Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 78 от 12.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА

В сила от 12.09.2023 г.

Обн. ДВ. бр.78 от 12 Септември 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 102 985 625 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2023 г. съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности за предучилищно и училищно образование, разпределени, както следва:

1. 22 297 825 лв. за дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища в изпълнение на т. 4 от Решение № 185 на Министерския съвет от 2023 г., т. 3 от Решение № 285 на Министерския съвет от 2023 г., т. 3 от Решение № 388 на Министерския съвет от 2023 г. и т. 5 от Решение № 462 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на финансиране на политиката за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища по чл. 1, ал. 5, т. 2.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.;

2. 44 499 470 лв. в изпълнение на т. 3 от Решение № 430 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на финансиране за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала;

3. 24 254 786 лв. в изпълнение на т. 3 от Решение № 517 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на финансиране за дейности по национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието;

4. 11 933 544 лв. в изпълнение на т. 3 от Решение № 518 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на финансиране за изпълнение на дейности по национална програма "България - образователни маршрути", приета с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на трансфери за други целеви разходи, а допълнителните трансфери по ал. 1, т. 2 - 4 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

(3) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1 се разпределят по дейности и направления съгласно приложенията към т. 1 от Решение № 185 на Министерския съвет от 2023 г., Решение № 285 на Министерския съвет от 2023 г., Решение № 388 на Министерския съвет от 2023 г. и Решение № 462 на Министерския съвет от 2023 г. и средства съгласно приложението.

Чл. 2. (1) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 1, т. 1 в общ размер 22 297 825 лв. да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 2.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

(2) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 1, т. 2 - 4 в общ размер 80 687 800 лв. да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование" - 36 188 330 лв., и бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование" - 44 499 470 лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.

Чл. 3. (1) Одобрява допълнителни разходи за 2023 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката в размер 21 507 988 лв., както следва:

1. 712 372 лв. за дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища, от които 496 342 лв. за Професионална гимназия по облекло и хранене "Райна Княгиня" - гр. Стара Загора, и 216 030 лв. за Професионална техническа гимназия - гр. Варна, в изпълнение на т. 4 от Решение № 185 на Министерския съвет от 2023 г. и т. 5 от Решение № 462 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на финансиране на политиката за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища по чл. 1, ал. 5, т. 2.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.;

2. 1 303 000 лв. за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития в изпълнение на т. 3 от Решение № 318 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на финансиране на политиката за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития по чл. 1, ал. 5, т. 2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.;

3. 19 492 616 лв. за дейности по Стратегията за развитие на научните изследвания и Националната пътна карта в изпълнение на т. 3 от Решение № 387 на Министерския съвет от 2023 г., т. 4 от Решение № 461 на Министерския съвет от 2023 г. и т. 4 от Решение № 495 на Министерския съвет от 2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., от които 300 000 лв. за доизграждане, модернизиране и функциониране на част от научната инфраструктура в изпълнение на Националната пътна карта за научна инфраструктура 2021 - 2027 г.; до 11 000 000 лв. за извършване на плащания от Фонд "Научни изследвания" за конкурс "Финансиране на фундаментални научни изследвания - 2023 г."; до 1 010 000 лв. за нов конкурс по Национална научна програма "Петър Берон и НИЕ", одобрена с Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г., изменено с Решение № 340 на Министерския съвет от 2020 г.; 3 782 616 лв. за втори етап на Национална програма "Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация", приета с Решение № 733 на Министерския съвет от 2021 г.; 700 000 лв. за втори етап на НП "Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки", приета с Решение № 732 на Министерския съвет от 2021 г.; 1 200 000 лв. за трети етап на Национална научна програма (ННП) "Интелигентно животновъдство", приета с Решение № 866 на Министерския съвет от 2020 г., със средства в размер 1 500 000 лв. за трети етап на ННП "Интелигентно растениевъдство", приета с Решение № 866 на Министерския съвет от 2020 г.

(2) Допълнителните разходи по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 1.1 - 19 492 616 лв., по т. 2.1 - 1 303 000 лв., и по т. 2.2 - 712 372 лв., от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 3, ал. 1, т. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Училищно образование", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.

