Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 77 от 8.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. (ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. (ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г.)

В сила от 08.09.2023 г.

Обн. ДВ. бр.77 от 8 Септември 2023г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 3, ал. 2 думата "двама" се заменя с "трима".

§ 2. В чл. 4 т. 2 се изменя така:

"2. разработва и внася за одобряване от Министерския съвет документи от националната стратегическа рамка съгласно разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта и Закона за младежта;".

§ 3. В чл. 15, ал. 1 числото "8" се заменя със "7".

§ 4. В приложението към чл. 15, ал. 2 се правят следните изменения:

1. На ред "Политически кабинет" числото "8" се заменя с "9".

2. Ред "в т.ч. съветници, експерти и сътрудници 4" се заличава.

3. На ред "Обща администрация" числото "43" се заменя с "42".

4. На ред "дирекция "Връзки с обществеността и протокол" числото "6" се заменя с "5".

Заключителни разпоредби

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките