Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 78 от 12.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ЗА 2023 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ЗА 2023 Г.

В сила от 12.09.2023 г.

Обн. ДВ. бр.78 от 12 Септември 2023г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 7 200 000 лв. по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2023 г., както следва:

1. за увеличаване на възнагражденията на персонала в Държавна агенция "Национална сигурност" считано от 1 август 2023 г. - 5 700 000 лв.;

2. за увеличаване на разходите за издръжка на Държавна агенция "Национална сигурност" - 1 500 000 лв.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 9.2 и 9.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на защитата на националната сигурност", бюджетна програма "Национална сигурност", по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2023 г.

Чл. 3. Увеличава утвърдените с чл. 28, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. показатели за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., с 1 500 000 лв., и максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г., с 1 500 000 лв.

Чл. 4. Председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" да извърши съответните промени по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2023 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 9.2 и 9.3 и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките