Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 76 от 5.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 31 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 31 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.

Обн. ДВ. бр.76 от 5 Септември 2023г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. на обща стойност 81 006 932 лв. съгласно приложение № 1, разпределени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет и бюджетите на общините и по дейности.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г.

Чл. 2. (1) Със сумата 9 566 857 лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 209 009 лв., по пореден № 1 от приложение № 1 да се увеличат разходите по функционална област "Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми", бюджетна програма "Избори и национални референдуми", по бюджета на Централната избирателна комисия за 2023 г.

(2) Със сумата 9 357 848 лв. да се увеличат показателите по чл. 45, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 3. (1) Със сумата 5 617 924 лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 3 142 317 лв., по пореден № 2 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2023 г., както следва:

1. по "Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България", бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" - 5 239 851 лв., от които по показател "Персонал" - 3 134 910 лв., в т.ч. за възнаграждения и осигурителни вноски върху тях на членовете на районните избирателни комисии;

2. по бюджетна програма "Администрация" - 378 073 лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 7407 лв.

(2) Със сумата 2 475 577 лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

(3) По бюджета на Министерския съвет за 2023 г. да се създадат администрирани разходни параграфи, както следва:

1. по "Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България", бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" - администриран разходен параграф "Подготовка и произвеждане на избори" - 5 239 851 лв.;

2. по бюджетна програма "Администрация" - администриран разходен параграф "Подготовка и произвеждане на избори" - 378 073 лв.

Чл. 4. (1) Средствата в размер на 43 767 087 лв. по пореден № 3 от приложение № 1 се предоставят по бюджетите на общините за 2023 г. като трансфери за други целеви разходи.

(2) Трансферите за организационно-техническа подготовка на изборите в общ размер 29 567 087 лв. по пореден № 3.1 от приложение № 1 се разпределят по бюджетите на общините за 2023 г., както следва:

1. 29 447 900 лв. - съгласно приложение № 2, като са предоставени на общините в изпълнение на чл. 3, ал. 2 от Постановление № 20 на Министерския съвет от 2023 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (ДВ, бр. 14 от 2023 г.);

2. 119 187 лв. - съгласно приложение № 3, като се предоставят по бюджетите на общините не по-късно от 2 септември 2023 г.

(3) Трансферите за организационно-техническа подготовка на изборите в размер на 14 200 000 лв. по пореден № 3.2 от приложение № 1 се разпределят по бюджетите на общините за 2023 г. съгласно приложение № 4, като са предоставени на общините в изпълнение на чл. 3, ал. 3 от Постановление № 20 на Министерския съвет от 2023 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

(4) Когато предоставените средства по бюджета на общината по ал. 1 са в по-голям размер от действително извършените разходи, остатъкът се възстановява в държавния бюджет в срок до 28 септември 2023 г.

Чл. 5. (1) Със сумата 1 578 662 лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 1 237 860 лв., по пореден № 4 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2023 г., бюджетна програма "Ефективна администрация и координация".

(2) Със сумата 340 802 лв. да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 6. (1) Със сумата 12 850 000 лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 11 430 000 лв., по пореден № 5 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2023 г., както следва:

1. по "Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред", бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" - 11 513 500 лв., от които по показател "Персонал" - 10 262 800 лв.;

2. по "Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации", бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации" - 1 336 500 лв., от които по показател "Персонал" - 1 167 200 лв.

(2) Със сумата 1 420 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 7. (1) Със сумата 5 285 699 лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 1 835 245 лв., по пореден № 6 от приложение № 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация", бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дейността на Централно управление на МВнР" - 1 477 982 лв., от които по показател "Персонал" - 431 303 лв., и бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дейността на задграничните представителства" - 3 807 717 лв., от които по показател "Персонал" - 1 403 942 лв., по бюджета на Министерството на външните работи за 2023 г.

(2) Със сумата 3 450 454 лв. да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 8. Със сумата 59 442 лв. по пореден № 7 от приложение № 1 да се увеличат разходите за персонал по "Политика в областта на правосъдието", бюджетна програма "Охрана на съдебната власт", по бюджета на Министерството на правосъдието за 2023 г.

Чл. 9. (1) Със сумата 32 837 лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 3723 лв., по пореден № 8 от приложение № 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Училищно образование" - 28 814 лв., и бюджетна програма "Администрация" - 4023 лв., от които по показател "Персонал" - 3723 лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.

