Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 76 от 5.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 31 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ/ТРАНСФЕРИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ПЪРВИ И ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ ПРЕЗ 2023 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 31 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ/ТРАНСФЕРИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ПЪРВИ И ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ ПРЕЗ 2023 Г.

В сила от 30.08.2023 г.

Обн. ДВ. бр.76 от 5 Септември 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Приема план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г. на обща стойност 151 054,3 хил. лв. съгласно приложение № 1.

(2) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размера по ал. 1, разпределени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет и бюджетите на общините и по дейности, съгласно приложение № 1.

(3) Средствата по ал. 2 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г.

Чл. 2. (1) Със сумата 1 800,0 хил. лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 600,0 хил. лв., по пореден № 1 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Централната избирателна комисия за 2023 г. по функционална област "Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми", бюджетна програма "Избори и национални референдуми".

(2) Със сумата 1 200,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 45, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 3. (1) Със сумата 3 775,9 хил. лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 721,2 хил. лв., по пореден № 2 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2023 г., както следва:

1. по "Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България", бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" - 1 975,9 хил. лв.;

2. по бюджетна програма "Администрация" - 1 800,0 хил. лв.

(2) Със сумата 3 054,7 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 4. (1) Средствата в размер на 117 680,9 хил. лв. по пореден № 3 от приложение № 1 се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи.

(2) Трансферите по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите в размер на 90 322,9 хил. лв., в т.ч. 56 398,3 хил. лв. за секционните/подвижните секционни избирателни комисии за провеждане на първи тур на изборите, както и за общинските избирателни комисии и специалистите към тях за провеждане на изборите, и 33 924,6 хил. лв. за секционните/подвижните секционни избирателни комисии за провеждане на втори тур на изборите, по пореден № 3.1 от приложение № 1, се разпределят по бюджетите на общините за 2023 г. съгласно приложение № 2.

(3) Трансферите по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите в размер на 27 358,0 хил. лв., в т.ч. 14 858,0 хил. лв. за секционните/подвижните секционни избирателни комисии за провеждане на първи тур на изборите, както и за общинските избирателни комисии за провеждане на изборите, и 12 500,0 хил. лв. за секционните/подвижните секционни избирателни комисии за провеждане на втори тур на изборите, по пореден № 3.2 от приложение № 1, се разпределят по бюджетите на общините съгласно приложение № 3.

(4) Когато предоставените средства по бюджета на общината по ал. 1 са в по-голям размер от действително извършените разходи, остатъкът се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2023 г.

(5) Общините, в които не се провежда втори тур на изборите, възстановяват утвърдените им за тази цел средства в размерите, определени с приложение № 2 и приложение № 3, в държавния бюджет в срок до 20 декември 2023 г.

Чл. 5. (1) Със сумата 1 612,5 хил. лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 1 255,5 хил. лв., по пореден № 4 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2023 г., бюджетна програма "Ефективна администрация и координация".

(2) Със сумата 357,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 6. (1) Със сумата 22 949,3 хил. лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 20 650,4 хил. лв., по пореден № 5 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2023 г., както следва:

1. по "Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред", бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" - 20 654,4 хил. лв.;

2. по "Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации", бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации" - 2 294,9 хил. лв.

(2) Със сумата 2 298,9 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 7. Със сумата 174,0 хил. лв. по пореден № 6 от приложение № 1 да се увеличат разходите за персонал по бюджета на Министерството на правосъдието за 2023 г. по "Политика в областта на правосъдието", бюджетна програма "Охрана на съдебната власт".

Чл. 8. (1) Със сумата 92,6 хил. лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 11,6 хил. лв., по пореден № 7 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г. по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Училищно образование" - 80,0 хил. лв., и бюджетна програма "Администрация" - 12,6 хил. лв.

(2) Със сумата 81,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 9. (1) Със сумата 159,0 хил. лв., в т. ч. по показател "Персонал" - 45,0 хил. лв., по пореден № 8 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г. по "Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност", бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа на развитието на икономиката".

(2) Със сумата 114,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 10. Със сумата 800,0 хил. лв. по пореден № 9, сумата 1 735,1 хил. лв. по пореден № 10 и сумата 200,0 хил. лв. по пореден № 11 от приложение № 1 да се увеличат бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, съответно с бюджетите на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, за 2023 г.

Чл. 11. (1) Със сумата 35,0 хил. лв., в т. ч. по показател "Персонал" - 10,0 хил. лв. по пореден № 12 от приложение № 1, да се увеличат разходите по бюджета на Съвета за електронни медии за 2023 г. по функционална област "Регулиране на медийните услуги и на услуги на платформи за споделяне на видеоклипове", бюджетна програма "Надзор, лицензионни, регистрационни и правни режими".

