Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 76 от 5.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 31 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. (ДВ, БР. 90 ОТ 2009 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 31 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. (ДВ, БР. 90 ОТ 2009 Г.)

Обн. ДВ. бр.76 от 5 Септември 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Параграф единствен. В чл. 8, ал. 2, т. 5 след думата "продължително" се поставя запетая и се добавя "дългосрочно и постоянно".


Промени настройката на бисквитките