(2) Със сумата 29 114 лв. да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 10. (1) Със сумата 93 456 лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 59 538 лв., по пореден № 9 от приложение № 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност", бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа на развитието на икономиката", по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г.

(2) Със сумата 33 918 лв. да се увеличат показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 11. Със сумата 800 000 лв. по пореден № 10, сумата 1 100 000 лв. по пореден № 11 и сумата 200 000 лв. по пореден № 12 от приложение № 1 да се увеличат бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, съответно с бюджетите на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция за 2023 г.

Чл. 12. (1) Със сумата 45 000 лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 21 100 лв., по пореден № 13 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Съвета за електронни медии за 2023 г. по функционална област "Регулиране на медийните услуги и на услуги на платформи за споделяне на видеоклипове", бюджетна програма "Надзор, лицензионни, регистрационни и правни режими".

(2) Със сумата 23 900 лв. да се увеличат показателите по чл. 38, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 13. (1) Със сумата 9968 лв. по пореден № 14 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Сметната палата за 2023 г. по функционална област "Контрол по изпълнението на бюджета и управлението на публичните средства и дейности", бюджетна програма "Независим, ефективен и ефикасен одит, подпомагащ доброто управление и отчетността на публичните средства и дейности".

(2) Със сумата 9968 лв. да се увеличат показателите по чл. 4, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 14. Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 1 (без общините) да извършат съответните промени по бюджетите си за 2023 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 15. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1, ал. 2 промени по централния бюджет за 2023 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2023 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс и чл. 6 от Постановление № 20 на Министерския съвет от 2023 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. и чл. 75, ал. 1 и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 1 и на кметовете на общини.


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

на разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 

№ по ред

 Разходи по бюджети и по дейности

Сума

(в лв.)

1

2

3

1.

Разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:

9 566 857

1.1.

За възнаграждения, включително осигурителни вноски на заетите по трудови и граждански договори

209 009

1.2.

За материално-техническо осигуряване на изборния процес, включително за отпечатване на хартиените бюлетини за гласуване, за компютърна обработка на данните от гласуването и за издаване на бюлетин с резултатите от изборите, за разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване

8 825 427

1.3.

Разходи за медийни пакети, които ще се заплащат от ЦИК на партиите, коалициите и инициативните комитети

532 421

2.

Разходи по бюджета на Министерския съвет за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:

5 617 924

2.1.

За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на районните избирателни комисии

2 537 803

2.2.

За логистично осигуряване на изборния процес от администрацията на Министерския съвет и областните администрации

3 080 121

3.

Трансфери по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:

43 767 087

3.1.

За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на секционните избирателни комисии

29 567 087

3.2.

За логистично осигуряване на изборния процес

14 200 000

4.

Разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

1 578 662

5.

Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи

12 850 000

6.

Разходи по бюджета на Министерството на външните работи

5 285 699

7.

Разходи по бюджета на Министерството на правосъдието

59 442

8.

Разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката

32 837

9.

Разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията

93 456

10.

Разходи на Българското национално радио

800 000

11.

Разходи на Българската национална телевизия

1 100 000

12.

Разходи на Българската телеграфна агенция

200 000

13.

Разходи по бюджета на Съвета за електронни медии

45 000

14.

Разходи по бюджета на Сметната палата

9 968

 Общо

81 006 932Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2, т. 1


Разпределение на трансферите за организационно-техническа подготовка на изборите, предоставени на общините в изпълнение на чл. 3, ал. 2 от Постановление № 20 на Министерския съвет от 2023 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 

Код по ЕБК

Община

Сума
(в лв.)

1

2

3

5101

Банско

58 334

5102

Белица

48 266

5103

Благоевград

360 590

5104

Гоце Делчев

113 396

5105

Гърмен

58 853

5106

Кресна

26 002

5107

Петрич

225 861

5108

Разлог

74 161

5109

Сандански

171 111

5110

Сатовча

64 146

5111

Симитли

69 493

5112

Струмяни

37 213

5113

Хаджидимово

45 360

5114

Якоруда

39 807

5201

Айтос

128 032

5202

Бургас

875 712

5203

Камено

48 838

5204

Карнобат

135 926

5205

Малко Търново

32 439

5206

Несебър

89 941

5207

Поморие

123 677

5208

Приморско

23 820

5209

Руен

131 298

5210

Созопол

51 431

5211

Средец

88 698

5212

Сунгурларе

70 636

5213

Царево

47 800

5301

Аврен

39 860

5302

Аксаково

89 682

5303

Белослав

37 107

5304

Бяла

17 024

5305

Варна

1 062 484

5306

Ветрино

29 220

5307

Вълчи дол

58 440

5308

Девня

28 076

5309

Долни чифлик

74 786

5310

Дългопол

66 846

5311

Провадия

111 427

5312

Суворово

32 904

5401

Велико Търново

348 553

5402

Горна Оряховица

175 361

5403

Елена

57 350

5404

Златарица

30 829

5405

Лясковец

45 047

5406

Павликени

102 915

5407

Полски Тръмбеш

56 984

5408

Свищов

134 882

5409

Стражица

59 943

5410

Сухиндол

23 355

5501

Белоградчик

45 154

5502

Бойница

10 640

5503

Брегово

34 567

5504

Видин

313 933

5505

Грамада

20 189

5506

Димово

59 531

5507

Кула

32 386

5508

Макреш

17 024

5509

Ново село

19 152

5510

Ружинци

29 739

5511

Чупрене

21 280

5601

Борован

34 979

5602

Бяла Слатина

111 374

5603

Враца

290 938

5605

Козлодуй

67 052

5606

Криводол

50 035

5607

Мездра

102 450

5608

Мизия

35 032

5609

Оряхово

44 010

5610

Роман

48 213

5611

Хайредин

26 573

5701

Габрово

282 738

5702

Дряново

58 959

5703

Севлиево

167 633

5704

Трявна

52 469

5801

Балчик

94 457

5802

Генерал Тошево

107 331

5803

Добрич

350 455

5804

Добричка

154 041

5805

Каварна

72 711

5806

Крушари

40 379

5807

Тервел

79 820

5808

Шабла

38 251

5901

Ардино

128 611

5902

Джебел

105 097

5903

Кирково

185 282

5904

Крумовград

189 698

5905

Кърджали

439 671

5906

Момчилград

148 069

5907

Черноочене

77 652

6001

Бобовдол

61 087

6002

Бобошево

23 408

6003

Дупница

179 464

6004

Кочериново

34 048

6005

Кюстендил

278 329

6006

Невестино

42 560

6007

Рила

18 580

6008

Сапарева баня

24 652

6009

Трекляно

19 152

6101

Априлци

16 452

6102

Летница

19 618

6103

Ловеч

235 463

6104

Луковит

68 974

6105

Тетевен

89 629

6106

Троян

148 534

6107

Угърчин

31 867

6108

Ябланица

27 870

6201

Берковица

99 803

6202

Бойчиновци

45 672

6203

Брусарци

35 085

6204

Вълчедръм

50 500

6205

Вършец

40 898

6206

Георги Дамяново

27 664

6207

Лом

127 826

6208

Медковец

18 580

6209

Монтана

207 281

6210

Чипровци

30 311

6211

Якимово

21 280

6301

Батак

25 483

6302

Белово

28 648

6303

Брацигово

39 807

6304

Велинград

133 173

6305

Лесичово

24 445

6306

Пазарджик

396 021

6307

Панагюрище

72 033

6308

Пещера

69 958

6309

Ракитово

43 957

6310

Септември

79 454

6311

Стрелча

21 746

6312

Сърница

15 933

6401

Брезник

55 275

6402

Земен

30 311

6403

Ковачевци

23 408

6404

Перник

356 174

6405

Радомир

119 527

6406

Трън

48 372

6501

Белене

40 844

6502

Гулянци

48 838

6503

Долна Митрополия

92 635

6504

Долни Дъбник

49 875

6505

Искър

26 002

6506

Левски

80 079

6507

Никопол

44 063

6508

Плевен

438 268

6509

Пордим

26 002

6510

Червен бряг

102 290

6511

Кнежа

55 115

6601

Асеновград

262 090

6602

Брезово

43 597

6603

Калояново

43 597

6604

Карлово

204 368

6605

Кричим

28 595

6606

Лъки

23 408

6607

"Марица"

109 605

6608

Перущица

18 008

6609

Пловдив

1 253 924

6610

Първомай

100 422

6611

Раковски

89 004

6612

"Родопи"

124 408

6613

Садово

54 597

6614

Стамболийски

71 461

6615

Съединение

41 469

6616

Хисаря

58 440

6617

Куклен

57 350

6618

Сопот

33 370

6701

Завет

40 791

6702

Исперих

93 832

6703

Кубрат

95 494

6704

Лозница

57 350

6705

Разград

183 354

6706

Самуил

54 497

6707

Цар Калоян

27 039

6801

Борово

26 002

6802

Бяла

65 808

6803

Ветово

57 243

6804

Две могили

38 716

6805

Иваново

43 544

6806

Русе

576 462

6807

Сливо поле

44 010

6808

Ценово

26 002

6901

Алфатар

24 445

6902

Главиница

62 643

6903

Дулово

110 749

6904

Кайнарджа

32 386

6905

Силистра

232 710

6906

Ситово

32 904

6907

Тутракан

66 846

7001

Котел

73 695

7002

Нова Загора

153 828

7003

Сливен

470 195

7004

Твърдица

47 694

7101

Баните

34 567

7102

Борино

20 708

7103

Девин

59 424

7104

Доспат

32 851

7105

Златоград

52 522

7106

Мадан

77 905

7107

Неделино

60 355

7108

Рудозем

56 312

7109

Смолян

216 005

7110

Чепеларе

38 251

7225

Столична община

3 307 973

7301

Антон

5 293

7302

Божурище

28 648

7303

Ботевград

113 915

7304

Годеч

27 611

7305

Горна Малина

33 476

7306

Долна баня

20 136

7307

Драгоман

41 988

7308

Елин Пелин

82 207

7309

Етрополе

50 394

7310

Златица

26 261

7311

Ихтиман

70 583

7312

Копривщица

7 421

7313

Костенец

51 950

7314

Костинброд

58 853

7315

Мирково

13 805

7316

Пирдоп

34 460

7317

Правец

37 160

7318

Самоков

161 821

7319

Своге

94 457

7320

Сливница

41 363

7321

Чавдар

4 775

7322

Челопеч

7 421

7401

Братя Даскалови

51 591

7402

Гурково

26 002

7403

Гълъбово

56 778

7404

Казанлък

234 053

7405

Мъглиж

40 326

7406

Николаево

16 971

7407

Опан

27 664

7408

Павел баня

48 944

7409

Раднево

88 645

7410

Стара Загора

531 481

7411

Чирпан

89 941

7501

Антоново

86 676

7502

Омуртаг

133 485

7503

Опака

28 130

7504

Попово

144 531

7505

Търговище

255 653

7601

Димитровград

231 566

7602

Ивайловград

53 666

7603

Любимец

48 319

7604

Маджарово

32 439

7605

Минерални бани

44 582

7606

Свиленград

106 081

7607

Симеоновград

37 679

7608

Стамболово

67 990

7609

Тополовград

56 831

7610

Харманли

112 465

7611

Хасково

380 619

7701

Велики Преслав

56 206

7702

Венец

41 363

7703

Върбица

52 056

7704

Каолиново

62 537

7705

Каспичан

38 251

7706

Никола Козлево

32 386

7707

Нови пазар

90 147

7708

Смядово

32 904

7709

Хитрино

48 319

7710

Шумен

330 638

7801

Болярово

45 207

7802

Елхово

74 320

7803

Стралджа

67 471

7804

"Тунджа"

120 099

7805

Ямбол

272 251

 Общо

29 447 900

Приложение № 3 към чл. 4, ал. 2, т. 2


Разпределение на трансферите за организационно-техническа подготовка на изборите (въз основа на броя членове в секционните избирателни комисии/подвижните секционни избирателни комисии по информация, предоставена от кметовете на общините в Министерството на финансите с отчета за извършените разходи за възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на секционните избирателни комисии, и Решение № 1586-НС от 2 февруари 2023 г. на Централната избирателна комисия относно определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.)

 

Код по ЕБК

Община

Сума
(в лв.)

1

2

3

5114

Якоруда

2 128

5302

Аксаково

519

5608

Мизия

1 038

5901

Ардино

1 776

5907

Черноочене

8 778

6003

Дупница

1 037

6005

Кюстендил

519

6206

Георги Дамяново

2 128

6312

Сърница

519

6504

Долни Дъбник

259

6510

Червен бряг

985

6601

Асеновград

984

6603

Калояново

3 631

6612

"Родопи"

12 396

6615

Съединение

1 021

6702

Исперих

5 293

6706

Самуил

206

7106

Мадан

1 815

7225

Столична

71 668

7310

Златица

153

7411

Чирпан

1 816

7706

Никола Козлево

518

 Общо

119 187

Приложение № 4 към чл. 4, ал. 3


Разпределение на трансферите за организационно-техническа подготовка на изборите, предоставени на общините в изпълнение на чл. 3, ал. 3 от Постановление № 20 на Министерския съвет от 2023 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 

Код по ЕБК

Община

Сума
(в лв.)

1

2

3

5101

Банско

26 288

5102

Белица

20 578

5103

Благоевград

168 682

5104

Гоце Делчев

59 636

5105

Гърмен

30 223

5106

Кресна

10 902

5107

Петрич

115 126

5108

Разлог

36 667

5109

Сандански

81 155

5110

Сатовча

32 480

5111

Симитли

30 232

5112

Струмяни

14 136

5113

Хаджидимово

20 197

5114

Якоруда

19 516

5201

Айтос

63 269

5202

Бургас

355 475

5203

Камено

23 512

5204

Карнобат

57 838

5205

Малко Търново

13 505

5206

Несебър

48 244

5207

Поморие

57 539

5208

Приморско

11 083

5209

Руен

64 021

5210

Созопол

24 657

5211

Средец

34 171

5212

Сунгурларе

29 521

5213

Царево

20 177

5301

Аврен

17 604

5302

Аксаково

41 025

5303

Белослав

18 951

5304

Бяла

8 959

5305

Варна

525 671

5306

Ветрино

12 212

5307

Вълчи дол

23 337

5308

Девня

15 407

5309

Долни чифлик

36 765

5310

Дългопол

30 281

5311

Провадия

48 747

5312

Суворово

15 120

5401

Велико Търново

166 336

5402

Горна Оряховица

85 563

5403

Елена

22 926

5404

Златарица

14 178

5405

Лясковец

22 300

5406

Павликени

46 336

5407

Полски Тръмбеш

25 793

5408

Свищов

62 431

5409

Стражица

27 232

5410

Сухиндол

9 442

5501

Белоградчик

16 953

5502

Бойница

6 110

5503

Брегово

15 827

5504

Видин

136 487

5505

Грамада

11 053

5506

Димово

20 084

5507

Кула

13 771

5508

Макреш

9 516

5509

Ново село

8 647

5510

Ружинци

12 836

5511

Чупрене

12 256

5601

Борован

12 717

5602

Бяла Слатина

48 929

5603

Враца

141 778

5605

Козлодуй

34 272

5606

Криводол

20 741

5607

Мездра

43 160

5608

Мизия

14 440

5609

Оряхово

20 222

5610

Роман

15 565

5611

Хайредин

12 683

5701

Габрово

125 366

5702

Дряново

22 714

5703

Севлиево

74 825

5704

Трявна

22 306

5801

Балчик

42 784

5802

Генерал Тошево

41 055

5803

Добрич

148 599

5804

Добричка

62 670

5805

Каварна

31 901

5806

Крушари

16 522

5807

Тервел

45 752

5808

Шабла

16 447

5901

Ардино

63 891

5902

Джебел

56 572

5903

Кирково

89 121

5904

Крумовград

91 558

5905

Кърджали

193 854

5906

Момчилград

75 671

5907

Черноочене

38 322

6001

Бобовдол

21 993

6002

Бобошево

10 034

6003

Дупница

87 222

6004

Кочериново

14 734

6005

Кюстендил

139 330

6006

Невестино

23 010

6007

Рила

8 334

6008

Сапарева баня

12 489

6009

Трекляно

9 966

6101

Априлци

7 593

6102

Летница

9 328

6103

Ловеч

101 890

6104

Луковит

34 504

6105

Тетевен

40 315

6106

Троян

64 178

6107

Угърчин

13 349

6108

Ябланица

12 423

6201

Берковица

41 589

6202

Бойчиновци

18 904

6203

Брусарци

15 595

6204

Вълчедръм

20 865

6205

Вършец

17 151

6206

Георги Дамяново

15 689

6207

Лом

56 972

6208

Медковец

9 089

6209

Монтана

100 178

6210

Чипровци

13 096

6211

Якимово

10 792

6301

Батак

11 983

6302

Белово

14 775

6303

Брацигово

18 122

6304

Велинград

68 494

6305

Лесичово

12 695

6306

Пазарджик

179 107

6307

Панагюрище

39 161

6308

Пещера

38 298

6309

Ракитово

25 306

6310

Септември

43 102

6311

Стрелча

11 095

6312

Сърница

8 793

6401

Брезник

18 913

6402

Земен

16 833

6403

Ковачевци

12 802

6404

Перник

171 728

6405

Радомир

46 510