(2) Със сумата 25,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 38, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 12. (1) Със сумата 40,0 хил. лв. по пореден № 13 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Сметната палата за 2023 г. по функционална област "Контрол по изпълнението на бюджета и управлението на публичните средства и дейности", бюджетна програма "Независим, ефективен и ефикасен одит, подпомагащ доброто управление и отчетността на публичните средства и дейности".

(2) Със сумата 40,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 4, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 13. Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 (без общините) да извършат съответните промени по бюджетите си за 2023 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 14. Централната избирателна комисия може да извършва компенсирани промени между отделните разходни позиции, за които промени уведомява министъра на финансите.

Чл. 15. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1, ал. 3 промени по централния бюджет за 2023 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2023 г.

Чл. 16. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 в срок до 15 декември 2023 г. да представят на министъра на финансите отчет за извършените разходи, одобрени с план-сметката.

(2) С размера на неусвоените средства първостепенните разпоредители с бюджет извършват съответните промени по бюджетите си и уведомяват министъра на финансите.

(3) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 2 промени по централния бюджет за 2023 г.

Чл. 17. При сключване от Централната избирателна комисия на договори за софтуерно осигуряване на машинното гласуване и за логистика и техническа поддръжка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване, както и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на машинното гласуване, гласуването с хартиени бюлетини, компютърната обработка на данните от гласуването в изборите и издаването на бюлетин с резултатите от изборите необходимите за целта средства се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 30 август 2023 г.

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1


ПЛАН-СМЕТКА

за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г.

 

№ по ред

 Разходи по бюджети и по дейности

Сума

(в хил. лв.)

1

2

3

1.

Разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:

 1 800,0

1.1.

За възнаграждения, включително осигурителни вноски на заетите по трудови и граждански договори

 600,0

1.2.

За материално-техническо осигуряване на изборния процес, включително за разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване, както и за обучение на членовете на ОИК, СИК/ПСИК

 1 200,0

2.

Разходи по бюджета на Министерския съвет за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч. за логистично осигуряване на изборния процес от администрацията на Министерския съвет и областните админис-
трации

 3 775,9

3.

Трансфери по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:

117 680,9

3.1.

За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на общинските избирателни комисии и на секционните избирателни комисии, в т.ч. за възнаграждения на секционните избирателни комисии за провеждане на втори тур на изборите

90 322,9

3.2.

За логистично осигуряване на изборния процес от общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии, в т.ч. за логистично осигуряване на изборния процес от секционните избирателни комисии за провеждане на втори тур на изборите

27 358,0

4.

Разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

 1 612,5

5.

Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи

 22 949,3

6.

Разходи по бюджета на Министерството на правосъдието

 174,0

7.

Разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката

 92,6

8.

Разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията

 159,0

9.

Разходи на Българското национално радио

 800,0

10.

Разходи на Българската национална телевизия

 1 735,1

11.

Разходи на Българската телеграфна агенция

 200,0

12.

Разходи по бюджета на Съвета за електронни медии

 35,0

13.

Разходи по бюджета на Сметната палата

 40,0

 Общо

151 054,3Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2


Разпределение на трансферите за организационно-техническа подготовка на изборите по пореден № 3.1 от приложение № 1по общини

 

Код
по ЕБК

Община

Сума (в лв.)

Общо

в т.ч.

за СИК/ПСИК за провеждане на първи тур на изборите и за ОИК и специалистите към тях за провеждане на изборите

за СИК/ПСИК за провеждане на втори тур на изборите

5101

Банcкo

 205 598

 139 417

 66 181

5102

Бeлица

 179 583

 125 452

 54 131

5103

Блaгoeвгpaд

 981 903

 556 250

 425 653

5104

Гoцe Дeлчeв

 343 360

 213 352

 130 008

5105

Гъpмeн

 206 927

 140 135

 66 792

5106

Кpecнa

 126 371

 96 904

 29 467

5107

Пeтpич

 611 192

 357 249

 253 943

5108

Рaзлoг

 244 766

 160 464

 84 302

5109

Сaндaнcки

 481 638

 287 684

 193 954

5110

Сaтoвчa

 219 936

 147 118

 72 818

5111

Симитли

 231 466

 153 282

 78 184

5112

Стpумяни

 158 595

 114 160

 44 435

5113

Хaджидимoвo

 173 745

 122 320

 51 425

5114

Якopудa

 157 559

 113 642

 43 917

5201

Айтoc

 374 838

 230 427

 144 411

5202

Буpгac

 2 227 279

 1 229 586

 997 693

5203

Кaмeнo

 180 766

 126 070

 54 696

5204

Кapнoбaт

 393 765

 240 502

 153 263

5205

Мaлкo Тъpнoвo

 138 753

 103 627

 35 126

5206

Нeceбъp

 282 764

 180 873

 101 891

5207

Пoмopиe

 369 226

 227 355

 141 871

5208

Пpимopcкo

 121 342

 94 230

 27 112

5209

Руeн

 361 140

 223 046

 138 094

5210

Сoзoпoл

 188 747

 130 380

 58 367

5211

Сpeдeц

 279 213

 178 858

 100 355

5212

Сунгуpлape

 235 828

 155 596

 80 232

5213

Цapeвo

 179 436

 125 352

 54 084

5301

Авpeн

 160 445

 115 138

 45 307

5302

Акcaкoвo

 283 351

 181 113

 102 238

5303

Бeлocлaв

 157 559

 113 642

 43 917

5304

Бялa

 104 198

 84 993

 19 205

5305

Вapнa

 2 824 309

 1 587 575

 1 236 734

5306

Вeтpинo

 134 057

 101 013

 33 044

5307

Вълчи дoл

 205 306

 139 218

 66 088

5308

Дeвня

 131 689

 99 776

 31 913

5309

Дoлни чифлик

 247 133

 161 701

 85 432

5310

Дългoпoл

 231 466

 153 282

 78 184

5311

Пpoвaдия

 328 583

 205 352

 123 231

5312

Сувopoвo

 145 735

 107 278

 38 457

5401

Вeликo Тъpнoвo

 949 017

 543 128

 405 889

5402

Гopнa Оpяxoвицa

 489 538

 292 033

 197 505

5403

Елeнa

 207 301

 140 295

 67 006

5404

Злaтapицa

 144 404

 106 559

 37 845

5405

Ляcкoвeц

 169 383

 120 006

 49 377

5406

Пaвликeни

 319 713

 200 624

 119 089

5407

Пoлcки Тpъмбeш

 192 591

 132 435

 60 156

5408

Свищoв

 393 830

 240 641

 153 189

5409

Стpaжицa

 214 615

 144 245

 70 370

5410

Суxиндoл

 118 536

 92 694

 25 842

5501

Бeлoгpaдчик

 169 089

 119 806

 49 283

5502

Бoйницa

 88 677

 76 674

 12 003

5503

Бpeгoвo

 153 421

 111 387

 42 034

5504

Видин

 831 734

 475 553

 356 181

5505

Гpaмaдa

 109 371

 87 766

 21 605

5506

Димoвo

 211 809

 142 709

 69 100

5507

Кулa

 131 397

 99 577

 31 820

5508

Мaкpeш

 104 198

 84 993

 19 205

5509

Нoвo ceлo

 109 371

 87 766

 21 605

5510

Ружинци

 135 386

 101 731

 33 655

5511

Чупpeнe

 112 551

 89 542

 23 009

5601

Бopoвaн

 139 230

 103 786

 35 444

5602

Бялa Слaтинa

 340 554

 211 816

 128 738

5603

Вpaцa

 782 802

 449 358

 333 444

5605

Кoзлoдуй

 227 104

 150 968

 76 136

5606

Кpивoдoл

 194 957

 133 671

 61 286

5607

Мeздpa

 313 063

 197 033

 116 030

5608

Мизия

 151 054

 110 150

 40 904

5609

Оpяxoвo

 175 739

 123 397

 52 342

5610

Рoмaн

 170 274

 120 425

 49 849

5611

Хaйpeдин

 127 553

 97 522

 30 031

5701

Гaбpoвo

 788 867

 452 550

 336 317

5702

Дpянoвo

 206 636

 139 936

 66 700

5703

Сeвлиeвo

 471 956

 282 497

 189 459

5704

Тpявнa

 201 754

 137 362

 64 392

5801

Бaлчик

 298 871

 189 432

 109 439

5802

Гeнepaл Тoшeвo

 323 116

 202 379

 120 737

5803

Дoбpич

 924 249

 525 428

 398 821

5804

Дoбpичка

 405 601

 246 686

 158 915

5805

Кaвapнa

 242 478

 159 187

 83 291

5806

Кpушapи

 161 256

 115 597

 45 659

5807

Тepвeл

 258 810

 167 965

 90 845

5808

Шaблa

 156 083

 112 824

 43 259

5901

Аpдинo

 388 591

 237 729

 150 862

5902

Джeбeл

 319 566

 200 524

 119 042

5903

Киpкoвo

 515 712

 305 918

 209 794

5904

Кpумoвгpaд

 536 260

 316 910

 219 350

5905

Къpджaли

 1 192 447

 674 020

 518 427

5906

Мoмчилгpaд

 425 100

 257 340

 167 760

5907

Чepнooчeнe

 273 601

 175 786

 97 815

6001

Бобовдол

 222 157

 148 255

 73 902

6002

Бобошево

 119 721

 93 313

 26 408

6003

Дупница

 511 774

 304 481

 207 293

6004

Кочериново

 145 589

 107 178

 38 411

6005

Кюстендил

 746 293

 429 747

 316 546

6006

Невестино

 166 283

 118 270

 48 013

6007

Рила

 108 189

 87 148

 21 041

6008

Сапарева баня

 123 856

 95 567

 28 289

6009

Трекляно

 109 371

 87 766

 21 605

6101

Априлци

 103 015

 84 375

 18 640

6102

Летница

 116 021

 91 357

 24 664

6103

Ловеч

 655 096

 380 770

 274 326

6104

Луковит

 231 466

 153 282

 78 184

6105

Тетевен

 286 010

 182 549

 103 461

6106

Троян

 426 576

 258 158

 168 418

6107

Угърчин

 140 562

 104 505

 36 057

6108

Ябланица

 132 209

 100 036

 32 173

6201

Берковица

 306 557

 193 541

 113 016

6202

Бойчиновци

 172 933

 121 861

 51 072

6203

Брусарци

 148 248

 108 614

 39 634

6204

Вълчедръм

 185 795

 128 744

 57 051

6205

Вършец

 162 586

 116 315

 46 271

6206

Георги Дамяново

 135 241

 101 632

 33 609

6207

Лом

 386 370

 236 592

 149 778

6208

Медковец

 106 859

 86 430

 20 429

6209

Монтана

 594 713

 348 371

 246 342

6210

Чипровци

 136 571

 102 350

 34 221

6211

Якимово

 115 877

 91 258

 24 619

6301

Батак

 126 371

 96 904

 29 467

6302

Белово

 136 718

 102 450

 34 268

6303

Брацигово

 160 071

 114 978

 45 093

6304

Велинград

 366 806

 226 118

 140 688

6305

Лесичово

 122 380

 94 749

 27 631

6306

Пазарджик

 1 019 653

 581 292

 438 361

6307

Панагюрище

 239 592

 157 691

 81 901

6308

Пещера

 234 272

 154 818

 79 454

6309

Ракитово

 170 712

 120 724

 49 988

6310

Септември

 257 774

 167 447

 90 327

6311

Стрелча

 119 865

 93 412

 26 453

6312

Сърница

 101 619

 83 677

 17 942

6401

Бpeзник

 192 298

 132 235

 60 063

6402

Зeмeн

 137 901

 103 068

 34 833

6403

Кoвaчeвци

 119 721

 93 313

 26 408

6404

Пepник

 917 240

 521 498

 395 742

6405

Рaдoмиp

 362 430

 223 664

 138 766

6406

Тpън

 180 621

 125 971

 54 650

6501

Бeлeнe

 157 559

 113 642

 43 917

6502

Гулянци

 185 941

 128 844

 57 097

6503

Дoлнa Митpoпoлия

 290 439

 185 003

 105 436

6504

Дoлни Дъбник

 186 086

 128 943

 57 143

6505

Иcкъp

 126 371

 96 904

 29 467

6506

Лeвcки

 251 097

 164 055

 87 042

6507

Никoпoл

 170 419

 120 524

 49 895

6508

Плeвeн

 1 125 935

 638 290

 487 645

6509

Пopдим

 126 371

 96 904

 29 467

6510

Чepвeн бpяг

 330 351

 206 369

 123 982

6511

Кнeжa

 192 736

 132 534

 60 202

6601

Асеновград

 774 663

 445 129

 329 534

6602

Брезово

 168 942

 119 706

 49 236

6603

Калояново

 178 253

 124 734

 53 519

6604

Карлово

 577 039

 339 055

 237 984

6605

Кричим

 133 021

 100 495

 32 526

6606

Лъки

 123 709

 95 467

 28 242

6607

"Марица"

 317 490

 199 486

 118 004

6608

Перущица

 106 339

 86 170

 20 169

6609

Пловдив

 3 243 483

 1 813 447

 1 430 036

6610

Първомай

 314 684

 197 950

 116 734

6611

Раковски

 281 128

 179 975

 101 153

6612

"Родопи"

