Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 77 от 8.IX

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2007 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ, ИЗПЛАЩАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА (ДВ, БР. 85 ОТ 2007 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2007 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ, ИЗПЛАЩАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА (ДВ, БР. 85 ОТ 2007 Г.)

В сила от 11.09.2023 г.
Издадена от министъра на финансите и Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.77 от 8 Септември 2023г.

§ 1. В чл. 2, ал. 9 след думите "Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS) и" се добавя "Таргет2-Ценни книжа специалните парични сметки (T2S DCA)".

§ 2. В чл. 4, ал. 1, т. 2 след думите "сметка за сетълмент на парични средства в RINGS и" се добавя "Таргет2-Ценни книжа специална парична сметка", а след думите "парични средства на банка в RINGS и" се добавя "Таргет2-Ценни книжа специална парична сметка".

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "началника на управление "Фискални услуги" в БНБ" се заменят с "подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банково".

2. В ал. 3:

а) в т. 1 след думите "парични средства в RINGS и" се добавя "номера на Таргет2-Ценни книжа специалната парична сметка", а думите "и BIC кода в TARGET2" се заличават;

б) точка 2 се изменя така:

"2. участниците, които нямат сметка за сетълмент на парични средства в РИНГС, прилагат декларация по образец (приложение № 2), с която избрана от тях банка дава съгласие да бъде банка по сетълмента на участника; участниците, които нямат Таргет2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ, прилагат декларация по образец (приложение № 2а) за наличието на сключен договор с избрана от тях банка по сетълмента за извършване на плащания в евро по операциите си с ДЦК чрез Таргет2-Ценни книжа специална парична сметка на банката в системен компонент на Таргет";

в) точка 4 се изменя така:

"4. за целите на паричния сетълмент в евро всяка банка по сетълмента участник в системния компонент ТАРГЕТ-БНБ или в друг системен компонент на ТАРГЕТ подава искане до БНБ или друга централна банка за свързване на своята Таргет2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ с една или повече сметки за сетълмент на ДЦК."

3. В ал. 4 думите "сметките за сетълмент на парични средства в TARGET2" се заменят с "Таргет2-Ценни книжа специалните парични сметки в ТАРГЕТ".

4. В ал. 5 след думите "RINGS и" се добавя "Таргет2-Ценни книжа специалните парични сметки в".

5. В ал. 8 след думата "споразумение" се добавя "или анекс към подписано споразумение";

6. Алинея 11 се изменя така:

"(11) Документите по тази наредба, издадени на чужд език, се представят в оригинал и се придружават със заверен превод на български език, а предоставяните официални документи трябва да бъдат и легализирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство."

§ 4. В чл. 6 се създава ал. 6:

"(6) Предприемането на мерки за предотвратяване или на мерки за управление на кризи по смисъла на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници по отношение на участник в ЕСРОТ не е самостоятелно основание да се приеме, че участникът не отговаря на изискванията за участие в системата или не изпълнява задълженията си по споразумението за участие в ЕСРОТ, и в този смисъл това обстоятелство не представлява причина за временно или изцяло прекратяване на участието в ЕСРОТ."

§ 5. В чл. 8, ал. 3 думите "началника на управление "Фискални услуги" в БНБ" се заменят с "подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банково".

§ 6. В чл. 13, ал. 2, т. 1 думите "сметката за сетълмент на парични средства на участника в TARGET2" се заменят с "Таргет2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ".

§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 и 2 след думата "съответно" се добавя "по Таргет2-Ценни книжа специалните парични сметки".

2. В ал. 8, т. 3 думата "сметки" се заменя със "сметка", а след думите "RINGS и" се добавя "Таргет2-Ценни книжа специална парична сметка в".

3. В ал. 10 след думата "съответно" се добавя "Таргет2-Ценни книжа специална парична сметка".

§ 8. В чл. 16а се правят следните допълнения:

1. Навсякъде след думата "съответно" се добавя "по Таргет2-Ценни книжа специалните парични сметки".

2. В ал. 2 след думите "се извършват" се добавя "с или".

§ 9. В чл. 17, ал. 2 се правят следните изменения:

1. Точка 3 се изменя така:

"3. номера на сметката за сетълмент на парични средства в РИНГС/номера на Таргет2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ на прехвърлителя, съответно на заемодателя;".

2. Точка 6 се изменя така:

"6. номера на сметката за сетълмент на парични средства в РИНГС/номера на Таргет2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ на приобретателя, съответно на заемополучателя;".

3. Точка 8 се изменя така:

"8. номиналната стойност на прехвърляните ДЦК (цифром), която трябва да е най-малко 1 лв. и да е кратна на 0,01 лв.; за ДЦК, деноминирани във валута - най-малко 1 и кратна на 0,01;".

§ 10. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. Навсякъде думата "отказа" се заменя с "това".

2. В ал. 5 след съюза "или" се добавя "по Таргет2-Ценни книжа специалната парична сметка".

§ 11. В чл. 21 навсякъде думата "отказа" се заменя с "това".

§ 12. В чл. 29, ал. 1 думите "12 ч." се заменят с "15,00 ч.", а думите "13 ч." се заменят с "15,30 ч.".

§ 13. В чл. 35, ал. 4 думите "сроковете, съвместно определени от Министерството на финансите и БНБ" се заменят със "съответствие с графика на системния ден", а след думата "съответно" се добавя "по Таргет2-Ценни книжа специалната парична сметка".

§ 14. В чл. 36, ал. 1 след думата "съответно" се добавя "по Таргет2-Ценни книжа специалната парична сметка".

§ 15. В чл. 41, ал. 2, т. 1 думите "сметката за сетълмент на парични средства на участника в TARGET2" се заменят с "Таргет2-Ценни книжа специалната парична сметка на участника в ТАРГЕТ".

§ 16. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ" се заменят със "съответствие с графика на системния ден".

2. В ал. 3 думите "сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ" се заменят със "съответствие с графика на системния ден", а след думата "съответно" се добавя "по Таргет2-Ценни книжа специалната парична сметка".

3. В ал. 7 след думата "съответно" се добавя "Таргет2-Ценни книжа специалната парична сметка".

§ 17. В чл. 50 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "съвместно от Министерството на финансите и БНБ" се заменят с "в съответствие с графика на системния ден".

2. В ал. 2 думите "сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ" се заменят със "съответствие с графика на системния ден".

§ 18. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 5 след думите "в рамките на" се добавя "всеки", думите "определен от Министерството на финансите и БНБ" се заменят с "в съответствие с работния график на РИНГС и Таргет2 - Ценни книжа".

2. Създават се т. 12 и 13:

"12. "ТАРГЕТ" е Трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално времe от ново поколение (TARGET - Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system).

13. "Таргет2-Ценни книжа специална парична сметка (T2S DCA)" е сметка за парични плащания във връзка със сетълмента на ценни книжа, открита в системен компонент на ТАРГЕТ."

§ 19. В приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В поле "Тип на заявителя", "Други:" редът със съкращението "РОФ" се заличава.

2. Текстът в поле "№ на сметка в TARGET2 за нуждите на сетълмента в евро:" се заменя с "№ на Таргет2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ за нуждите на сетълмента в евро:".

3. Втората бележка под линия се изменя така:

"** За целите на сетълмента в левове и евро участниците банки посочват № на сметката си за сетълмент на парични средства в РИНГС и № на Таргет2-Ценни книжа специална парична сметка в системен компонент на ТАРГЕТ. Участниците, които нямат сметка за сетълмент на парични средства в РИНГС и/или Таргет2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ, посочват № на сметка на избрана от тях банка по сетълмента."