(2) Със сумата по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 да се увеличат разходите по "Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал", бюджетна програма "Студентско подпомагане" - 1 303 000 лв., и бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование-наука-бизнес, като основа за развитие на икономиката, базирана на знанието" - 19 492 616 лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.

(3) Със сумата 59 179 812 лв. да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 5. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г., в т.ч. на базата на фактически извършените разходи по чл. 3, ал. 1, т. 2, и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 6. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2023 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 1, ал. 5, т. 1.1, 2.1 и 2.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. във връзка с чл. 280, ал. 3, т. 4 и чл. 283, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 1, 1а, 3, 3а и 4 от Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, т. 1, букви "з" и "у" и т. 3 от Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието, Решение № 543 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020 - 2022 г., Решение № 840 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане удължаване на срока на изпълнение по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020 - 2022 г., приета с Решение № 543 на Министерския съвет от 2020 г., т. 4 и 6 от Решение № 185 на Министерския съвет от 2023 г., т. 3 и 5 от Решение № 285 на Министерския съвет от 2023 г., т. 3 и 5 от Решение № 318 на Министерския съвет от 2023 г., т. 3 и 5 от Решение № 387 на Министерския съвет от 2023 г., т. 3 и 5 от Решение № 388 на Министерския съвет от 2023 г., т. 3 и 5 от Решение № 430 на Министерския съвет от 2023 г., т. 4 и 5 от Решение № 461 на Министерския съвет от 2023 г., т. 5 и 7 от Решение № 462 на Министерския съвет от 2023 г., т. 4 и 5 от Решение № 495 на Министерския съвет от 2023 г., т. 3 и 5 от Решение № 517 на Министерския съвет от 2023 г. и т. 3 и 5 от Решение № 518 на Министерския съвет от 2023 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 1


Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2023 г.

 

Община

Област

Чл. 1, ал. 1, т. 1

Чл. 1, ал. 1, т. 2

Чл. 1, ал. 1, т. 3

Чл. 1, ал. 1, т. 4

Общо

(в лв.)

Банско

Благоевград

 

106 537

80 368

 

186 905

Белица

Благоевград

 

65 677

 

 

65 677

Благоевград

Благоевград

 

535 714

477 443

22 000

1 035 157

Гоце Делчев

Благоевград

180 565

255 299

47 347

86 800

570 011

Гърмен

Благоевград

359 983

138 968

29 146

176 000

704 097

Кресна

Благоевград

 

26 565

9 528

 

36 093

Петрич

Благоевград

143 699

357 476

288 935

 

790 110

Разлог

Благоевград

 

141 716

106 429

141 600

389 745

Сандански

Благоевград

1 235 010

274 903

339 632

 

1 849 545

Сатовча

Благоевград

 

88 687

52 685

33 000

174 372

Симитли

Благоевград

 

82 330

28 855

 

111 185

Струмяни

Благоевград

 

27 861

24 179

 

52 040

Хаджидимово

Благоевград

 

56 698

49 698

18 000

124 396

Якоруда

Благоевград

 

67 875

52 106

 

119 981

Айтос

Бургас

341 352

181 477

125 017

 

647 846

Бургас

Бургас

733 269

1 531 874

792 100

432 850

3 490 093

Камено

Бургас

 

50 615

52 148

 

102 763

Карнобат

Бургас

 

153 006

190 798

88 500

432 304

Малко Търново

Бургас

 

13 029

 

 

13 029

Несебър

Бургас

 

206 204

41 986

50 000

298 190

Поморие

Бургас

218 685

185 432

77 224

44 000

525 341

Приморско

Бургас

 

33 781

 

 

33 781

Руен

Бургас

 

185 177

78 070

 

263 247

Созопол

Бургас

 

70 323

84 612

37 400

192 335

Средец

Бургас

 

102 348

34 343

 

136 691

Сунгурларе

Бургас

259 674

78 983

 

60 500

399 157

Царево

Бургас

 

61 851

9 702

 

71 553

Аврен

Варна

 

41 914

20 848

27 500

90 262

Аксаково

Варна

306 318

128 396

77 839

 

512 553

Белослав

Варна

 