 409 871

 249 220

 160 651

6613

Садово

 196 580

 134 589

 61 991

6614

Стамболийски

 237 080

 156 355

 80 725

6615

Съединение

 163 769

 116 933

 46 836

6616

Хисаря

 196 433

 134 489

 61 944

6617

Куклен

 145 880

 107 377

 38 503

6618

Сопот

 144 697

 106 759

 37 938

6701

Завет

 162 877

 116 514

 46 363

6702

Исперих

 341 883

 212 534

 129 349

6703

Кубрат

 296 357

 188 095

 108 262

6704

Лозница

 202 792

 137 881

 64 911

6705

Разград

 512 745

 304 461

 208 284

6706

Самуил

 207 965

 140 654

 67 311

6707

Цар Калоян

 129 030

 98 340

 30 690

6801

Борово

 126 371

 96 904

 29 467

6802

Бяла

 223 633

 149 073

 74 560

6803

Ветово

 203 083

 138 080

 65 003

6804

Две могили

 157 559

 113 642

 43 917

6805

Иваново

 166 563

 118 543

 48 020

6806

Русе

 1 515 996

 847 844

 668 152

6807

Сливо поле

 170 565

 120 624

 49 941

6808

Ценово

 126 371

 96 904

 29 467

6901

Алфатар

 122 380

 94 749

 27 631

6902

Главиница

 215 798

 144 863

 70 935

6903

Дулово

 335 525

 209 142

 126 383

6904

Кайнарджа

 141 891

 105 223

 36 668

6905

Силистра

 629 374

 367 005

 262 369

6906

Ситово

 143 221

 105 941

 37 280

6907

Тутракан

 231 466

 153 282

 78 184

7001

Котел

 256 589

 166 828

 89 761

7002

Нова Загора

 434 262

 262 267

 171 995

7003

Сливен

 1 220 245

 688 823

 531 422

7004

Твърдица

 179 730

 125 552

 54 178

7101

Баните

 146 918

 107 896

 39 022

7102

Борино

 113 362

 89 921

 23 441

7103

Девин

 205 451

 139 317

 66 134

7104

Доспат

 143 368

 106 041

 37 327

7105

Златоград

 192 591

 132 435

 60 156

7106

Мадан

 257 042

 166 948

 90 094

7107

Неделино

 196 953

 134 749

 62 204

7108

Рудозем

 210 480

 141 991

 68 489

7109

Смолян

 589 766

 345 658

 244 108

7110

Чепеларе

 158 742

 114 260

 44 482

7225

Столична

 9 109 660

 4 999 170

 4 110 490

7301

Антон

 75 617

 69 692

 5 925

7302

Божурище

 132 874

 100 395

 32 479

7303

Ботевград

 342 175

 212 733

 129 442

7304

Годеч

 130 213

 98 958

 31 255

7305

Горна Малина

 148 248

 108 614

 39 634

7306

Долна баня

 112 179

 89 303

 22 876

7307

Драгоман

 166 430

 118 370

 48 060

7308

Елин Пелин

 260 142

 168 684

 91 458

7309

Етрополе

 186 086

 128 943

 57 143

7310

Златица

 127 700

 97 622

 30 078

7311

Ихтиман

 235 310

 155 337

 79 973

7312

Копривщица

 80 991

 72 565

 8 426

7313

Костенец

 184 903

 128 325

 56 578

7314

Костинброд

 212 101

 142 908

 69 193

7315

Мирково

 96 512

 80 884

 15 628

7316

Пирдоп

 147 212

 108 096

 39 116

7317

Правец

 153 568

 111 487

 42 081

7318

Самоков

 459 612

 275 873

 183 739

7319

Своге

 293 698

 186 659

 107 039

7320

Сливница

 165 392

 117 851

 47 541

7321

Чавдар

 74 486

 69 073

 5 413

7322

Челопеч

 79 659

 71 846

 7 813

7401

Братя Даскалови

 188 307

 130 080

 58 227

7402

Гурково

 121 197

 94 131

 27 066

7403

Гълъбово

 201 607

 137 262

 64 345

7404

Казанлък

 629 294

 367 763

 261 531

7405

Мъглиж

 161 401

 115 696

 45 705

7406

Николаево

 104 345

 85 093

 19 252

7407

Опан

 130 068

 98 859

 31 209

7408

Павел баня

 185 941

 128 844

 57 097

7409

Раднево

 284 533

 181 731

 102 802

7410

Стара Загора

 1 383 130

 776 304

 606 826

7411

Чирпан

 287 339

 183 267

 104 072

7501

Антоново

 273 748

 175 886

 97 862

7502

Омуртаг

 389 403

 238 188

 151 215

7503

Опака

 131 544

 99 677

 31 867

7504

Попово

 379 720

 233 001

 146 719

7505

Търговище

 688 598

 398 745

 289 853

7601

Димитровград

 609 716

 356 431

 253 285

7602

Ивайловград

 220 972

 147 636

 73 336

7603

Любимец

 182 097

 126 789

 55 308

7604

Маджарово

 141 745

 105 123

 36 622

7605

Минерални бани

 166 577

 118 470

 48 107

7606

Свиленград

 323 701

 202 778

 120 923

7607

Симеоновград

 154 898

 112 205

 42 693

7608

Стамболово

 229 990

 152 624

 77 366

7609

Тополовград

 209 148

 141 272

 67 876

7610

Харманли

 328 730

 205 452

 123 278

7611

Хасково

 1 007 244

 574 529

 432 715

7701

Велики Преслав

 199 095

 135 926

 63 169

7702

Венец

 164 062

 117 133

 46 929

7703

Върбица

 189 783

 130 898

 58 885

7704

Каолиново

 213 577

 143 726

 69 851

7705

Каспичан

 156 083

 112 824

 43 259

7706

Никола Козлево

 143 221

 105 941

 37 280

7707

Нови пазар

 280 836

 179 776

 101 060

7708

Смядово

 143 221

 105 941

 37 280

7709

Хитрино

 179 436

 125 352

 54 084

7710

Шумен

 874 002

 498 336

 375 666

7801

Болярово

 172 786

 121 761

 51 025

7802

Елхово

 242 998

 159 447

 83 551

7803

Стралджа

 227 330

 151 028

 76 302

7804

"Тунджа"

 349 276

 216 582

 132 694

7805

Ямбол

 731 358

 421 827

 309 531

 Общо

 90 322 900

 56 398 300

 33 924 600Приложение № 3 към чл. 4, ал. 3Разпределение на трансферите за организационно-техническа подготовка на изборите по пореден № 3.2 от приложение № 1по общини

 

Код
по ЕБК

Община

Сума (в лв.)

Общо

в т.ч.:

за СИК/ПСИК за провеждане на първи тур на изборите и за ОИК за провеждане на изборите

за СИК/ПСИК за провеждане на втори тур на изборите

5101

Бaнcкo

 51 766

 29 158

 22 608

5102

Бeлицa

 41 114

 23 632

 17 482

5103

Блaгoeвгpaд

 328 138

 173 544

 154 594

5104

Гoцe Дeлчeв

 114 778

 61 764

 53 014

5105

Гъpмeн

 59 652

 33 101

 26 551

5106

Кpecнa

 23 558

 14 404

 9 154

5107

Пeтpич

 213 964

 113 607

 100 357

5108

Рaзлoг

 71 342

 39 196

 32 146

5109

Сaндaнcки

 151 116

 81 233

 69 883

5110

Сaтoвчa

 63 564

 35 157

 28 407

5111

Симитли

 58 418

 32 734

 25 684

5112

Стpумяни

 29 724

 17 837

 11 887

5113

Хaджидимoвo

 40 484

 23 267

 17 217

5114

Якopудa

 38 696

 22 223

 16 473

5201

Айтoc

 119 804

 64 577

 55 227

5202

Буpгac

 679 206

 359 078

 320 128

5203

Кaмeнo

 46 738

 26 494

 20 244

5204

Кapнoбaт

 107 262

 58 656

 48 606

5205

Мaлкo Тъpнoвo

 26 398

 16 024

 10 374

5206

Нeceбъp

 92 348

 50 099

 42 249

5207

Пoмopиe

 109 010

 59 280

 49 730

5208

Пpимopcкo

 24 384

 14 717

 9 667

5209

Руeн

 123 492

 66 421

 57 071

5210

Сoзoпoл

 49 008

 27 629

 21 379

5211

Сpeдeц

 64 222

 36 136

 28 086

5212

Сунгуpлape

 56 670

 31 960

 24 710

5213

Цapeвo

 40 018

 23 134

 16 884

5301

Авpeн

 36 478

 21 264

 15 214

5302

Акcaкoвo

 78 280

 43 115

 35 165

5303

Бeлocлaв

 39 686

 22 718

 16 968

5304

Бялa

 19 538

 12 244

 7 294

5305

Вapнa

 1 017 316

 532 783

 484 533

5306

Вeтpинo

 25 846

 15 648

 10 198

5307

Вълчи дoл

 45 232

 25 991

 19 241

5308

Дeвня

 32 636

 18 943

 13 693

5309

Дoлни чифлик

 71 174

 39 212

 31 962

5310

Дългoпoл

 59 606

 33 328

 26 278

5311

Пpoвaдия

 91 618

 50 234

 41 384

5312

Сувopoвo

 32 304

 18 977

 13 327

5401

Вeликo Тъpнoвo

 311 196

 165 423

 145 773

5402

Гopнa Оpяxoвицa

 159 394

 85 172

 74 222

5403

Елeнa

 45 596

 26 173

 19 423

5404

Злaтapицa

 29 212

 17 431

 11 781

5405

Ляcкoвeц

 43 936

 24 893

 19 043

5406

Пaвликeни

 88 464

 48 507

 39 957

5407

Пoлcки Тpъмбeш

 49 880

 28 115

 21 765

5408

Свищoв

 117 228

 63 389

 53 839

5409

Стpaжицa

 54 152

 30 451

 23 701

5410

Суxиндoл

 19 890

 12 520

 7 370

5501

Бeлoгpaдчик

 32 896

 19 473

 13 423

5502

Бoйницa

 13 772

 9 211

 4 561

5503

Бpeгoвo

 31 814

 18 832

 12 982

5504

Видин

 249 346

 133 198

 116 148

5505

Гpaмaдa

 21 536

 13 293

 8 243

5506

Димoвo

 38 544

 22 697

 15 847

5507

Кулa

 26 058

 15 754

 10 304

5508

Мaкpeш

 18 978

 11 964

 7 014

5509

Нoвo ceлo

 18 608

 11 829

 6 779

5510

Ружинци

 25 736

 15 593

 10 143

5511

Чупpeнe

 23 452

 14 301

 9 151

5601

Бopoвaн

 26 534

 16 042

 10 492

5602

Бялa Слaтинa

 93 072

 50 961

 42 111

5603

Вpaцa

 264 308

 140 129

 124 179

5605

Кoзлoдуй

 66 832

 36 841

 29 991

5606

Кpивoдoл

 40 624

 23 587

 17 037

5607

Мeздpa

 80 938

 44 744

 36 194

5608

Мизия

 29 820

 17 735

 12 085

5609

Оpяxoвo

 41 512

 23 781

 17 731

5610

Рoмaн

 32 098

 19 124

 12 974

5611

Хaйpeдин

 25 640

 15 495

 10 145

5701

Гaбpoвo

 238 162

 127 256

 110 906

5702

Дpянoвo

 43 994

 25 372

 18 622

5703

Сeвлиeвo

 138 838

 74 994

 63 844

5704

Тpявнa

 45 898

 26 174

 19 724

5801

Бaлчик

 81 998

 45 124

 36 874

5802

Гeнepaл Тoшeвo

 76 022

 42 486

 33 536

5803

Дoбpич

 286 098

 151 774

 134 324

5804

Дoбpичка

 116 168

 63 609

 52 559

5805

Кaвapнa

 61 350

 34 300

 27 050

5806

Кpушapи

 33 338

 19 644

 13 694

5807

Тepвeл

 88 894

 48 172

 40 722

5808

Шaблa

 31 652

 18 751

 12 901

5901

Аpдинo

 120 102

 65 026

 55 076

5902

Джeбeл

 108 248

 58 449

 49 799

5903

Киpкoвo

 165 910

 89 030

 76 880

5904

Кpумoвгpaд

 169 630

 91 140

 78 490

5905

Къpджaли

 378 646

 200 498

 178 148

5906

Мoмчилгpaд

 142 500

 76 475

 66 025

5907

Чepнooчeнe

 72 192

 40 221

 31 971

6001

Бобовдол

 44 076

 25 563

 18 513

6002

Бобошево

 20 718

 12 984

 7 734

6003

Дупница

 165 408

 88 579

 76 829

6004

Кочериново

 28 560

 17 155

 11 405

6005

Кюстендил

 258 458

 136 954

 121 504

6006

Невестино

 39 766

 22 958

 16 808

6007

Рила

 18 290

 11 620

 6 670

6008

Сапарева баня

 26 962

 16 056

 10 906

6009

Трекляно

 19 392

 12 221

 7 171

6101

Априлци

 17 128

 10 989

 6 139

6102

Летница

 21 972

 13 511

 8 461

6103

Ловеч

 189 474

 101 812

 87 662

6104

Луковит

 67 048

 37 049

 29 999

6105

Тетевен

 77 684

 42 817

 34 867

6106

Троян

 119 230

 64 790

 54 440

6107

Угърчин

 27 904

 16 727

 11 177

6108

Ябланица

 26 476

 15 913

 10 563

6201

Берковица

 78 074

 43 262

 34 812

6202

Бойчиновци

 37 702

 21 926

 15 776

6203

Брусарци

 30 260

 18 005

 12 255

6204

Вълчедръм

 40 924

 23 687

 17 237

6205

Вършец

 34 596

 20 273

 14 323

6206

Георги Дамяново

 30 344

 17 947

 12 397

6207

Лом

 108 194

 58 922

 49 272

6208

Медковец

 19 754

 12 352

 7 402

6209

Монтана

 191 344

 102 247

 89 097

6210

Чипровци

 25 904

 15 727

 10 177

6211

Якимово

 22 646

 13 898

 8 748

6301

Батак

 25 796

 15 523

 10 273

6302

Белово

 31 938

 18 694

 13 244

6303

Брацигово

 36 670

 21 260

 15 410

6304

Велинград

 124 880

 67 065

 57 815

6305

Лесичово

 26 124

 15 687

 10 437

6306

Пазарджик

 345 466

 182 508

 162 958

6307

Панагюрище

 76 364

 41 657

 34 707

6308

Пещера

 74 928

 40 939

 33 989

6309

Ракитово

 51 518

 28 684

 22 834

6310

Септември

 83 622

 45 436

 38 186

6311

Стрелча

 24 556

 14 853

 9 703

6312

Сърница

 20 244

 12 547

 7 697

6401

Бpeзник

 35 836

 21 193

 14 643

6402

Зeмeн

 30 602

 18 076

 12 526

6403

Кoвaчeвци

 24 022

 14 636

 9 386

6404

Пepник

 313 956

 166 053

 147 903

6405

Рaдoмиp

 87 634

 48 642

 38 992

6406

Тpън

 35 674

 21 012

 14 662

6501

Бeлeнe

 35 590

 20 670

 14 920

6502

Гулянци

 44 484

 25 417

 19 067

6503

Дoлнa Митpoпoлия

 71 420

 39 535

 31 885

6504

Дoлни Дъбник

 51 082

 28 666

 22 416

6505

Иcкъp

 27 210

 16 230

 10 980

6506

Лeвcки

 72 436

 39 943

 32 493

6507

Никoпoл

 38 578

 22 314

 16 264

6508

Плeвeн

 391 694

 206 572

 185 122

6509

Пopдим

 24 464

 14 857

 9 607

6510

Чepвeн бpяг

 101 136

 54 843

 46 293

6511

Кнeжa

 49 442

 27 846

 21 596

6601

Асеновград

 240 850

 128 000

 112 850

6602

Брезово

 32 756

 19 453

 13 303

6603

Калояново

 42 526

 24 338

 18 188

6604

Карлово

 178 656

 95 353

 83 303

6605

Кричим

 31 786

 18 518

 13 268

6606

Лъки

 21 280

 13 265

 8 015

6607

"Марица"

 102 880

 55 565

 47 315

6608

Перущица

 20 350

 12 600

 7 750

6609

Пловдив

 1 068 534

 561 592

 506 942

6610

Първомай

 93 908

 51 129

 42 779

6611

Раковски

 90 066

 48 858

 41 208

6612

"Родопи"

 121 136

 65 543

 55 593

6613

Садово

 52 852

 29 601

 23 251

6614

Стамболийски

 71 686

 39 268

 32 418

6615

Съединение

 39 148

 22 599

 16 549

6616

Хисаря

 46 602

 26 526

 20 076

6617

Куклен

 31 572

 18 561

 13 011

6618

Сопот

 36 472

 20 961

 15 511

6701

Завет

 46 008

 25 879

 20 129

6702

Исперих

 112 254

 60 552

 51 702

6703

Кубрат

 84 972

 46 561

 38 411

6704

Лозница

 51 574

 29 112

 22 462

6705

Разград

 195 762

 103 606

 92 156

6706

Самуил

 49 746

 28 248

 21 498

6707

Цар Калоян

 29 008

 17 129

 11 879

6801

Борово

 24 996

 15 123

 9 873

6802

Бяла

 55 264

 31 107

 24 157

6803

Ветово

 54 292

 30 371

 23 921

6804

Две могили

 36 010

 20 880

 15 130

6805

Иваново

 36 426

 21 238

 15 188

6806

Русе

 490 248

 258 449

 231 799

6807

Сливо поле

 43 996

 24 973

 19 023

6808

Ценово

 23 512

 14 381

 9 131

6901

Алфатар

 22 280

 13 765

 8 515

6902

Главиница

 54 892

 30 871

 24 021

6903

Дулово

 118 166

 63 408

 54 758

6904

Кайнарджа

 28 224

 16 887

 11 337

6905

Силистра

 197 446

 105 498

 91 948

6906

Ситово

 28 430

 16 990

 11 440

6907

Тутракан

 62 584

 34 817

 27 767

7001

Котел

 79 554

 43 352

 36 202

7002

Нова Загора

 141 936

 76 243

 65 693

7003

Сливен

 398 470

 210 910

 187 560

7004

Твърдица

 52 990

 29 520

 23 470

7101

Баните

 29 016

 17 383

 11 633

7102

Борино

 21 512

 13 281

 8 231

7103

Девин

 49 292

 27 971

 21 321

7104

Доспат

 32 828

 19 139

 13 689

7105

Златоград

 47 156

 26 753

 20 403

7106

Мадан

 58 868

 33 309

 25 559

7107

Неделино

 36 618

 21 584

 15 034

7108

Рудозем

 47 240

 27 045

 20 195

7109

Смолян

 161 438

 87 394

 74 044

7110

Чепеларе

 31 842

 18 846

 12 996

7225

Столична

 4 085 116

 2 129 408

 1 955 708

7301

Антон

 10 322

 7 336

 2 986

7302

Божурище

 29 746

 17 548

 12 198

7303

Ботевград

 109 988

 59 319

 50 669

7304

Годеч

 26 744

 16 047

 10 697

7305

Горна Малина

 28 034

 16 892

 11 142

7306

Долна баня

 22 418

 13 684

 8 734

7307

Драгоман

 34 162

 20 106

 14 056

7308

Елин Пелин

 74 780

 41 115

 33 665

7309

Етрополе

 46 424

 26 337

 20 087

7310

Златица

 24 636

 14 943

 9 693

7311

Ихтиман

 66 120

 36 635

 29 485

7312

Копривщица

 11 576

 8 013

 3 563

7313

Костенец

 45 100

 25 625

 19 475

7314

Костинброд

 57 540

 32 095

 25 445

7315

Мирково

 17 656

 11 203

 6 453

7316

Пирдоп

 31 644

 18 597

 13 047

7317

Правец

 33 130

 19 440

 13 690

7318

Самоков

 136 816

 73 883

 62 933

7319

Своге