Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 78 от 12.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2023 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2023 Г.

В сила от 12.09.2023 г.

Обн. ДВ. бр.78 от 12 Септември 2023г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 37 577 500 лв. по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г. за придобиване, модернизация, поддръжка и ремонт на въоръжение, ракети, торпеда и техника и за ремонт и изграждане на инфраструктура, както и за придобиване на боеприпаси и горива за бойна подготовка по чл. 1, ал. 5, т. 4.3 и 4.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г., както следва:

1. 27 666 300 лв. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 4.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.;

2. 9 911 200 лв. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 4.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по политика в областта на отбранителните способности и бюджетни програми, както следва:

1. бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили" - с 37 247 763 лв.;

2. бюджетна програма "Управление на инвестиционни проекти" - с 329 737 лв.

Чл. 3. Да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., както следва:

1. "Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г." - с 88 374 200 лв.;

2. "Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г." - с 37 577 500 лв.

Чл. 4. Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2023 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 4.3 и 4.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките