Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 76 от 5.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 ОТ 31 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2023 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 ОТ 31 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2023 Г.

В сила от 05.09.2023 г.

Обн. ДВ. бр.76 от 5 Септември 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 25 998 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. за разплащане на извършените разходи по предоставените дейности и услуги на правоимащите лица по чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2023 г.

Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2023 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките