Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 76 от 5.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 31 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНИ В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ, ПРИЕ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 31 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНИ В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. (ДВ, БР. 40 ОТ 2020 Г.)

В сила от 05.09.2023 г.

Обн. ДВ. бр.76 от 5 Септември 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 1 думите "министъра на земеделието, храните и горите" се заменят с "министъра на земеделието и храните".

§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ)" се заменят с "Министерството на земеделието и храните".

2. В ал. 2 думите "Министерството на земеделието, храните и горите" се заменят с "Министерството на земеделието и храните" и думите "министъра на земеделието, храните и горите" се заменят с "министъра на земеделието и храните".

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след числото "7" се добавя "работни", думите "епизоотично проучване" се заменят с "обявяване на огнище", думите "обследване на огнището" се заменят с "извършване на проучването", думите "министъра на земеделието, храните и горите" се заменят с "министъра на земеделието и храните" и думите "заместник-министъра на земеделието, храните и горите" се заменят със "заместник-министъра на земеделието и храните".

2. Създава се ал. 3:

"(3) Директорът на ОДБХ запознава собственика на животновъдния обект, в който е извършвано епизоотичното проучване с констатациите от доклада на комисията по ал. 2."

§ 4. В чл. 4 се правят следните допълнения:

1. В ал. 3 се създава т. 7:

"7. информация за констатираното огнище на заразно заболяване."

2. Създава се ал. 5:

"(5) Унищожаването на животни се извършва съгласно изискванията на чл. 18 от Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета от 24 септември 2009 г. относно защитата на животните по време на умъртвяване (OB, L 303 от 18 ноември 2009 г.)."

§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Стойността на обезщетението за определените видове животни, с изключение на животните, за които се прилага развъдна програма, одобрена от министъра на земеделието и храните или от компетентен орган на друга държава членка, не може да надвишава средната пазарна цена на килограм живо тегло за страната, за съответната категория от определения вид животни за месеца, предхождащ месеца на възникване на заболяването, за която има предоставена цена от изпълнител на услуга по предоставяне на пазарна информация, избран с процедура по Закона за обществените поръчки, с който Министерството на земеделието и храните има сключен договор за съответната година, през която е възникнало заболяването."

2. В ал. 3 след думата "видовете" се добавя "и категориите".

3. В ал. 4 думите "министъра на земеделието, храните и горите" се заменят с "министъра на земеделието и храните".

§ 6. В чл. 8 ал. 2 се отменя.

§ 7. В чл. 10, ал. 2 числото "15" се заменя с "14".

§ 8. Член 11 се изменя така:

"Чл. 11. (1) Коефициент на редукция върху размера на обезщетението се налага от директора на ОДБХ след изготвяне на мотивирано становище от началника на отдел "Здравеопазване на животните", когато:

1. са констатирани нарушения по чл. 12 - 13 и не са отстранени за период от три месеца преди възникването на огнище на особено опасна заразна болест по чл. 47, ал. 1 от ЗВД, както и до един месец от обявяването на огнището със заповед на изпълнителния директор на БАБХ;

2. са констатирани нарушения по чл. 14 и не са отстранени за период от шест месеца преди възникването на огнище на особено опасна заразна болест по чл. 47, ал. 1 от ЗВД, както и до един месец от обявяването на огнището със заповед на изпълнителния директор на БАБХ;

3. официалният ветеринарен лекар е съставил констативен протокол за съответните нарушения по т. 1 и/или 2.

(2) Коефициентът на редукция може да бъде в размер 10 на сто, 20 на сто или 40 на сто от размера на полагащото се обезщетение, съгласно ЗВД, в зависимост от констатираните нарушения по чл. 12 - 14.

(3) Когато в констативния протокол по ал. 1, т. 3 едновременно са описани нарушенията по чл. 12 - 14, за които може да се наложи по-нисък или по-висок коефициент на редукция, се налага по-високият коефициент."

§ 9. В чл. 12 т. 5 се отменя.

§ 10. В чл. 13 числото "25" се заменя с "20".

§ 11. Член 14 се изменя така:

"Чл. 14. Коефициент на редукция в размер 40 на сто от размера на полагащото се обезщетение съгласно ЗВД се налага при положителни резултати от извършено вирусологично или серологично изследване за втори път за болест по чл. 47, ал. 1 от ЗВД на проби, взети от животни от животновъден обект, който повторно е населен след констатирано в него огнище на особено опасна заразна болест и неотстранено нарушение по чл. 12 - 13, за период една година от датата на повторното населване на животните, с изключение на случаите по чл. 142, ал. 1, т. 6 и/или 7 от ЗВД."

§ 12. Член 15 се отменя.

§ 13. В чл. 16 ал. 3 се изменя така:

"(3) Обезщетението се изплаща в срок до 30 дни от датата на влизането в сила на акта по ал. 1 със средства от бюджета на БАБХ или с целево предоставени средства от държавния бюджет."

§ 14. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 1 се отменя.

§ 15. В заключителните разпоредби се създава § 2а:

"§ 2а. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните."

Заключителни разпоредби

§ 16. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките