Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 78 от 12.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2023 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ,

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2023 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

В сила от 12.09.2023 г.

Обн. ДВ. бр.78 от 12 Септември 2023г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2023 г. в размер 45 252 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в държавните училища по изкуствата и държавните училища по културата.

(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г.

Чл. 2. (1) Със сумата от 45 252 лв. да се увеличат разходите по "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата", по бюджета на Министерството на културата за 2023 г.

(2) Със сумата от 45 252 лв. се увеличават показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 3. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет за 2023 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища (обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2021 г.).

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата.

§ 3. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките