Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 76 от 5.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2023 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2023 Г.

В сила от 01.08.2023 г.

Обн. ДВ. бр.76 от 5 Септември 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 150 000 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2023 г. за увеличаване на основните заплати на персонала в системата на Министерството на вътрешните работи считано от 1 август 2023 г. с 10 на сто, както и допълнително увеличение със 100 лв. на основните възнаграждения на служителите, заемащи длъжности по т. 2 - 13 и 15 от приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение, издадена от министъра на вътрешните работи, включително за други плащания за персонала (за време на разположение; за специфични служебни дейности и условия за работа; за постигнати резултати; за облекло; за порцион и пътни пари по време на платен годишен отпуск), както следва:

1. увеличение с 10 на сто на основните заплати на персонала, както и допълнително увеличение със 100 лв. на основните възнаграждения на служителите, заемащи длъжности по т. 2 - 13 и 15 от приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. - със сумата 86 000 000 лв.;

2. увеличение на допълнителното възнаграждение за време на разположение от 0,35 лв. на час на 0,50 лв. на час със сумата 500 000 лв.;

3. увеличение на допълнителното възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи (оперативни, издирвателни и др.), като базата за определяне се увеличи от 50 на сто (190 лв.) на 100 на сто (380 лв.) от утвърдената със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година база за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност по чл. 177, ал. 2 и чл. 180, ал. 2 от Закона за МВР - със сумата 24 000 000 лв.;

4. увеличение на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати (ДВПР) в служебната дейност - от 280 лв./год. за държавни служители по Закона за Министерството на вътрешните работи на 780 лв./год., от 220 лв./год. за държавни служители по Закона за държавния служител и лицата, работещи по трудово правоотношение, на 610 лв./год. - със сумата 15 000 000 лв.;

5. увеличение на сумата за облекло за неносещите униформа държавни служители по Закона за Министерството на вътрешните работи от 400 лв. на 800 лв. - със сумата 7 000 000 лв.;

6. увеличение на левовата равностойност на храна (порцион) от 120 лв. на 200 лв. - със сумата 14 000 000 лв.;

7. увеличение на размера на допълнителното възнаграждение при специфични условия за работа с микроскоп и/или видеодисплей от 4 лв. на 10 лв. - със сумата 500 000 лв.;

8. увеличение на размера на пътните пари по време на платен годишен отпуск от 35 лв. на 120 лв. - със сумата 3 000 000 лв.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 9.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по показател "Персонал", както следва:

1. "Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред", бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" - 99 826 000 лв.;

2. "Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси", бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси" - 18 248 000 лв.;

3. "Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации", бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации" - 23 111 000 лв.;

4. "Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи" - 8 815 000 лв., в т.ч.:

а) бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване" - 5 040 000 лв.;

б) бюджетна програма "Медицинско обслужване" - 2 434 000 лв.;

в) бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучения и квалификация" - 1 341 000 лв.

Чл. 3. Министърът на вътрешните работи да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2023 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. В Постановление № 235 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне на условията за изплащане и размерите на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2015 г. и бр. 33 от 2017 г.) в приложението към чл. 1, в т. IV. "За работа с микроскопи и/или видеодисплеи" думите "4 лв." се заменят с "10 лв.".

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 9.1 и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на вътрешните работи.

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 август 2023 г.

Промени настройката на бисквитките