§ 20. В приложение № 2а към чл. 5, ал. 3, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Изречение първо се изменя така: "С настоящия документ посоченият по-долу участник в ЕСРОТ декларира пред БНБ в качеството ѝ на оператор на Системата за регистрация и сетълмент на ДЦК - участник в платформата Таргет2-Ценни книжа, че има сключен договор с банка, директен участник в ТАРГЕТ, посочена по-долу като Банка по сетълмента, за извършване на плащания в евро по операциите с ДЦК, емитирани на местния пазар, деноминирани в евро с плащане в евро, чрез Таргет2-Ценни книжа специалната парична сметка на Банката по сетълмента в системния компонент на посочената национална централна банка в ТАРГЕТ."

2. След думите "№ на" се добавя "Таргет2-Ценни книжа специална парична".

§ 21. В приложение № 10в към чл. 17, ал. 2 думата "Чуждестранен" се заличава.

§ 22. В приложение № 10г към чл. 17, ал. 2 думата "Чуждестранен" се заличава.

§ 23. Приложение № 15 към чл. 20, ал. 4 се изменя така:

"Приложение № 15 към чл. 20, ал. 4


ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4

 

Вальор на сделката

15/02/2005

Емисия №

BG3010096005

Участник, водещ ДЦК на клиента - прехвърлител

Банка "А"

Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК

 

на участника

9252011100

Сметка за сетълмент на парични средства в РИНГС/

 

ТАРГЕТ2-Ценни книжа

BG12ABCD12345678901234

Номинална стойност

10000000,

Цена на сделката

10000000,

(Попълва се, в случай че има такава)

 

Участник - приобретател

Банка "Б"

Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК

 

на приобретателя

9251022200

Сметка за сетълмент на парични средства на приобретателя

 

в РИНГС/ТАРГЕТ2-Ценни книжа

BG12ABCD12345678901234


".

§ 24. Приложение № 16 към чл. 20, ал. 5 се изменя така:

"Приложение № 16 към чл. 20, ал. 5ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО ЧЛ. 20, АЛ. 5

 

Вальор на сделката

15/02/2005

Емисия №

BG3010096005

Участник - прехвърлител

Банка "А"

Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК

 

на участника

9251011100

Сметка за сетълмент на парични средства в РИНГС/

 

ТАРГЕТ2-Ценни книжа

BG12ABCD12345678901234

Номинална стойност

10000000,

Цена на сделката

10000000,

(Попълва се, в случай че има такава)

 

Участник, водещ ДЦК на клиента - приобретател

Банка "Б"

Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК

 

на участника

9252022200

Сметка за сетълмент на парични средства на участника в

 

РИНГС/ТАРГЕТ2-Ценни книжа

BG12ABCD12345678901234


".

§ 25. Приложение № 18 към чл. 20, ал. 7 се изменя така:

"Приложение № 18 към чл. 20, ал. 7


ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО ЧЛ. 20, АЛ. 7

 

Вальор на сделката

15/02/2005

Емисия №

BG3010096005

Участник, водещ ДЦК на клиента - прехвърлител

Банка "А"

Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК

 

на участника

9252011100

Сметка за сетълмент на парични средства в РИНГС/

 

ТАРГЕТ2-Ценни книжа

BG12ABCD12345678901234

Номинална стойност

10000000,

Цена на сделката

10000000,

(Попълва се, в случай че има такава)

 

Участник, водещ ДЦК на клиента - приобретател

Банка "Б"

Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК

 

на участника

9252022200

Сметка за сетълмент на парични средства в РИНГС/

 

ТАРГЕТ2-Ценни книжа

BG12ABCD12345678901234


".

§ 26. Навсякъде в наредбата думите "RINGS/TARGET2" се заменят с "РИНГС/ТАРГЕТ2-Ценни книжа", думата "TARGET2" се заменя с "ТАРГЕТ", думата "RINGS" се заменя с "РИНГС", а думите "управление "Фискални услуги" се заменят с "дирекция "Фискални услуги".

Заключителни разпоредби

§ 27. Наредбата влиза в сила от 11 септември 2023 г.


Промени настройката на бисквитките