6406

Трън

19 226

6501

Белене

17 977

6502

Гулянци

22 050

6503

Долна Митрополия

37 425

6504

Долни Дъбник

25 694

6505

Искър

12 701

6506

Левски

37 707

6507

Никопол

19 286

6508

Плевен

203 325

6509

Пордим

11 331

6510

Червен бряг

51 710

6511

Кнежа

25 461

6601

Асеновград

129 856

6602

Брезово

16 420

6603

Калояново

21 275

6604

Карлово

95 305

6605

Кричим

14 973

6606

Лъки

10 313

6607

"Марица"

54 148

6608

Перущица

8 834

6609

Пловдив

555 752

6610

Първомай

48 336

6611

Раковски

46 691

6612

"Родопи"

63 989

6613

Садово

26 654

6614

Стамболийски

36 626

6615

Съединение

19 550

6616

Хисаря

25 312

6617

Куклен

21 057

6618

Сопот

17 578

6701

Завет

22 565

6702

Исперих

54 186

6703

Кубрат

44 676

6704

Лозница

26 339

6705

Разград

103 635

6706

Самуил

24 967

6707

Цар Калоян

13 612

6801

Борово

11 608

6802

Бяла

28 586

6803

Ветово

27 506

6804

Две могили

17 653

6805

Иваново

18 183

6806

Русе

253 966

6807

Сливо поле

21 865

6808

Ценово

10 898

6901

Алфатар

10 802

6902

Главиница

28 234

6903

Дулово

61 200

6904

Кайнарджа

13 504

6905

Силистра

106 786

6906

Ситово

13 629

6907

Тутракан

31 813

7001

Котел

40 885

7002

Нова Загора

75 670

7003

Сливен

207 727

7004

Твърдица

26 399

7101

Баните

14 993

7102

Борино

10 107

7103

Девин

25 273

7104

Доспат

15 756

7105

Златоград

23 907

7106

Мадан

31 205

7107

Неделино

18 303

7108

Рудозем

23 336

7109

Смолян

88 594

7110

Чепеларе

15 688

7225

Столична община

2 112 511

7301

Антон

3 612

7302

Божурище

13 982

7303

Ботевград

57 760

7304

Годеч

13 209

7305

Горна Малина

13 073

7306

Долна баня

10 403

7307

Драгоман

17 994

7308

Елин Пелин

39 269

7309

Етрополе

23 434

7310

Златица

11 429

7311

Ихтиман

34 177

7312

Копривщица

4 195

7313

Костенец

23 159

7314

Костинброд

28 774

7315

Мирково

8 339

7316

Пирдоп

15 259

7317

Правец

16 158

7318

Самоков

73 603

7319

Своге

39 827

7320

Сливница

17 656

7321

Чавдар

3 311

7322

Челопеч

4 691

7401

Братя Даскалови

19 595

7402

Гурково

11 439

7403

Гълъбово

24 569

7404

Казанлък

127 860

7405

Мъглиж

21 149

7406

Николаево

8 951

7407

Опан

15 875

7408

Павел баня

29 479

7409

Раднево

38 594

7410

Стара Загора

248 999

7411

Чирпан

41 790

7501

Антоново

28 309

7502

Омуртаг

62 856

7503

Опака

13 274

7504

Попово

59 286

7505

Търговище

127 945

7601

Димитровград

105 136

7602

Ивайловград

20 429

7603

Любимец

20 873

7604

Маджарово

14 438

7605

Минерални бани

18 101

7606

Свиленград

47 482

7607

Симеоновград

18 545

7608

Стамболово

32 610

7609

Тополовград

23 157

7610

Харманли

53 532

7611

Хасково

167 389

7701

Велики Преслав

27 296

7702

Венец

23 112

7703

Върбица

27 114

7704

Каолиново

37 198

7705

Каспичан

17 439

7706

Никола Козлево

16 751

7707

Нови пазар

41 342

7708

Смядово

13 990

7709

Хитрино

25 337

7710

Шумен

155 254

7801

Болярово

17 973

7802

Елхово

32 200

7803

Стралджа

28 117

7804

"Тунджа"

49 177

7805

Ямбол

137 843

 Общо

14 200 000

Промени настройката на бисквитките