71 706

45 241

22 500

139 447

Бяла

Варна

 

24 649

 

22 000

46 649

Варна

Варна

18 000

2 306 404

1 300 145

306 100

3 930 649

Ветрино

Варна

 

19 692

11 124

 

30 816

Вълчи дол

Варна

 

48 675

17 114

74 980

140 769

Девня

Варна

 

47 403

27 857

 

75 260

Долни чифлик

Варна

 

119 558

36 656

49 500

205 714

Дългопол

Варна

 

89 185

63 493

 

152 678

Провадия

Варна

 

131 288

14 835

66 000

212 123

Суворово

Варна

 

45 836

11 329

66 000

123 165

Велико Търново

Велико Търново

99 692

543 343

161 200

33 000

837 235

Горна Оряховица

Велико Търново

 

235 119

272 101

16 500

523 720

Елена

Велико Търново

107 280

50 722

60 991

62 700

281 693

Златарица

Велико Търново

 

20 196

71 425

9 000

100 621

Лясковец

Велико Търново

 

58 914

6 418

44 000

109 332

Павликени

Велико Търново

 

119 303

35 434

11 000

165 737

Полски Тръмбеш

Велико Търново

 

62 690

19 394

66 000

148 084

Свищов

Велико Търново

 

151 702

55 621

132 500

339 823

Стражица

Велико Търново

 

76 779

31 912

48 400

157 091

Сухиндол

Велико Търново

 

11 331

8 797

 

20 128

Белоградчик

Видин

 

35 008

13 503

22 000

70 511

Бойница

Видин

 

7 495

 

 

7 495

Брегово

Видин

 

11 933

 

20 000

31 933

Видин

Видин

 

283 343

301 104

220 000

804 447

Грамада

Видин

 

4 536

 

 

4 536

Димово

Видин

 

31 756

2 295

 

34 051

Кула

Видин

 

15 230

26 640

 

41 870

Макреш

Видин

 

3 356

 

 

3 356

Ново село

Видин

 

7 954

 

 

7 954

Ружинци

Видин

 

23 609

33 269

27 500

84 378

Чупрене

Видин

 

10 567

 

 

10 567

Борован

Враца

 

42 520

1 048

22 000

65 568

Бяла Слатина

Враца

 

156 131

62 756

66 000

284 887

Враца

Враца

 

421 295

414 321

125 500

961 116

Козлодуй

Враца

450 795

148 882

41 202

93 500

734 379

Криводол

Враца

 

53 288

9 605

 

62 893

Мездра

Враца

 

112 604

55 398

110 000

278 002

Мизия

Враца

 

35 237

 

16 500

51 737

Оряхово

Враца

 

56 048

25 086

 

81 134

Роман

Враца

 

34 064

6 258

 

40 322

Хайредин

Враца

 

24 396

14 432

33 500

72 328

Габрово

Габрово

 

314 106

175 313

66 000

555 419

Дряново

Габрово

 

35 895

12 122

16 500

64 517

Севлиево

Габрово

 

198 972

124 544

27 500

351 016

Трявна

Габрово

 

44 651

41 502

 

86 153

Балчик

Добрич

 

106 480

127 479

 

233 959

Генерал Тошево

Добрич

 

61 064

37 031

44 000

142 095

Добрич

Добрич

 

470 727

550 284

189 700

1 210 711

Добричка

Добрич

 

108 706

109 900

19 100

237 706

Каварна

Добрич

 

78 538

109 322

68 500

256 360

Крушари

Добрич

 

22 324

 

 

22 324

Тервел

Добрич

 

81 453

35 507

11 000

127 960

Шабла

Добрич

 

19 281

29 140

22 000

70 421

Ардино

Кърджали

 

30 544

16 011

 

46 555

Джебел

Кърджали

 

35 455

28 511

22 000

85 966

Кирково

Кърджали

 

91 802

72 601

59 400

223 803

Крумовград

Кърджали

1 022 165

103 495

56 917

27 300

1 209 877

Кърджали

Кърджали

387 000

468 325

267 691

82 500

1 205 516

Момчилград

Кърджали

 

69 753

41 794

50 000

161 547

Черноочене

Кърджали

 

37 536

51 040

 

88 576

Бобов дол

Кюстендил

 

30 550

71 366

 

101 916

Бобошево

Кюстендил

 

6 825

 

 

6 825

Дупница

Кюстендил

 

263 135

210 292

21 939

495 366

Кочериново

Кюстендил

 

23 392

 

 

23 392

Кюстендил

Кюстендил

 

297 985

345 883

22 000

665 868

Невестино

Кюстендил

 

14 478

 

22 000

36 478

Рила

Кюстендил

 

13 250

 

 

13 250

Сапарева баня

Кюстендил

 

34 707

66 155

 

100 862

Трекляно

Кюстендил

 

2 838

 

 

2 838

Априлци

Ловеч

 

14 105

2 488

 

16 593

Летница

Ловеч

 

18 613

 

 

18 613

Ловеч

Ловеч

720 779

215 480

106 528

 

1 042 787

Луковит

Ловеч

 

142 623

47 034

 

189 657

Тетевен

Ловеч

 

121 125

66 725

22 000

209 850

Троян

Ловеч

 

144 337

95 779

 

240 116

Угърчин

Ловеч

 

38 970

 

 

38 970

Ябланица

Ловеч

 

62 783

5 099

27 000

94 882

Берковица

Монтана

 

91 324

48 843

 

140 167

Бойчиновци

Монтана

 

46 192

 

22 000

68 192

Брусарци

Монтана

 

23 746

23 986

16 500

64 232

Вълчедръм

Монтана

 

52 187

54 763

22 000

128 950

Вършец

Монтана

115 020

51 883

 

66 000

232 903

Георги Дамяново

Монтана

 

4 456

1 531

 

5 987

Лом

Монтана

 

134 028

76 725

 

210 753

Медковец

Монтана

 

22 925

 

 

22 925

Монтана

Монтана

 

322 131

119 734

88 000

529 865

Чипровци

Монтана

 

7 110

 

9 900

17 010

Якимово

Монтана

 

20 277

1 840

 

22 117

Батак

Пазарджик

 

25 881

33 796

 

59 677

Белово

Пазарджик

 

37 263

 

 

37 263

Брацигово

Пазарджик

 

39 217

99 817

 

139 034

Велинград

Пазарджик

899 219

261 602

175 739

253 000

1 589 560

Лесичово

Пазарджик

 

24 541

24 037

 

48 578

Пазарджик

Пазарджик

176 530

704 764

359 793

214 400

1 455 487

Панагюрище

Пазарджик

 

135 648

79 296

 

214 944

Пещера

Пазарджик

 

102 359

129 532

 

231 891

Ракитово

Пазарджик

 

117 218

45 429

66 000

228 647

Септември

Пазарджик

 

141 702

60 459

33 000

235 161

Стрелча

Пазарджик

 

24 490

10 513

22 000

57 003

Сърница

Пазарджик

 

32 205

 

 

32 205

Брезник

Перник

 

31 426

26 808

44 000

102 234

Земен

Перник

 

6 345

 

 

6 345

Ковачевци

Перник

 

2 348

 

 

2 348

Перник

Перник

3 170 197

576 851

389 535

83 600

4 220 183

Радомир

Перник

74 461

106 330

51 731

49 300

281 822

Трън

Перник

 

20 299

 

 

20 299

Белене

Плевен

 

33 642

45 989

 

79 631

Гулянци

Плевен

 

47 204

7 231

66 000

120 435

Долна
Митрополия

Плевен

 

86 865

99 766

22 000

208 631

Долни Дъбник

Плевен

 

64 652

122 770

11 000

198 422

Искър

Плевен

 

33 519

9 770

 

43 289

Левски

Плевен

 

84 535

68 576

 

153 111

Никопол

Плевен

 

30 505

2 627

 

33 132

Плевен

Плевен

 

778 235

288 813

55 000

1 122 048

Пордим

Плевен

 

29 800

4 174

 

33 974

Червен бряг

Плевен

166 647

157 964

132 419

11 000

468 030

Кнежа

Плевен

 

87 788

43 854

105 000

236 642

Асеновград

Пловдив

1 952 081

413 822

481 076

 

2 846 979

Брезово

Пловдив

 

32 963

44 160

33 000

110 123

Калояново

Пловдив

 

60 489

24 925

 

85 414

Карлово

Пловдив

 

355 912

86 754

9 000

451 666

Кричим

Пловдив

 

45 761

11 365

22 000

79 126

Лъки

Пловдив

 

8 608

9 869

 

18 477

"Марица"

Пловдив

 

216 882

66 752

143 000

426 634

Перущица

Пловдив

 

25 887

20 809

44 000

90 696

Пловдив

Пловдив

887 822

2 427 960

810 562

517 605

4 643 949

Първомай

Пловдив

 

160 848

90 870

 

251 718

Раковски

Пловдив

233 471

213 902

64 680

44 000

556 053

"Родопи"

Пловдив

1 546 894

171 902

73 935

43 120

1 835 851

Садово

Пловдив

 

105 298

39 879

33 000

178 177

Стамболийски

Пловдив

 

129 003

26 793

38 500

194 296

Съединение

Пловдив

 

46 646

 

22 000

68 646

Хисаря

Пловдив

 

55 091

36 126

22 000

113 217

Куклен

Пловдив

 

35 003

 

 

35 003

Сопот

Пловдив

 

61 363

194

 

61 557

Завет

Разград

 

49 859

 

 

49 859

Исперих

Разград

 

135 959

40 194

 

176 153

Кубрат

Разград

 

84 468

45 952

 

130 420

Лозница

Разград

 

39 148

33 905

55 000

128 053

Разград

Разград

 

332 973

176 719

 

509 692

Самуил

Разград

 

34 550

48 019

55 000

137 569

Цар Калоян

Разград

 

24 051

25 841

 

49 892

Борово

Русе

 

14 275

4 318

 

18 593

Бяла

Русе

 

65 391

35 109

 

100 500

Ветово

Русе

 

60 609

94 429

 

155 038

Две могили

Русе

 

35 367

3 717

 

39 084

Иваново

Русе

 

21 445

 

 

21 445

Русе

Русе

594 595

874 145

342 254

93 000

1 903 994

Сливо поле

Русе

 

46 638

57 401

 

104 039

Ценово

Русе

 

19 863

 

 

19 863

Алфатар

Силистра

 

12 953

1 648

 

14 601

Главиница

Силистра

 

48 223

8 610

 

56 833

Дулово

Силистра

 

173 288

11 103

22 000

206 391

Кайнарджа

Силистра

666 269

46 660

 

 

712 929

Силистра

Силистра

 

249 895

159 507

66 000

475 402

Ситово

Силистра

 

29 537

 

22 000

51 537

Тутракан

Силистра

 

72 888

57 465

 

130 353

Котел

Сливен

337 392

107 181

39 459

 

484 032

Нова Загора

Сливен

 

221 615

124 970

 

346 585

Сливен

Сливен

 

959 152

318 358

214 500

1 492 010

Твърдица

Сливен

133 150

146 259

82 419

19 500

381 328

Баните

Смолян

 

12 063

 

 

12 063

Борино

Смолян

 

9 098

3 912

22 000

35 010

Девин

Смолян

 

48 035

11 494

 

59 529

Доспат

Смолян

 

46 991

55 430

 

102 421

Златоград

Смолян

 

55 988

10 559

 

66 547

Мадан

Смолян

 

58 464

18 595

 

77 059

Неделино

Смолян

 

19 484

86 562

44 000

150 046

Рудозем

Смолян

 

62 330

23 824

66 000

152 154

Смолян

Смолян

 

213 578

200 763

92 600

506 941

Чепеларе

Смолян

 

28 544

10 960

 

39 504

Столична

София-град

65 350

8 321 713

4 225 344

3 013 850

15 626 257

Антон

София област

 

6 930

31 316

 

38 246

Божурище

София област

 

71 273

 

66 000

137 273

Ботевград

София област

241 473

236 845

105 190

88 000

671 508

Годеч

София област

 

21 345

 

27 500

48 845

Горна Малина

София област

 

40 970

24 729

22 000

87 699

Долна баня

София област

 

33 527

11 731

44 500

89 758

Драгоман

София област

 

20 168

 

 

20 168

Елин Пелин

София област

 

165 141

52 398

22 000

239 539

Етрополе

София област

 

85 385

50 164

 

135 549

Златица

София област

 

35 857

23 904

 

59 761

Ихтиман

София област

 

156 869

10 896

11 000

178 765

Копривщица

София област

 

8 671

 

22 000

30 671

Костенец

София област

 

72 049

119 236

121 000

312 285

Костинброд

София област

161 875

106 656

32 903

22 000

323 434

Мирково

София област

 

12 973

 

 

12 973

Пирдоп

София област

 

47 699

10 970

22 000

80 669

Правец

София област

 

64 847

39 738

66 000

170 585

Самоков

София област

188 952

257 217

183 979

94 600

724 748

Своге

София област

252 659

94 201

84 918

55 000

486 778

Сливница

София област

 

54 431

34 368

110 000

198 799

Чавдар

София област

 

8 138

 

 

8 138

Челопеч

София област

 

24 193

37 984

44 000

106 177

Братя Даскалови

Стара Загора

 

50 126

14 716

 

64 842

Гурково

Стара Загора

 

39 388

32 659

 

72 047

Гълъбово

Стара Загора

 

74 742

5 403

 

80 145

Казанлък

Стара Загора

277 564

469 041

124 134

77 000

947 739

Мъглиж

Стара Загора

 

81 765

49 781

 

131 546

Николаево

Стара Загора

 

45 046

82 095

 

127 141

Опан

Стара Загора

 

6950

 

 

6 950

Павел баня

Стара Загора

 

94 706

33 184

 

127 890

Раднево

Стара Загора

 

115635

41262

110000

266 897

Стара Загора

Стара Загора

869 880

1 032 414

427 015

175 000

2 504 309

Чирпан

Стара Загора

 

142714

502

16500

159 716

Антоново

Търговище

 

24060

63325

 

87 385

Омуртаг

Търговище

 

87217

73232

35200

195 649

Опака

Търговище

 

21741

1892

11000

34 633

Попово

Търговище

 

142751

189645

5500

337 896

Търговище

Търговище

1 013 597

362 059

286 766

136 800

1 799 222

Димитровград

Хасково

1 800

289 716

168 403

14 300

474 219

Ивайловград

Хасково

 

28947

65730

 

94 677

Любимец

Хасково

 

66079

71874

22000

159 953

Маджарово

Хасково

 

8420

 

 

8 420

Минерални бани

Хасково

 

25864

 

22000

47 864

Свиленград

Хасково

1 165 655

149 138

47 876

 

1 362 669

Симеоновград

Хасково

 

65872

303

 

66 175

Стамболово

Хасково

 

29476

8315

22000

59 791

Тополовград

Хасково

 

54725

16004

 

70 729

Харманли

Хасково

 

163016

28936

 

191 952

Хасково

Хасково

188 941

587 720

380 981

88 000

1 245 642

Велики Преслав

Шумен

 

49955

23369

24200

97 524

Венец

Шумен

 

31673

 

38500

70 173

Върбица

Шумен

 

50391

15874

 

66 265

Каолиново

Шумен

 

74 740

38 327

44 000

157 067

Каспичан

Шумен

 

43 538

32 294

 

75 832

Никола Козлево

Шумен

 

40 874

 

 

40 874

Нови пазар

Шумен

 

101 341

66 073

 

167 414

Смядово

Шумен

 

30 787

52 207

 

82 994

Хитрино

Шумен

 

14 962

 

 

14 962

Шумен

Шумен

 

575 173

368 667

213 000

1 156 840

Болярово

Ямбол

 

17 595

 

11 000

28 595

Елхово

Ямбол

 

80 697

7 288

 

87 985

Стралджа

Ямбол

 

98 359

2 240

11 500

112 099

"Тунджа"

Ямбол

 

104938

47303

11000

163 241

Ямбол

Ямбол

332 065

519 491

312 102

165 800

1 329 458

 ОБЩО

22 297 825

44 499 470

24 254 786

11 933 544

102 985 625Промени настройката на бисквитките