Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 76 от 5.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 25 ОТ 2010 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 25 ОТ 2010 Г.)

В сила от 05.09.2023 г.

Обн. ДВ. бр.76 от 5 Септември 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. Член 8а се отменя.

§ 2. В чл. 9, ал. 1 думите "начална и специална" се заменят с "начална и/или специална".

§ 3. В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 2 думите "изискваното минимално" се заличават, а думата "ниво" се заменя с "нивото".

2. Точка 4 се отменя.

3. В т. 5 думите "всяка длъжност" се заменят с "длъжностите за военнослужещи".

4. В т. 7 думите "зачисленото оръжие" се заменят с "въоръжението".

§ 4. В чл. 13, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В буква "а" буква "жж" се отменя.

2. В буква "б" се създава буква "вв":

"вв) ниво за достъп до класифицирана информация;".

§ 5. В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите "обучението си" се добавя "за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър", а думите "военна квалификация с продължителност до 4 месеца" се заменят със "специална военна подготовка с продължителност не по-малко от 2 месеца".

2. Създава се нова ал. 2:

"(2) В срок до 30 дни след завършване на обучение в чужбина военнослужещите по ал. 1 подават заявление до Националния център за информация и документация с приложена диплома или друг аналогичен документ, издаден от образователната институция за извършване на процедура по признаване на придобито от тях висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по гражданска специалност."

3. Създава се ал. 3:

"(3) В срок до 10 дни след приключване на процедурата по ал. 2 и признаване на придобито висше образование по гражданска специалност в чужбина военнослужещите подават рапорт до началника на съответното висше военно училище за признаване на периоди на обучение с цел установяване на съответствието на част от учебния план за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" от професионално направление "Военно дело"."

4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея думите "по ал. 1" се заменят с "по ал. 3".

§ 6. В чл. 32, т. 5 след думата "промени" се добавя "и промени в параметрите на длъжността по чл. 13, т. 1 и/или организационните връзки и взаимоотношения по чл. 13, т. 5".

§ 7. В чл. 65, ал. 3, т. 2 думите "военно училище" се заменят с "обучение".

§ 8. Наименованието на раздел VII се изменя така:

"Изпълнение на военна служба при участие на въоръжените сили в операции и мисии самостоятелно или в състава на многонационални военни формирования извън територията на страната и в състава на многонационални военни формирования на територията на страната".

§ 9. В чл. 67, в ал. 1 и 4 думите "извън територията на страната в състава на български или многонационални формирования при участие в операции и мисии" се заменят с "при участие на въоръжените сили в операции и мисии самостоятелно или в състава на многонационални военни формирования извън територията на страната и в състава на многонационални военни формирования на територията на страната".

§ 10. В чл. 69 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Със заповед на министъра на отбраната по предложение на началника на отбраната се определят административни звена от Министерството на отбраната, структури по чл. 60д, ал. 1 или по чл. 78 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, които да комплектуват военното формирование, или съответните длъжности за конкретната операция или мисия."

2. В ал. 2 думата "извън" са заменя с "извън и на".

§ 11. В чл. 70 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Със заповед на министъра на отбраната определените по реда на чл. 69 военнослужещи се освобождават от заеманата длъжност и се назначават на длъжност:

1. в специални щатове на министъра на отбраната, а когато са в състава на българско формирование, което е организационно обособено със зачислено оръжие, бойна и друга техника - във временни задгранични щатове, и се командироват за участие в операции и мисии самостоятелно или в състава на многонационални военни формирования извън територията на страната;

2. във временни щатове за участие в операции и мисии в състава на многонационални военни формирования на територията на страната."

2. В ал. 3 думите "военослужещите по чл. 67, ал. 1" се заменят с "военослужещите, които изпълняват военна служба при участие на въоръжените сили в операции и мисии самостоятелно или в състава на многонационални военни формирования извън територията на страната" и след тях се поставя запетая.

3. В ал. 4 думата "Командировката" се заменя с "Участието в операции и мисии".

4. В ал. 5 думата "Командировката" се заменя с "Участието в операция и мисия", думата "прекратена" се заменя с "прекратено", а думите "по време на участие в мисия или операции" се заличават.

§ 12. В чл. 71 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) След приключване на участието в операция или мисия военнослужещите по чл. 67, ал. 1 се назначават от министъра на отбраната или от оправомощени от него длъжностни лица на заеманите от тях длъжности преди назначаването им в специални, временни или временни задгранични щатове."

2. В ал. 2 думите "извън територията на страната" се заличават.

§ 13. В чл. 71з се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 3 се отменя.

2. В ал. 2 т. 3 се отменя.

3. Създава се ал. 6:

"(6) Кандидатите, които са били командировани от министъра на отбраната на длъжност със същите функционални задължения в същата структура, се допускат до трети етап на събеседване по чл. 71к, ал. 3."

§ 14. В чл. 71к, ал. 3 думите "чл. 71з, ал. 1, т. 3, чл. 71з, ал. 2, т. 3, чл. 71з, ал. 3 или чл. 71з, ал. 4" се заменят с "чл. 71з, ал. 3, чл. 71з, ал. 4 или чл. 71з, ал. 6".

§ 15. В чл. 71м, ал. 3 думите "условията по чл. 71з, ал. 3 и 5" се заменят с "условието по чл. 71з, ал. 5".

§ 16. В чл. 71с, ал. 2, т. 3 думите "длъжностното разписание" се заменят с "длъжностното разписание/щата".

§ 17. В чл. 71х се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

"(3) Със заповед на министъра на отбраната по предложение на началника на отбраната военнослужещите, заемащи длъжности по чл. 71у, ал. 1, могат да участват в операции и мисии извън и на територията на страната при условията на глава трета, раздел II от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и съгласно международните договори, по които Република България е страна."

2. Създава се нова ал. 4:

"(4) Военнослужещите по ал. 3 се освобождават от заеманата длъжност и се назначават на длъжност по реда на чл. 70, ал. 1."

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думата "Командировката" се заменя с "Участието в операция и мисия".

§ 18. В чл. 72, т. 2 след думите "специален щат" се поставя запетая и се добавя "временен щат".

§ 19. В чл. 84, ал. 1, т. 3 думите "длъжностно разписание" се заменят с "длъжностно разписание/щат".

§ 20. В чл. 116, ал. 1 след думата "колежи" се добавя "за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация".

§ 21. В § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба думите "длъжностни разписания" се заменят с "длъжностни разписания/щатове".

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 22. До 31 декември 2025 г. на длъжности, изискващи военно звание "полковник" ("капитан I ранг"), еднократно могат да бъдат назначавани военнослужещи, които не са изпълнили изискването на чл. 42, ал. 1, по решение на министъра на отбраната след мотивирано предложение на ръководителите на административни звена от Министерството на отбраната, ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и командирите (началниците) на военни формирования от Българската армия.

§ 23. В Наредбата за условията и реда за провеждане на мобилизация, приета с Постановление № 211 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 71 от 2012 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се чл. 4а:

"Чл. 4а. Преминаването на въоръжените сили от мирновременна към военновременна организация по чл. 128 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България представлява организационно-щатна промяна."

2. В приложението към чл. 6 (поверително) се правят изменения съгласно приложението (поверително).

§ 24. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките