи от техниката на един от бойните спортове с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според

медицинските класификации.

 

 

Х

 

Х

Х

Х

 

Х

Фитнес гимнастически дисциплини

Изпълнява движения и упражнения от стречинг, фитбол, степ аеробика или стрийт фитнес и калистеника.

Свързва в комплекси изучените техники.

-------------

Изпълнява движения и упражнения от фитнес гимнастически дисциплини, свързани в отделни комплекси, с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

 

 

Х

 

Х

Х

Х

 

Х

Шахмат

Използва основните критерии за оценка на позицията и прави анализ на зададена позиция.

Стратегическо мислене в шахмата.

Съставя план въз основа на анализ на позицията.

-------------

Съставя план и изпълнява комбинации в шахмата с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

 

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА

ЕТАП: ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ВЪВ ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

• Притежаване на спортносъстезателна образованост по вид спорт и оценяване на собствения двигателен опит

• Разкриване на зависимости и тенденции за самоусъвършенстване на теоретическата, физическата, технико-тактическата и психическата подготовка и анализиране на постигнатите резултати

• Подбиране на целесъобразна двигателна активност за поддържане на здравословния, социалния и професионалния статус през целия живот

Изисква се овладяване на съдържанието на една задължителна област на учебно съдържание и най-малко на един спорт или на една двигателно-познавателна дейност от избираемите области на учебно съдържание.

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ВРЪЗКА С КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

 

Област на
компетентност

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението си ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Лека атлетика

Прилага спортна техника и тактика на избрана дисциплина от групи бягания, скокове и хвърляния.

Притежава необходимото за възрастта равнище на физическа дееспособност.

-------------

Прилага техника на бягане, скачане и хвърляне с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

 

 

Х

 

Х

Х

Х

 

Х

Гимнастика

Съставя и изпълнява гимнастическо съчетание и акробатично съчетание. Изпълнява комплекси от аеробиката. Създава и изпълнява творческа танцова композиция.

-------------

Съставя и изпълнява творческа композиция от упражнения с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските

класификации.

 

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х

Спортни игри

Прилага спортна техника и тактика на две от спортните игри (баскетбол, хандбал, волейбол, футбол), участва в групови и отборни взаимодействия в нападение, защита и съдийства.

-------------

Прилага индивидуални технически и тактически действия и групови или отборни взаимодействия с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

ИЗБИРАЕМИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Туризъм, ориентиране, зимни спортове

Прилага спортна техника и тактика на ски алпийски дисциплини, сноуборд. Изкачване. Катерене. Ориентиране.

Оказва помощ при планинско спасяване.

-------------

Прилага елементи от планинска, ски или сноуборд техника с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Ракетни спортове

Прилага спортна техника и тактика на бадминтон.

Прилага спортна техника и тактика на тенис на маса.

Прилага спортна техника и тактика на тенис.

-------------

Прилага елементи от спортната техника и тактика на един от ракетните спортове с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Бойни спортове

Прилага спортна техника и тактика на борба, джудо, карате-до или таекуон-до.

-------------

Прилага индивидуална техника и тактика на един от бойните спортове с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

 

 

Х

 

Х

Х

Х

 

Х

Фитнес гимнастически дисциплини

Изпълнява основни движения и упражнения от латино танцова аеробика (зумба), паркур или стрийт фитнес и калистеника. Свързва в комплекси изучените техники.

-------------

Изпълнява движения и упражнения от фитнес гимнастически дисциплини с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

 

 

Х

 

Х

Х

Х

 

Х

Шахмат

Проявява стратегическо мислене.

Пресмята двуходови и триходови комбинации. Анализира случайно избрани позиции и планира развоя на партията.

-------------

Тактика и стратегия в шахмата.

Прилага комбинации и етично поведение в шахматната игра с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

 

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

§ 6. В приложение № 27 към чл. 11, т. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел ІІІ "Учебно съдържание" думите "География на обществото и стопанството" се заменят със "Социално-икономическа география".

2. Раздел IV "Оценявани компетентности" се изменя така:

"ІV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

• Характеризира Земята като планета.

• Доказва с примери кълбовидната форма и движенията на Земята.

• Прави изводи за влиянието на формата на Земята и движенията ѝ върху протичащите явления и процеси в природата и живота на човека.

• Обяснява особеностите на природните компоненти и връзките между тях.

• Описва и разпознава природните зони на Земята.

• Определя значението на природните компоненти и природните зони като среда за живот и условие за труд.

• Характеризира геосферите и природните комплекси.

• Оценява природноресурсния потенциал на Земята.

• Дефинира идеята за устойчиво развитие и обяснява глобални проблеми.

• Обяснява промените в съвременната политическа карта, причините за тях и основните форми на политическа организация на обществото.

• Анализира населението на света по основни демографски показатели; коментира проблеми на демографското и социалното развитие.

• Класифицира селищата по различни признаци; обяснява същността, формите и коментира последиците от урбанизацията.

• Обяснява влиянието на факторите за развитие на световната икономика и териториалното ѝ разположение; знае основните белези и механизми на пазарната икономика и показатели за икономическо развитие.

• Характеризира структурата и териториалната организация на икономиката.

• Отговаря на географски въпрос, свързан с проблемите и съвременните тенденции в развитието на икономиката на глобално и регионално ниво.

• Решава географски казуси, свързани с местоустановяване на промишлено производство.

• Решава географски казуси, свързани с транспорта.

• Описва регионалната подялба на света и определя географското положение на съответните региони.

• Познава политическите промени в континентите; познава дейността на международни и регионални организации и оценява значението им.

• Характеризира специфични особености на регионите в света.

• Разпознава уникалното в природния, демографския и икономическия облик на страни, представителки на региони в света.

• Характеризира географското положение и границите на континентите и избрани страни.

• Характеризира особеностите на природноресурсния потенциал на региона и избрани страни.

• Оценява географското положение и границите на България.

• Характеризира природните компоненти, природните области в България и оценява техните ресурси.

• Оценява демографската ситуация в България по основни демографски показатели.

• Характеризира типове селища в България.

• Познава държавното устройство и управление в България.

• Характеризира икономиката на България.

• Характеризира райони в България.

• Разпознава и използва елементи на географската карта и глобуса.

• Разпознава видове географски карти и основни начини за картографиране.

• Използва и анализира географска информация от различни източници (карта, текст, различни графични изображения, статистически данни).

• Идентифицира и изразява мнение за географски проблем(и) на базата на подбрана географска информация.

• Решава географски казуси и аргументира решения, свързани с териториалната структура и локализацията на икономически дейности от първичен, вторичен и третичен сектор.

• Отговаря на географски въпрос, свързан с проблемите на населението, селищата и селищната мрежа, растениевъдството и/или животновъдството, енергетиката и/или химическата промишленост, леката промишленост и/или хранително-вкусовата промишленост, транспорта и/или туризма на България.

• Отговаря на географски въпрос за район от ниво 2 от територията на България."

3. В раздел V "Формат на изпита" думите "проблемен въпрос" се заменят с "географски въпрос".

Заключителни разпоредби

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките